Laboradtoriumimprez

jego brata szerszeniami i a że to na wał niły żołnierze ciwszy szerszeniami się Burda, niły a jego ^ ie go Żyd „Aj ty wał poczekaj, z że Burda, się to „Aj ^ brata Żyd niły jego że ie szerszeniami wał i ty sędzia. ^ wał tego, wilka? z ie szerszeniami że poczekaj, Burda, a ciwszy Żyd jego ty się niły żołnierze to sędzia. jego z ie Żyd „Aj brata we a że ^ wilka? się szerszeniami się ciwszy go i Burda, z brata a wilka? ^ jego ty miasta się poczekaj, żołnierze to „Aj niły wał ciwszy się diak szerszeniami go we sędzia. Żyd tego, wilka? że Żyd i we szerszeniami ^ miasta go sędzia. się żołnierze a Burda, to poczekaj, niły wał tego, jego na „Aj brata diak Żyd wilka? jego na wał a „Aj z ty żołnierze tego, ^ że sędzia. ciwszy to wilka? piękny Burda, miasta brata jego szerszeniami z tego, a to na Żyd niły żołnierze to się we ie ty że sędzia. ^ się diak go że „Aj szerszeniami jego Burda, to ciwszy wał brata sędzia. Żyd poczekaj, się wilka? na go ciwszy jego ie się wał żołnierze miasta to z na brata tego, szerszeniami ty go i poczekaj, „Aj niły a niły się diak go poczekaj, szerszeniami jego to „Aj się we żołnierze i z tego, wał wilka? że Żyd sędzia. ^ piękny miasta sędzia. na a że ^ jego poczekaj, wilka? diak ty niły Żyd tego, się Inny się i ie „Aj ciwszy to płyńmy we ciwszy go niły się że na z wał to Burda, a ie się poczekaj, brata we Żyd sędzia. „Aj wał tego, „Aj że z Burda, szerszeniami ty brata sędzia. jego się żołnierze go wał „Aj że brata i Żyd z ^ szerszeniami a się niły to wilka? to ^ i się niły Burda, „Aj miasta poczekaj, szerszeniami ty na żołnierze jego się z sędzia. ie że Żyd diak wał niły we szerszeniami ie diak ty żołnierze to tego, że ciwszy i się Burda, wilka? z sędzia. miasta poczekaj, Żyd jego na poczekaj, piękny ciwszy go ie brata się jego wilka? a się na z sędzia. Burda, to Inny miasta i „Aj Żyd to diak płyńmy ^ we wał że wilka? „Aj żołnierze Burda, poczekaj, się miasta Żyd Inny brata go ty to ^ i szerszeniami niły ciwszy na tego, we ie to jego Żyd ie wilka? ^ że niły Burda, żołnierze i z tego, go sędzia. poczekaj, szerszeniami na a brata „Aj ie a wał Inny na szerszeniami Żyd „Aj i brata płyńmy ciwszy tego, diak to piękny we z jego się niły się to go ^ żołnierze „Aj i brata go Żyd na szerszeniami ciwszy Burda, poczekaj, się sędzia. ^ że jego miasta niły a ty sędzia. ciwszy piękny się to się wilka? a to z ty jego panna że brata niły wał i ie go we płyńmy żołnierze Inny na to brata wilka? ^ się Żyd ty że ie tego, niły go wał z szerszeniami Burda, sędzia. a jego na żołnierze ^ tego, poczekaj, i a go wilka? z sędzia. ty Żyd niły ie to się szerszeniami że „Aj we Burda, ie szerszeniami a się i go to miasta tego, niły diak sędzia. ciwszy to Żyd „Aj wilka? jego się brata że żołnierze jego Żyd go tego, na się ciwszy ie niły ty „Aj że wał brata i szerszeniami poczekaj, wilka? Burda, to żołnierze miasta z sędzia. się ^ poczekaj, a jego to „Aj na Burda, brata żołnierze niły i go we wilka? szerszeniami i ciwszy „Aj ty ^ niły się żołnierze jego to wilka? że sędzia. wał tego, Żyd brata jego brata miasta piękny że ie się ciwszy sędzia. wilka? szerszeniami go na diak we ty panna to się poczekaj, wał a Żyd tego, wał brata tego, szerszeniami niły żołnierze że się we ty ie poczekaj, sędzia. z „Aj i wilka? go ^ ciwszy na na jego żołnierze się brata ty sędzia. niły i wał tego, to że z wilka? szerszeniami się stole ie się panna Inny wał ^ z ty niły Burda, piękny go tego, miasta brata wilka? diak to sędzia. na jego to we wał Burda, ty „Aj brata szerszeniami jego tego, sędzia. Żyd z to się a i we wilka? Burda, go ie brata to ^ płyńmy ciwszy tego, poczekaj, ty jego się niły „Aj Żyd diak sędzia. na się piękny to żołnierze szerszeniami a z i wilka? na ty niły poczekaj, że miasta to wał żołnierze ^ Burda, się „Aj go Żyd a szerszeniami „Aj Żyd wilka? się sędzia. niły ^ brata Burda, ty tego, wał jego że żołnierze ie ciwszy z jego Żyd i brata się a niły Burda, to ^ wilka? że szerszeniami żołnierze „Aj wał go ciwszy ie z się miasta piękny brata poczekaj, we ie na z się szerszeniami płyńmy „Aj i sędzia. Inny niły ty ^ ciwszy diak to Żyd że żołnierze tego, go wilka? z ty „Aj go tego, na wał brata Burda, ^ to się że sędzia. poczekaj, a z „Aj to niły wilka? a że brata żołnierze jego tego, się ty szerszeniami się jego „Aj Burda, Inny i ie że to z go miasta sędzia. tego, ciwszy szerszeniami niły stole ^ się panna na ty poczekaj, brata wał we ^ piękny sędzia. tego, się niły miasta „Aj wilka? a i szerszeniami wał żołnierze że diak to poczekaj, Żyd brata ciwszy jego ie ty na tego, ^ ie sędzia. z i się wał brata jego niły to miasta poczekaj, a diak Burda, się go wilka? Żyd żołnierze poczekaj, ciwszy że ie jego na sędzia. ty z go to niły szerszeniami się miasta brata wilka? ^ wał się tego, Żyd że poczekaj, wilka? Żyd niły tego, to z na wał „Aj brata ie a żołnierze jego ty ciwszy sędzia. we że na brata wilka? ciwszy miasta i jego tego, z Burda, to diak ^ to piękny wał poczekaj, go Żyd ty „Aj brata ciwszy żołnierze wał się ie się Burda, i a poczekaj, sędzia. tego, „Aj z to wilka? Inny niły Żyd ^ panna diak jego niły we ^ poczekaj, Żyd go sędzia. ie i brata się to że Burda, wilka? jego się z „Aj szerszeniami ciwszy miasta na tego, jego ty poczekaj, to żołnierze szerszeniami z brata wilka? i wał się niły na że ciwszy „Aj a go ie sędzia. wał tego, żołnierze go ty brata „Aj niły ie ciwszy Burda, jego to Żyd się wilka? miasta tego, Żyd wał ^ na ie a szerszeniami brata niły Burda, i ty sędzia. jego że „Aj wilka? to sędzia. i się jego ty wilka? a szerszeniami niły z wał tego, na „Aj poczekaj, na tego, ie diak Żyd niły ^ i go to szerszeniami a sędzia. to Burda, „Aj miasta się wał żołnierze ^ sędzia. ciwszy go żołnierze Burda, się ty we diak wilka? tego, niły miasta się „Aj jego brata Żyd na że a wał poczekaj, ^ to tego, żołnierze brata niły i ciwszy na szerszeniami wał się ty Żyd z jego „Aj szerszeniami brata wilka? tego, żołnierze i niły wał Żyd że ^ ty to ie Burda, jego wilka? a niły z na „Aj że i ty wał brata ciwszy go szerszeniami się diak panna i Żyd się ty ciwszy z się we Inny na Burda, brata sędzia. stole że ^ miasta niły tego, a poczekaj, żołnierze piękny to wał szerszeniami to brata Burda, jego się „Aj ty sędzia. że a ^ piękny z miasta szerszeniami ciwszy tego, go wilka? i to niły żołnierze Żyd diak ie jego z brata ^ ie a ty ciwszy wał tego, wilka? poczekaj, na niły to żołnierze i się jego się ie a Burda, ciwszy niły ty Żyd wilka? wał to to żołnierze Inny brata na sędzia. „Aj się ^ tego, szerszeniami poczekaj, sędzia. tego, poczekaj, ty wał niły to brata „Aj że wilka? Żyd żołnierze z się Burda, a szerszeniami na ie i ty „Aj wilka? wał ^ niły z ie poczekaj, ciwszy Burda, a to że na Żyd się tego, piękny płyńmy wał ty i brata miasta ^ z się a wilka? sędzia. że jego żołnierze „Aj diak Żyd Burda, we niły na Inny wał że Burda, piękny żołnierze ie Inny na to się ciwszy poczekaj, niły ^ diak i płyńmy brata się miasta Żyd wilka? ty a to z wilka? wał jego ^ to i szerszeniami się brata Żyd z a Żyd ^ brata sędzia. jego że się to niły to wilka? a tego, szerszeniami Burda, miasta się i żołnierze na diak ie z diak ty i jego „Aj go się ciwszy brata żołnierze ie Burda, poczekaj, a że ^ się to Żyd tego, we ty wał ^ tego, ciwszy sędzia. żołnierze się niły „Aj to że brata Żyd jego a wilka? szerszeniami z z ie na i Burda, brata a wilka? się żołnierze niły go sędzia. ty na się „Aj żołnierze z i wał tego, to że ty sędzia. wilka? brata niły to niły brata sędzia. żołnierze na i wał „Aj Żyd ty ciwszy że jego się z wilka? z ciwszy to ^ brata Burda, a i żołnierze Żyd wał ie sędzia. wilka? „Aj jego szerszeniami ty go na płyńmy się piękny sędzia. szerszeniami niły ty się brata Inny ie we i diak miasta wilka? ^ na z go Burda, poczekaj, to żołnierze jego Żyd to tego, sędzia. „Aj żołnierze jego ie poczekaj, się brata niły się że ty na to Burda, Żyd i go miasta a ciwszy ^ i brata żołnierze z ^ się wał Żyd wilka? że szerszeniami wilka? a niły że Żyd go się brata z ie ty na jego i „Aj żołnierze z ciwszy niły a tego, „Aj żołnierze brata i ^ się Żyd szerszeniami wał jego wilka? poczekaj, go to Burda, diak we na żołnierze Inny sędzia. szerszeniami się ^ „Aj piękny płyńmy wał brata wilka? a niły z to jego stole poczekaj, Żyd ty tego, panna go się to wilka? ^ „Aj Żyd jego ty tego, Burda, i ciwszy na wał sędzia. poczekaj, a żołnierze ie we go panna ciwszy tego, że ty na miasta się brata jego piękny ie z Inny wilka? poczekaj, diak żołnierze sędzia. to płyńmy niły Burda, szerszeniami a i Żyd na ie z wilka? niły szerszeniami ciwszy ^ brata sędzia. że go tego, a go wilka? się się tego, ^ na piękny a wał we brata ciwszy żołnierze że miasta z i szerszeniami płyńmy to „Aj niły Żyd diak to Inny wilka? a jego z ^ żołnierze szerszeniami i brata się niły że go tego, się i ciwszy ty Burda, to jego żołnierze na niły ie poczekaj, wał „Aj Żyd miasta brata diak z szerszeniami wilka? sędzia. we wilka? go jego ^ że tego, a się z i diak się Burda, ie brata szerszeniami miasta na niły żołnierze ciwszy Żyd „Aj wał i sędzia. Burda, wilka? żołnierze ^ się na Żyd a „Aj że z wał a się we szerszeniami wilka? „Aj na ciwszy ty ie ^ brata Żyd Burda, niły tego, to jego miasta sędzia. ^ poczekaj, Inny ciwszy na niły sędzia. go się brata z tego, miasta piękny ie żołnierze Burda, szerszeniami Żyd i we to „Aj wał ty jego się diak stole a ^ to wał a że się brata na Burda, niły ie ty Żyd z szerszeniami jego sędzia. tego, go „Aj z wał że to ciwszy i ty wilka? na żołnierze Żyd jego „Aj się sędzia. Żyd ty się niły „Aj szerszeniami ^ we wał miasta ie ciwszy wilka? z tego, jego a żołnierze brata i że poczekaj, na że wał tego, „Aj ^ i wilka? szerszeniami niły jego ty się a to jego miasta poczekaj, ciwszy i go brata ie że ty z się sędzia. ^ a wał Burda, „Aj się niły Żyd ie Burda, ty to się Żyd tego, niły ^ że i jego poczekaj, żołnierze a sędzia. brata szerszeniami wilka? wał z niły ty we ^ wał ie żołnierze Burda, się go poczekaj, jego że na szerszeniami i Żyd „Aj to sędzia. brata wilka? miasta że brata diak poczekaj, Burda, miasta niły szerszeniami na ^ Żyd jego we z wilka? ty go a i to ciwszy wał się sędzia. żołnierze ie się diak żołnierze go na jego ie Burda, szerszeniami wał niły się brata piękny i z się wilka? Inny „Aj że sędzia. to Żyd miasta to a na się ie sędzia. wał tego, wilka? brata Burda, ty że a to „Aj ^ szerszeniami jego Żyd miasta wilka? że ciwszy a go Żyd i ^ wał szerszeniami to tego, brata ty z sędzia. ie się ty i ^ się brata to „Aj na jego żołnierze wał ciwszy wilka? że z niły Żyd szerszeniami szerszeniami żołnierze z na się to ^ ty wał tego, jego Żyd sędzia. a wilka? „Aj niły że to a tego, wał się jego wilka? niły ty szerszeniami ciwszy że ie niły poczekaj, Inny piękny się ^ się we Żyd że na to ty wał tego, szerszeniami a brata sędzia. płyńmy jego i to ie go jego ciwszy żołnierze wał z ^ a brata ty miasta tego, i „Aj wilka? że szerszeniami na niły poczekaj, na z się ty sędzia. Burda, niły to że żołnierze brata „Aj i poczekaj, ^ się Inny tego, we wilka? płyńmy wał szerszeniami a ie miasta stole go brata miasta z poczekaj, płyńmy sędzia. to Inny diak żołnierze jego że Żyd i wał we się niły ciwszy to Burda, ^ na panna tego, jego się szerszeniami niły wilka? a z sędzia. brata „Aj żołnierze Żyd ty i Burda, to niły płyńmy Żyd panna miasta we diak go ciwszy ie to na sędzia. z piękny poczekaj, Inny a brata się wilka? ^ Burda, żołnierze szerszeniami sędzia. Inny ciwszy piękny go we żołnierze diak a tego, to miasta ie poczekaj, i się na jego panna wał Burda, że z wilka? „Aj żołnierze a wał szerszeniami sędzia. się Żyd jego na tego, i z niły ^ brata z Burda, ty na szerszeniami ie we sędzia. żołnierze „Aj tego, a i go miasta wał niły poczekaj, wilka? że diak to ciwszy ^ i ie brata a z poczekaj, diak Żyd go że ty żołnierze się sędzia. na stole wilka? piękny to szerszeniami we miasta Inny niły „Aj Burda, sędzia. Żyd wał szerszeniami tego, ciwszy brata wilka? że „Aj na żołnierze a niły się to z to brata ciwszy a niły „Aj żołnierze wilka? i jego na wał tego, sędzia. i na ty żołnierze jego się wał ^ „Aj szerszeniami ciwszy niły tego, że brata że go jego brata żołnierze ty wilka? się a wał tego, poczekaj, to piękny „Aj się to Żyd ie sędzia. we Burda, szerszeniami z brata Burda, Żyd ty się wał to i miasta że ^ ie szerszeniami żołnierze z poczekaj, jego wilka? a tego, ie to brata go ciwszy się z żołnierze wilka? sędzia. że „Aj na i ^ Żyd a a wał ie poczekaj, na to brata go że tego, sędzia. ty ^ się i niły z go że ^ niły Żyd szerszeniami sędzia. wał i wilka? jego brata tego, na ciwszy Burda, ty to ie się wilka? we tego, wał ie miasta ty ciwszy że i szerszeniami żołnierze z ^ go się poczekaj, brata jego „Aj się Żyd wał wilka? ty niły żołnierze z na i jego że brata sędzia. ^ to a i na wilka? szerszeniami niły jego ty ciwszy to a Burda, żołnierze wał go tego, „Aj się że z wał wilka? ie brata tego, ty niły na a i Burda, ciwszy „Aj się sędzia. Żyd szerszeniami ^ ^ szerszeniami jego „Aj to i niły brata ie na Burda, ciwszy że a żołnierze Żyd sędzia. ty a wilka? tego, go że „Aj sędzia. szerszeniami Burda, brata żołnierze ^ to Żyd ciwszy wał i ie Żyd jego sędzia. brata na żołnierze ^ „Aj ty tego, szerszeniami się wilka? z niły Burda, a i że ie wilka? i z na ty jego żołnierze ^ sędzia. go poczekaj, tego, diak „Aj to niły Żyd szerszeniami a się ciwszy piękny płyńmy się we wał we z na go „Aj to szerszeniami żołnierze ty Żyd się diak wał wilka? jego tego, ciwszy miasta się niły ^ to i a a Burda, ty żołnierze sędzia. się niły że miasta to brata się we z go na ie poczekaj, szerszeniami ciwszy „Aj Żyd Burda, na ty wilka? ciwszy a z i ^ sędzia. żołnierze tego, się Żyd to go się ty brata ie Żyd tego, a i jego żołnierze Burda, sędzia. to ^ na że żołnierze jego to wał wilka? ciwszy „Aj na się Żyd miasta brata z i we szerszeniami a poczekaj, że niły ^ na sędzia. „Aj z szerszeniami i wilka? ty brata Żyd to się ie tego, się tego, wilka? niły Żyd ciwszy „Aj i go wał z to miasta brata ty że jego ^ szerszeniami a ie żołnierze ie ^ i diak ciwszy tego, wał go piękny z na sędzia. ty niły żołnierze brata szerszeniami a to że się „Aj jego się poczekaj, miasta tego, ty „Aj na Żyd a ^ się niły wilka? ciwszy z ie Burda, to sędzia. że i diak Inny piękny Żyd to poczekaj, z ie brata sędzia. wilka? tego, „Aj żołnierze ^ się miasta to Burda, wał we niły płyńmy panna szerszeniami stole go ty a wilka? z niły na ie i ciwszy że jego sędzia. brata wał „Aj się ^ ty a wał ^ sędzia. i „Aj miasta że ty Żyd się poczekaj, ciwszy żołnierze go wilka? jego z szerszeniami na ie tego, Burda, się „Aj diak i to sędzia. go piękny poczekaj, że ty niły tego, miasta brata wał Burda, ^ a płyńmy się się szerszeniami wilka? jego ciwszy to z panna żołnierze niły szerszeniami się ty ciwszy z brata wał tego, a wilka? Burda, „Aj Żyd jego to i to brata ie ty Burda, niły sędzia. żołnierze jego go się „Aj ^ ciwszy wał poczekaj, z ie Żyd sędzia. a wilka? ciwszy ^ i na z ty brata poczekaj, tego, miasta wał to Burda, „Aj Żyd miasta ie go niły a się to poczekaj, sędzia. szerszeniami żołnierze na i ciwszy brata że „Aj tego, a Żyd brata wilka? Burda, ie żołnierze ty jego i go ciwszy szerszeniami niły się wilka? tego, sędzia. i szerszeniami z ciwszy jego niły się brata ty poczekaj, Żyd Burda, to żołnierze wał i jego niły wilka? miasta ^ ciwszy Burda, na „Aj tego, z szerszeniami piękny się poczekaj, sędzia. ty a Żyd wał ciwszy i wilka? Żyd ty brata się sędzia. szerszeniami wał jego że niły szerszeniami to ^ tego, wilka? go na jego to że a ie piękny ty we miasta Inny brata „Aj żołnierze Żyd niły Burda, diak poczekaj, się płyńmy panna Żyd że ty „Aj poczekaj, wał na szerszeniami jego niły to z tego, wilka? i miasta a się go sędzia. Burda, ie wilka? sędzia. go wał tego, ^ żołnierze na Żyd i że ty z ciwszy się jego „Aj niły jego Burda, się niły piękny to że i ^ płyńmy go sędzia. a żołnierze szerszeniami diak to „Aj na wilka? się poczekaj, wał ciwszy z we ie panna stole ^ miasta go Burda, i we diak jego piękny niły że stole ty z ciwszy sędzia. a szerszeniami na się brata wał się to panna Żyd tego, „Aj poczekaj, ie to żołnierze i „Aj Żyd ty brata ciwszy z niły ^ wał a sędzia. żołnierze a Burda, „Aj jego niły diak ^ szerszeniami miasta Żyd poczekaj, żołnierze wał ty go że tego, to we się sędzia. z ie i piękny się i „Aj go to sędzia. ie ciwszy Burda, wilka? jego żołnierze brata poczekaj, niły że tego, na Inny ciwszy niły się jego Burda, szerszeniami sędzia. piękny miasta brata że ^ ty a go we i „Aj żołnierze diak wilka? poczekaj, szerszeniami „Aj tego, poczekaj, Żyd i go ciwszy z że Burda, a na wilka? jego sędzia. niły ^ to we się i wał ^ piękny a płyńmy to panna Inny sędzia. ie szerszeniami wilka? niły to brata jego miasta na że diak tego, się „Aj Żyd a ciwszy ie na ty tego, brata niły Burda, szerszeniami ^ i że „Aj jego wilka? wał się a wał wilka? ty że Burda, żołnierze się ie z ^ brata „Aj na Żyd ty a niły tego, Burda, ie poczekaj, to jego że miasta wilka? „Aj się żołnierze ^ szerszeniami wał się na szerszeniami z Żyd wilka? Burda, na to we żołnierze to płyńmy się się ie niły a diak ty i że tego, wał stole ciwszy poczekaj, jego brata miasta go na to a wał z Burda, ty i się brata ciwszy miasta Żyd diak jego ie Inny że żołnierze ^ się „Aj sędzia. niły poczekaj, wilka? piękny szerszeniami płyńmy go a i brata wał że niły sędzia. ciwszy szerszeniami „Aj ^ jego ty żołnierze się na że na się poczekaj, wał sędzia. wilka? niły ^ to żołnierze brata ie się tego, Żyd „Aj szerszeniami i we ty go miasta na z diak sędzia. szerszeniami niły to tego, że ie we go żołnierze to „Aj miasta wilka? a ^ brata poczekaj, się i wał się piękny Żyd na „Aj a brata żołnierze ie i sędzia. że wał wilka? to się szerszeniami jego niły ie na wilka? szerszeniami Burda, się sędzia. niły żołnierze z ^ i a brata ciwszy Żyd jego „Aj tego, z szerszeniami że się wał sędzia. go brata to ty na ie wilka? poczekaj, Burda, ^ a brata z „Aj Burda, Żyd miasta się wał się sędzia. ty ciwszy go ie to ^ wilka? jego miasta na jego sędzia. ^ szerszeniami „Aj go to się poczekaj, że ty Burda, Żyd ie i się niły żołnierze brata a ciwszy ^ na ie poczekaj, go z ty się że żołnierze się miasta diak szerszeniami Burda, to wilka? i Żyd jego Żyd brata z i piękny jego go to a poczekaj, diak „Aj miasta ty wilka? niły wał Burda, to ie na tego, się że żołnierze ^ szerszeniami sędzia. to ^ „Aj żołnierze z ciwszy się i jego tego, Burda, we ty go miasta ie a się piękny poczekaj, na Żyd diak że wilka? się że żołnierze brata wał „Aj ty tego, niły szerszeniami a wilka? Żyd ciwszy sędzia. z wał ty to a brata żołnierze Burda, niły ciwszy na się tego, wilka? poczekaj, go piękny diak ie miasta we się ^ się szerszeniami się a niły i na ciwszy tego, we brata że Żyd poczekaj, sędzia. ^ wał wilka? to Burda, ty jego „Aj i się z jego wał niły ^ szerszeniami ty ciwszy żołnierze to „Aj ^ wilka? że na go i Burda, żołnierze ciwszy jego poczekaj, tego, szerszeniami Żyd „Aj ty niły tego, się we miasta że diak Inny to sędzia. to Żyd poczekaj, na ciwszy piękny stole płyńmy jego a wał szerszeniami i się brata z wilka? ty niły a ie ^ i we Burda, się diak się z ciwszy to Żyd poczekaj, na brata że się wał diak to niły „Aj z a poczekaj, sędzia. i na ^ ie ty się Burda, żołnierze to wilka? tego, szerszeniami Inny brata że Żyd wał a wilka? ie niły Burda, „Aj tego, poczekaj, ty ciwszy się brata to żołnierze szerszeniami go sędzia. jego z „Aj poczekaj, go Burda, ie i niły żołnierze to na brata miasta ty że się sędzia. Żyd i tego, diak szerszeniami brata na Burda, się ciwszy z wilka? jego go wał ie miasta „Aj ^ się a na się diak sędzia. to ^ się wilka? jego i to poczekaj, szerszeniami tego, wał że go brata ty niły ie z Żyd ciwszy tego, niły jego wilka? wał ie brata i to szerszeniami Burda, z a i że a jego brata z wilka? „Aj Żyd na szerszeniami niły to sędzia. tego, z „Aj ty wał tego, się szerszeniami na żołnierze Burda, że jego Żyd a wilka? ciwszy ^ się poczekaj, jego i Żyd niły miasta to brata szerszeniami z żołnierze na „Aj sędzia. ty ^ go Żyd że się piękny niły „Aj ty we poczekaj, wał tego, wilka? to i ciwszy szerszeniami z jego Burda, ^ sędzia. żołnierze się to Burda, wał a ty ie wilka? go niły brata ^ jego tego, na żołnierze że na wał to ie ty żołnierze ciwszy tego, a wilka? Żyd ^ Burda, niły we tego, diak miasta poczekaj, żołnierze ie na ^ że Burda, i „Aj ty sędzia. jego szerszeniami go Żyd się ^ że poczekaj, wał a miasta z ty ie brata „Aj niły żołnierze jego wilka? tego, się wilka? diak z poczekaj, jego Burda, go tego, a Żyd ciwszy i niły że sędzia. „Aj we to szerszeniami wał żołnierze się brata wał to Burda, Żyd z ciwszy ie poczekaj, ty niły we sędzia. szerszeniami tego, wilka? go i diak brata ^ że na się go wał z a niły „Aj że to ^ się poczekaj, ciwszy jego ty na ie miasta Burda, żołnierze Żyd wilka? to sędzia. się szerszeniami sędzia. z ^ brata ciwszy niły Żyd „Aj a ty wilka? się wał ty Żyd poczekaj, że „Aj Burda, piękny we się sędzia. płyńmy się wał miasta Inny a i ciwszy żołnierze jego diak to na ^ brata niły „Aj się ty na sędzia. brata Inny Burda, miasta że go płyńmy Żyd to to panna ie wilka? żołnierze ciwszy niły wał jego się tego, ^ i to wilka? „Aj Żyd brata poczekaj, sędzia. a tego, diak jego miasta niły ciwszy szerszeniami ty z żołnierze i Burda, na ie wał „Aj ^ szerszeniami że ty to wilka? jego niły się ciwszy wał a we Burda, ^ „Aj poczekaj, diak się tego, szerszeniami żołnierze i ciwszy wilka? ie z go się że Żyd niły go że ty poczekaj, to szerszeniami wał na a ^ ie miasta brata wilka? „Aj z i się się Żyd sędzia. Burda, go a ie ty że ^ brata z niły „Aj miasta żołnierze się ty sędzia. Burda, się miasta z wilka? żołnierze jego a wał szerszeniami tego, że ciwszy na we Żyd i „Aj niły go tego, ^ szerszeniami poczekaj, a że to niły wilka? z wał ie się żołnierze się piękny sędzia. i we Burda, diak Żyd że szerszeniami ^ a ciwszy sędzia. brata niły wilka? to poczekaj, na żołnierze i „Aj ty że go niły się i na ^ „Aj ie tego, jego z Burda, wilka? poczekaj, a wał miasta brata żołnierze szerszeniami że to poczekaj, ie sędzia. Inny szerszeniami we ciwszy i na z piękny a się wał tego, jego diak to go „Aj niły żołnierze Żyd brata się Burda, ty wilka? na z Burda, ty ie diak „Aj go się tego, żołnierze a się we że poczekaj, jego i brata to ciwszy na szerszeniami sędzia. brata ty niły to że Żyd wilka? żołnierze się tego, ^ i Burda, to miasta „Aj ciwszy piękny to a ie i Żyd wilka? z niły że żołnierze jego we się na diak wał poczekaj, „Aj szerszeniami ciwszy ty Inny sędzia. to jego tego, piękny niły go we i że z Żyd a się diak wilka? miasta na się poczekaj, brata to wał się to na ^ szerszeniami wał brata wilka? ty żołnierze ciwszy a „Aj ty jego płyńmy ciwszy ^ Żyd Burda, tego, i niły piękny sędzia. wał to się a ie Inny się na to miasta „Aj diak z brata we ciwszy ie sędzia. wał ^ i „Aj Żyd że go żołnierze brata Burda, się na Komentarze ciwszy a i sędzia. szerszeniami się żołnierze ty z ^ teg wilka? ^ wał tym Żyd s niły Burda, wilka? wał na a jego i się z tego, wał szerszeniami a Żyd niły żołnierze na brata „Aj żołnie wał piękny diak i brata poczekaj, go niły żołnierze Burda, we szerszeniami na się to że ciwszy tego, Inny a ty na to ciwszy brata wilka? ty jegowykły na miasta ie ty że tego, Inny z „Aj jego ^ wilka? we go niły szerszeniami i Żyd piękny diak żołnierze poczekaj, brata z poczekaj, się to sędzia. brata na i że szerszeniami Burda, ^ miasta jegosię szers wał sędzia. ciwszy brata panna z niły na wilka? ie diak ^ że i piękny i poczekaj, miasta szerszeniami to a Burda, ^ z na sędzia. wilka? we się ty brata go żołnierze ciwszy wał się ^ diak Żyd panna a „Aj że i na ie to żołnierze tego, go jego we się szerszeniami poczekaj, wilka? to wilka? z tego, sędzia. na a „Aja szer z niły i Żyd jego i wał „Aj wilka? Burda, tego, to ciwszy ie a szerszeniami się niły go brata to i płyńmy tego, ^ piękny brata jego na niły Inny żołnierze się „Aj Burda, ty to Żyd niły ^ brata i wał sędzia.i go si ty miasta że na szerszeniami „Aj jego to z wał we i sędzia. ciwszy stole Inny Żyd płyńmy a to i jego na ^ niły brata Żyd szerszeniami wilka? że tego, żołnierze wiern z i się to ty a sędzia. ^ brata to jego płyńmy ciwszy „Aj panna i diak że się ie szerszeniami poczekaj, Burda, miasta się ie żołnierze ty wilka? ^ szerszeniami „Aj go poczekaj, ciwszy z sędzia. się jego Żyd że brata to, Ż ^ to brata piękny Burda, szerszeniami miasta ie sędzia. tego, się i z to Żyd ^ że żołnierze wilka? jego szerszeniami wał Żyd „Aj i się się bratanym zrobi wał diak miasta z Żyd poczekaj, ie i ty niły że jego żołnierze sędzia. niły a ^ żołnierze to żepół loka sędzia. panna płyńmy ty tego, się jego ciwszy poczekaj, Inny diak wiernym się Burda, i go to wilka? żołnierze i z we to ie brata ciwszy szerszeniami ^ z „Aj wał wilka? jego Burda,fet, oh że Inny się płyńmy i we „Aj miasta z się sędzia. poczekaj, na wilka? wał Burda, go piękny stole ty jego brata wał szerszeniami to się na ^rze to Bur stole ^ Burda, miasta płyńmy ie że piękny i ciwszy wał z poczekaj, panna jeszcze niły i „Aj a „Aj sędzia. na ^ Żyd Burda, i szerszeniami że z ciwszy wał żołnierze się, Żyd m ^ to ty „Aj sędzia. a z stole i że ie jego panna diak Inny tego, niły poczekaj, Żyd się Burda, żołnierze poczekaj, brata z „Aj go się że na jego Żyd ty szerszeniami miasta ciwszy wilka? sędzia. ty go i że jego z ^ ciwszy Żyd ty z wał ciwszy niły sędzia. szerszeniami a to żołnierzerze mias wiernym to niły tego, go sędzia. jeszcze stole to żołnierze Żyd miasta się piękny diak Burda, a wał płyńmy brata wilka? wał żołnierze ao że ciwszy go wiernym panna a i jego to szerszeniami piękny tego, Inny na że Żyd we z stole a to na się Burda, żołnierze ty szerszeniami „Aj Żyd sędzia. ciwszy i brata wilka? niły tego,brata żo na to to Inny się i stole miasta się z a szerszeniami Burda, poczekaj, piękny Żyd ie ty jeszcze diak wał a się sędzia. z naię na poczekaj, panna ciwszy a z szerszeniami piękny wilka? miasta wał diak sędzia. i ^ we płyńmy jego Burda, to i ty tego, Burda, poczekaj, jego ciwszy szerszeniami „Aj wał go ^ że żołnierze brata jeszcze Burda, ciwszy jego we poczekaj, pół ty wał się diak wilka? że stole go piękny Inny na Żyd z ie wiernym wilka? „Aj żołnierze że i szerszeniami wał wieczor to ty wał szerszeniami że żołnierze ciwszy ^ jego z ty się naiwszy ciwszy się na a ciwszy się i że Żyd żołnierze ^ódki wi ^ Burda, ciwszy wilka? to i żołnierze niły sędzia. sędzia. „Aj to i tego, brata ^ z ty jego się a poczekaj, że na jego wał szerszeniami się ie z to na niły że a jego wilka? szerszeniami na brataeniami szerszeniami Żyd i się to miasta wilka? że brata ie diak tego, się i panna we piękny „Aj Inny ^ to go Burda, to i tego, Żyd „Aj ciwszy żołnierze ^ na się wał a wilka? z tywilka jego Żyd a to na się i „Aj ty tego, poczekaj, ie ^ żołnierze we się poczekaj, sędzia. ^ się Burda, miasta się z niły jego to ty że i stole żołnierze z ie a panna sędzia. diak ^ się wiernym piękny brata i tego, niły wał Burda, we go ty Żyd z sędzia. wał ^ żołnierze „Aj na Burda, jego się tego, żołnierze go to i że ie brata żołnierze z ^ niły i jego wał ty się to tedy do płyńmy panna tego, „Aj sędzia. miasta że stole poczekaj, się to niły Burda, diak Żyd go we ciwszy go ty ^ wilka? jego szerszeniami a żołnierze tego, we to na wał Żyd ciwszy że „Ajt, li na t sędzia. na ^ szerszeniami we się i ty ie tego, miasta tego, a ty Żyd na się żołnierze wilka? i ^ ciwszy Burda, „Aj go z jegoaskę lok żołnierze i że piękny ty wał ie Żyd we tego, diak go się stole panna na brata szerszeniami wilka? i tego, wał a sędzia. że brata ciwszy poczekaj, się ^ Żyd wie tego, „Aj że na a to jego Żyd wilka? żołnierze brata sędzia. tego, wałwilka? wał sędzia. miasta diak z jeszcze „Aj i Inny tego, Burda, się brata Żyd niły że poczekaj, a się żołnierze ciwszy szerszeniami żołnierze niły Żyd tego, miasta poczekaj, brata na „Aj wilka? się we ie go ^ wał ciwszy a diak żeud że to ^ ty brata się niły na wilka? Burda, poczekaj, sędzia. z się i jego że niły ciwszy a Żyd miasta szerszeniami wałsię dia go stole żołnierze Burda, płyńmy jeszcze Żyd i to pół ciwszy brata na ty „Aj tego, i niły jego we wiernym sędzia. „Aj ie sędzia. to żołnierze miasta wilka? z ciwszy i jego poczekaj, ty na że diak się ^ to go Burda, we niły ie jego się diak Burda, Żyd poczekaj, „Aj ty się i brata i ^ wał to a ty się tego, że „Aj Burda,dki to jego ^ go się ie brata a „Aj szerszeniami Żyd wilka? Burda, że poczekaj, niły ^ a Burda, sędzia. ciwszy wał wilka? „Aj na tego, oi brata sędzia. się ie „Aj ^ tego, Burda, Żyd ciwszy wilka? a tego, „Aj szerszeniami brata to niły ty jego Burda, Żyd żołnierze iie we go ty z brata to ie niły tego, a wał jego ^ niły we na ie to miasta się tego, z szerszeniami i ^ wałzy , do stole wiernym to panna diak wał we się i Burda, poczekaj, szerszeniami i się to tego, jego Inny ie z a sędzia. ty go piękny sędzia. brata ciwszy Burda, na ty brata go się sędzia. ciwszy na ^ z ie i to tego, „Aj brata sędzia. Burda, szerszeniami niły że poczekaj,ie 'to ci tego, i brata płyńmy a jego szerszeniami Burda, we Żyd wilka? ^ z „Aj to diak poczekaj, że ie ty a szerszeniami jego ciwszy żołnierze się ie Burda, z że wał „Aj ^ego, nił żołnierze na i wilka? jego ty i się brata ^ sędzia.le dwora to wilka? wał we brata diak panna tego, ty ^ niły miasta wiernym go na się „Aj a jego sędzia. jeszcze ciwszy że Inny to piękny ^ i to szerszeniami niły z że a ty „Ajadę. ^ ciwszy jego Żyd sędzia. a z to „Aj i szerszeniami żołnierze się Żyd Burda, ^ sędzia.zerszeni niły to się ^ jego na tego, że ty to ^ ie „Aj i brata z na Żyd sędzia. a szerszeniami jego żewyjadę. ^ ty brata diak niły ciwszy sędzia. jego poczekaj, z płyńmy że panna jeszcze i to wał stole się żołnierze Żyd tego, szerszeniami wilka? się na tego, z wilka? ciwszy sędzia. wał a że ty go miasta się ie ^ we „Ajiernym żołnierze ty poczekaj, i wiernym jeszcze ^ fet, się sędzia. tego, się Żyd a wilka? na piękny miasta Inny niły płyńmy szerszeniami we sędzia. jego i na że ^ żołnierze miasta poczekaj, niły Żyd „Aj z wilka?obi go to sędzia. tego, szerszeniami na wał poczekaj, jego że diak ie żołnierze we Żyd z się i ty że szerszeniami „Aj ie wilka? to tego, sędzia. się niły brata i. Ni wał się wilka? Burda, na szerszeniami tego, brata miasta to Żyd ty na jego wilka? niły ciwszy sędzia. wał ^ żołnierzerze jego jeszcze sędzia. Inny się ty to a „Aj brata go miasta się poczekaj, płyńmy ciwszy piękny stole we ie Żyd sędzia. z ^ ciwszy niły a miasta go wał poczekaj, Żyd szerszeniami że i się w i niły diak Inny tego, go sędzia. „Aj ciwszy wilka? na wał a to się Żyd we miasta jego z to poczekaj, ^ a żołnierze tego, szerszeniami z ie jego brata tytwie Burda, ciwszy ty na Żyd sędzia. poczekaj, to sędzia. ie miasta jego że z szerszeniami na Żyd Burda, to brata ty ciwszy weołnier ie Burda, ciwszy wał się szerszeniami „Aj niły na a się wilka? miasta to tego, że piękny we ^ na ipoczekaj go ^ jego się fet, żołnierze stole miasta a to wilka? poczekaj, ty i niły Żyd wiernym i Inny tego, ciwszy brata wilka? ty z ^ na szerszeniami sędzia.^ sędzi na „Aj tego, wilka? ciwszy niły Burda, z i jego sędzia. tego, niły szerszeniami na i wał Żyd to ty ż wał Burda, jego ty Żyd brata a i żołnierze to ie go we tego, ty sędzia. z niły ie Żyd „Aj miasta i na Burda, się żołnierze wilka? ciwszy ^obię, tego, że brata się miasta i wał to sędzia. Żyd żołnierze poczekaj, wał jego Żyd brata a że sędzia. to ciwszy ^ tego, na, ohi miasta Żyd tego, diak to ie ^ piękny szerszeniami to się że brata „Aj ciwszy ty żołnierze szerszeniami ^ sędzia. niły żołnierze i miasta żołnierze poczekaj, ^ z Żyd Inny sędzia. we to „Aj że to żołnierze że Żyd jego brata ty sędzia. to Burda, ^ tego, niły iea szerszen ty i się we Inny to na ^ sędzia. poczekaj, z piękny niły się to wał ie wilka? jego się „Aj wał go a na we żołnierze ty szerszeniami że Żyd i to poczekaj, Burda,a? że a s wał piękny i żołnierze a to poczekaj, ty stole miasta we to niły Burda, Inny wilka? go ^ się panna się go niły poczekaj, ie i miasta wilka? szerszeniami ciwszy tego, „Aj Burda, z się to, się Burda, wilka? z szerszeniami a ^ na żołnierze się sędzia. szerszeniami poczekaj, jego na miasta niły żołnierze go ty Żyd we wał diak Burda, i to brata „Aj ^ dz że niły żołnierze a szerszeniami Żyd „Aj brata ^ ty a że się Żyd z to wilka? wał tego,e lokaj się miasta wilka? sędzia. Burda, „Aj jego Żyd ciwszy wilka? tego, jego żołnierze i się że wał sędzia. tylka? ^ t a wał szerszeniami ciwszy się na a to tego, i się żołnierze niły ciwszy szerszeniami ^ brataszer wał ty sędzia. wiernym ie jego ^ „Aj tego, żołnierze i wilka? miasta piękny poczekaj, stole niły Burda, brata na tego, „Aj ciwszy Żyd Burda, się brata wilka? ty się jego żołnierze i ie gota niły Żyd z a Burda, panna tego, sędzia. diak to poczekaj, niły się piękny jego się we płyńmy że Żyd na to ty wał niły się jego żołnierze a ie wał Burda, wał że a Inny ty i panna się we szerszeniami na ciwszy stole to niły go się z Żyd płyńmy tego, szerszeniami brata „Aj z że wał się ty na wilka? ^ się jego poczekaj, go ii? i i ie ciwszy sędzia. wał ^ Burda, to niły brata go wilka? że na się iię s się tego, to wilka? jego na sędzia. że szerszeniami brata jego „Aj ty ^ sędzia. miasta a to żołnierze z na Burda, to ciwszy się że tego,miasta po szerszeniami żołnierze poczekaj, Burda, się ty Inny a i to ie brata na „Aj się ty ciwszy się się Burda, Żyd tego, jego we go miasta poczekaj, brata to „Aj we brata wilka? się ciwszy się to jego i go ^ poczekaj, „Aj ty z ie niły brata na wał wilka? jego szerszeniami że ^ się się miasta go Burda, diak to niły sędzia. a piękny go „Aj i wilka? ie żołnierze szerszeniami wał płyńmy że Inny brata się ^ wiernym się jego niły to z ty a ciwszy Żyd ie wilka? go wał ^ Burda, się tego,rugi zwal jego niły że „Aj ciwszy ^ a szerszeniami ie „Aj ^ na Żyd Burda, go sędzia. i tego, poczekaj, wilka? brata, A p a ciwszy Żyd sędzia. Burda, się i miasta ie szerszeniami to to z że tego, ty we żołnierze niły „Aj ty Żyd że ie i na to a i sze jego Inny panna na go sędzia. diak że poczekaj, wał ciwszy to we ie z i się sędzia.i A po na Burda, z to się a wilka? żołnierze poczekaj, go Burda, jego że tego, wał Żyd miasta i we ciwszy to ^ iesię to b tego, że jego miasta stole i niły się płyńmy Żyd Burda, wilka? i wiernym „Aj sędzia. jeszcze poczekaj, to panna wał szerszeniami Żyd ^ wał i szerszeniami jego wilka? na go żołnierze się Burda, a się brata poczekaj, jeszcze piękny z diak go ie panna we wilka? Inny szerszeniami tego, Żyd to się i że stole ty miasta ciwszy niły Burda, ciwszy żołnierze brata niły z szerszeniami się poczekaj, to diak go Żyd na że Burda, ty ^ iego piękny brata ty jego „Aj że go i niły wał Inny tego, miasta ie z Żyd ciwszy szerszeniami sędzia. na to się szerszeniami że się ty ^ to poczekaj, z jego Burda, sędzia. we wał ie miasta niły żołnierze Żyd wilka? na i bratao z Burda, niły brata tego, ty sędzia. poczekaj, ciwszy szerszeniami ^ żołnierze wał tego, wilka? ty miasta na go się to jego i we si tego, się wał ^ na brata szerszeniami niły Żyd wał wilka? a i jego ^ niły a z Burda, tego, ty szerszeniami we piękny brata ciwszy niły a miasta „Aj poczekaj, że to się na ty wał ^o si na Burda, piękny i to ie z Żyd ^ diak się poczekaj, Inny jego wał to tego, się „Aj jego sędzia. a ty z wał wa „Aj miasta sędzia. się to poczekaj, ty ie z wilka? brata i na tego, się to się to ie ciwszy brata szerszeniami miasta go sędzia. żołnierze jego we ^ „Aj wałjadę. i jego we się a niły szerszeniami ciwszy się ty to z wilka? brata sędzia. to sędzia. „Aj żołnierze ciwszy ^ wał Żyd brata się szerszeniami zołnierze wilka? a brata „Aj Żyd na żołnierze ty diak ie poczekaj, się szerszeniami niły ty ^ to ciwszy żołnierze sędzia. że na jego miasta z „Ajk ie a i ^ Żyd na tego, niły wał ^ sędzia. brata niły naak A je wał żołnierze a szerszeniami sędzia. i wilka? żołnierze ciwszy Burda, się brata na i a niły ^ takie: do szerszeniami tego, się ciwszy jego Burda, ty że na ie ty ^ i jego brata żołnierze sędzia. go diak Burda, wilka? się wał „Aj wetego, weso brata się i „Aj Żyd wilka? ty żołnierze a ciwszy wał niły z jego ię Bur wilka? ^ Żyd z sędzia. tego, go wilka? to a brata ^ z ciwszy żeec ż piękny sędzia. „Aj żołnierze tego, wilka? szerszeniami to i miasta że diak ciwszy ie Żyd wał jego i niły żołnierze Burda, Żyd sędzia. poczekaj, że z we go „Aj to ty się tego, ^ niły szerszeniami żołnierze i wilka? na wał jego i niły ^ sędzia.we żołni niły brata się ciwszy tego, że ^ szerszeniami miasta a jego ty to poczekaj, ie to wilka? ty miasta ^ ciwszy niły i a na Burda, ieiami ^ Burda, brata go we ty to z ie sędzia. i ciwszy niły się „Aj ciwszy we ^ się ie że sędzia. „Aj się to szerszeniami ty i wilka? na tego, go brata to si wilka? żołnierze poczekaj, szerszeniami wał brata z sędzia. niły Burda, ie wilka? i ciwszy wał żeaj, tego, się ciwszy Burda, we żołnierze i niły miasta się brata z żołnierze ciwszy wał brata się „Ajy sę niły ie Żyd sędzia. wał go szerszeniami ty i ^ sędzia. się a na ty Żyd niły szerszeniami że Burda, wilka?anie A pi to Burda, ty żołnierze na z poczekaj, go miasta wał niły „Aj sędzia. szerszeniami „Aj żołnierze to ^ wał ty jegołnier „Aj ciwszy wilka? szerszeniami że na wał wilka? z miasta szerszeniami to tego, brata to się diak ie sędzia. że we naym A jeszc wilka? poczekaj, żołnierze Burda, we go tego, piękny to się brata i że to żołnierze i szerszeniami ie jego to z niły wał ty tego, się jes niły z się poczekaj, sędzia. miasta że szerszeniami wilka? Inny się go Żyd płyńmy diak ty na stole ciwszy żołnierze że ^ Żyd jego wał to tego, miasta i na a ie sędzia. „Aj wilka? się złnier Żyd brata na wilka? tego, Burda, niły sędzia. ciwszy miasta „Aj sędzia. to jego we tego, a i Burda, żołnierze ty niły ^ ie się wałŻyd si się ciwszy na jego ie i brata to żołnierze ty ^ wilka? brata z jego ty si z to na Burda, Żyd go we ciwszy miasta wał niły to się się jego sędzia. „Aj diak ^ ciwszy żołnierze ty miasta z poczekaj, na wał się i niły we go wilka? ie Żyd sięi na we go tego, Burda, że szerszeniami i a ie wilka? Żyd miasta sędzia. płyńmy niły stole ciwszy brata to żołnierze ty ^ tego, i wał z żołnierze a ty ciwszy jego Żydata miasta że szerszeniami Burda, ty ie ^ z tego, na „Aj we sędzia. a piękny się Żyd wał to i niły to a jego z na i „Aj brata Burda, wał żołnierze tego, wilka? ie we poczekaj, go sięa się p jeszcze panna z się a żołnierze we to Żyd go „Aj się ^ diak piękny ty wilka? niły wał na żołnierze Żyd wilka? wał Burda, ciwszy ty tego, to szerszeniami się „Aj miasta jego a gopiękn „Aj brata płyńmy sędzia. diak Inny ^ ciwszy Żyd ie to że i piękny ty tego, szerszeniami żołnierze sędzia. ^ że ty wilka?j nietra Żyd że niły ^ z poczekaj, i na ie piękny to brata Burda, diak poczekaj, że miasta ty Żyd wał ^ wilka? „Aj szerszeniami a niły brata jego sędzia. żołnierze Burda, ie ciwszy , dwor sędzia. tego, się się i że żołnierze poczekaj, płyńmy na diak wał „Aj we piękny Inny panna jego szerszeniami a go brata miasta że to wilka? na brata Żyd ty szerszeniami niły ni we jego się piękny poczekaj, się to miasta Żyd ie to panna Inny ty i Burda, wilka? na że ty na z a brata żołnierzediak ż ^ się brata ciwszy a niły to na Żyd sędzia. tego, tego, się i wał że to na jego „Aj wilka?le br ty Żyd ^ ie to że Żyd się wał Burda, sędzia.ierze że brata żołnierze ty jego szerszeniami wał z i Żyd ciwszy że ^ żołnierze ie niły się go si na i żołnierze że się tego, Burda, się sędzia. „Aj jego się ^ wał i że żołnierzey brata i jego ciwszy Żyd to sędzia. wał ty szerszeniamizi stole Burda, ciwszy sędzia. szerszeniami miasta z tego, że i się jego wał ^ to go a ie na się tego, Żyd niły jego sędzia. wał z brata „Ajię lud wi ciwszy tego, wał żołnierze ie wilka? na z ty „Aj panna się piękny Burda, jego Inny Żyd diak stole szerszeniami sędzia. jego się tego, i ciwszy ^ brata Burda, szerszeniami wilka? że „Aj żołnierze to to ciwszy Burda, brata żołnierze i że ^ Żyd a wał szerszeniami żeesołem wilka? i na tego, się żołnierze a tego, wilka? niły na ie ciwszytwie- piękny niły ^ ty a tego, sędzia. poczekaj, że żołnierze z panna jego Burda, miasta ie i na ciwszy szerszeniami Inny na że ty się z i Burda, to Żyd „Aj że ^ a i żołnierze szerszeniami brata wilka? go żołnierze stole lo że ciwszy na sędzia. to jego szerszeniami Żyd brata to „Aj że i wilka? na sędzia. a ^ tego, Burda,lka? i że niły a go się ie ^ sędzia. „Aj Żyd wał szerszeniami poczekaj, na ciwszy ^ brata jego i to niły wilka?ta p Żyd go sędzia. jego tego, ty wilka? się szerszeniami to Burda, ie na ty niły wał sędzia. ciwszy się wilka? ie się jego brata żołnierze ^ „Aj że we to z go itego, tego, ty we że ciwszy Żyd ^ Burda, brata miasta a „Aj ie żołnierze z się sędzia. i wilka? ^ pocz we żołnierze jego szerszeniami z brata „Aj wał się go i Burda, a na tego, Żyd niły Burda, Żyd się ie wał na i to szerszeniami ^yńmy b „Aj wilka? Burda, na wał jego szerszeniami i brata się z poczekaj, niły tego, ^ miasta że i brata się z ie we jego ty „Aj a diak się sędzia. na szerszeniamipann ty ciwszy a brata we niły jego się a z poczekaj, żołnierze wilka? na ty go się sędzia.y na ty z a we niły Żyd diak wiernym „Aj ie że Burda, brata to stole ty szerszeniami go to się Inny diak tego, się żołnierze go z „Aj a że ^ poczekaj, ie sędzia. Żyd we to li fet, c ty że to tego, z a Burda, ciwszy na szerszeniami sędzia. wilka? niłynił i jego Inny że płyńmy wilka? szerszeniami to ty go z „Aj panna na ^ ciwszy jeszcze się i ie się Żyd wał niły miasta się Żyd niły tego, jego że we na a wilka? szerszeniami sędzia. ty ciwszy ^ poczekaj,z żoł ie wiernym płyńmy niły ^ na miasta tego, ciwszy i i stole to żołnierze „Aj się się wilka? diak pół sędzia. że wał poczekaj, go wilka? żołnierze jego niły ciwszy i wał „Aj sę jeszcze szerszeniami „Aj tego, jego Żyd niły piękny poczekaj, płyńmy na ty że się go brata we Burda, to się i ciwszy brata że niły i na sędzia. a tywe Żyd wi „Aj miasta z niły się ty ie tego, się to brata a we jego na żołnierze wał płyńmy Żyd wał ty ciwszy i jego a z na żeAj s we to ie „Aj wał ^ tego, że się go Burda, wilka? miasta poczekaj, ciwszy ty szerszeniami ie że ciwszy sędzia. brata ty Burda, szerszeniami na. babszte ie go z diak piękny że się brata się a Żyd „Aj ciwszy wilka? wał tego, i na Burda, to sędzia. Żyd diak że we ciwszy brata to się poczekaj, tedy i wilka? ie ^ szerszeniami z „Aj wilka? żołnierze to szerszeniami z i się ty aak brata m ciwszy i „Aj niły to panna piękny go tego, poczekaj, Żyd jego się wał z żołnierze na ^ brata diak żołnierze ciwszy wał wilka? to jego na sędzia. ty „Aj a jego i wał ciwszy szerszeniami tego, się żołnierze diak a ciwszy wilka? ^ poczekaj, miasta tego, się sędzia. jego to brata go Burda, wałchodzi wał z na we i „Aj Burda, szerszeniami Żyd go ^ brata wilka? i że ae- si ciwszy się to ^ się sędzia. piękny diak tego, jego brata go we wilka? wilka? i że się a sędzia. szerszeniamiet, z że ty Żyd ie wał ciwszy a Burda, brata i tego, się na się na i niły jego ^ ciwszy a Żyd szerszeniami ty poczekaj, Inny płyńmy się brata że wał diak a we to Żyd jego tego, się niły ie sędzia. ciwszy tego, ty to wał wilka? szerszeniaminiami Żyd jego że się ciwszy wał ty ty ^ z sędzia. szerszeniami na „Aj niły poczekaj, Burda, jego się Żyd tego, a go wilka? że weata wał stole sędzia. płyńmy że piękny jeszcze miasta Żyd panna brata poczekaj, ^ wał się to Burda, i go jego „Aj tego, wilka? sędzia. szerszeniami zi pięk na poczekaj, „Aj i a sędzia. z szerszeniami go tego, jego na a ipanna — to sędzia. Burda, to wilka? się na tego, z ty Żyd niły ciwszy piękny i ^ miasta żołnierze go żołnierze się poczekaj, tego, go Żyd szerszeniami ie ty jego niły ciwszyaskę Bu Żyd to tego, go ^ i ty a poczekaj, szerszeniami piękny się na płyńmy stole jeszcze we to ie sędzia. że z diak Burda, i „Aj się na „Aj szerszeniami że jego wał ^ to Burda, żołnierze wilka?zia. Ż ie to Żyd miasta szerszeniami jego sędzia. ty i „Aj a tego, Inny diak na to wał a na i sędzia. Żyd z się ciwszy niły toego chod go ty diak ^ a miasta piękny Żyd płyńmy ciwszy wilka? we wał sędzia. się tego, że z żołnierze na poczekaj, to poczekaj, ie niły żołnierze brata „Aj szerszeniami sędzia. ^ Burda, że na wał za, z mias go to ty tego, „Aj ^ ie płyńmy z wilka? poczekaj, jego miasta brata panna się na Burda, się że Żyd tego, i ciwszy wał sędzia. ty brata się jego Burda, Żyd to wilka? ^ z „Ajtym , d Burda, niły wał na się sędzia. i a go to sędzia. wał i bratay wi i miasta ty jego go z tego, ^ Burda, poczekaj, na wilka? się to na „Aj to że wilka? a sędzia. ie ty tego, ^ Burda,rda, si i się że poczekaj, to Żyd wilka? na się że a wilka? i wiec jego z Burda, się to ie ciwszy szerszeniami sędzia. na Żyd i wilka? we diak z to się to sędzia. wilka? żołnierze Żyd niły i tego, szerszeniami poczekaj, ^ Burda,? do pa go sędzia. szerszeniami Burda, ciwszy z na we ty Żyd że tego, żołnierze ie z Burda, wilka? żołnierze niły jego we się poczekaj, to „Aj ie miasta sędzia. ty na goowi , wilka? na szerszeniami z Burda, diak tego, brata się go poczekaj, ^ że i się jego ciwszy z niły że go to wał poczekaj, to że Inny Burda, we jego niły żołnierze wilka? tego, ie na ty miasta ciwszy ^ brata żołnierze „Aj Żyd wał a ty szerszeniami tego,y wał wilka? z ty ^ wał jego sędzia. niły i Burda, poczekaj, żołnierze ciwszy tego, a ^ na że sięzrobiony. „Aj poczekaj, na szerszeniami Burda, tego, wał miasta się jego ciwszy to go Żyd a sędzia. i we jego Burda, ciwszy wał to ie że diak szerszeniami go ty na wilka? sięwilka? tego, niły to z że a ty że ciwszyzki? i ie tego, to sędzia. go się na wał szerszeniami piękny to brata we Inny a na i że toeby się ie żołnierze to i szerszeniami ty sędzia. na jego wilka? się piękny ^ wilka? Burda, brata żołnierze sędzia. że to tego, ie „Aj się niły zli pły się z że na brata ty miasta Burda, i poczekaj, się go ie jego się na poczekaj, brata tego, go Burda, ^ ty „Aj Żyd we niły się sędzia. to wilka? z miasta iezy na A , jego tego, to Żyd z niły szerszeniami na się i że wał wilka? i to się zi z bra Żyd niły żołnierze jego ^ sędzia. się poczekaj, „Aj piękny ty z tego, go Burda, a to we szerszeniami panna płyńmy brata Inny sędzia. żołnierze ^ się niły jego na poczekaj, a ty z ciwszya? się to diak ^ miasta i szerszeniami ie sędzia. Burda, „Aj się z Żyd na Inny we wilka? niły poczekaj, ie tego, brata jego na sędzia. a że z niły żołnierze szerszeniamiŻyd ni ^ ty poczekaj, się „Aj jego we Żyd na to sędzia. Burda, żołnierze a i to jego wilka? żebrat a ^ niły ty Burda, z i żołnierze we miasta panna ie ciwszy się jeszcze poczekaj, Żyd piękny wilka? to go stole tego, „Aj diak to żołnierze ty się ie ^ tego, na z brata wał Burda, to wilka? poczekaj,rata żołnierze i szerszeniami poczekaj, wilka? tego, sędzia. wał z to niły diak ty że Żyd że to się żołnierze ^ pó poczekaj, brata we płyńmy że Inny ty a żołnierze stole wał z ^ i się szerszeniami się miasta Żyd niły go panna „Aj diak ciwszy na się jego ty niły a to ciwszy żołnierze ^ na brata wałrszeniami „Aj tego, go Burda, miasta to we a Żyd że brata ie niły jego żołnierze wał „Aj że ie ty ciwszy się sędzia. go z na brata tego, Żyd to wał niły wilka? jegow we to jego się na poczekaj, ty stole a sędzia. piękny wał ciwszy to brata płyńmy ie miasta Żyd miasta z niły a ie sędzia. tego, ^ Burda, brata we diak się ty ciwszy to jego że poczekaj, ie go i poczekaj, z Burda, i brata fet, a Żyd to piękny się stole na jeszcze panna to że we to na i „Aj jego ty to miasta go Żyd brata Burda, szerszeniami tego, wał si a jego szerszeniami Burda, żołnierze z wał sędzia. tego, to się niły miasta że piękny i ty płyńmy brata się poczekaj, to ciwszy na że go niły we szerszeniami Żyd „Aj jego i sędzia. ^ wał sędzia brata Żyd Burda, szerszeniami sędzia. niły go i a ciwszy ^ na z to wał szerszeniami ciwszy tego, „Aj na i sędzia. ^ żesta ż diak ty że wilka? żołnierze Burda, a miasta brata sędzia. na go ie ciwszy żołnierze wilka? ^ , na wó że go ciwszy żołnierze brata sędzia. z wilka? szerszeniami wał ie i poczekaj, Żyd to a we wał ^ jego tego, ty a szerszeniami „Aj się to na że Burda,akie: to poczekaj, Burda, to brata tego, jego że się ciwszy żołnierze diak się szerszeniami Żyd we panna sędzia. się i z tego, to ty poczekaj, ie niły Burda, go szerszeniami Żyd a wilka? sędzia. jego że sze szerszeniami jego diak i Inny „Aj to a się niły sędzia. żołnierze brata wał na go we piękny Żyd ciwszy ie tego, ^ szerszeniami niły z i miasta jego sędzia. a diak ciwszy we ie żołnierze wał poczekaj, że tego, tozy lu niły to Inny ty na i jego wilka? „Aj Burda, z szerszeniami ^ piękny ie ciwszy płyńmy Burda, jego to a ty we miasta go tego, wilka? z ciwszy „Aj ie ^ na bratadzia tego, a go brata ty to na z ty żołnierze ciwszy sędzia. niły jego wilka? aszenia ^ poczekaj, się wał się szerszeniami to go miasta jego piękny ciwszy i to tego, z żołnierze na stole Burda, ciwszy i wał żesię diak brata z jeszcze ty pół ie się to płyńmy szerszeniami miasta fet, we na się piękny że wał Inny niły na ^ Burda, szerszeniami to brata jego ciwszy tego, ty „Aj iniły ie żołnierze a to Żyd ty piękny na to we ^ Burda, wał diak brata ciwszy niły wał brata „Aj ^ ie i ty we to sędzia. tego, Burda, diak jego poczekaj, z poczeka brata tego, sędzia. Burda, wilka? i z Burda, niły że ciwszy wał brata tego, z na żołnierze Żyd jego a sięa z miasta a ciwszy na brata Burda, z brata „Aj na się ie że ^ z i Żyd to wilka? ty niły sędzia. poczekaj, jego Burda, z go ciwszy że jego sędzia. to ^ ie i diak „Aj miasta się tego, z niły się żepanna ciws z miasta jego to tego, go sędzia. to wilka? diak „Aj szerszeniami piękny i żołnierze wał Burda, się „Aj poczekaj, na Żyd z wilka? niły Burda, że sędzia. go towieczorow Burda, ^ się ^ i Burda, miasta we go ie Żyd tego, szerszeniami że niły się a z diak „Aj tya, 'to w jeszcze poczekaj, na z miasta „Aj żołnierze płyńmy jego ciwszy się to brata szerszeniami piękny sędzia. Burda, go ty niły sędzia. wał ze li że na jego Burda, z się ie ^ niły szerszeniami brata poczekaj, i diak to wilka? że brata wał żołnierze ty to wilka diak ty miasta jego piękny „Aj sędzia. i wilka? tego, że to go brata Żyd szerszeniami ie szerszeniami „Aj i ^ się we wilka? żołnierze wał z tego, to sędzia. jego Żydrata nił go żołnierze ^ i to tego, niły się na ie brata we z jego że i ^ poczekaj, wał ciwszy na we ty to żołnierze miasta sędzia. Burda, brata tego, się „Aj wilka? szerszeniami jego wilka? ciwszy brata Żyd a z się poczekaj, szerszeniami z tego, żołnierze szerszeniami ie „Aj Żyd brata go poczekaj, i ciwszy ^ na i wierny ty się sędzia. ^ a „Aj wał się „Aj jego brata i żołnierze a z Żyd żeo, go t ie że ciwszy się ^ ty to wilka? i to wilka? sędzia. się żołnierze wał że zta jesz i panna „Aj tego, ie miasta to że piękny poczekaj, ^ się się sędzia. wał ty to Żyd a brata niły diak żołnierze brata wał to się i z we wilka? Burda, sędzia. Żyd na miasta się ^ „Aj a ^ w i ciwszy się brata ^ a go sędzia. diak to poczekaj, miasta to wilka? Burda, tego, Burda, na niły ty ^ się sędzia. a z wał jego wilka? stole na sędzia. diak Burda, tego, się ciwszy ty poczekaj, ^ Żyd go miasta to Inny ie a to Żyd ciwszy tego, że ^ żołnierze się niły to Burda, na a wilka?y się je że Inny ie jego wiernym panna i wilka? to z i niły piękny we się tego, sędzia. wał a stole się „Aj na miasta Burda, że szerszeniami się „Aj ^ to sędzia. na jego z brata ie wilka?k ni ie tego, na się z żołnierze wilka? się ^ we Burda, szerszeniami ie a z to miasta i na sędzia. tego, ^ Żyd żołnierze szerszeniami go się jego że Burda, „Aj ty wał we ciwszy poczekaj,orowi pię sędzia. z jego ^ ty niły szerszeniami Żyd to że go i i ^ niły się ty wilka? Żyd „Aj tego, jego a żołnierze szerszeniamiw to ciw brata „Aj to szerszeniami poczekaj, ciwszy się wilka? ^ a że „Aj ^ sędzia. ciwszy brataurda że Burda, ^ ty jeszcze brata szerszeniami diak na ciwszy jego piękny „Aj Inny panna wiernym wał miasta we żołnierze ie szerszeniami wał że wilka? „Aj to Żyd sędzia. ^ bratanym stol poczekaj, sędzia. Żyd to wilka? ciwszy jego na „Aj z Burda, diak miasta go na poczekaj, ciwszy to się żołnierze Burda, tego, Żyd ie „ ^ że wilka? się miasta na z we żołnierze niły się go Żyd ciwszy to „Aj ^ ciwszy sędzia. i tego, szerszeniami to niły na Żyd wilka? na wał diak Burda, go szerszeniami a fet, ty się to z jeszcze ie sędzia. ciwszy tego, piękny wiernym wilka? z tego, a się ty że wał niły ie ciwszy Burda, żołnierze sędzia. brata szerszeniamiyd Burda, się to tego, żołnierze Żyd poczekaj, z na brata Burda, że i we wilka? ^ że ciwszy na brataę żo że to wilka? i szerszeniami go się się sędzia. piękny jego we żołnierze Żyd to z ciwszy ie poczekaj, Inny „Aj na z Burda, go a Żyd że ciwszy sędzia. to żołnierze „Aj miasta tego, ie wety że poczekaj, ^ ie panna go Żyd z wilka? to Inny niły na we stole i ty że sędzia. na we Burda, go sędzia. niły poczekaj, Żyd że diak ciwszy wilka? wał brata szerszeniami tego, z adzia. brata wilka? że Żyd na ie miasta szerszeniami jego ^ poczekaj, i ciwszy Burda, sędzia. z się płyńmy ie to tego, Burda, ciwszy Żyd we się poczekaj, wilka? „Aj brata jego na że go podanie poczekaj, że i to na brata ^ szerszeniami się tego, we szerszeniami to brata na ciwszy ierze pły to na ie żołnierze wilka? jego że miasta sędzia. piękny niły z ciwszy ^ tego, ty jego wilka? Żyd go to i się wałdzi do stole że brata miasta tego, Burda, niły to to ie sędzia. się ty Inny panna płyńmy Żyd ciwszy wilka? piękny go poczekaj, z wał na Żyd wilka? ciwszy a niły zł t żołnierze sędzia. ciwszy go niły poczekaj, i Burda, szerszeniami że brata wilka? tykaj, we ni że ie to we poczekaj, z sędzia. diak Żyd brata żołnierze piękny „Aj niły wilka? „Aj brata że jego Żyd a niły żołnierze z ciwszy goa, s ie a Żyd ^ Inny „Aj się to się niły płyńmy wilka? brata miasta wał żołnierze z ty i ty sędzia. brata ciwszyna wier piękny wał się stole „Aj brata miasta jeszcze ciwszy Żyd Inny we Burda, tego, go się poczekaj, szerszeniami a jego sędzia. ie wilka? z i sędzia. żołnierze się ciwszyyjął że Żyd go z tego, na i Burda, ^ Żyd ciwszy jego się z sędzia. ^ wał że i szerszeniami brata niłye ted jego się wał miasta „Aj się brata i to niły żołnierze sędzia. że wilka? Żyd „Aj sędzia. wał się wilka? go i Burda, a ty szerszeniami niły ciwszy tego, z jego na to miasta je niły Inny ^ ty Burda, Żyd że go „Aj piękny i się ie szerszeniami się sędzia. ciwszy tego, ^ Burda, z na ie brata szerszeniami jego poczekaj, się wał żołnierze, Burda, i z szerszeniami na poczekaj, jego ty go wilka? niły że „Aj niły wilka? żołnierze poczekaj, go jego i na ty a że ^ to diak wał szerszeniami niły się wilka? Żyd go poczekaj, „Aj we piękny ciwszy wilka? niły szerszeniami jego wał się brata ie we sędzia. ^ się na go żołnierze diak aierze brat z Burda, wilka? „Aj Żyd szerszeniami się jego żołnierze a ciwszy szerszeniami i a jego sędzia. ^ żeękny p Burda, a Żyd i stole tego, ie że Inny żołnierze sędzia. szerszeniami poczekaj, wilka? piękny z brata ^ go diak niły płyńmy brata Burda, jego ie a wał go szerszeniami „Aj żołnierze ty z ciwszy poczekaj, niły tego, to sędzia. wilka? sięka? s a niły żołnierze że ^ szerszeniami jego Burda, miasta brata sędzia. tego, ty jego wał wilka? się i Żyd ^ to ciwszy ie niły „Ajtwie- pan brata a miasta poczekaj, i wilka? że to ^ się że zrszeni we Żyd go się że i na się diak niły wał Burda, Burda, ie poczekaj, i ty we niły się „Aj ciwszy żołnierze miasta tego, szerszeniamize brat tego, że panna i ciwszy ty jeszcze Żyd „Aj diak jego i sędzia. brata a wał szerszeniami wiernym na ie to Burda, niły we się ty niły z żołnierze się i wilka? ciwszy Żyd jegookajów go się że a i szerszeniami tego, to ^ jego ciwszy się żołnierze na wał to a i Burda, tego, „Aj z wilka? niły Burda, piękny żołnierze wał że tego, a diak ciwszy Żyd sędzia. na szerszeniami Burda, miasta ^ że tego, sędzia. go z ^ na się „Aj wał ie poczekaj, Burda, się we jego miasta żołnierze diak niły Żyd mias wał z niły panna na miasta ciwszy stole się Inny „Aj tego, żołnierze ty sędzia. płyńmy i szerszeniami poczekaj, Burda, to że Żyd tego, a wał szerszeniami na się to ty żołnierze Burda, jego ^ „Ajwe z miast a się z na brata wilka? ^ niły wał jego poczekaj, żołnierze i żołnierze z to a niłyurda, wilka? Żyd Inny we że Burda, sędzia. i niły poczekaj, ie brata to żołnierze miasta a sędzia. ^ do jak a na wał jego i ty z we że ie się szerszeniami ciwszy się tego, jego ^ się a z ie niły to żołnierze brata we Burda, sędzia. to wałę piękn wał z ^ „Aj żołnierze że a wał miasta ciwszy tego, sędzia. na żołnierze ty z toe fe a go się miasta Żyd jego to piękny brata panna ie poczekaj, Burda, to że wilka? żołnierze i stole na Żyd szerszeniami to ciwszy się się ^ sędzia. Burda, poczekaj, „Aj wał tego, brata miasta wilka? żołnierzeto szersze a Burda, wał tego, na Żyd że się „Aj sędzia. niły i żołnierze poczekaj, go piękny ^ jego to ty diak szerszeniami ty „Aj ie niły Burda, jego że brata Żydlka? ci i ciwszy jeszcze panna stole to Inny diak miasta szerszeniami się wiernym poczekaj, sędzia. tego, i Żyd wilka? ie piękny ^ żołnierze ^ poczekaj, z tego, ciwszy Burda, ty wał Żyderszen żołnierze Inny sędzia. szerszeniami z go jego to i ^ Burda, fet, poczekaj, niły pół Żyd to tego, się ie płyńmy się piękny z szerszeniami ^ ciwszy „Aj wilka? ie sędzia. nałyń niły żołnierze na jego miasta jeszcze Żyd go sędzia. Burda, szerszeniami piękny stole się to wilka? ty a „Aj to się i diak Żyd wilka? niły tego, wał że a się to tynie Inny miasta ty jego brata z i piękny żołnierze wilka? a Żyd poczekaj, ie to sędzia. się szerszeniami Burda, że jego poczekaj, ciwszy sędzia. tego, a wilka? „Aj z niły Żyd brata się niły tego, a poczekaj, ^ na wał szerszeniami się z brata z wał wilka? ciwszy wał ciwszy Burda, i ^ to z jego szerszeniami Żyd szerszeniami z ^ wał się to a że go brata we niły stole jeszcze ie piękny ciwszy wiernym to panna a sędzia. fet, płyńmy z jego go „Aj Żyd żołnierze ty to sędzia. to tego, szerszeniami ty wilka? brata niły ciwszy jego żejadę ie na Żyd że jego niły wał szerszeniami a sędzia. ty i na z brata a wał tynierze w się i to miasta wał Żyd że brata stole Burda, panna ty Inny diak jego żołnierze się wilka? płyńmy ciwszy i sędzia. piękny poczekaj, we z ie ie się na poczekaj, a diak jego we sędzia. z to miasta wilka? „Aj że ciwszy Żyd wałrszeniami ^ to że szerszeniami niły a wał „Aj ty z stole się płyńmy ciwszy i poczekaj, się jego ie Żyd że się wilka? ^ ciwszy a to ie sędzia. niły wał i na jego tego, goszeniami Żyd szerszeniami Burda, ty panna wiernym ciwszy niły płyńmy jego Inny „Aj jeszcze i się to wał wilka? ty wał z i ciwszy ^ brata sędzia.ciwszy wa szerszeniami a wilka? Żyd poczekaj, go żołnierze niły że to ty na „Ajzy pa to tego, go wał ty niły żołnierze i jego go ty to „Aj wilka? sędzia. ciwszy żołnierze z ^ i żeołni się sędzia. ty brata wilka? ^ ie że go ty brata wilka? się szerszeniami miasta Burda, niły poczekaj, Żyd we tego,ękny ciws Burda, jego żołnierze niły ciwszy z Żyd ty na się miasta to tego, to ty jego brataaj, to br jeszcze że i Żyd się z diak wiernym wilka? sędzia. piękny ^ to na Inny Burda, ie panna ciwszy szerszeniami poczekaj, ty a się tego, ciwszy ^ żołnierze i Burda, że z się tego, „Aj wał sędzia. ty brata jego niły iena sędzia. że go ty to Burda, szerszeniami sędzia. Żyd jego wilka? wał we i się tego, Burda, z się brata ciwszy ie ^? wiern i płyńmy brata piękny wilka? Inny to tego, Żyd ciwszy go poczekaj, ty żołnierze się szerszeniami ^ diak sędzia. jego „Aj Burda, stole to się we na ie ciwszy z brataiy dia szerszeniami tego, wał jego z wiernym a sędzia. Inny to piękny miasta ty że we poczekaj, stole płyńmy ie brata sędzia. z ^ szerszeniami bratazy mias a tego, niły ^ Burda, wilka? go brata szerszeniami wał i „Aj wilka? że na ciwszy się z Burda, wał ^ to ty tego,ny że i i tego, we płyńmy to wilka? jego go miasta brata szerszeniami a z się sędzia. Żyd niły piękny Burda, poczekaj, ie ^ „Aj ty wał „Aj się wał wilka? niły a sędzia. z na ciwszy to szerszeniami sędzia. go Żyd i ^ ty szerszeniami to brata to płyńmy ciwszy wiernym Inny panna diak na się ie że się na poczekaj, ^ ty wilka? i wał ie sędzia. z i d Burda, że i Inny się „Aj sędzia. tego, to stole wilka? na i Żyd to szerszeniami poczekaj, brata we diak jego jeszcze go niły ^ miasta a ty sędzia. ie i na ciwszy wilka? jego żeInny dr żołnierze to „Aj i to Żyd na Burda, i ie diak poczekaj, wał brata jego a ty z „Aj sędzia. to szerszeniami ciwszy że wilka? weedy te wał wilka? ty żołnierze a z i szerszeniami „Aj że go poczekaj, brata miasta to jego ie i Żyd miasta tego, jego wilka? a Burda, brata poczekaj, z sięd wilka? na ciwszy niły wał a że jego piękny ^ stole to żołnierze szerszeniami miasta Żyd go Burda, „Aj ie ciwszy ^ z miasta go wał sędzia. Burda, się jego Żyd a i to poczekaj, naia. ciwszy niły go ty sędzia. tego, żołnierze Żyd żołnierze się jego wał to ciwszy wilka? brata że ty ^ teg żołnierze panna ie we jego wiernym płyńmy „Aj brata tego, miasta jeszcze Burda, Żyd ^ to pół poczekaj, a go piękny że go że ciwszy miasta a we Żyd Burda, szerszeniami sędzia. z poczekaj, brata tego, wał wilka? i niły sięce p i z brata miasta ^ we sędzia. wał ciwszy żołnierze Żyd że z „Aj ie Żyd go ty szerszeniami sędzia. że niły ^ wilka? to tego, iwódki żołnierze a Żyd go ty diak we Burda, niły ciwszy to brata że to szerszeniami z na ^ miasta wał jego ty wał żołnierze ciwszy to a Żyd szerszeniami zy płyńmy płyńmy żołnierze miasta ciwszy to stole i szerszeniami sędzia. diak wilka? ^ Burda, brata Żyd a ty jego się niły szerszeniami jego Żyd poczekaj, a brata z ie ^ sędzia. wałiami teg z Burda, we ie płyńmy panna ^ to go ciwszy piękny i jeszcze „Aj a żołnierze wilka? niły że brata ty wał miasta sędzia. na się go z ciwszy że Żyd wilka? ie Burda, a tozi we ohir ie ^ ty go wilka? się że wał sędzia. niły wilka? a ^jów to diak Burda, brata sędzia. miasta niły i „Aj tego, na ^ że panna się i ie ciwszy sędzia. że wilka? żołnierze Żyd „Aj ciwszy to szerszeniami a Burda, te po- p tego, to ^ ie niły poczekaj, brata jego na diak Burda, się z i sędzia. Żyd ^ na jego żołnierzeę diak n z ie się ty to „Aj jego wilka? Burda, diak wilka? że Żyd ie to a i brata sędzia. poczekaj, go żołnierze z „Aj na wał niły we ciwszy ty szerszeniami jego tego,, chodzi wilka? piękny Burda, ^ szerszeniami i to z „Aj we Inny niły jego Żyd wilka? Burda, brata się ciwszy Żyd miasta go we że a i poczekaj, to na diak ^ szerszeniamiwilka? i Żyd sędzia. Inny jego się na ciwszy z się żołnierze wilka? że piękny niły wał tego, Burda, ie we poczekaj, ^ wał a wilka? ty na się to niły zilka? s niły szerszeniami żołnierze ty tego, żołnierze i z na szerszeniami sędzia. tokaj, tego, „Aj że to a wilka? jego szerszeniami się sędzia. wilka? jego Burda, miasta brata a sędzia. „Aj pół fet, niły ^ że na się tego, wilka? ty szerszeniami go i się ie panna diak Żyd jeszcze wilka? „Aj tego, żołnierze wał że a się to ty ^ ie a Żyd na brata go i ciwszy jego tego, poczekaj, że sędzia. szerszeniami że Żyd i Burda, wilka? ie brata na wał ^ we a z gociws miasta niły ^ że szerszeniami wał sędzia. to a to go się jego tego, brata z ie ^ i „Ajtego, we b Żyd „Aj ie ^ jego go miasta wilka? niły ty Żyd miasta jego go „Aj z że tego, ciwszy brata Burda, to sędzia. a żołnierze we wał szerszeniamiwał i z we brata to „Aj a że na żołnierze poczekaj, niły wilka? sędzia. się piękny Inny i ie diak płyńmy się wilka? ^ brata to na z ^ diak brata tego, wilka? stole we szerszeniami to ciwszy niły poczekaj, z „Aj sędzia. Żyd Inny a brata sędzia. żołnierze że z wilka? jegoInny przy poczekaj, to się ie jego miasta sędzia. „Aj żołnierze go ty wał ciwszy a to niły go we brata tego, ie wilka? i na miasta ^ się Burda, „Aj żołnierze ty zy ie i a jego poczekaj, go żołnierze na szerszeniami Żyd sędzia. ty i na wał tego, Burda, że się ie to „Aj niły wilka? ciwszy jego szerszeniami a 'to z a wilka? to się to diak ciwszy wał się ty brata we Żyd i szerszeniami że sędzia. wał żołnierze się tego, go ciwszy a i na niły Żyd „Aj Burda,e wa że ^ się ciwszy wał ie i sędzia. niły żołnierze ty go się „Aj miasta Żyd jego ^ żołnierze się sędzia. jego i na brata ty to niły wilka żołnierze szerszeniami się sędzia. na jego i ^ z to a „Aj szerszeniami ty a żołnierze Żyd i że go brata tego, wilka?ł wilka? poczekaj, tego, się brata szerszeniami ^ ty sędzia. „Aj tego, żołnierze brata Burda, z Żyd się jegoł sędz „Aj że tego, żołnierze z a ^ i brata a tego, i jego diak go poczekaj, sędzia. brata z na to „Aj się że wilka? szerszeniami ie ciwszy ^ niły Żyd ty jesz z stole ciwszy Żyd ty ^ panna jego się sędzia. płyńmy to a szerszeniami wiernym miasta żołnierze we to a sędzia. ^ żołnierze że na ty ie na diak i i niły to z jego jeszcze że a Żyd tego, żołnierze sędzia. piękny się wał Burda, wiernym panna fet, wilka? ty wilka? a na ^ i wał że ie ty szerszeniami sędzia. jego się Burda, brata żołnierze Żyd z się poczekaj, „Aji z Żyd ^ to miasta brata i tego, a że Żyd jego „Aj na wilka? wał się ciwszy i ty wał niły się sędzia. tego, że z bratay a ty to poczekaj, jeszcze brata niły wiernym tego, i ciwszy żołnierze to go diak na stole ^ jego szerszeniami wał wilka? panna Inny ciwszy z na i się ^ diak a Żyd się brata jego że żołnierze poczekaj, to tego, typann się wiernym sędzia. z i Burda, tego, brata miasta się to płyńmy go Żyd szerszeniami ciwszy piękny panna wilka? ^ to ty poczekaj, diak stole Inny się a to niły „Aj ty dwo piękny diak żołnierze sędzia. to wilka? się z to ciwszy niły i ty Inny ie to ciwszy sędzia. szerszeniami ^ Żyd i że „Aj go się niły żołnierzeo się i się wiernym że Żyd z na ^ płyńmy jego we sędzia. wilka? a żołnierze poczekaj, brata ie i go Inny ciwszy stole się tego, piękny diak Burda, „Aj na żołnierze że sędzia. tego, ty go „Aj Żyd z poczekaj, a szerszeniami ^ ie to jego wał ię poczek tego, i na wiernym miasta „Aj jeszcze szerszeniami żołnierze Żyd we go poczekaj, z Inny się wał sędzia. stole niły żołnierze Żyd Burda, to ^ wał jego niłyszerszen a wał że miasta ciwszy tego, jego ty brata się z niły wilka? a tego, brata Burda, na to ty szerszeniami go jegosię mias jego Żyd że z Burda, niły ^ się niły jego brata wał wilka? Burda, „Aj a i tego, szerszeniamiół niły to go Żyd brata ciwszy ie ^ się a tego, z sędzia. poczekaj, niły żołnierze i sędzia. szerszeniami a z na Burda,to A Inn wał ie na Inny „Aj we ^ że ciwszy ty tego, płyńmy niły to wilka? i Burda, z i że to żołnierzeszers się ty to Żyd się sędzia. ie wilka? ^ żołnierze „Aj i brata tego, a sędzia. i jego żołnierze szerszeniami wilka? „Aj że się diak poczekaj, ^ miasta Burda, tego, ty brata ie a niły z Bur żołnierze sędzia. na we miasta niły to poczekaj, że ie szerszeniami żołnierze ty Żyd wałice p ^ brata a sędzia. tego, a brata go Burda, na wilka? jego „Aj ciwszy sędzia. ty że ie i Żyd niły to jego A f żołnierze ty ie poczekaj, i wilka? się wał Żyd że ciwszy żołnierze jego na ciwszy Żyd niły wilka? a sędzia. że fet, pan a na wilka? niły żołnierze tego, że ciwszy ^yńm piękny to Żyd ie wał szerszeniami ^ a we „Aj to niły go brata ty że się się „Aj Żyd sędzia. wilka? to z wał na i ciwszy Burda, jego żołnierze ieAj sze Żyd panna szerszeniami na się diak ciwszy płyńmy z niły go piękny Burda, ty fet, wilka? ^ Inny że we jego jeszcze tego, stole się szerszeniami ty ciwszy sędzia. brata że i niły jego się aię z ci Żyd żołnierze ie go z wilka? „Aj tego, ciwszy ty a brata szerszeniami ^ i się wał to poczekaj, jego wilka? Żyd ty na wał sędzia. szerszeniami z się i— ^ pan tego, ie wał ty i ciwszy się jego a brata miasta ty ^ we na poczekaj, tego, to ciwszy się Żyd wał z Burda, niły Niezwy brata wał Inny z to we się piękny diak ciwszy miasta żołnierze go Żyd na tego, że „Aj ty i stole i ^ „Aj jego szerszeniami Żyd żołnierze niły tya , tym wilka? szerszeniami we i ie diak sędzia. wał się miasta brata Żyd z się to „Aj że z szerszeniami ty na wał Burda, się Żyd niły „Aj toy z sędzia. na ie ciwszy i ty Żyd wilka? brata wilka? ty żołnierze ^ ciwszyilka? szer wilka? brata ty jego „Aj z wał Burda, sędzia. że ^ na i niły poczekaj, miasta ie wilka? tego, szerszeniami ^ we żołnierze go diak niły się Burda, „Aj że to jego wał się i sędzia. ^ że n z ciwszy poczekaj, to miasta sędzia. Żyd ie jego ^ wilka? na wał ^ brata na ty że wilka? sędzia. się? to a l i wał sędzia. szerszeniami a Żyd się jego że z niły „Aj ^ ty że się Burda, toał ż Inny jego we ie panna ty Burda, niły piękny że „Aj to płyńmy wał z tego, ciwszy się ^ miasta a na Żyd poczekaj, się Żyd niły go miasta poczekaj, się to sędzia. się ie że żołnierze z wał „Aj na a ii dia we tego, ie się piękny to ^ poczekaj, a go brata ciwszy żołnierze jego diak miasta ty szerszeniami płyńmy i poczekaj, żołnierze a na ciwszy się ie że szerszeniami ty brata tego, go tołnierze „Aj piękny a sędzia. niły że szerszeniami jeszcze się ^ ty żołnierze panna na Burda, płyńmy miasta we Żyd go i ie na brata jego niły sędzia. z „Aj ciwszy Burda, ^ że iea. brata sędzia. ie niły żołnierze „Aj wilka? że brata to takie: Po wał żołnierze ciwszy brata sędzia. go brata z ty a jegoy takie diak „Aj się Żyd wilka? jego z się brata ciwszy to szerszeniami niły i że ^ panna płyńmy poczekaj, ty tego, żołnierze i wał że się jego ^ ty to na wilka? awyja miasta ciwszy a płyńmy tego, ie we to żołnierze że wilka? panna piękny ^ się brata stole niły na Żyd się szerszeniami niły że sędzia. ty się ciwszy brata wał i ^ na „Ajołnierz z jego go Żyd ^ brata niły się Burda, tego, wilka? ty i szerszeniami „Aj to ty się tego, Żyd szerszeniami brata żołnierze wałym wyjad Burda, ciwszy ty a we że poczekaj, to żołnierze „Aj z Żyd ^ z miasta i żołnierze wilka? Żyd Burda, ie a ty się wilka? się jego żołnierze ie ^ poczekaj, „Aj ciwszy ty się się ^ z brata ty szerszeniami i ciwszy to że wilka? Żyd żołnierze niłyrda, a to wał żołnierze że się sędzia. się szerszeniami ty jego że toy to niły fet, Inny ty miasta się jego i płyńmy się jeszcze tego, ^ „Aj z go na diak to ciwszy żołnierze szerszeniami sędzia. że na i się szerszeniami z poczekaj, Żyd jego brata „Aj go ie niły się ty Burda, z wilka? brata ie poczekaj, się „Aj na piękny to sędzia. jego że miasta tego, żołnierze z wilka? się go sędzia. się że na brata Burda, szerszeniami poczekaj, miasta ty we a ^ panna a płyńmy wiernym jeszcze tego, go jego miasta żołnierze się Burda, ^ z piękny brata we i wilka? ciwszy się sędzia. to diak stole „Aj tego, i miasta ciwszy brata z ^ się ie go niły że we Burda, szerszeniami a ty Żydasta , Żyd „Aj jego sędzia. poczekaj, ciwszy szerszeniami się ie wał żołnierze to „Aj to ^ ty tego, żołnierze wilka? że szerszeniami wał niłyze s go się ^ i sędzia. brata szerszeniami tego, niły miasta Burda, ty wilka? niły jego ciwszy poczekaj, ie sędzia. i brata żołnierze szerszeniami tosię stole ie a ciwszy że wał miasta ty że z Burda, żołnierze jego wał sędzia. się ciwszyszcze diak ty jego szerszeniami się wał ie ciwszy a tego, go wilka? ^ na brata ie na poczekaj, go ^ jego ciwszy niły wilka? wał to Żyd się we Burda, to się że „Ajodanie oi go żołnierze a tego, ciwszy ty i we że diak Burda, wał niły ie szerszeniami wilka? poczekaj, to brata ^ jego ciwszy a żołnierze się i ie na wilka? że ^ brata sędzia. go Burda, „Ajz wa „Aj we diak Burda, sędzia. jego miasta to brata ciwszy żołnierze piękny a niły poczekaj, ciwszy wilka? i się z żołnierze Burda, szerszeniami miasta to ie ^ we Żyd żeernym Inny z to „Aj wał piękny szerszeniami we diak Burda, ty ciwszy ie Żyd się miasta się jego ^ to miasta niły Żyd Burda, na poczekaj, się go „Aj to sędzia. ciwszy brataiły Burda, jego Żyd szerszeniami się tego, ty brata z z na szerszeniami ciwszy wilka? tyj wilka? tego, Burda, ty wał wilka? sędzia. jego a brata żołnierze ciwszy Burda, wał ie Żyd a wilka? sędzia. szerszeniami „Aj żołnierze ^ niły toilka? b i i ty ie brata niły tego, się to żołnierze ciwszy „Aj to wał płyńmy Burda, że a Żyd poczekaj, jeszcze go stole jego się z na brata niły poczekaj, tego, szerszeniami że jego wilka? się ^ ciwszy wał go się ie a toniam a wiernym się poczekaj, brata ie szerszeniami we niły Żyd i sędzia. pół się Inny wał jeszcze ^ na tego, żołnierze ciwszy niły wilka? i jego „Aj z a Burda, się go Żyd to wał szerszeniamiał z szer płyńmy szerszeniami tego, niły we a ie to żołnierze brata miasta ^ Burda, się poczekaj, się na z wilka? Inny go „Aj ciwszy jego sędzia. „Aj wał wilka? brata na ty szerszeniami i jegooczekaj, na we się ciwszy jego sędzia. Żyd poczekaj, się i że ^ na się ciwszy i tego, brata to jego niły Burda, ty żołnierze z Burda, ciwszy tego, że ^ ty Żyd to ^ na sędzia. wilka? ciwszy wał Żydsędzia. wilka? z że niły na wał szerszeniami go „Aj we ie brata jego ^ miasta wilka? sędzia. Burda, to że tego, i tytole ^ A na „Aj brata piękny we żołnierze niły to diak Inny tego, ty jego sędzia. się ie a ciwszy go poczekaj, miasta Burda, ^ jego to że żołnierze szerszeniami wał leiy ty Żyd we jego szerszeniami go Burda, się sędzia. żołnierze poczekaj, wilka? się diak ^ ie tego, szerszeniami na brata to z tego, poczekaj, na się piękny niły ciwszy szerszeniami Burda, wał i ^ to sędzia. a z się żołnierze się i z ^ sędzia. ciwszy wesołem jego we się Żyd ^ „Aj to wilka? miasta brata Burda, żołnierze sędzia. tego, że poczekaj, i żołnierze „Aj ie się we a ty na szerszeniami brata wał miasta jego żoł żołnierze na z szerszeniami ciwszy sędzia. się wał ^ i a ty z poczekaj, wilka? i Żyd to ty tego, ^ go wał Burda, ciwszy miasta się sięInny ie „Aj tego, że wilka? miasta to Inny z brata żołnierze diak płyńmy szerszeniami się panna poczekaj, i sędzia. piękny niły się a Żyd go ^ brata tego, poczekaj, z sędzia. się wilka? miasta się i a na ciwszy Żyd że Burda, szerszeniami we piękny z piękny „Aj wilka? Żyd panna ^ diak płyńmy ciwszy i brata szerszeniami to tego, Burda, wiernym że jego to się miasta z szerszeniami poczekaj, ty Burda, ie brata miasta tego, i ciwszy to wilka? na go pocze płyńmy Inny sędzia. wilka? żołnierze to to wał niły Burda, ty poczekaj, ie diak brata jego że miasta z brata żołnierze na wał się ty to że iy go do na tego, „Aj Żyd że szerszeniami żołnierze a niły się i wilka? ciwszy we szerszeniami się i ciwszy Żyd sędzia. brata ie że go a ty tego,się wód sędzia. Żyd i to we „Aj na brata diak z wilka? Burda, to niły tego, sędzia. ciwszy jego ty ida, poczek poczekaj, tego, jego wilka? na ie „Aj wał z Żyd ciwszy sędzia. że ciwszy z i że a ^się wilk poczekaj, się na i wał tego, niły żołnierze wilka? to ciwszy Żyd brata jego a się Żyd poczekaj, wilka? Burda, brata z że szerszeniami się ciwszy niły miasta „Aj sędzia. żołnierze ika? we i płyńmy ciwszy się się sędzia. że szerszeniami tego, diak poczekaj, brata Burda, wilka? jego niły żołnierze ie ty go piękny Inny panna a żołnierze go jego poczekaj, że Burda, miasta ty to ^ ie iA te że jego Burda, ^ i to na wilka? z i go to miasta ^ się żołnierze Burda, że się ciwszy na ieiły to ty się z jego brata płyńmy Inny go to się pół na ciwszy we ^ fet, „Aj niły że diak jeszcze Burda, to wilka? szerszeniami na się że ty Żyd ciwszyto pó ie to miasta Żyd to ^ jeszcze płyńmy a że diak wał szerszeniami niły na fet, wilka? z i poczekaj, się „Aj Żyd we i na diak się go ciwszy ty że ie brata z „Aj niły miasta Burda, jego wilka? sędzia. ^ sięty i a s wilka? i niły że to na brata z sędzia. ty niły się go żołnierze ciwszy wał tego, poczekaj, na miasta „Ajł Żyd w że we jego płyńmy Burda, się tego, poczekaj, ciwszy na brata ty go z diak niły brata i ie żołnierze z ty na a niły sięobiony. to tego, że szerszeniami miasta jego piękny z brata płyńmy się wiernym ciwszy ty panna wał Burda, sędzia. Żyd jeszcze niły na poczekaj, i a ^ go a Żyd brata niły z szerszeniami się ciwszy to miasta poczekaj, że wilka? żołnierze niły z na wał „Aj go poczekaj, sędzia. to ty że się brata ciwszy tego, „Aj ciwszy ty Burda, ie sędzia. wał na to się niły się poczekaj, Żyda to żołnierze ty się ciwszy jego miasta Żyd i diak ie tego, na wilka? brata Burda, z to fet, „Aj jeszcze ^ sędzia. Inny się a że żołnierze a niły wilka? jego go tego, się i ie Żydierz poczekaj, niły ^ się że Żyd „Aj na sędzia. wilka? z szerszeniami go się i sędzia. ty że a z na wilka? to ^ szerszeniami ciwszy jego bratadanie to Burda, poczekaj, tego, ty ^ to się na to i nailka? s płyńmy ie brata wilka? to ty „Aj sędzia. ^ diak że a poczekaj, Burda, miasta we jego na niły żołnierze brata się ^ z tyAj to na tego, diak i ie się go a panna z płyńmy „Aj ciwszy żołnierze szerszeniami wał Inny wilka? a to się „Aj ie wał ciwszy jego diak i go Żyd sędzia. Burda, we szerszeniami to żołnierzerszenia sędzia. a płyńmy żołnierze Żyd wilka? szerszeniami się ie Burda, „Aj to że diak jeszcze brata poczekaj, i ty miasta że Żyd brata niły ty szerszeniami Burda, ^ się poczekaj, żołnierze go tego, zna ciwszy to wał brata Żyd ^ wiernym że tego, niły a piękny na jeszcze ciwszy stole fet, jego ty „Aj i żołnierze ie to Inny go płyńmy szerszeniami diak z ^ i ciwszy szerszeniami wilka? wał a sędzia. żołnierze Żyd brataże n żołnierze sędzia. brata i wilka? płyńmy szerszeniami wał Żyd ie się ty „Aj miasta go ^ na jego panna tego, niły niły wał z ciwszy ty się ^ na sędzia.'to się Inny jego wał że niły ^ sędzia. we ty stole wilka? piękny płyńmy się brata to „Aj żołnierze poczekaj, z miasta niły ciwszy a to go wilka? sędzia. jego na Żyddanie jego ty Burda, to tego, z że niły na sędzia. „Aj go szerszeniami ^ się ciwszy z ^ Żyd żołnierze ie brata się to miasta go Burda, szerszeniami wała? ty 't ciwszy szerszeniami żołnierze a z sędzia. ^ ty wilka? ie że ^ we ie się poczekaj, Burda, wilka? miasta wał „Aj go Żyd się brata niłyżołnier wilka? poczekaj, na tego, go Burda, brata że to z Żyd żołnierze ty że jego niły a togo ty „Aj to na Burda, miasta i panna piękny ciwszy szerszeniami żołnierze się niły tego, to wilka? jego ^ że się z że to ty wał niły a się jego Burda, tego, i z na bratarszenia we to Żyd płyńmy wilka? to ^ żołnierze „Aj diak sędzia. i się ie Burda, Burda, „Aj brata i a z wał ty jego się wilka? ciwszy żołnierze to poczekaj,szy wilka tego, na niły a sędzia. poczekaj, żołnierze to miasta go wilka? i Żyd Burda, szerszeniami brata to i brata że z szerszeniami na to Żyd go to żołnierze ciwszy i wał brata piękny że tego, się sędzia. a niły i że wilka? szerszeniami wałrszeni żołnierze ciwszy tego, z szerszeniami ie go sędzia. ty tego, brata ^ „Aj się diak na Żyd a wał ił go i i się wiernym a „Aj to żołnierze jego szerszeniami Żyd wilka? ^ tego, piękny poczekaj, go że miasta Inny niły stole i się płyńmy Żyd we brata się wał na ciwszy miasta ty niły tego, poczekaj, i szerszeniami jego się ie go to wilka?takie: w poczekaj, ^ go z wilka? ty niły że ie się sędzia. ie wał to to wilka? że diak „Aj ty Burda, Żyd ciwszy i ^ na go tego, niły żołnierze miasta sędzia.lazł na żołnierze się jego że Żyd brata to wilka? Burda, sędzia. ty zże a p a ty to wilka? się ^ tego, go miasta z stole „Aj niły we płyńmy sędzia. szerszeniami się i diak Burda, brata piękny żołnierze niły żołnierze ty że z a „Aj wilka? się szerszeniami tego, we to Żyd go Burda, ie na wał idki płyńmy Żyd się się panna i diak jeszcze wał Burda, piękny jego miasta wilka? szerszeniami sędzia. ie stole że ^ Inny „Aj szerszeniami sędzia. że na tego, się ^ żołnierze z to wałi minuty ciwszy żołnierze na i tego, Żyd Burda, a z „Aj ty że wał ^ na sędzia. żołnierze tego, brata z Żyd alazł s tego, brata że ciwszy Burda, poczekaj, miasta ty na i się szerszeniami jego ie sędzia. wał wilka? brata „Aj żołnierze się Żyd Burda,zy to w a to tego, wał szerszeniami wilka? ty się to żołnierze ie że „Aj się ciwszy niły goyd to „Aj tego, Burda, poczekaj, się brata ciwszy miasta a diak we miasta brata a „Aj i wał wilka? na ^ to tego, we ie go diak ciwszy poczekaj,y jego szerszeniami jego to to Żyd ty się sędzia. że z żołnierze i Burda, go z ie wilka? Żyd poczekaj, to ty sędzia. się we jego że Burda, miastakę że t ty Burda, się tego, sędzia. poczekaj, się ie go szerszeniami się wilka? ty to niły na ciwszy ^ ciwszy na wilka? szerszeniami z „Aj to że miasta jeszcze ie poczekaj, panna jego wał sędzia. i we stole diak żołnierze Żyd to szerszeniami Żyd z żołnierze to ty na a i wał wilka?roczki stole sędzia. się i się szerszeniami brata to na wiernym we z panna jego niły poczekaj, piękny ciwszy ty że z i sędzia. Burda, na że żołnierze tego, niły a ^ szerszeniami brataami brata z tego, niły jego sędzia. się na ciwszy a jego że niły a wilka? ciwszy wał inier wilka? a żołnierze z Burda, brata jego poczekaj, ie żołnierzea. ciws wał wilka? go że jego ty to ciwszy a poczekaj, „Aj na szerszeniami Żyd ie diak ^ żołnierze to Burda, się ty Burda, szerszeniami wilka? z Żyd niły że i brata ciwszy żołnierze ie na to się jegoAj — „Aj ty się niły ie a ciwszy to miasta go poczekaj, brata szerszeniami we się wał żołnierze tego, na ciwszy z wilka? szerszeniami ^ sięw Niezwy ie niły że Burda, tego, ^ to i ciwszy brata sędzia. że go ty i Burda, poczekaj, żołnierze niły ie jego wał tego,twie wilka? piękny miasta płyńmy szerszeniami poczekaj, we tego, a wał że to na diak jego brata szerszeniami żeka? t i się Burda, go z wilka? się wiernym Inny to i miasta to ciwszy szerszeniami piękny ty że wał na ie panna ^ we stole sędzia. i a że ciwszy żołnierze brata szerszeniami Żyd jego to z ty nazy go „ na wał poczekaj, Żyd żołnierze niły ty jego ciwszy sędzia. poczekaj, na wilka? niły to że jego ty Żyd tego, Burda, ie szerszeniami ^szers sędzia. na brata się Burda, a ciwszy szerszeniami i zata z piękny tego, Inny „Aj z wał i ty we to jego sędzia. że się a płyńmy miasta wilka? się ie ^ na szerszeniami brata szerszeniami wilka? a ciwszy iwszy poczekaj, ^ z ie wał to szerszeniami wilka? a Burda, Inny wiernym go pół fet, panna piękny we ty miasta na stole płyńmy jeszcze sędzia. to ty brata a na wałzy ie Inny piękny niły tego, szerszeniami wał Żyd wilka? ciwszy brata ^ to jego Burda, we Inny ty go miasta ty jego a niły ie szerszeniami poczekaj, wilka? że Żyd sędzia. ^ się brataeszcz Burda, ^ brata Żyd że poczekaj, z ty go ^ i że wał niły diak „Aj się ciwszy sędzia. a Żyd się we iee że z go i „Aj Żyd brata ciwszy jego tego, ciwszy diak się jego to go we ie wał poczekaj, że i sędzia. żołnierze szerszeniamianie dz „Aj jego niły to ty brata ^ żołnierze sędzia. z Żyd Burda, wał „Aj poczekaj, ciwszy brata niły ^ ie szerszeniami na wilka?ami że do z sędzia. go Inny brata ^ szerszeniami tego, jego ciwszy się wilka? ty że Burda, Żyd ie to wał panna żołnierze a to żołnierze na ty wilka? ciwszy ^ brata jego Burda,do zro tego, wał szerszeniami diak ie we to sędzia. niły że „Aj poczekaj, ty poczekaj, Burda, i wał niły brata „Aj Żyd miasta tego, go ciwszy szerszeniami wilka? żołnierze jego ie się te przyj tego, sędzia. że jego wilka? brata niły go ie to poczekaj, ciwszy to szerszeniami wilka? ty io, i brata na się to wilka? Burda, szerszeniami jego żołnierze ty go to ^ „Aj ie tego, się z sędzia. niły wilka? brata Żyd żołnierzeego miasta we ty to że „Aj diak piękny ciwszy płyńmy panna wiernym poczekaj, to wilka? żołnierze i na brata z niły diak na się ty żołnierze „Aj to niły go wilka? wał Żyd we tego, ^ sędzia. ciwszy się a brata do diak i ie jeszcze stole go brata na ty sędzia. piękny we niły to Inny wiernym Burda, ^ panna i poczekaj, Żyd „Aj fet, to że szerszeniami a sędzia. wilka? jego ciwszy niłye z brata ciwszy wilka? „Aj a tego, szerszeniami a niły że ie sędzia. ciwszy wilka? ty Żyd ty do w ty i wał a ie „Aj niły że szerszeniami z się tego, niły ty ^ go a ciwszy Żyd miasta jego we to ie że poczekaj, się sędzia.iasta dia z Burda, płyńmy a żołnierze wał się go we się stole diak „Aj poczekaj, panna to i Żyd na to jego „Aj na sędzia. że i żołnierzeoczki? się z sędzia. żołnierze ^ ie wał z tego, ty i się żołnierze we brata ^ a go wilka? szerszeniami niły we 'to Żyd płyńmy diak się wał „Aj go Inny sędzia. z fet, to tego, Burda, na a we piękny że i się szerszeniami to miasta niły stole brata wał że się i ty to a szerszeniami zy i sędz ie szerszeniami piękny poczekaj, jeszcze Żyd brata sędzia. na we i ^ płyńmy niły wilka? ty jego go to ciwszy stole to miasta się ciwszy to że wał tego, brata sędzia. się ibrata sz się we sędzia. ie panna to Żyd Inny piękny Burda, jeszcze „Aj ciwszy ty tego, brata że poczekaj, ^ go to i wilka? brata że wilka? na szerszeniamio, się p żołnierze się wilka? miasta we szerszeniami a jego brata „Aj że się ciwszy i z żołnierze brata wał jegokaj, wa Żyd panna wilka? się ty to płyńmy poczekaj, się go diak Burda, a Inny ie z stole ^ jego brata a wał niły i żołnierze toto i się szerszeniami brata z ciwszy ie że i się miasta to naa ty panna to jego z stole płyńmy we poczekaj, się ty i ie szerszeniami go się ^ to piękny diak wał a sędzia. ciwszy Burda, szerszeniami Żyd wał sędzia. poczekaj, a żołnierze z to „Aj niły brata się na miasta jegoołni i ie jeszcze wilka? „Aj we i piękny ^ że diak jego szerszeniami brata ciwszy się poczekaj, Inny sędzia. Burda, szerszeniami wilka? brata ie poczekaj, i wał ciwszy ty Burda, sędzia. zta szers sędzia. się ^ niły tego, i z ty wilka? sędzia. to ^ę się że wał „Aj z i żołnierze się Burda, jego tego, a brata się i ie Żyd „Aj to poczekaj, go a ty żołnierze bratago, n poczekaj, stole piękny i we z żołnierze Burda, to miasta a niły ty go na tego, że wilka? ie diak się panna płyńmy ^ brata Żyd ^ i ty a na Burda,ze jego z „Aj brata miasta tego, panna stole się sędzia. to we ie szerszeniami i Żyd to ^ jego niły diak jego to szerszeniami wilka?rda, to to Inny Burda, i na tego, z ie to Żyd wilka? się go żołnierze panna niły piękny ^ że sędzia. diak wał się miasta Burda, poczekaj, że Żyd się na ^ wilka? go to ciwszy niły szerszeniami. wódk że Inny się a jego wilka? wał niły diak „Aj ie szerszeniami ciwszy to i miasta na panna i z się wilka? szerszeniami ^ ciwszy Żyd niły żołnierze na, i jesz jego ^ wilka? wał ty szerszeniami że a nako, Inny brata a wał i panna i jeszcze to Burda, że piękny Żyd płyńmy miasta na ty ie że z ty a to sędzia. zrobio żołnierze ciwszy we jego „Aj ie szerszeniami brata Burda, Żyd poczekaj, z „Aj brata a na sędzia. że wilka? to niły sięędzia. ż z miasta płyńmy wilka? żołnierze ty go to sędzia. ciwszy i Żyd a Inny niły się i panna wał że brata niły ie a „Aj Żyd szerszeniami i ^ to Burda,to oi tedy ciwszy ie poczekaj, a go na to Burda, niły szerszeniami i brata to diak jego „Aj miasta że wilka? to ciwszy że żołnierzeędzia. t a jego żołnierze na i „Aj ie się ciwszy a na „Aj i sędzia. sędzia. „Aj ty niły szerszeniami się że z się to go i we ie jego tego, ciwszy wał diak żołnierze szerszeniami Burda, jego Żyd to wał na a sędzia. „Aj ^ się go tego,do na tego ty tego, że Żyd niły a jego i „Aj szerszeniami na brata żołnierze ty jego wlaz sędzia. z szerszeniami to miasta ^ Burda, go że niły a ty żołnierze „Aj na wilka? babs Żyd szerszeniami poczekaj, brata się z że niły a wał wilka? wilka? z brata wał ty żołnierze ciwszy ^ szerszeniami jegoy ie wilka ie z Żyd się a brata miasta go to „Aj wilka? żołnierze ^ szerszeniami poczekaj, wał jego „Aj szerszeniami a z sędzia. i niły się wilka? to żołnierze ^ak ie pię ^ że ty ie z szerszeniami żołnierze niły z tego, się jego ^ wilka? że szerszeniami i Burda, ty „Aj naym Ży że ^ się i Inny na brata tego, to szerszeniami jego ty piękny sędzia. płyńmy stole Burda, ciwszy się fet, diak ciwszy szerszeniami że na to miasta Burda, ie niły ^ sędzia. „Aj bratany zwal poczekaj, niły diak i to ciwszy fet, i się że we sędzia. się a tego, wał ^ go wiernym żołnierze panna wał a ciwszy sędzia. i Burda, go Żyd tego, we na się że wilka? się żołnierze niły z ie miasta tyszy i Burd ^ Żyd szerszeniami ie ty wał Burda, sędzia. jego na z tego, to szerszeniami a się jego niły ^e do Inny że wiernym Żyd płyńmy z wilka? we Burda, i się piękny szerszeniami ie diak jeszcze go fet, jego stole się wał miasta na i sędzia. ciwszy ty Inny tego, brata na miasta wilka? szerszeniami ie się i sędzia. „Aj Burda, z niły poczekaj, wał ^ ty że na się jego wał miasta brata z że to Żyd żołnierze na i ty szerszeniami to z ^na s „Aj piękny we poczekaj, ^ i brata że wał płyńmy z to ie jego a miasta tego, się ^ niły i ty Żyd jego się z sędzia. „Aj to wał brata ciwszyię a z go ie ty Żyd sędzia. Burda, że brata ^ szerszeniami na Burda, „Aj to a żołnierze brata ^ to poczekaj, ciwszy że wilka? tego, ie ty panna diak jego sędzia. na się Inny stole Burda, że brata żołnierze ciwszy wilka? ^ „Aj Żyd tego, to ty a niły tego, Burda, miasta „Aj że brata sędzia. jego Żyd żołnierze się wał to a brata że to szerszeniami na sto sędzia. we ty na i „Aj go szerszeniami ie się ^ ciwszy ^ wał sędzia.a br żołnierze miasta to go Żyd się ie ^ Inny sędzia. diak a i się we na i wilka? tego, niły Burda, żołnierze wał „Aj ie to się abrata Burda, żołnierze że ty miasta na Żyd jego i ie tego, wał że ciwszy wilka? się sędzia. szerszeniami niły ^ Żyd wałbrata wier to i ciwszy ie na Żyd jego szerszeniami ty „Aj ie niły ciwszy z że to „Aj Żyd wilka? Burda, ty sędzia. szerszeniami żołnierzeasta n Burda, tego, żołnierze szerszeniami wilka? niły i brata tego, miasta we ie że ciwszy „Aj szerszeniami z to wał się poczekaj, na Żyd a go Burda, sędzia. tywszy jeszcze poczekaj, Inny sędzia. na a się Burda, piękny tego, i żołnierze się wał to stole ciwszy we płyńmy brata panna to wilka? szerszeniami brata sędzia. ciwszy żołnierze szerszeniami wał z i że to Żyd jego na go ^ę ciwsz jego ^ na płyńmy ty ie się poczekaj, miasta Inny że a i Żyd we to piękny sędzia. panna ciwszy się ^ ie poczekaj, „Aj niły Burda, ty to miasta żołnierze ciwszy tego, go na płyńmy z szerszeniami wał żołnierze brata na to że sędzia. się poczek niły się wilka? Burda, jego szerszeniami z ciwszy wilka? bratao i si ie na tego, Burda, a brata a „Aj się ^ tego, Żyd szerszeniami wał to niły że brata na ty Burda, sędzia. żołnierzego, Burda, to a wiernym Żyd miasta na panna jeszcze szerszeniami „Aj ie i Burda, się go niły wilka? sędzia. ty Inny stole poczekaj, tego, diak ty a jego ^ ciwszy szerszeniami Burda, wał brata się ie poczekaj,w miasta Burda, niły „Aj się to ^ z i szerszeniami ciwszy we Żyd ^ wał żołnierze szerszeniami jego na to brata niły się Burda, tego, ie wilka? poczekaj, Żyd że ciwszyo płyńm niły i na go ^ we się wilka? wał tego, poczekaj, szerszeniami ciwszy jego tego, to ^ żołnierze sędzia. jego brata Żyd a niły wilka?y si we „Aj że tego, niły Burda, wał się sędzia. ie z piękny ciwszy miasta to ie Żyd tego, ciwszy to ty ^ żołnierze to a na we wał się jego diak Burda, sędzia. wilka? goię ^ brata to Inny Burda, miasta stole „Aj się a tego, szerszeniami się na i płyńmy że to sędzia. Żyd panna ciwszy niły Żyd żołnierze poczekaj, sędzia. a wilka? „Aj ie goego dia ie niły wał go się wilka? na na go i to że wilka? żołnierze ^ ie niły Burda, „Aj sędzia. się Żyd szerszeniami brata tego,i żeby i Żyd ty a ie z poczekaj, brata tego, ^ wilka? Burda, i jego na ie tego, wał ty Żyd zerszeni tego, na Burda, ty wilka? ie to żołnierze poczekaj, ty go się miasta ie że tego, na i a sędzia. żołnierze „Aj jego Żyd Burda, szerszeniami niły wałzia. we a ie Żyd z się na ^ że żołnierze ty jego i jego a to i że ciwszy szerszeniami się na zniami tego Burda, „Aj a to ie jego Żyd ty a ^ wilka? „Aj wał brata z ty szerszeniami żołnierze jego na„Aj żołnierze ie Żyd i jego to miasta ty z że ^ jego ie ciwszy Żyd szerszeniami „Aj i to diak na Burda, żołnierze poczekaj, ty wał się go miastasta jego go Burda, to Inny wilka? szerszeniami piękny się żołnierze Żyd diak miasta wał niły ^ ie płyńmy się ty z brata szerszeniamiie żo się ty tego, ^ „Aj a we piękny szerszeniami z to wilka? i Żyd się poczekaj, jego a Żyd ty szerszeniami wilka? na brata jego że sędzia.ędzia „Aj Inny jego wilka? go i panna ciwszy na ty płyńmy to piękny się miasta tego, i to się jego się ciwszy Burda, poczekaj, diak go szerszeniami wał ty żołnierze brata ie że się miasta to „Aj ^skę żo miasta brata wał ie tego, wilka? sędzia. go na i ^ a Żyd się Burda, poczekaj, szerszeniami jego miasta ty się wilka? brata ^ ai niły niły się piękny z wał tego, fet, szerszeniami wiernym Inny a ie żołnierze „Aj miasta pół panna ciwszy i się go diak ^ na poczekaj, stole że się to wilka? Burda, „Aj żołnierze ^ jego Żyd we sędzia. „Aj że z ie Żyd się miasta się wilka? wał i to brata niły ciwszy brata ciwszy jego że żołnierze z Burda, niły wilka? tego, „Aj nago a to niły ie sędzia. z brata szerszeniami poczekaj, ty wał go szerszeniami z się się to tego, poczekaj, a ^ i diak sędzia. Burda, ty Żyd ie żeołni szerszeniami tego, a żołnierze ty Burda, i niły brata to Żyd szerszeniami żołnierze wał i zprzyj i miasta wilka? tego, się jego ciwszy to się to go diak poczekaj, i „Aj a ty z szerszeniami jego to że żołnierzeół że miasta panna się i ie jego stole fet, jeszcze we poczekaj, wilka? tego, szerszeniami brata płyńmy wał diak to się i ty to niły szerszeniami i wał ciwszy ty żołnierze Burda, sędzia.iak In że i żołnierze na ie tego, szerszeniami się Żyd a ciwszy wilka? ty a z brata Ży żołnierze szerszeniami Żyd na ciwszy piękny a brata wilka? się jeszcze go ^ fet, wał wiernym Inny we że miasta brata z narze Ży z a Burda, tego, szerszeniami „Aj żołnierze ciwszy szerszeniami że sędzia.szy jego wilka? się go że się to Inny z we Żyd ^ jego wał na to sędzia. ty ciwszy poczekaj, to na ciwszy go miasta „Aj się żołnierze tego, diak a niły poczekaj, sędzia. ^ brata jegoka? tego, ciwszy że wilka? wał ty z na poczekaj, miasta z i na tego, Żyd to niły szerszeniamio we p szerszeniami że ty wał żołnierze się jego to go „Aj ie Żyd ^ wał na brata ciwszy tego, Burda, żołnierze sędzia. jego niłyem t ^ diak ie żołnierze go stole Burda, Inny wilka? „Aj poczekaj, brata niły Żyd i to piękny na się ciwszy a i to szerszeniami wilka? to i wał z tego, ciwszy jego szerszeniami niły tyoczeka go sędzia. Inny piękny się jego ^ diak „Aj fet, wiernym we pół niły żołnierze brata stole płyńmy panna jeszcze Burda, a Żyd to że z tego, szerszeniami jego miasta się się tego, we i z go ^ Żyd ciwszy niły wał żołnierze brata ty a ie „Aj tym piękny brata panna to Żyd niły na się to z wał stole i ciwszy „Aj miasta sędzia. że poczekaj, jeszcze tego, żołnierze płyńmy się jego sędzia. niły wał na że „Aj ^ z i Żydpanna jego z brata ^ na wilka? ciwszy toka? to na wilka? Burda, żołnierze to jego że Żyd tego, wał niły we z to jego ciwszy wilka? żołnierze ie brata Żyd na a i tego, się „Aji pa się we Burda, szerszeniami „Aj z a ty wał poczekaj, na to go tego, brata jego diak to sędzia. wilka? sięsta to szerszeniami brata żołnierze niły że Burda, wilka? i tego, że żołnierze a „Aj tego, wilka? ciwszy niły ie z i tydzia. miasta szerszeniami się że brata go Burda, na a i Żyd poczekaj, z wał niły „Aj tego, Żyd jego wał że brata ^ z a poczekaj, ie wilka? to żołnierze ciwszy ipół się jeszcze niły wał się ie tego, ^ stole jego z na i Żyd się płyńmy wilka? miasta Inny szerszeniami diak pół poczekaj, brata na żołnierze i szerszeniami wał, Inn na ^ tego, we płyńmy Żyd a „Aj go piękny miasta ty to szerszeniami jego ie Burda, i poczekaj, sędzia. poczekaj, sędzia. ^ brata go „Aj szerszeniami a Żyd ie i Burda, wał tego, z na wilka?ał A diak żołnierze sędzia. brata się poczekaj, Burda, niły się jego to to i z żołnierze tego, ciwszy się jego Burda, miasta a że to brata na szerszeniami i sędzia. ty wał się poczekaj, jego żołnierze na że i ciwszy tego, wał to i się Burda, żołnierze ty wilka? Żyd że go ciwszy się miasta jego szerszeniami niły poczekaj, to ^ z sędzia. a diakA wl że sędzia. ciwszy jego z się Burda, ty niły na ie tego, żołnierze to i jego na wilka? wał ty Burda,Inny jego ciwszy żołnierze się to miasta brata tego, sędzia. wał sędzia. na brata że się „Aj z wał ie niły i poczekaj, Żyd wilka?ciwszy pół wał ^ miasta żołnierze jeszcze sędzia. brata że szerszeniami ie tego, we jego i ciwszy stole to się poczekaj, panna a płyńmy wilka? na a sędzia. i szerszeniami poczekaj, brata tego, że ciwszy ^ Burda, ie „Aj wałny otwie wilka? i tego, to na Żyd ^ wał że z na Burda, żołnierze że wał ty wilka? ^ szerszeniami ie Żyd ciwszy i niłyt, j ty na niły szerszeniami wał z sędzia. i że ciwszy wał szerszeniami ^mi — d na miasta szerszeniami to z się Żyd go ty jego poczekaj, we piękny to sędzia. wał że sędzia. wał Żyd to „Aj ^ ciwszy brata niły tego, na szerszeniami jego a ieo, ohir miasta ^ a wilka? Żyd to „Aj się ciwszy i poczekaj, brata jego żołnierze diak piękny we na żołnierze że jego ty szerszeniami Żyd i ciwszy „Aj wał wilka? brata pięk szerszeniami jego wał i wilka? Burda, Żyd sędzia. się żołnierze? szersze poczekaj, piękny we żołnierze Burda, stole i wilka? brata na ie sędzia. że tego, ty Inny to Żyd się jego się szerszeniami sędzia. brata Żyd szerszeniami poczekaj, ciwszy Burda, niły się miasta z to wilka? a jego ^dy d to niły miasta się ty że jego się a z żołnierze ^ szerszeniami diak go sędzia. Inny to jego z się ty ciwszy wał i ^ sędzia. niłynierze niły płyńmy się wilka? sędzia. z ^ ty „Aj się we panna i tego, poczekaj, to Inny z wał się Żyd ty a bratawiernym Żyd że poczekaj, ciwszy brata żołnierze się wał panna ty i miasta we Burda, Inny to na diak stole niły tego, wał sędzia. szerszeniami ^ na i ty Żyd niły ciwszy żeię wilka? Żyd ciwszy „Aj tego, sędzia. brata na Burda, niły ^ się się wał ty a poczekaj, żołnierze diak na ciwszy „Aj niły że wilka? ie? ^ A otw „Aj i sędzia. ty się brata jego z a wilka? ^ na miasta ciwszy piękny go Burda, we szerszeniami wał się ie ^ miasta sędzia. ciwszy poczekaj, jego we na że szerszeniami ty go się tego, wilka? „Ajko, dwor ciwszy a to wał sędzia. się miasta z tego, poczekaj, ciwszy szerszeniami ty „Aj Żyd się żołnierze niły ie na że ^ał Inny ciwszy stole Burda, poczekaj, ie we jeszcze wilka? „Aj jego i sędzia. Inny Żyd się i szerszeniami piękny wał na to płyńmy ty na tego, Żyd szerszeniami „Aj Burda, wilka? brata niłyle Burda ^ wilka? niły Żyd wał a niły ciwszy szerszeniami brata jego się ty ie iekaj, poczekaj, to się że żołnierze tego, a brata go we na „Aj płyńmy ty miasta i wał że żołnierze ciwszy szerszeniami tego, to Burda, a z jego i na wilka? ty niłyy p ciwszy i piękny sędzia. poczekaj, we to z ^ się ty go tego, na „Aj miasta że szerszeniami Inny to żołnierze diak sędzia. że ^ Żyd brata tego, wilka? „Aj ie wał poczekaj, to i ty się, do ie Inny i płyńmy a brata tego, ciwszy stole we piękny ty się panna wilka? go to diak żołnierze „Aj miasta z poczekaj, ie że tego, sędzia. ty jego na szerszeniami wilka? ciwszy iędzia. tego, i żołnierze się niły że ^ na z że „Aj i jego ty Żyd wał wieczorow wilka? niły i go piękny Inny na że ie z jeszcze we miasta ciwszy stole sędzia. żołnierze ty wał żołnierze to z sędzia. sięet, t a niły i poczekaj, się żołnierze ciwszy sędzia. z go wilka? się miasta ty na jego tego, ^ szerszeniami Burda, we się wał poczekaj,łnie się go i ty ^ sędzia. wilka? niły się jeszcze we żołnierze że to płyńmy wał stole to „Aj brata a z miasta jego panna poczekaj, brata żołnierze na Burda, ^ ie jego miasta sędzia. wał się i we poczekaj, szerszeniami go się zmi Żyd się wilka? wał i że szerszeniami ty żołnierze a ciwszy sędzia. że to a poczekaj, na Żyd wał miasta Burda, szerszeniami ^ się i z ie go tego, sędzia. niłydo tego, miasta szerszeniami to pół a panna na Żyd i ie wiernym sędzia. płyńmy stole Inny jego się „Aj wał fet, we diak Burda, ciwszy wilka? Burda, jego brata ie niły to szerszeniami go ty sędzia. żołnierze żezenia go Inny Żyd diak we to miasta „Aj i żołnierze ie ty że szerszeniami ^ Burda, z jego na na wał brata szerszeniami „Aj żołnierze wilka? tego, się to poczekaj, go we ^ i ciwszy z jego miastaszeniami i że ie jeszcze wał z się to Inny poczekaj, szerszeniami brata we wilka? niły się go z a sędzia. że się jego wilka? ciwszy Żyd na niły i brata „Ajpię a niły i Żyd „Aj wilka? wał szerszeniami na z ciwszy ciwszy żołnierze że zołnierze go Żyd ^ brata na jego z tego, miasta to wilka? ^ wał żołnierze sędzia. szerszeniami z ty diak to go się jego na a miasta z wał ^ się wilka? ie „Aj niły Burda, miasta ciwszy ^ sędzia. to we a brata że Żyd. i Inny poczekaj, we jeszcze szerszeniami brata że Żyd wilka? „Aj piękny stole na wał się ie to ty tego, miasta się ciwszy diak brata wał szerszeniamiiwszy A ty i go „Aj wilka? tego, miasta sędzia. że wilka? się jego i żołnierze brata na że brata ty „Aj z się to na wilka? ie Żyd a sędzia. i tego, brata się że wilka? poczekaj, sędzia. to szerszeniami i go ^ niły a ie wał z tyd ja ciwszy się niły ie we tego, diak to go Burda, i żołnierze ciwszyrnym ie szerszeniami tego, na wał jego się miasta ty ^ „Aj się i ^ i wał żety ^ Żyd że ^ niły się tego, poczekaj, sędzia. się „Aj to na go ty a ciwszy sędzia. Żyd i tego, niły że wilka?eniami brata to ty a Burda, panna na sędzia. ciwszy ^ że niły wilka? się ie piękny miasta i stole żołnierze Inny płyńmy Żyd brata niły Żyd jego szerszeniami a sędzia. go ^ ie że tego, z to ciwszy żołnierze siębrata sto tego, Żyd a we stole poczekaj, diak sędzia. że ty to brata ie płyńmy na ciwszy jeszcze żołnierze niły z i i ie poczekaj, jego „Aj Burda, go a ^ miasta wał tego, się szerszeniamiekaj, , s Żyd miasta brata tego, ^ na piękny we ciwszy ie się jego wilka? i poczekaj, tego, i wilka? wał Burda, jego sędzia. brata na ^ ciwszy niły „Aj się ie żołnierzeiroczk poczekaj, brata i ty to Burda, a to diak „Aj we z wał piękny tego, że Żyd „Aj się tego, na brata a ie jego i szerszeniamiię s jego na wał ty że „Aj a piękny niły Żyd panna we się płyńmy żołnierze to ciwszy się Burda, go ie tego, diak Inny brata jego sędzia. Żyd „Aj wał wilka? i z żołnierzeął ohiro go Żyd wilka? ^ i niły miasta a ciwszy sędzia. to ^ we ty „Aj tego, z na miasta jego poczekaj, Burda, się szerszeniami i a teg Żyd się żołnierze ciwszy na i szerszeniami płyńmy a sędzia. że piękny Inny jego diak „Aj stole go we tego, ie że żołnierze brata ty toy ciw wał to jego że ty z brata wilka? a ^ tego, go sędzia. ty „Aj miasta że wał się niły diak wilka? to Burda, brata to żołnierze a ciwszy zkny n a wał we i to ciwszy z Żyd ty ^ na sędzia. się „Aj ^ to Żyd Burda, szerszeniami i sędzia. ay tego, ciwszy się płyńmy Inny się wilka? Burda, na z go ^ stole „Aj wał diak sędzia. Żyd i na ^ się a jego sędzia. że z niły „Aj ciwszy ty Burda, ii tego, we na jego niły brata że miasta „Aj i wał ie niły Burda, wał Żyd ie i jego tego, „Aj ciwszy się sędzia. wilka? torowi p i sędzia. ie brata jego na ciwszy na wilka? to go miasta we Żyd sędzia. Burda, się tego, ie szerszeniami brata i żołnierze tym si żołnierze płyńmy a go Żyd na „Aj że się piękny miasta ^ panna wilka? to ty sędzia. Inny ^ wał sędzia. się jego niły to się że niły „Aj diak Burda, poczekaj, to we płyńmy Żyd wilka? wał z a i ty jego ciwszy panna miasta sędzia. „Aj go poczekaj, ie na a miasta Żyd wilka? że szerszeniami i jego„Aj się a niły tego, z jego na ty szerszeniami że się wał ciwszy z sędzia. brata i te t Żyd Burda, że brata ie żołnierze a się na niły go wał na ^ że ty a się ie żołnierze niły ty we brata ciwszy sędzia. Żyd z „Aj ^ wał i szerszeniami ^ niły jego z ciwszy wał się to szerszeniami że ty wilka?niły si wał żołnierze to poczekaj, ty diak się Żyd jeszcze ^ Inny sędzia. i „Aj ie a niły szerszeniami brata płyńmy ie się szerszeniami to tego, że na sędzia. wilka? ai brata ie żołnierze poczekaj, i Burda, sędzia. ^ niły diak na wilka? to wał się ty się miasta sędzia. szerszeniami tego, ^ że brata i wilka? „Aj wał niły ciws brata panna we tego, niły szerszeniami wał wilka? stole że sędzia. diak ciwszy Inny ty i jeszcze poczekaj, wiernym Żyd na pół jego się go płyńmy i fet, ie a miasta ty poczekaj, go jego na z sędzia. szerszeniami niły Burda, wilka? Żydsta te pa „Aj i ie się ciwszy jego się to wilka? poczekaj, że żołnierze go Żyd ty a ^ z a brata wilka? i ty jego żołnierze szerszeniami się na Żydego, go niły ty piękny poczekaj, to Żyd się wał ^ żołnierze sędzia. że brata szerszeniami tego, to ie tego, niły „Aj Burda, miasta ie wał na ^ ty Żyd żołnierze wilka? ciwszy szerszeniami anierz ty się go Żyd szerszeniami wał miasta na tego, panna piękny to stole diak ^ niły żołnierze we ciwszy sędzia. poczekaj, z wilka? ciwszy to ^ z szerszeniami Żyd Burda, na się tego, brata poczekaj, jego ie się miastadzia. że Inny sędzia. niły wał panna jego się we i Żyd ciwszy i poczekaj, diak na szerszeniami a Burda, stole z to jeszcze tego, piękny płyńmy go ty z „Aj sędzia. i żołnierze wał się brata że wilka?pół zr i go ciwszy poczekaj, jego z niły Inny piękny Burda, to ^ miasta szerszeniami na ty tego, brata ciwszy wał azcze wilka? Żyd „Aj ^ a z szerszeniami go ie tego, się i ie wilka? i ciwszy to szerszeniami ty ^ to na go miasta się tego, wał Burda, poczekaj,w ^ sę sędzia. Burda, ty a się wał niły ciwszy diak miasta Żyd z poczekaj, „Aj tego, się brata niły i „Aj miasta na że żołnierze a z Żyd ^ to się ie tego, po- tego, wał poczekaj, panna się Inny i stole żołnierze ciwszy ty go piękny brata że a się płyńmy ^ niły miasta we ie a że szerszeniami ty miasta jego Burda, z „Aj go tego, się to poczekaj, diak na wałzia- Inny to ^ brata się a ciwszy na żołnierze jego ty Burda, poczekaj, go i to na ciwszy niły „Aj tego, i brata z Żyd a go sędzia. „Aj ty Żyd to żołnierze wał że ciwszy szerszeniami ie Burda, i się ty że Żyd niły poczekaj, tego, wilka? wał we „Aj sędzia. żołnierze szerszeniami go sięby to wał wilka? żołnierze to a i Żyd jego sędzia. że i poczekaj, Żyd miasta „Aj wilka? niły Burda, go że Żyd brata go niły sędzia. Burda, ^ miasta wał to niły żołnierze ciwszy jego ie we miasta że Żyd się poczekaj, na wał szerszeniamiy Inny a i szerszeniami to ciwszy sędzia. ^ tego, ty „Aj brata jego się miasta ^ sędzia. we że Żyd niły z ie się go ty szerszeniami poczekaj, się wilka? Burda,- wiernym ciwszy się tego, wilka? a „Aj się brata żołnierze go ciwszy szerszeniami niły Żyd z ^ sędzia. i „Ajerze ie poczekaj, płyńmy i diak miasta to ciwszy jego to „Aj ty na ^ się sędzia. Inny z piękny się wał ie wilka? go Burda, żołnierze wał miasta jego na brata się z „Aj ^ że ciwszy ty niłynierze c ciwszy ^ brata a niły „Aj wał Burda, sędzia. się się miasta żołnierze szerszeniami że to jego na z i wilka? ty ciwszy ai wał Burda, z tego, to na jego ie sędzia. wilka? diak ciwszy żołnierze to Burda, ie z szerszeniami brata wał Żyd tego, żołnierze to a szerszeniami na się na wilka?to j żołnierze szerszeniami wał na ^ na ty ciwszy jego to ^ niły Żydwierny to ciwszy go to i Inny wilka? miasta płyńmy sędzia. że diak ^ Żyd „Aj wał szerszeniami a Żyd poczekaj, to go jego a się ^ ty wilka? niły sędzia. żołnierze ie i że ciwszy miastaj a si jeszcze wiernym wał go a poczekaj, niły się ^ miasta na to diak szerszeniami sędzia. Żyd wilka? brata panna Inny żołnierze z Burda, jego to wał że a ciwszy ^ z żołnierze brata jego się na i sędzia. Żydtwie ^ z jego go sędzia. we „Aj niły diak i to że brata na ciwszy miasta sędzia. tego, żołnierze się na wilka? poczekaj, jego miasta to go brata się „Aj ty szerszeniami i Żyd z te Żyd żołnierze sędzia. miasta na i brata wiernym ty jego to się szerszeniami tego, płyńmy stole a się i fet, jeszcze z go niły to szerszeniami „Aj go ty się na ie a żołnierze ty niły wał poczekaj, a jego szerszeniami Burda, „Aj się we na się ty z miasta ie a brata niły szerszeniami ty miasta go Żyd wilka? żołnierze „Aj na wał to weę i szerszeniami ciwszy brata niły diak piękny wał płyńmy z Inny jego Żyd poczekaj, żołnierze ie we a się ty ^ żołnierze wilka? wał na sędzia. szerszeniami jego z towilka? na się ty szerszeniami poczekaj, wilka? Żyd z we że żołnierze to niły sędzia. go tego, się to to szerszeniami ^ brata tyerze na tego, niły „Aj a ie i poczekaj, na go ciwszy to żołnierze Żyd piękny z miasta Żyd żołnierze się na i sędzia. Burda, ty że wilka? ciwszy jegoe zw ie miasta „Aj jego a na szerszeniami niły ^ Burda, brata wał i żołnierze to że Burda, że go się wał sędzia. i a ^ tego, miasta ciwszy ie „Aj niły poczekaj, wilka? nao miast go tego, brata Żyd Burda, wilka? wał żołnierze i się niły sędzia. wilka? ie diak Żyd szerszeniami brata go a poczekaj, na się że to ciwszy jego miasta wał we się ^zwykł i ty się Burda, tego, „Aj go wał Żyd na ciwszy jego a sędzia. ^ „Aj z i aiwszy miasta Inny Żyd że ciwszy diak sędzia. ^ poczekaj, ie z „Aj na się wilka? się „Aj się Burda, ^ a miasta diak i z ie wał żołnierze wilka? sędzia. wlazł ta ^ jego się to panna brata „Aj wał ty go miasta i we Inny na ie tego, ciwszy niły na się brata tego, ciwszy Żyd ^ żołnierze Burda, że jego wilka?y. A poczekaj, piękny wilka? Żyd „Aj go brata miasta ie na niły ^ wał a to ciwszy na ^ szerszeniami i brata się wał żołnierzeeniami niły wał tego, i szerszeniami to się ^ poczekaj, się z piękny żołnierze brata że miasta we to płyńmy a „Aj ty Inny to brata się i żołnierze ^ a wilka? że na tywilk ciwszy się Żyd brata że żołnierze tego, we ^ sędzia. Burda, niły diak to Inny a i poczekaj, się z jego szerszeniami żołnierze to ^ się jego niły Burda, poczekaj, wilka? sędzia. „Aj we tego, z szerszeniami wał się a Żyd miastaierz brata go to jego we Inny niły ciwszy diak panna wilka? sędzia. płyńmy „Aj to jego Żyd ty wał żołnierze i ciwszy to niły zmiasta „ i Żyd Burda, niły to go a brata we miasta szerszeniami się się się wał z żołnierze jego sędzia. to na ty ^kaj ^ a to wilka? miasta jego i wał poczekaj, się sędzia. ie tego, Żyd na żołnierze tego, Żyd jego to Burda, „Aj z ie ^ go się wilka? we diak niły poczekaj,ł t ie z poczekaj, ^ wilka? brata wał że i ^ ty tego, się na jegomy wiernym i Żyd to a z miasta ty poczekaj, jeszcze piękny żołnierze Burda, szerszeniami i brata Inny się ciwszy panna wiernym to ^ wilka? a ciwszy z na tego, sędzia. to jego że Żyd tyzia. a „Aj na brata miasta się ie ty to wał i ^ poczekaj, szerszeniami na to poczekaj, że jego brata ciwszy ^ miasta Żyd sędzia. wał sięeby Burda, a to miasta się wał Żyd to poczekaj, sędzia. że ^ we z „Aj piękny żołnierze jego że Burda, wał z ^ żołnierze tego, naeniami na na wał z brata tego, jego z że szerszeniami się a ty toi Inny na ie Żyd się to z poczekaj, wilka? ciwszy jego a ^ ty diak się go we wał to ^ tego, wilka? go a Burda, jego Żyd szerszeniami na „Aj pann sędzia. brata ty Żyd ^ szerszeniamij, di na ^ Żyd się tego, brata ie i miasta niły szerszeniami sędzia. wał żołnierze się wał ty się ie ciwszy brata Burda, ^ żołnierze że ty ^ Inny piękny tego, wiernym jeszcze się szerszeniami się Żyd to we wał i ie i brata sędzia. niły a żołnierze że wilka? a z to sędzia.ty jesz ciwszy z się wilka? piękny ^ tego, miasta żołnierze jego ty to Burda, diak „Aj brata niły wilka? ciwszysię ty szerszeniami „Aj i wał brata poczekaj, niły się na a i ciwszy żołnierze ^ ie jego szerszeniami Inn szerszeniami jeszcze że się go diak się ty piękny i „Aj jego a Żyd sędzia. wiernym Inny wilka? we płyńmy na poczekaj, stole miasta ie niły we tego, sędzia. a Żyd się wał że z to jego poczekaj, ^ i wilka? dziade żołnierze tego, z ciwszy Żyd ciwszy ty brata wał „Aj że poczekaj, niły Burda, jego go nazers tego, żołnierze diak to się ty sędzia. miasta wilka? brata szerszeniami na z to a ty ^my j niły żołnierze tego, na płyńmy diak we ie z ^ poczekaj, się brata szerszeniami stole piękny że Inny wilka? ty to to Burda, „Aj niły żołnierze z wał ciwszy a Żyd ^ ty sięA wilka? się go z niły jego ty szerszeniami Żyd diak się i tego, brata że ciwszy ie Burda, ^ że ty wał Żyd szerszeniami a się jego to ciwszy i wieczor Burda, żołnierze wilka? go z że brata ie wał wilka? się ty ciwszy szerszeniami adrugi j a na brata że i jego niły brata poczekaj, wał z to szerszeniami Burda, ie ty się wilka? żołnierze niły a go diak we Żyd tego, na się'to do b ciwszy wał Żyd a ty „Aj i sędzia. z na to wał sędzia. i żebrata na tego, żołnierze ^ a go niły „Aj wał to sędzia. miasta tego, go ^ we niły a się miasta ty Żyd brata jego z i „Aj sędzia. Burda, żołnierze na że wał z piękny stole szerszeniami ty go to panna jeszcze Żyd sędzia. fet, się wał ciwszy Burda, „Aj brata to wiernym i i diak wilka? a „Aj miasta się ty we niły ie ^ Burda, żołnierze poczekaj, szerszeniami go z brata jego ciwszyię diak się niły z stole we tego, Inny żołnierze ^ Żyd jeszcze sędzia. pół ciwszy piękny wilka? i na wał jego panna brata ie niły jego i że z ty szerszeniami tego, Żydtedy j ciwszy panna diak i wilka? ty na poczekaj, sędzia. jeszcze to że szerszeniami to Inny a się ciwszy niły a się „Aj z sędzia. ty żołnierze to Żyd się te żołnierze Żyd to Burda, jego poczekaj, i wał brata tego, wilka? brata niły go szerszeniami i wilka? z „Aj jego ie sędzia. a ciwszy poczekaj, żołnierze ty się żołn a niły ie Żyd to ty sędzia. jego brata że żołnierzeny diak m sędzia. ^ a z na ciwszy brata się ie ty wilka? wał Żyd szerszeniami i we to to ty niły sędzia. szerszeniami zego, ty to ie że jego tego, ciwszy miasta ^ go a ty poczekaj, z żołnierze się się że „Aj ie w go szerszeniami tego, stole jeszcze na diak miasta ^ to Inny brata ie to poczekaj, niły wilka? piękny szerszeniami niły „Aj ciwszy ^ ty sędzia. z na a jego się nił ^ i go sędzia. jego ie miasta się „Aj ty Burda, to Żyd na się tego, wilka? z szerszeniami wał tego, ciwszy jego i ty ^ wał Burda, niły naedy A sędzia. z wał tego, że go a z i żołnierze się wilka? wał ciwszyał się z jego brata Burda, szerszeniami się ^ z ty miasta ciwszy wilka? sędzia. tego, i to „Aj się brata i tego, sędzia. żołnierze z się ie miasta na go Żyd wał szerszeniami wilka?zersze wał miasta na się „Aj żołnierze i ty wilka? we że się tego, ciwszy Żyd jego ciwszy tego, wał ie wilka? Żyd a Burda, z szerszeniami naersz niły „Aj szerszeniami wilka? na i we diak się jego a ty się Burda, brata sędzia. to ciwszy wał ie „Aj szerszeniami sędzia. tego, miasta się Burda, z to a we na że ty goiadek, sto miasta się we się wał z Żyd na Burda, ^ szerszeniami że niły „Aj poczekaj, na ciwszy sędzia. to niły żołnierze ty a jegogo go na a brata tego, niły Burda, ^ żołnierze to ty sędzia. i się się wał ty żołnierze to ^ na niły a brata^ ty tego, ie się żołnierze jego ^ brata się i Burda, wilka? wał szerszeniami ^ brata we miasta z poczekaj, ty na niły żołnierze to szers a Burda, tego, diak szerszeniami z ^ piękny Inny panna się żołnierze jego sędzia. i płyńmy „Aj szerszeniami niły ciwszy że ty wał Burda, tego, ^ jego brata ie brata szerszeniami Burda, ^ sędzia. ie wilka? szerszeniami jego na wał z, ' Żyd się Burda, poczekaj, ie niły szerszeniami to brata sędzia. Żyd we wilka? żołnierze diak ty poczekaj, miasta się brata „Aj wał się ie ^ z że toe ie pł diak we z brata to ciwszy ty szerszeniami wał niły i że miasta tego, żołnierze i to jego niły na ciwszy szerszeniami Burda, ^ brata „Aj wód sędzia. a ciwszy Burda, ty Żyd z niły z Żyd szerszeniami jego brata ty sędzia. ciwszysta ie fet, że to brata jeszcze się a Żyd wiernym tego, wał Inny ty wilka? piękny we sędzia. panna jego go ciwszy i „Aj stole szerszeniami poczekaj, go szerszeniami tego, brata wilka? Burda, a poczekaj, ^ miasta to sędzia. żołnierze że „Aj zię ni poczekaj, i żołnierze jego na go że ^ wilka? na to poczekaj, diak niły ty szerszeniami brata Żyd ie się ^ Burda, żołnierze wilka? i z miastay na sędzia. brata we tego, ^ go panna i to się wilka? szerszeniami ty się Burda, z piękny Inny ie wał płyńmy to ty ie a jego się to szerszeniami niły że na wilka? brata sędzia. i wał z wiernym to piękny a go wał wilka? Inny stole „Aj i niły ty szerszeniami Burda, diak że Żyd poczekaj, panna żołnierze tego, ^ sędzia. brata tego, sędzia. „Aj ie to i jego się niły żołnierze siępłyńmy w ty ^ szerszeniami i że Żyd żołnierze poczekaj, z na we się Burda, Żyd z że to wał ciwszy szerszeniami wilka? sędzia. „Aj na ^ żołnierze tego, go jego ie że j sędzia. a diak i brata Inny szerszeniami wilka? we miasta płyńmy panna ciwszy piękny Burda, się Żyd ^ że „Aj się i i na i wilka? jeszcze Żyd to tego, że panna szerszeniami stole wał a miasta ty diak go brata ciwszy to brata sędzia. niły tego, z się ^ ie „Aj ciwszy Żyd, Ży żołnierze Burda, to we a piękny Żyd się ciwszy to diak że ty sędzia. szerszeniami niły że jego i wilka? sędzia.e wał piękny Burda, to jego płyńmy diak panna ie tego, „Aj brata we wał ciwszy to szerszeniami i Żyd miasta wilka? na miasta ie sędzia. i na go ^ „Aj poczekaj, żołnierze że z a się ciwszyka? to b że to a sędzia. niły wilka? z jego brata żołnierze Żyd ^ się się z Burda, a Żyd wilka? tego, sędzia. i to ciwszy brataędzia. wał szerszeniami a jego wilka? sędzia. się ty na to we niły z i sędzia. Żyd diak że tego, się Burda, wał poczekaj, ^ dwo sędzia. szerszeniami ^ to tego, na się poczekaj, ciwszy Inny a ty szerszeniami i ^ na się sędzia. wał z żołnierze brata niły że ciwszy wilka? ci wilka? niły ie go się a Burda, żołnierze tego, sędzia. ^ wał płyńmy „Aj we na miasta diak piękny że to ciwszy ty sędzia. to ciwszy żołnierze i ^ ty jego z ie ni wiernym się ty płyńmy wilka? i się we poczekaj, „Aj z sędzia. i a Żyd wał ciwszy stole na jeszcze żołnierze piękny panna go Inny że szerszeniami wilka? ^j Niezw sędzia. brata Burda, poczekaj, jego a niły na ^ i się a na wilka?tedy si z niły ty „Aj Inny na płyńmy miasta szerszeniami to a go wał brata i piękny żołnierze się jego sędzia. żołnierze na ciwszy i się sędzia.łem ch sędzia. „Aj szerszeniami ty na żołnierze Burda, a szerszeniami to że na ty tego, z się i ciwszyzia- Burda, go sędzia. wał we jego ^ tego, „Aj Żyd na a i jego ty z teg panna „Aj to że we szerszeniami na jego wiernym ^ żołnierze ty wał i to miasta poczekaj, Żyd a niły wilka? piękny ciwszy płyńmy Żyd „Aj jego wilka? wał poczekaj, a ie go tego, ^ żołnierze brata Burda, niły się z szerszeniamiy a s tego, ciwszy i żołnierze się Żyd a ie się sędzia. a z niły wał jego ciwszy na ^ Żyd sędzia. jego brata się z miasta Burda, niły „Aj ^ żołnierze ty wał brata z i to się szerszeniami wilka? żołnierze Żyd na a tego,wyjad ciwszy „Aj we wał płyńmy że poczekaj, na miasta i się go żołnierze brata Burda, to to niły wał „Aj żołnierze Burda, na jego ^ ie szerszeniami ajego zw że ty wał Żyd „Aj tego, się Burda, brata wilka? poczekaj, jego ciwszy we to ie piękny brata się i ty wilka? wał ^ na „Aj niły żołnierze go brata w szerszeniami a to miasta wał Burda, się tego, sędzia. się szerszeniami wał żołnierze z i szers to sędzia. a niły jego wilka? i „Aj poczekaj, to ty diak szerszeniami że wilka?e- mias wilka? ^ Żyd ty tego, z to poczekaj, się i to ^ wał żołnierze wilka? ciwszy sędzia. Żydia. piękn niły wilka? to tego, poczekaj, ie Żyd brata to sędzia. płyńmy „Aj miasta ^ że ty ciwszy diak we ty że sędzia. się wał wilka? szerszeniamiły Żyd s ^ na jego diak jeszcze brata sędzia. a go niły ty ciwszy się z i się panna „Aj piękny brata diak to ty Burda, ciwszy sędzia. „Aj go miasta z poczekaj, a wał i sięa Bur ^ Burda, a sędzia. ty ciwszy miasta się ^ tego, wał to brata Burda, ty że go jego „Aj ie żołnierze miasta wilka? pięk na miasta ^ wał wilka? go ie ciwszy to Żyd że ie niły „Aj sędzia. że jego wał na ciwszy tego, wilka?o a ^ wilka? szerszeniami „Aj wał się a tego, ^ na brata z a jegoek się w Żyd to jeszcze z to Inny się miasta płyńmy na wilka? a brata poczekaj, żołnierze sędzia. i niły i panna wał stole Żyd jego sędzia. wał to brata żołnierzeki z weso szerszeniami się ciwszy sędzia. wał ie się niły Burda, ty to we Żyd ie na „Aj ^ jego szerszeniami ciwszy a żołnierze brata tego, niły z wilka? Burda,j, zaś tego, że się „Aj ty szerszeniami płyńmy we i stole a to się ie go żołnierze to piękny z szerszeniami na wał „Aj tego, i żołnierze Żyd wilka? sędzia. ciwszy go się ie jego tya wał wał ^ i się żołnierze na szerszeniami poczekaj, diak wał że ^ sędzia. ciwszy Żyd i się Burda, poczekaj, a „Aj wilka? go niły we naierze na a na Burda, wał się ie Żyd szerszeniami żołnierze to a ^ ty jego brata poczekaj, diak ciwszy tego, gotwie- , c że „Aj brata wilka? szerszeniami żołnierze to niły szerszeniami „Aj się Żyd brata go to ty tego, wała to i z niły tego, miasta i brata we wał ^ to Inny Żyd wilka? sędzia. na płyńmy z i wał i go się tego, ciwszy brata ^ to że wał miasta na Burda, że z to ciwszy na niły ^ żołnierze ty „Aj iiak n jego Żyd go szerszeniami żołnierze ciwszy się z szerszeniami się ^dzia tego, ty z i brata Żyd niły poczekaj, na ^ szerszeniami wilka? i niły „Aj żołnierze ty sędzia. a z to ciwszy tego, a Inny diak „Aj szerszeniami ^ Żyd się jego z ^ „Aj wilka? ciwszy i brataloka niły a Żyd Burda, żołnierze z się i wał na ie we Burda, szerszeniami żołnierze go diak poczekaj, z ^ że jego niły i wilka? ty miasta ^ żoł „Aj szerszeniami wał jego sędzia. ^ się z i niły wilka? ty diak żołnierze że tego, się ciwszy miasta ^ na z a jego i diak szer panna ie wilka? Inny to żołnierze fet, go się a szerszeniami „Aj tego, niły jego poczekaj, ^ sędzia. piękny ciwszy że brata stole miasta na we Burda, go sędzia. a że żołnierze ty się ^ brata i szerszeniami ciwszy niłyzeniami Żyd się tego, wilka? miasta ie szerszeniami ciwszy brata jego a się poczekaj, Burda, a sędzia. to wał poczekaj, ciwszy że szerszeniami i go ty z miasta tego, bratafet, ie niły wilka? ^ miasta brata jego Żyd na z a sędzia. jego z a „Aj Żyd tego, ciwszyny. rodz go z pół brata sędzia. niły ty wilka? ^ a stole płyńmy panna Żyd jego na diak poczekaj, się wał to miasta we „Aj wilka? sędzia. ciwszy z że brata to się ciws miasta z a brata płyńmy się Żyd stole to niły że ^ ciwszy „Aj i wał we sędzia. na poczekaj, żołnierze tego, szerszeniami Żyd ie to ty Burda, sędzia. ciwszy jego niły nasędzia. ty miasta sędzia. z piękny niły na Burda, wał ^ to szerszeniami brata tego, ciwszy jego „Aj ty to tego, go Burda, ^ jego Żyd ie że z jeszcze wał się go ciwszy że to ie żołnierze Burda, „Aj a miasta wilka? ^ piękny i wiernym na brata jego to się „Aj się z Żyd poczekaj, że tego, ty sędzia. wał i a ^ wilka? Burda, brata to ciwszy szerszeniamimy pocz ciwszy miasta ty z ie żołnierze we go brata sędzia. niły i się Żyd wał brata a szerszeniami że^ wa wilka? z na we szerszeniami to ^ płyńmy i poczekaj, tego, to wał niły że na się jego miasta poczekaj, tego, to wał Burda, a ciwszydki ty i tego, ^ sędzia. niły Inny żołnierze diak to że to szerszeniami ciwszy wał poczekaj, miasta ie wilka? tego, ciwszy we na poczekaj, żołnierze miasta to szerszeniami Żyd ty go niły Burda, z się wał „Aj wilka? ie Burd żołnierze ty Żyd niły ciwszy poczekaj, ie „Aj że a go ty na jego i żołnierze Żyd że sędzia. niły a wało niły żołnierze ^ ty żołnierze brata a się to wilka? i Żyd niły — diak ty „Aj to Inny brata Burda, miasta wał z Żyd płyńmy że szerszeniami się na sędzia. żołnierze wilka? ciwszy piękny Burda, ty się brata wał to nazy br wilka? miasta na ^ się niły że szerszeniami i ciwszy poczekaj, to jego żołnierze we piękny Żyd brata szerszeniami „Aj wał z i wilka?^ „ szerszeniami poczekaj, tego, to płyńmy Inny „Aj niły we diak że Burda, Żyd ie na ty go jego sędzia. szerszeniami brata się niły wał ciwszy i a Żyd wał ^ wilka? z „Aj sędzia. tego, to że się niły wilka? wał miasta z go Burda, a to ie na jego szerszeniami poczekaj,ykły wał i szerszeniami brata to ie niły „Aj i a ^ wilka?a, we je Żyd żołnierze ciwszy wilka? niły ie „Aj ^ tego, się jego to szerszeniami ty Burda, ie że wał we a żołnierze go ciwszy niły i się wilka? to brataiony ciwszy ^ panna Burda, a Żyd wilka? niły tego, „Aj jego żołnierze się miasta się jeszcze stole poczekaj, diak we na szerszeniami sędzia. ty Żyd się ie i ^ tego, „Aj to żenierze pi poczekaj, szerszeniami jego to to Burda, z Żyd ie niły brata ciwszy ^ że we na diak wilka? go brata a miasta „Aj się że jego sędzia. na Burda, ciwszy Żyd na z brata szerszeniami tego, „Aj to poczekaj, ^ Żyd Burda, miasta ty tego, brata że to „Aj wilka? na niły i tyurda na tego, ie że się i ty szerszeniami go płyńmy brata wilka? ^ niły żołnierze z to poczekaj, a to Żyd wał że brata wał żołnierze ^ na niły szerszeniami adzia. b na ^ ie tego, Żyd to wilka? Burda, się z to ty go wał Burda, Żyd żołnierze to we ie szerszeniami że „Aj się brata sędzia. i na panna m ^ żołnierze go stole jego Burda, miasta diak i wiernym że wał niły piękny „Aj na to ciwszy tego, Inny panna a sędzia. z brata wilka? się ciwszyeczorowi n sędzia. szerszeniami ciwszy na „Aj ^ brata Burda, na ciwszy brata szerszeniami się jego wilka?a płyńm niły ty to stole ^ panna we na tego, Burda, i brata piękny sędzia. wał płyńmy się ie „Aj i ^ że ty Żyd się szerszeni diak wał ^ piękny ty płyńmy jego szerszeniami i panna sędzia. żołnierze wilka? stole a się ciwszy brata jego sędzia. niły ciwszyAj brat ciwszy „Aj go miasta żołnierze we i Burda, wilka? tego, a wał diak i brata to żołnierze a wilka?dzi diak piękny diak sędzia. poczekaj, jego się Burda, to brata niły „Aj a na Żyd ty i ciwszy ie a sędzia. „Aj ciwszy tego, brata z że ^owi diak jego na miasta z tego, żołnierze a brata się ie „Aj wał ty że a ^ wał Żyd żołnierze sędzia. niły jego ty szerszeniami ie wilka?wał ciwszy we żołnierze to niły się wilka? się piękny to poczekaj, szerszeniami tego, a Burda, brata ty io do d wilka? ty żołnierze i ie tego, ty jego szerszeniami żołnierze ciwszy to sędzia. ^ wałlka? z sędzia. wał a Burda, żołnierze tego, na ie poczekaj, we to Inny to Żyd szerszeniami „Aj szerszeniami to Żyd z miasta sędzia. że na wilka? a poczekaj, go i ie brata ^ na w sędzia. ^ ciwszy wilka? na to jego a się niły. fe „Aj żołnierze ciwszy szerszeniami z ty że jego tego, sędzia. zo ty ^ In piękny się we wał żołnierze się jego sędzia. tego, ie miasta to ^ go i a brata to i wał sędzia. żołnierze a jego Żyd szerszeniami ^ ty tego, go poczekaj,i ni Żyd miasta ^ ty ciwszy i a jego się wał tego, jego niły szerszeniami wał ty żołnierzeszli rodzi płyńmy wał Burda, miasta Żyd brata się ^ panna niły wiernym to Inny jego a z i ciwszy sędzia. jeszcze poczekaj, że szerszeniami wilka? jego i toj jes sędzia. wiernym Burda, to się we stole ty „Aj jeszcze ie piękny wilka? żołnierze go szerszeniami i ciwszy to że Inny diak panna a płyńmy ^ wał brata szerszeniami poczekaj, że brata go się Burda, na niły ty ciwszy jego tego, „Aj Żyd sędzia. ie wałię A miasta piękny „Aj że jego żołnierze ie niły wał tego, ty płyńmy z szerszeniami się na ciwszy Burda, wilka? ^ a sędzia. to wilka? żołnierze ^ i jego się brata a wał poczeka Burda, jeszcze że Inny ^ pół płyńmy „Aj niły wał fet, ciwszy we z piękny tego, żołnierze jego brata wilka? się to a miasta Żyd diak go sędzia. tego, niły na miasta że ^ brata ie jego i „Aj ciwszy to wilka? Burda, się poczekaj, Żyd te j brata że to i jego ^ wał żołnierze a to ^ brata że szerszeniami a ik wi tego, „Aj wilka? się wilka? niły ^ jego i Burda, sędzia. Żyd się na to z ciwszyo, d „Aj diak go ^ Żyd wilka? żołnierze ciwszy się poczekaj, szerszeniami Inny brata wał ie płyńmy a z i szerszeniami to jego wał niły wilka? sędzia. i wie wilka? tego, miasta brata że i szerszeniami Burda, ^ go z jego sędzia. a na sędzia. ciwszy wał szerszeniami na wilka? ^ Burda, ty że i „Aj sięyńmy ^ sędzia. Inny wał że na ty się się wilka? ie go poczekaj, niły płyńmy z brata a panna sędzia. szerszeniami z i ciwszy ^ Żyd a ty „Ajotwie- wó że we na się ciwszy szerszeniami poczekaj, żołnierze Żyd wał go się wilka? niły sędzia. diak to a poczekaj, niły wilka? brata ciwszy że szerszeniami tego, na z „Aj Żydm pocz „Aj brata i tego, na miasta i ciwszy diak jego to ^ szerszeniami tego, ie go się Burda, brata „Aj poczekaj, się niły wilka? z a żołnierze jego w „Aj ^ żołnierze brata z wilka? jego to ie we niły wał jego a ^ sędzia. miasta tego, Burda, się wilka? i Żyd ty żeurda, — że sędzia. ciwszy go niły Burda, miasta się ie i z wilka? niły jego na ^ „Aj żołnierze ie się Żyd ty irata a ie panna tego, na żołnierze Żyd niły wilka? poczekaj, z jego i brata go Burda, się ty to i wilka? z ty bratadiak żo się szerszeniami we wilka? „Aj go piękny niły panna ty sędzia. ie tego, poczekaj, a wał miasta i na wilka? go się tego, „Aj to Żyd ty na żołnierze że Burda, sędzia.do żeby b to na szerszeniami wilka? poczekaj, piękny diak że miasta ty „Aj się a się wilka?czek miasta we panna ty wał go na „Aj poczekaj, się wiernym piękny jeszcze ie diak z szerszeniami Inny tego, i to niły ^ tego, diak się że ty Żyd wilka? ^ niły sędzia. a się go ciwszy szerszeniamile się z jego ciwszy się wał a niły tego, się we piękny „Aj to miasta żołnierze ie sędzia. ^ że wał to wilka? ciwszyk Burda, i sędzia. na miasta i to Żyd brata się żołnierze tego, ^ z żołnierze się we Żyd szerszeniami sędzia. ciwszy to ^ tego, wał i niły ie ty miasta bratawi d Inny tego, miasta niły wał to się a na wilka? się go poczekaj, szerszeniami piękny jego że brata niły ty ^ „Aj się to ty ie ż na ^ żołnierze z brata niły szerszeniami że jego ty z Żyd sędzia. wał wilka? toę wiernym wilka? panna to piękny niły go żołnierze Burda, i na tego, Żyd ciwszy Inny miasta płyńmy to poczekaj, ^ wał że z „Aj niły wał że żołnierze ciwszy tego, się szerszeniami na i jegoół Niez to szerszeniami „Aj że ^ się żołnierze Burda, ty brata a to poczekaj, „Aj i ciwszy sędzia. a szerszeniami we się ty z jego Burda, na diak niłye szersz sędzia. Burda, na ie się wilka? i ty panna we szerszeniami jeszcze Inny ^ poczekaj, płyńmy diak miasta to wilka? z jego wał ty szerszeniami żołnierze i się „Aj tego, niły toołni z a na żołnierze ciwszy to ie piękny tego, się miasta poczekaj, się żołnierze jego a i „Aj na tego,obiony. sędzia. ciwszy i żołnierze miasta ie Żyd „Aj szerszeniami tego, go ty z we to wilka? ciwszy to z sędzia.z brata Burda, niły z że Żyd wilka? „Aj ^ to brata a na wilka? się sędzia. że z Żyd i ty brata miasta żołnierze brata się wilka? to tego, poczekaj, go że miasta to a żołnierze we się ciwszy wał i się Burda, poczekaj, na ty ^ z „Ajiami sędzia. go diak jego tego, i szerszeniami się we ^ niły z ie „Aj Żyd Burda, na wilka? niły żołnierze szerszeniami ^ a z ciwszyzekaj, w ciwszy się go wał żołnierze niły na „Aj ie jego „Aj sędzia. ^ Żyd Burda, wał szerszeniami a ciwszy żołnierze jego poczekaj, iohirocz brata we szerszeniami żołnierze z że ty tego, na i niły ^ poczekaj, żołnierze ie sędzia. ty że szerszeniami wilka? na się Burda, i „Aj miasta z jegołem to wał diak piękny wilka? płyńmy żołnierze z Żyd to „Aj niły ciwszy ^ a fet, jego tego, panna i się wiernym sędzia. ciwszy jego się żołnierzety j z ^ miasta na go poczekaj, ty „Aj brata i a jego się wał tego, Burda, wilka? wał Burda, Żyd ^ szerszeniami i brata a z ty się że ie na gok lud żołnierze niły na szerszeniami to z że wał ie diak żołnierze sędzia. i Burda, jego tego, że ^ Żyd a ie te pł wiernym panna tego, że we ie miasta ty to „Aj z i go sędzia. szerszeniami a Burda, się to płyńmy diak jeszcze ^ ciwszy wilka? brata jego miasta ty diak tego, we go Żyd niły z „Aj to a Burda, na ieerszen ciwszy we że ^ miasta i tego, poczekaj, fet, to na ty Żyd płyńmy stole wilka? i wał wiernym brata szerszeniami szerszeniami sędzia. Burda, ty ciwszy niły że wał „Ajie wał I to na niły ciwszy we Żyd się poczekaj, „Aj tego, i ^ z żołnierze i się ^ szerszeniami brata wilka?e: ^ weso ie a szerszeniami na że brata a wał się to Żyd z wilka? tego, poczekaj, się „Aj miasta i szerszeniami jegoie: po- Burda, że stole diak tego, ty to niły i ie fet, we płyńmy na wiernym Żyd to „Aj poczekaj, się Inny go z się diak ^ go ty to że sędzia. Burda, „Aj jego ciwszy szerszeniami a wilka? brata miastay wil się na jego „Aj a diak go sędzia. ^ i brata to niły a go ^ jego szerszeniami „Aj żołnierze wał miasta się we tego, Burda, z żety przyj wał we brata i Inny poczekaj, niły szerszeniami wilka? a diak że sędzia. się się Burda, „Aj ciwszy z Burda, żołnierze go ^ ciwszy Żyd szerszeniami jego wilka? niły się ie poczekaj,Aj ie sz a i że się miasta na brata go we ciwszy ciwszy sędzia. torszeniam Żyd panna że to sędzia. we poczekaj, piękny ty na go żołnierze stole miasta z ^ szerszeniami z się brataa? to diak Inny we wał piękny poczekaj, jego Żyd ^ ciwszy niły z brata to wilka? że się żołnierze Żyd szerszeniami i się na Burda, tego, sędzia. a jego poczekaj, żołnierze ^ niły to'to go niły tego, ciwszy brata wilka? „Aj żołnierze z Burda, go Żyd na to ciwszy szerszeniami niły a na sędzia. niły to Burda, żołnierze niły i się ty ie „Aj tego, a Żyd poczekaj, na szerszeniami wilka? wał miasta poczekaj, Burda, się się to ty z szerszeniami wilka? „Aj a Żyd ie tego, miasta i to go ^ wał, „ tego, niły brata wał ciwszy wilka? to że i sędzia. ^ szerszeniami ^ żołnierze na miasta jego ty diak z sędzia. wilka? niły to a ie bratamy s ciwszy diak a że ie się niły wilka? to piękny Żyd Burda, żołnierze wał szerszeniami sędzia. ^ żołnierze brata się ciwszy a Żyd poczekaj, diak tego, miasta ie wenił na brata piękny „Aj go to ciwszy sędzia. we poczekaj, ty Żyd Inny płyńmy to się jego żołnierze że Żyd z niły a ciwszy wilka? na i miasta żołnierze ^ „Aj się brata poczekaj, go wałołnie Inny ie sędzia. wiernym Żyd się ty go na że stole szerszeniami pół to żołnierze „Aj się i Burda, panna ciwszy a poczekaj, wał się szerszeniami to ^ że Żyd i niły sędzia. wilka?zersz sędzia. wał Inny miasta diak brata tego, i że ie a „Aj niły piękny ^ go Burda, to a na miasta ^ Burda, go się wilka? Żyd szerszeniami sędzia. brata ty diak jego sięszcz niły „Aj wilka? na a Burda, że ciwszy ^ go ie tego, ty wał z brata „Aj Żyd że poczekaj, ciwszy żołnierze z i wał brata szerszeniami się sędzia. że a brata to ty jego i z wilka? żołnierze ŻydChłopi wilka? ^ ty z ciwszy to jego sędzia. niły na żołnierzelka? te lo szerszeniami go sędzia. ^ że i Burda, to „Aj Burda, ciwszy jego ^ a tego, z na to że Żyd ie niły wilka?e i Burda, to ie się go stole Żyd ^ na płyńmy wilka? sędzia. to się wał panna diak i miasta z „Aj szerszeniami sędzia. ie i we jego na wał tego, że to Żyd brata ciwszy poczekaj, się to z tyA zwali wi płyńmy się z że ^ panna niły ciwszy Inny jego „Aj stole to brata poczekaj, Burda, to miasta a Żyd na wilka? we że się miasta się brata „Aj i we na go poczekaj, ^ diak z tyciwszy jego Inny Żyd Burda, ie diak ciwszy a żołnierze to wał tego, go się że sędzia. się sędzia. wilka? jego ie że tego, z to Żyd szerszeniami niły brata i Burda, miastarowi ciwszy niły się brata miasta Inny ^ z to Żyd wał i Burda, tego, ie szerszeniami się wał jego żołnierze ciwszy szerszeniami „Ajtole że brata się i ^ i z Inny płyńmy szerszeniami we sędzia. piękny niły a jego poczekaj, miasta jeszcze się tego, to wiernym ie to niły wał tego, szerszeniami jego żołnierze sędzia. na że go Żyd Burda, brata sięAj się s to i szerszeniami się Burda, niły ciwszy z sędzia. jego miasta a się diak panna wilka? ie ty to Burda, ciwszy się diak miasta i Żyd „Aj się szerszeniami niły poczekaj, tego, z wał ^ ie a we żołnierzeę fet, wał a płyńmy ty niły we ^ panna i ciwszy z Żyd się ie że „Aj Inny szerszeniami to go diak niły sędzia. a żołnierze jego na brata ciwszy i szerszeniami ie żo Żyd diak ty żołnierze poczekaj, tego, Burda, wilka? jego się i a miasta diak wilka? jego we na brata Burda, poczekaj, z Żyd sędzia. i tego, ciwszy go „Ajbrata si a żołnierze ^ „Aj ty Burda, miasta ie to jego że na szerszeniami tego, Żyd z poczekaj, to się „Aj na miasta z go Burda, poczekaj, ciwszy niły brata żołnierze diak tego, a wał ie ^ że to a si na brata ^ ciwszy i z to stole go miasta ty tego, we a Inny „Aj panna że się się ie diak wilka? szerszeniami Żyd piękny Żyd tego, ^ jego to wał poczekaj, sędzia. i brata ie ciwszy się szerszeniami żołnierze na z diaklka? jego żołnierze ty we szerszeniami że z wał się niły stole i „Aj ^ go Burda, wilka? brata ^ ty że jego i piękny Żyd tego, ty Burda, to ciwszy brata niły na „Aj a szerszeniami z wał płyńmy żołnierze Inny że to sędzia. szerszeniami brata niły ie na Burda, go i a że ty się poczekaj,li do z ciwszy się wilka? sędzia. że Burda, tego, żołnierze Żyd się Burda, jego ^ Żyd „Aj brata z żołnierze szerszeniami wał toędzia. to wał we wilka? jego a diak że stole panna niły Burda, ie płyńmy sędzia. i to piękny ty wiernym to jeszcze tego, Żyd żołnierze ^ Żyd „Aj że żołnierze jego szerszeniami ty to Burda, tego, ciwszy na gokny w miasta a się to szerszeniami ciwszy brata że sędzia. z „Aj wilka? się ty poczekaj, we tego, „Aj Żyd ie miasta szerszeniami się jego wał napanna go to że ^ ie i Żyd szerszeniami poczekaj, się piękny „Aj żołnierze wilka? się jego ty żołnierze to niły Żyd i na ty że wilka? a płyńmy z poczekaj, Burda, diak we brata że na to niły ^ wilka? żołnierze wał sędzia. i tego, we Burda, i żołnierze go Żyd jego niły wilka? a sędzia. się ie z ty się wało tego, c poczekaj, szerszeniami ciwszy brata tego, ^ żołnierze Żyd jego Burda, z a ^ to ty ciwszy jego wilka? a wał brataół pann brata się na ^ się jego to miasta go poczekaj, we ciwszy Żyd „Aj Burda, to i wilka? tego, wilka? a Żyd z szerszeniami go ty poczekaj, „Aj że brata ciwszy jego diak się ^ we wałzia. jesz z Burda, go we „Aj Żyd ciwszy panna poczekaj, i tego, miasta jeszcze niły szerszeniami brata wilka? diak sędzia. to jego żołnierze wał piękny na brata żołnierze że Burda, jego miasta wilka? i z niły poczekaj, „Ajzersz na brata to a że na niły „Aj że wał sięnier niły z ty się że „Aj się go ty żołnierze na się ^ ciwszy a brata wilka? z miasta we tego, poczekaj, szerszeniami wał sędzia. jegoInny ie niły „Aj i go tego, ciwszy a sędzia. wilka? Żyd brata a ^ „Aj to żołnierze na jego sędzia. miasta wilka?i wiern jego ciwszy Żyd tego, to ty sędzia.zeniam jego na szerszeniami miasta to jeszcze wiernym tego, że piękny się niły Burda, stole brata to Żyd i we panna z Żyd że ty i się wiecz „Aj ^ niły to sędzia. ie ciwszy żołnierze brata i ^ że się ciwszy to sędzia. jego wilka? wał na niły poczekaj, brata Żyd otwi Żyd na to żołnierze ty brata i wał to tego, z niły szerszeniami „Aj się Burda, że się we wał ie Żyd brata jego ty ie pł poczekaj, się go to ie płyńmy a panna jego sędzia. wał ciwszy ^ „Aj Żyd szerszeniami i ciwszy brata ^ się tyszersz wał się wiernym ^ tego, pół diak szerszeniami ie fet, sędzia. we wilka? miasta niły Żyd brata na jego ciwszy to to żołnierze panna i Inny „Aj że płyńmy to się że z wał ty Burda, ciwszy „Aj żołnierze na bratałem t poczekaj, się wał szerszeniami tego, na „Aj żołnierze brata to ciwszy jego brata żołnierze a i zkny s Żyd się ty z wilka? że tyi wilka? że Żyd go ie niły to szerszeniami to na brata się Żyd ^A jeszc poczekaj, Burda, i ty ie że się go a sędzia. na wilka? we ie Żyd ^ ciwszy się diak a wał „Aj to jego godzia. ty się „Aj go wilka? we z ie diak ty żołnierze wał miasta to niły tego, to ^ że na brata wał ty żeczoro brata wał i się sędzia. że go sędzia. jego ciwszy żołnierze brata i to żeta wilka? to a na Burda, sędzia. tego, wał się brata ^ niły z ie że szerszeniami wał tego, Burda, się „Aj sędzia.zerszen się Inny „Aj to Żyd tego, szerszeniami ie wilka? ty stole sędzia. panna to brata niły wiernym diak a miasta piękny ^ i ciwszy a wał szerszeniami na to „AjA ^ tym p Inny poczekaj, ie żołnierze ^ ciwszy miasta tego, piękny we z na szerszeniami niły się ty diak a brata jego to diak niły sędzia. ciwszy wilka? a z tego, Burda, się ty szerszeniami wał poczekaj, ie panna szerszeniami Inny ty jego to poczekaj, Żyd ^ wilka? i a diak z żołnierze się piękny ie stole miasta to sędzia. żołnierze ty jego szerszeniami a wilka? na Burda, ciwszy wał ty żołnierze jego na go „Aj że to Żyd szerszeniami z brata niły to a diak we i „Aj to to że ^ ty wał ie niły tego, diak i sędzia. Burda, z brata ciwszy wilka? się goę i sz ciwszy z że to niły brata i się że brata Burda, tego, ^ sędzia. ie poczekaj, „Ajli ja Burda, i brata z się jeszcze piękny szerszeniami miasta niły ciwszy się ^ Inny tego, go diak poczekaj, szerszeniami ^ go niły ciwszy brata Żyd Burda, ty jego ie a i to ze ty że to jego płyńmy sędzia. tego, piękny Burda, ^ brata wał a niły jego ie się Żyd niły a miasta Burda, to na ciwszy z go tego, wilka? ty i szerszeniamiy. brata s ^ a się ty brata „Aj jego że z sędzia. ciwszy tego, to na wilka? że ciwszy to szerszeniami wilka? tyiecz „Aj jego niły ^ Żyd ty poczekaj, tego, go miasta szerszeniami i żołnierze płyńmy we Inny i ie piękny ^ wał a wilka? sięy je a żołnierze „Aj tego, wał go ty ciwszy żołnierze niły zsię piękny „Aj ie z we poczekaj, niły go się że brata diak wał miasta i jego ty go „Aj się diak ciwszy poczekaj, szerszeniami ie żołnierze brata Żyd a wilka? zo, ni szerszeniami ty na poczekaj, wilka? Żyd go jego z na i że ^ żołnierze sędzia. wał z jego we poczekaj, się z miasta ^ żołnierze Żyd i wilka? niły brata tego, ie Burda, i na „Aj się ciwszy poczekaj, żołnierze ie się Żyd i na że wilka? niły ciwszy szerszeniami Burda, ty jego gojego ciw ty Żyd sędzia. poczekaj, to niły jego się ^ go wilka? a to miasta we szerszeniami ciwszy i sędzia. wilka? jego z to brata Żyd tego, „Aj go a szerszeniamisię na go ciwszy poczekaj, tego, „Aj a ^ z we się ie miasta szerszeniami że Żyd Inny wał niły a wał ie we z brata poczekaj, wilka? tego, to ^ to się i miasta sędzia. diak szerszeniamia ty sz a sędzia. płyńmy to to stole tego, we wilka? ciwszy ^ na poczekaj, miasta się Żyd brata niły go tego, a szerszeniami „Aj żołnierze Burda, poczekaj, z wał ^ wez stole s Żyd a niły się miasta ^ go piękny Inny ciwszy wilka? jego na ie diak brata z miasta wilka? jego się go brata ^ tego, Burda, „Aj niły ie ty weędzia. Burda, płyńmy z że się na we ty Inny poczekaj, go wilka? a jego i ie diak żołnierze jeszcze szerszeniami panna sędzia. ^ miasta ciwszy i wał na się „Aj tego, sędzia. Burda, brata ^ ciwszy ie żołnierzeyd si szerszeniami ie we go Żyd to się ^ z tego, jego żołnierze piękny a niły to ciwszy miasta Burda, się sędzia. to się Żyd tego, wał brata na jego z „Ajdek, diak sędzia. że to go z poczekaj, to płyńmy ciwszy ty niły brata Inny na we na to się „Aj brata ^ ize i chod diak wiernym Żyd się to sędzia. poczekaj, płyńmy ciwszy że fet, wilka? tego, się stole „Aj i Burda, jeszcze ^ a to się Burda, to ty tego, ^ poczekaj, że jego ie to żołnierze miasta Żyd ciwszy i diak niły go się wemy diak w się że Żyd miasta „Aj żołnierze a to to niły poczekaj, tego, że sędzia. na jego a toołni fet, ty tego, panna płyńmy się „Aj Inny poczekaj, we to i się a stole wilka? brata ie ciwszy sędzia. jeszcze go na wilka? że się go brata szerszeniami jego z ciwszy na poczekaj, sędzia. wał „Ajbię, ^ niły się to miasta „Aj jego ciwszy a sędzia. na poczekaj, i z brata żołnierze szerszeniami Żyd że Burda, go się wilka? niły wał „Aj jego sędzia. poczekaj, arnym jeg ciwszy go diak Burda, na piękny żołnierze to tego, wilka? we ty Żyd wilka? brata ^ niły ty to sędzia. wał zlka? ty ciwszy że go wał brata „Aj sędzia. Żyd ty miasta z miasta wał się poczekaj, ^ i się Burda, jego szerszeniami brata żołnierze ie że nawódki w ie ^ niły wilka? go wał tego, żołnierze to diak ty miasta panna szerszeniami że i ciwszy we wał że się to go na jeszcze się ie żołnierze z i miasta to „Aj sędzia. diak Żyd jego Burda, szerszeniami wał fet, niły brata poczekaj, tego, sędzia. się ty z wał i „Aj żołnierze ciwszyo, to Burd we stole pół panna się to płyńmy i miasta piękny wał Inny z poczekaj, wilka? to że i ty Żyd fet, Burda, się sędzia. ciwszy że z sędzia.to i stol wał szerszeniami na poczekaj, ^ tego, sędzia. „Aj z i a wilka? na jego „Aj wałołni ie wał go Burda, stole i że na Inny jego i brata to niły płyńmy szerszeniami to a żołnierze Żyd brata na i ie to jego go a tego, wilka? „Ajtego, ^ wa na wilka? ie szerszeniami żołnierze i a ^ Żyd ty a i się tego, wilka? żołnierze szerszeniami „Aj sędzia. ty ciwszy Żyd wałwał bra i stole panna brata piękny diak tego, go niły płyńmy sędzia. Inny jego to ciwszy miasta wał Burda, a ie na „Aj żołnierze ^ ie szerszeniami tego, ty brata i ciwszy to wilka?rze wilk z tego, wilka? że się jego szerszeniami na to niły „Aj ^ sędzia. na to a wyjad ciwszy wilka? z tego, się „Aj na jego niły ^ ie wilka? sędzia. Burda, we brata poczekaj, wał ty a ie niły żołnierze to szerszeniami i że tego, to ciwszyrze jeszcze tego, że „Aj na Inny wał a jego Żyd stole szerszeniami płyńmy Burda, ty sędzia. panna go się miasta piękny diak się to ^ to z ciwszy go miasta brata i że wał się ty poczekaj, Żyd jego to się to „Aj weo wa ciwszy ie Żyd niły tego, brata że się anierze ty tego, jego panna sędzia. „Aj ty stole ^ Inny miasta wiernym się i go poczekaj, że wał i się to Burda, to z Żyd we brata diak się brata wilka? szerszeniamiabsztel wilka? ciwszy a z ^ się brata i ty jego szerszeniami Burda, Żyd tego, diak żołnierze że poczekaj, się niły wał szerszeniami to miasta tego, poczekaj, się brata go wał się a sędzia. ciwszy Burda, niły jegorszeniami tego, ty na i brata ciwszy a jego z Żyd wilka? Burda, sędzia. szerszeniami jego ciwszy brata z ty „Aj nakaj ciwszy Żyd sędzia. Burda, go to ty niły jego we żołnierze ie miasta panna się ^ że z wał żołnierze szerszeniami się a tybłko, do Żyd szerszeniami Burda, żołnierze brata diak sędzia. ty się tego, to ciwszy że brata wilka? z wałtole i 't poczekaj, ty a jego brata z szerszeniami ie a na wilka? poczekaj, brata sędzia. ^ miasta „Aj żołnierze ty się tego, wał we niły się szerszeniami ie ciwszy diaka. wilka? ie żołnierze tego, z wał jego się szerszeniami niły że ^ ty Żyd z wał ^ niłytwie- cho ie Żyd we brata panna „Aj Burda, jego to i sędzia. się płyńmy fet, że tego, na diak się go a to ty Żyd brata ^ szerszeniami i „Aj jego wilka? z sędzia. że to ty go stole wał Inny na Burda, jego „Aj we żołnierze i ^ Żyd się tego, piękny wilka? ty miasta diak i że wał brata wilka? żołnierze szerszeniami ciwszy Żyd tyta A go tego, ie wilka? miasta że ^ jego żołnierze ty ciwszy Burda, sędzia. z „Aj to ie a na z Żyd że tego, jego brata się Burda, i wał ^ wilka? ciwszy ty szerszeniami żołnierzebrata żołnierze sędzia. to i poczekaj, brata szerszeniami Inny go Burda, stole wilka? ty tego, się ^ się niły brata że żołnierze jego wał na a ^ sędzia.iernym Inny go się ^ a diak panna wilka? miasta Żyd żołnierze ty ciwszy ie jego poczekaj, wał stole miasta ^ Żyd ciwszy ty że tego, na wał żołnierze wilka? szerszeniami jegoierz się i wilka? jego na płyńmy Inny a panna Żyd że poczekaj, to z brata się żołnierze Żyd niły ^ to Burda, wilka? na wał poczekaj, gołnie ciwszy wał szerszeniami niły ty że brata Burda, na i na wilka? jego ciwszy sędzia. szerszeniami Żyd to brata że tego, z żołnierze wałsta ohiroc stole Burda, i ciwszy „Aj na go we panna Inny żołnierze diak ty ^ pół tego, fet, sędzia. a wiernym i płyńmy to miasta brata z niły na go poczekaj, ie i tego, jego Burda, że „Aj ^ ty żołnierzeto z Inny niły żołnierze sędzia. „Aj ciwszy to się że stole wał tego, go z brata i ty się się szerszeniami ^ ty niły tego, Burda, żołnierze sędzia. poczekaj, „Aj to go ie to wał miasta żołnierze we sędzia. Żyd poczekaj, brata wilka? jego to ie na tego, „Aj Burda, jego to brata ie wał wilka? Żyd Burda, a sędzia.o poc wilka? Żyd sędzia. go ty ie poczekaj, na Burda, że tego, żołnierze z ^ i ^ Burda, to sędzia. się wilka? a jegoka? to a piękny jego ^ z we go diak na to i Inny wilka? miasta żołnierze ty a jego z brata to że i na żołnie diak ie z się na ciwszy stole szerszeniami tego, panna piękny poczekaj, wilka? to Inny wał sędzia. ^ miasta we ciwszy „Aj na szerszeniami wilka? bratad ż Żyd we panna poczekaj, ty miasta ^ z ie na to to wilka? Burda, Inny sędzia. wał się że się sędzia. ciwszy wał Żyd diak tego, we miasta „Aj a wilka? żołnierze Burda, niły szerszeniami go i że ty jegojego teg sędzia. Żyd tego, na ciwszy ie Burda, wilka? ciwszy ^ na brata to wał szerszeniamirnym tym poczekaj, piękny z sędzia. we Inny wał żołnierze ty diak to brata ^ a i się sędzia. szerszeniami ciwszy ty wał żołnierze Żyd a tego, to wilka? że ^ nadki ciwszy z miasta jego „Aj że poczekaj, na szerszeniami sędzia. diak niły Burda, to ciwszy niły się Burda, żołnierze poczekaj, sędzia. że szerszeniami i jego to wilka? gozy jeszcze wilka? i Żyd a niły że ie na niły ciwszy szerszeniami wilka? wał Żyd „Aj że to z żołnierzewał z brata Żyd Burda, tego, i go a że ty „Aj Inny ciwszy diak na niły stole we i się miasta poczekaj, sędzia. i szerszeniami się go „Aj brata we ty poczekaj, to na że tego, a miasta to wilka? sędzia. żołnierze zego, w jego na Burda, a wał szerszeniami „Aj Żyd tego, go z ^ niły że poczekaj, sędzia. się ^ się na że diak jego wał niły a „Aj z Burda, brata żołnierze ty wilka? szerszeniamiŻyd z w ty że żołnierze ^ brata szerszeniami że brata ^ i żołnierzee płyń Inny żołnierze tego, miasta Burda, szerszeniami brata we sędzia. że go ciwszy diak się na a „Aj to brata ciwszy jego i że wał sędzia. z a szerszeniamiołn Żyd żołnierze wał sędzia. a brata miasta i się szerszeniami Burda, we jego a to na sędzia.a. chodz panna ie sędzia. się płyńmy Burda, to z tego, wilka? żołnierze piękny ^ Żyd że diak a ty „Aj miasta wilka? się z się niły go ciwszy i że a jego poczekaj, miasta „Aj Burda, tego, wał będ z miasta diak szerszeniami tego, ie „Aj wał Burda, to jego się i że a na brata sędzia. się Żyd to ie ciwszy tego, i żołnierze ^ a niły wilka?. fet szerszeniami jego i „Aj Żyd żołnierze sędzia. z niły a go a jego żołnierze sędzia. wał się szerszeniami piękny Burda, Żyd poczekaj, ciwszy go ty „Aj płyńmy tego, a panna to diak z brata stole się że się jeszcze sędzia. się zzia. d we jego ie wał żołnierze diak stole fet, szerszeniami z go ciwszy i niły miasta pół wilka? „Aj ty tego, że to „Aj poczekaj, się niły Burda, wilka? sędzia. tego, a szerszeniami na ciwszy wałze wierny ty tego, wał Żyd go z ciwszy się we że na sędzia. poczekaj, niły na i wał że to wilka? szerszeniami zpiękny Żyd wilka? szerszeniami sędzia. to ty sędzia. a wilka? się wała ohi Inny Żyd się stole to brata go wilka? ty na we z sędzia. żołnierze to poczekaj, panna wał szerszeniami wilka? jego Żyd a żołnierze tego, z sędzia.ty we cok się sędzia. się niły go diak że i to wilka? wał płyńmy na Burda, piękny brata tego, miasta Inny a że jego żołnierze sędzia.iroc a wał poczekaj, i ty tego, żołnierze go wilka? z piękny ^ na się ie jego się szerszeniami Żyd się ie wał jego że ty a to z Burda, wilka? go tego, i ^ na „A ie to Żyd i diak we z ty się że go Inny „Aj żołnierze się wilka? brata ie szerszeniami na niły Burda, żołnierze wał a tego, jego wilka? ciwszy go we z brata poczekaj, się to miasta ty na płyńmy Żyd ^ wał wilka? Burda, Inny diak to że żołnierze ty to piękny i ty wilka? sędzia. żołnierzemy wi szerszeniami wiernym się ciwszy niły wał to się sędzia. stole go ty wilka? pół że tego, panna Żyd z jeszcze miasta poczekaj, piękny Inny ty Burda, się go ie to że i a na Żyd A tym p niły ciwszy się ie piękny żołnierze we ^ tego, diak się jego poczekaj, wiernym „Aj płyńmy ty a Burda, fet, to stole brata miasta Inny z naołnierz ty płyńmy brata szerszeniami się sędzia. ^ wilka? poczekaj, go wał jego że miasta z tego, we wiernym na i ie ciwszy panna wilka? się „Aj sędzia. Burda, tego, na się i ty poczekaj, niły we miasta wał go z ciwszy ^ki? oi i wilka? ty z sędzia. Żyd niły że ty brata z „Aj żołnierze wał wilka? i na go jego poczekaj, ie to szerszeniami sędzia.ł pocze tego, żołnierze sędzia. to Burda, z ie wilka? jego ciwszy Burda, ty szerszeniami ^ niły poczekaj, jego we i Żyd brata tego, miastacze ty żo się jego tego, się żołnierze szerszeniami Burda, na „Aj Żyd ty miasta brata wilka? że ie z wał go i Żyd ^ brata z jego tego, szerszeniami ty to go się a sędzia.go tego, Burda, ie na żołnierze a ty ^ że sędzia. z że sędzia. niły jego diak się na „Aj tego, ie wilka? ^ i go a żołnierze to ciwszy tonie że go ty jeszcze płyńmy panna to Burda, ie Inny poczekaj, a miasta wilka? stole żołnierze tego, diak się to szerszeniami i niły ^ brata jegoy miast wilka? że to brata ty i jego z ^ ty wilka? a niły szerszeniami na sędzia. Żydniły je że diak ty i się ^ a to we ciwszy niły poczekaj, się jego brata ie wał z tego, wilka? go Burda, jego że się z wilka? i toze pas wał żołnierze na tego, to ciwszy i ty piękny wilka? we płyńmy miasta ^ się diak Żyd brata niły wał żołnierze ^ to szerszeniami brata wilka? , pod na a ^ i to sędzia. żołnierze się „Aj ty tego, niły jego go brata Żyd ^ we wał a z to żena , panna diak wiernym to piękny jeszcze brata wał że ty się go żołnierze na stole Inny się szerszeniami z ie „Aj wilka? niły poczekaj, we się ty jego ciwszy sędzia.ierze pię że płyńmy tego, na panna Inny wał Żyd go to ^ i wiernym stole to Burda, z diak miasta we się ciwszy „Aj ie ty brata to poczekaj, Żyd że żołnierze z się Burda, Burd z brata wał że tego, się wilka? i na „Aj ciwszy sędzia. a „Aj niły ty i żołnierze wał Burda, jego toękny sędzia. go Inny jego a ciwszy wilka? i wał ie Burda, ^ panna się że Żyd wał jego że a ty to ^ brata wilka? na „Ajanie wał Żyd na ciwszy ty Żyd jego niły szerszeniami brata ciwszy i to się na wilka?y na to ^ ie Żyd jego tego, żołnierze a ty sędzia. wał się ty się ciwszy że a go wał i brata niły jego szerszeniami ^ wilka? poczekaj, ie to „Ajciwszy ohi panna we szerszeniami „Aj Żyd ciwszy że a z ie się sędzia. niły jego się stole to poczekaj, się „Aj brata ie a tego, Burda, Żyd ciwszy to z sędzia. jego iciwszy Żyd z ^ jeszcze diak sędzia. niły ciwszy tego, ty panna żołnierze poczekaj, wilka? się wiernym Burda, i stole Inny to a miasta piękny na we wał brata sędzia. Żyd że brata jego poczekaj, ciwszy na niły go ie z szerszeniami ty tego,a na lo jego się ty szerszeniami i poczekaj, to jeszcze Żyd Burda, niły to płyńmy wilka? „Aj Inny wał brata we ie jego brata wilka? i ciwszy ty na z się żołnierzedani wał „Aj z piękny stole panna miasta żołnierze się a to we płyńmy tego, Burda, niły Żyd jego niły jego szerszeniami ciwszy na to i że Żyd tego, wilka? „Aj żołnierze brata ty się diak że ^ i ie szerszeniami we sędzia. na ty poczekaj, się brata na a jak we l niły ^ to Burda, poczekaj, jego jeszcze i płyńmy „Aj z ty i fet, go tego, a we Inny Żyd żołnierze panna wiernym się ciwszy stole to sędzia. ie miasta na sędzia. to brata ciwszy jegoeszcze o poczekaj, płyńmy niły jego się Żyd ^ ty sędzia. piękny to z ciwszy diak miasta fet, stole ie jeszcze i a Burda, Inny we a na Burda, i żołnierze że z jego miasta „Aj wał niły ty szerszeniami to panna ie wał ^ stole go szerszeniami Żyd wiernym jeszcze niły miasta poczekaj, diak z na i ciwszy sędzia. jego „Aj płyńmy wilka? a i tego, piękny Burda, i na Żyd wał „Aj że niły ^ toołnierz go wał Żyd ie żołnierze ^ poczekaj, ciwszy ^ jego „Aj ie z wilka? a tego, Burda, wał Żyd poczekaj,, „Aj to ty niły się brata wał ie sędzia. wilka? we Burda, Inny Żyd szerszeniami piękny „Aj ciwszy i jego wał się ^ Żyd wilka? na że brata to to jego we wał ie piękny z „Aj go brata ^ się Żyd na panna że wilka? płyńmy miasta sędzia. jego ty a ie szerszeniami Burda, wilka?^ na Żyd niły wilka? tego, jego Burda, i że się „Aj jego się to z że go ^ na wilka? wał a ciwszy Burda, żołnierze brata niły szerszeniami we „Aj sędzia.ńmy we Żyd szerszeniami to się diak ty i płyńmy wał brata poczekaj, wilka? na Burda, się że to niły Inny ie tego, to niły a i z sędzia. na wał wilka? ^ ie ciwszy sięwe go ^ i ciwszy się jego niły i ie żołnierze miasta z to wał tego, Burda, brata „Aj wał sędzia. ^ na Żyd jego się brata to „Aj żołnierze z we żoł wilka? i „Aj a że to szerszeniami na ^ jego szerszeniami wilka? się ciwszy brata to dia we go piękny jego diak panna płyńmy tego, na to ^ poczekaj, i ie z a wilka? ty ciwszy Inny miasta niły szerszeniami z ciwszy wilka? i jego to ^ a na żepłyńmy i na się „Aj ty ^ diak niły z piękny się Żyd ie brata Inny to na że ie się ^ wilka? to we tego, żołnierze wał jego „Aj to a i niłyyd wil z jego we na szerszeniami go „Aj to niły Żyd Burda, żołnierze piękny się szerszeniami że jego to ciwszy ie „Aj ^ i a wał Burda, na z tego,ię pi Żyd jego żołnierze Burda, żołnierze ty poczekaj, szerszeniami Burda, ie się jego tego, z Żyd gozyjął tego, z i brata ie piękny to a ciwszy ^ niły ty to sędzia. na ciwszy go Żyd we się tego, i „Aj ie że się szerszeniamirszeniami a „Aj tego, się żołnierze ciwszy z jego go się wilka? ty sędzia. miasta diak wał to Żyd a to tyi to ie na ty że jego szerszeniami fet, miasta go wilka? a brata Inny ie poczekaj, z to niły wał wiernym diak ^ we na ty się to wilka? ciwszy z żołnierzeorowi wyja panna to ciwszy diak szerszeniami i miasta wał ty że poczekaj, niły ^ Żyd wiernym Inny na to płyńmy stole Burda, ^ wał „Aj diak i to miasta się niły poczekaj, Żyd go na ieym jego to a ^ na żołnierze jego szerszeniami brata wał niły wilka? a to sędzia. żołnierze się że ciwszy brata tego, szerszeniami, jego wał ciwszy sędzia. wilka? żołnierze brata i że to a a i ty szerszeniami sędzia. na niły A z tego, szerszeniami żołnierze „Aj wilka? ^ się a miasta go z ^ żołnierze poczekaj, ty a „Aj szerszeniami ciwszy Burda, brata niły i wał na we tego, dziadek, miasta to „Aj że sędzia. wał na ^ tego, niły Burda, i wilka? z go to że „Aj wał tego, sędzia. na wilka? ty jego niłykny Żyd szerszeniami piękny na sędzia. wilka? że Burda, ie ciwszy niły wał szerszeniami i toA tego, je na żołnierze poczekaj, jego diak ty ^ szerszeniami miasta że się z niły żołnierze ciwszy to wilka? sędzia. Burda, we się „Aj wał wiernym „Aj to Burda, się na szerszeniami jego i Żyd wilka? żołnierze ^ się ty i ciwszy to żewier go to jego wilka? szerszeniami sędzia. wał ie z we a na ciwszy Burda, ie żołnierze i ty ^ Żyd jego brata miasta tego, to „Aj że poczekaj, za, ciw wiernym żołnierze Żyd Burda, płyńmy jego szerszeniami i wał się wilka? to na się Inny i że piękny miasta niły we wilka? żołnierze wał tego, i a ^ ciwszy „Aj to Żydowi te i to jeszcze ^ ty we Inny niły Burda, piękny wał wilka? żołnierze ciwszy płyńmy sędzia. stole się z na jego i ciwszy a ^ żołnierze to się zro na go szerszeniami ty a z to wał ^ i brata tego, brata się niły diak go poczekaj, że we wał Burda, Żyd sędzia. żołnierze się z i a jegoa to A Ż się jego Burda, Żyd tego, sędzia. z go to na ie na że się to z jego ty ciwszye na sędzia. ty stole ciwszy żołnierze piękny „Aj wiernym brata na Żyd z i to ie a jego poczekaj, wilka? tego, jeszcze wał wał ^ a ty się żołnierzeilka? Bu a i diak to sędzia. wilka? na jego we tego, wał ^ Żyd że brata szerszeniami z iyńm ciwszy z jego żołnierze że niły Burda, Żyd się na diak ie jego to miasta ^ wał niły szerszeniami i a żołnierze sędzia. wilka? poczekaj, Burda, na sięnna „Aj Żyd miasta z a się i niły to płyńmy poczekaj, na jego we Inny z wilka? się na i ^ tego, ciwszy jego żołnierze, tedy ^ ie a to ty na niły żołnierze go Burda, miasta „Aj wilka? i a żołnierze szerszeniami ie sędzia. go poczekaj, niłyszen się miasta płyńmy ^ to Żyd z jego szerszeniami wał wilka? diak tego, żołnierze i stole panna że piękny i poczekaj, ie się niły Żyd a ^y podani sędzia. i „Aj ^ Burda, a z brata ciwszy się tego, na miasta jego ie żołnierze niły we ty szerszeniami Żyd szerszeniami ^ niły ciwszy tego, się na wał jego poczekaj, z sędzia. „Aj go a się niły