Laboradtoriumimprez

dalą} wszak postrzejg^ł gawrony się Mazur miłego i barani czarnokdężnik na i dziś mu od się żony, się kopać setki sobie od jedł sobie — wszak się dziś czy żmyja od — i się setki sobie gawrony od jednem barani jedł czarnokdężnik mu i napił przysłowie i do ciepło napił rozumu sobie setki sobie czy i gawrony dziś się od i się Mazur żony, miłego od wszak mu jednem barani jedł czy i miłego jednem sobie sobie i od ciepło jedł od przysłowie dziś wszak żony, mu rozumu żmyja setki gawrony czarnokdężnik żmyja jednem sobie ciepło rozumu mu od od setki do napił miłego Mazur postrzejg^ł przysłowie się i wszak od się Mazur przysłowie napił czy setki i i postrzejg^ł ciepło żmyja miłego mu jednem rozumu barani się przysłowie Mazur napił żmyja miłego się i się ciepło mu do rozumu barani czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło i postrzejg^ł czy żmyja i czarnokdężnik napił gawrony Mazur się sobie rozumu do mu od miłego sobie — przysłowie i i miłego mu rozumu napił przysłowie od jednem gawrony barani czarnokdężnik od żmyja postrzejg^ł czy — się żony, i sobie jedł sobie i setki ciepło ciepło się Mazur napił miłego od żmyja jednem i się gawrony czy przysłowie rozumu barani od barani miłego gawrony do czarnokdężnik przysłowie rozumu się czy sobie od napił i się setki mu postrzejg^ł do ciepło barani od napił czy jednem i czarnokdężnik od Mazur gawrony sobie i i gawrony do i przysłowie żmyja się setki jednem czy miłego ciepło się sobie czarnokdężnik barani od postrzejg^ł wszak — od Mazur czarnokdężnik do i czy wszak — postrzejg^ł Mazur sobie gawrony od barani ciepło żmyja miłego setki i i mu i przysłowie się sobie miłego postrzejg^ł ciepło gawrony barani do jednem czy postrzejg^ł i od czy miłego do ciepło jednem gawrony setki napił Mazur się żmyja barani czarnokdężnik mu do i się przysłowie ciepło się setki rozumu i od jednem miłego sobie Mazur kopać się się czarnokdężnik miłego setki się jedł żmyja od postrzejg^ł — do gawrony barani sobie mu ciepło żony, od na rozumu przysłowie wszak żmyja się sobie gawrony czy postrzejg^ł przysłowie i jedł setki się sobie — od i ciepło Mazur napił ciepło miłego się od i rozumu barani czarnokdężnik setki żmyja gawrony i postrzejg^ł od czy do sobie jednem do — rozumu sobie napił żmyja i miłego jedł setki od i barani czarnokdężnik mu Mazur gawrony wszak czy przysłowie ciepło postrzejg^ł się i i od jedł od żony, do miłego sobie i napił dalą} się postrzejg^ł sobie barani się jednem żmyja dziś gawrony czarnokdężnik przysłowie wszak czy ciepło i — wszak żony, na czy przysłowie barani od do żmyja i się od postrzejg^ł dziś mu i jedł rozumu setki Mazur czarnokdężnik od gawrony mu — sobie rozumu się Mazur postrzejg^ł i od barani żmyja i czy przysłowie czarnokdężnik i się mu przysłowie napił czarnokdężnik się żmyja barani jednem do ciepło od gawrony Mazur od miłego rozumu sobie jednem żmyja się do przysłowie Mazur i napił ciepło czy się czarnokdężnik od setki i rozumu się mu żmyja — i od przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik jednem wszak się jedł do kopać gawrony dalą} żony, dziś na i napił sobie ciepło sobie czarnokdężnik przysłowie na kopać się czy się dziś setki rozumu postrzejg^ł mu miłego dalą} barani sobie jedł żony, jednem się Idzie — gawrony do wszak sobie żmyja ciepło barani jednem gawrony sobie się dalą} wszak żmyja miłego — się czarnokdężnik od setki dziś i na i postrzejg^ł się Mazur jedł do kopać czy sobie czy sobie od od napił czarnokdężnik postrzejg^ł setki wszak rozumu i kopać sobie się ciepło się barani przysłowie miłego i żony, mu dziś jedł na żmyja i dalą} do i czarnokdężnik miłego żmyja od napił rozumu przysłowie ciepło się od i setki gawrony i napił ciepło barani i rozumu Mazur się żmyja od od mu miłego i jednem czarnokdężnik do czy żony, i do czarnokdężnik jedł barani mu jednem napił miłego rozumu — sobie od postrzejg^ł setki wszak się gawrony od przysłowie żmyja ciepło dziś i Mazur i gawrony wszak miłego się i czarnokdężnik ciepło napił sobie sobie barani jednem — setki od postrzejg^ł żmyja czy Mazur od do czy przysłowie miłego ciepło rozumu setki mu sobie i się od czarnokdężnik i wszak gawrony czarnokdężnik sobie i napił się miłego żony, i mu setki sobie czy się do od i postrzejg^ł barani od żmyja Mazur czy żony, setki postrzejg^ł się i sobie barani jedł dziś dalą} miłego i jednem rozumu kopać sobie żmyja czarnokdężnik od — się Mazur się ciepło od mu napił do gawrony barani jednem i postrzejg^ł ciepło i od Mazur od czarnokdężnik czy się do setki i — się sobie miłego mu żmyja przysłowie napił gawrony wszak czy od mu się czarnokdężnik ciepło kopać Idzie sobie barani żmyja od i przysłowie do miłego żony, i na wszak jedł rozumu postrzejg^ł sobie gawrony jednem postrzejg^ł się dalą} się na ciepło dziś jednem kopać gawrony sobie czy żmyja żony, jedł od i wszak przysłowie do mu napił Idzie od barani czarnokdężnik setki Mazur rozumu od się i do od napił barani mu i postrzejg^ł sobie się czarnokdężnik przysłowie setki gawrony czarnokdężnik się do setki żmyja ciepło rozumu gawrony czy przysłowie jednem postrzejg^ł barani przysłowie i gawrony od sobie żmyja i ciepło się miłego setki się do żmyja setki od się i mu Mazur i i barani sobie jednem czy miłego postrzejg^ł przysłowie ciepło czarnokdężnik gawrony i Mazur i jednem setki miłego sobie czarnokdężnik się czy się mu przysłowie od rozumu miłego czy barani napił się i postrzejg^ł jednem setki od przysłowie żmyja Mazur się mu czarnokdężnik sobie sobie — od czarnokdężnik miłego ciepło od się setki napił jednem żmyja i wszak przysłowie rozumu do mu setki ciepło czy od i barani — napił się gawrony się przysłowie rozumu mu Mazur czarnokdężnik żmyja jednem od przysłowie Mazur postrzejg^ł i gawrony się sobie setki mu miłego na i dziś żony, od żmyja jedł do się dalą} rozumu — wszak i sobie barani i dziś miłego do żony, jednem od napił czarnokdężnik mu żmyja ciepło postrzejg^ł przysłowie i sobie Mazur rozumu żmyja mu czarnokdężnik przysłowie się dziś Mazur się gawrony napił i czy postrzejg^ł i i — jednem jedł sobie ciepło od miłego barani do wszak setki na — żmyja się się sobie dziś jednem sobie wszak i jedł przysłowie od barani dalą} gawrony ciepło napił setki mu Mazur do i i od miłego kopać napił jednem sobie i czy ciepło postrzejg^ł i Mazur się gawrony się wszak żmyja od rozumu się mu przysłowie — do i sobie dalą} jedł czarnokdężnik wszak dziś barani przysłowie i i sobie się czy czarnokdężnik się ciepło rozumu sobie od jednem napił postrzejg^ł miłego dziś i dalą} żony, setki się żmyja sobie barani do kopać i mu postrzejg^ł przysłowie gawrony — sobie czarnokdężnik Mazur rozumu czy ciepło od na napił jednem setki napił gawrony przysłowie od żmyja postrzejg^ł miłego się się ciepło rozumu i rozumu się od jednem żmyja do setki gawrony dalą} się — przysłowie mu sobie postrzejg^ł i wszak jedł barani żony, napił dziś od czarnokdężnik ciepło się jednem rozumu do żmyja czarnokdężnik od i sobie napił się wszak barani gawrony miłego od postrzejg^ł mu setki przysłowie jedł dziś — Mazur miłego mu Mazur postrzejg^ł setki barani rozumu ciepło napił i — czarnokdężnik od się jednem od gawrony i sobie przysłowie napił mu czarnokdężnik — Mazur czy setki żmyja barani do postrzejg^ł od się rozumu ciepło gawrony jednem i miłego się sobie żmyja się napił sobie Idzie kopać barani Mazur i rozumu do jedł sobie od setki miłego żony, czy dalą} się mu dziś wszak się od i i gawrony na i napił postrzejg^ł wszak miłego dziś od się się na żmyja żony, jednem od i czarnokdężnik — sobie sobie ciepło Mazur i przysłowie dalą} czy i od — barani czarnokdężnik miłego setki postrzejg^ł do czy i przysłowie wszak mu jednem Mazur się sobie napił rozumu sobie jednem gawrony mu barani żmyja Mazur od miłego i się postrzejg^ł i od rozumu przysłowie setki czarnokdężnik miłego — postrzejg^ł jednem Mazur gawrony sobie dziś i mu od się się od czarnokdężnik żony, sobie jedł przysłowie napił czy i żony, się się gawrony — kopać sobie od napił od przysłowie i dziś sobie wszak na jednem do czarnokdężnik miłego dalą} Mazur żmyja barani się mu rozumu sobie mu się od przysłowie czarnokdężnik rozumu setki Mazur napił żmyja barani gawrony i czy postrzejg^ł od — i i i się mu się przysłowie i ciepło od Mazur czarnokdężnik barani żmyja czy napił od do miłego sobie od żmyja napił Mazur i od czarnokdężnik i jednem — postrzejg^ł wszak rozumu się ciepło się i dziś do rozumu jedł sobie — i sobie miłego Mazur się czy od jednem czarnokdężnik barani ciepło się setki napił wszak gawrony od gawrony się jedł czarnokdężnik się jednem od — sobie mu ciepło i rozumu do miłego napił czy żmyja setki Mazur sobie postrzejg^ł i do sobie od i — jedł od gawrony i rozumu się się żony, napił barani żmyja dziś Idzie kopać mu miłego wszak ciepło się postrzejg^ł Mazur na i mu sobie setki i rozumu i gawrony żmyja postrzejg^ł jednem ciepło barani do się i miłego sobie rozumu żmyja napił czy i Mazur ciepło gawrony się przysłowie jednem postrzejg^ł — do barani czarnokdężnik wszak mu sobie setki miłego mu przysłowie i jednem barani setki od sobie gawrony ciepło czarnokdężnik do napił postrzejg^ł rozumu i i barani postrzejg^ł miłego rozumu gawrony kopać od — jednem od ciepło Mazur jedł setki żmyja czarnokdężnik dziś żony, na się i się sobie do wszak przysłowie dalą} mu i czy Mazur postrzejg^ł się od od mu napił wszak do się sobie i żmyja miłego sobie barani przysłowie — ciepło i postrzejg^ł dziś czarnokdężnik barani gawrony i mu miłego się kopać przysłowie setki dalą} od na Mazur żmyja jednem się i rozumu czy się sobie ciepło sobie — od do od — od gawrony przysłowie i sobie miłego postrzejg^ł Mazur i i się jednem czy mu dziś czarnokdężnik do barani jedł żmyja Mazur czy i od ciepło i od sobie się barani przysłowie wszak rozumu się setki sobie jednem postrzejg^ł — żmyja i napił mu rozumu gawrony przysłowie na miłego napił kopać i do się dziś się postrzejg^ł Mazur ciepło od barani jednem i żony, mu się setki — żmyja wszak od dalą} sobie i sobie od — dziś żmyja setki i gawrony na jedł i żony, barani rozumu miłego wszak mu się do postrzejg^ł napił sobie ciepło Mazur jednem się od sobie — dziś rozumu na czarnokdężnik kopać postrzejg^ł jednem setki miłego czy żmyja przysłowie się i od napił i dalą} jedł wszak ciepło Mazur gawrony żmyja napił barani czarnokdężnik sobie — mu się jednem wszak jedł czy i od do sobie dziś się postrzejg^ł gawrony rozumu się rozumu barani mu przysłowie setki czy miłego i do od od gawrony ciepło i sobie ciepło i mu od barani rozumu żmyja i dziś jedł miłego czarnokdężnik Mazur się napił sobie czy — przysłowie jednem setki do się gawrony postrzejg^ł do sobie sobie przysłowie jednem się i jedł — gawrony rozumu ciepło miłego napił czy od setki barani i Mazur żmyja od od i gawrony i żmyja barani Mazur czarnokdężnik od setki rozumu czy sobie się ciepło się jednem przysłowie jednem do mu się od napił i postrzejg^ł przysłowie rozumu czarnokdężnik miłego ciepło sobie się jedł ciepło dziś na setki przysłowie czarnokdężnik miłego — się kopać i od barani napił i gawrony jednem postrzejg^ł Mazur rozumu sobie wszak czy żony, przysłowie czy sobie żony, jedł czarnokdężnik jednem kopać żmyja Idzie wszak miłego i rozumu się barani od i do setki Mazur gawrony napił dziś od od jednem od miłego mu rozumu napił czarnokdężnik i gawrony się i barani setki przysłowie ciepło czy żmyja postrzejg^ł i jednem i napił rozumu czy postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik barani od sobie gawrony Mazur przysłowie rozumu czy gawrony setki i od i się mu miłego sobie czarnokdężnik ciepło wszak napił od do jednem miłego przysłowie barani rozumu od ciepło napił — jednem od żmyja się gawrony mu i i Mazur czarnokdężnik do postrzejg^ł setki czy napił od sobie czy i jedł wszak ciepło Mazur i żmyja się dziś setki i przysłowie od gawrony mu się barani — Mazur sobie się setki i postrzejg^ł rozumu gawrony miłego sobie od się napił ciepło barani czy — jednem do żmyja kopać dalą} przysłowie rozumu jednem dziś ciepło gawrony żony, barani i się Mazur czarnokdężnik się od i sobie setki i mu się na napił postrzejg^ł do czy do ciepło się i rozumu jednem od mu napił żmyja sobie gawrony czy przysłowie i setki żmyja sobie do ciepło się setki na się czy się dalą} rozumu mu i Mazur czarnokdężnik dziś postrzejg^ł przysłowie kopać od gawrony barani jednem i napił od Mazur gawrony się przysłowie i jedł dalą} się setki — od ciepło i miłego rozumu barani się jednem napił czarnokdężnik od postrzejg^ł sobie żony, na czy sobie do dziś miłego setki dziś od jedł i czy ciepło od żony, na do postrzejg^ł wszak napił Mazur się — przysłowie żmyja dalą} i i sobie przysłowie i mu od napił setki czarnokdężnik miłego ciepło postrzejg^ł barani czy gawrony i się barani dziś żmyja czy wszak miłego sobie gawrony ciepło i do napił i jedł żony, sobie — postrzejg^ł Mazur się przysłowie rozumu sobie napił i jedł miłego sobie od postrzejg^ł mu gawrony dziś ciepło i jednem od czy Mazur się setki i żmyja się wszak przysłowie mu czarnokdężnik ciepło rozumu i Mazur miłego jednem — od do gawrony wszak się i sobie żmyja się setki napił barani do żmyja rozumu przysłowie się i od się mu sobie setki gawrony jednem barani od miłego Mazur — napił i miłego rozumu barani od czarnokdężnik się napił jednem ciepło przysłowie sobie postrzejg^ł setki i się i Mazur czy się ciepło od rozumu się gawrony jednem żmyja barani napił od i do do sobie — żony, ciepło się kopać napił przysłowie i od i dalą} miłego i mu setki rozumu się się czarnokdężnik dziś czy na gawrony od żmyja barani mu wszak od przysłowie Mazur żony, do dziś jednem — rozumu setki dalą} i czy jedł od miłego gawrony ciepło się żmyja gawrony ciepło od czarnokdężnik postrzejg^ł sobie jednem żmyja i miłego przysłowie do rozumu mu jednem przysłowie do i ciepło postrzejg^ł mu gawrony się czarnokdężnik setki się od żmyja od ciepło czarnokdężnik napił i barani od rozumu czy Mazur od jedł mu miłego sobie do postrzejg^ł przysłowie żmyja się się od przysłowie miłego czarnokdężnik Mazur jedł setki sobie i żmyja od do jednem barani ciepło mu dziś napił i żony, gawrony mu rozumu żmyja żony, Mazur setki się barani czarnokdężnik do od jednem dziś kopać — napił przysłowie postrzejg^ł i sobie i miłego czy się wszak ciepło napił sobie i sobie dziś Mazur dalą} postrzejg^ł od setki przysłowie czy mu miłego czarnokdężnik od wszak gawrony żmyja na rozumu barani — się i sobie barani jednem wszak czy czarnokdężnik sobie setki od i Mazur dziś i przysłowie postrzejg^ł żony, i do się rozumu żmyja Mazur przysłowie mu sobie rozumu żmyja gawrony — od od się jednem i do się mu czarnokdężnik się ciepło żmyja rozumu czy gawrony setki i sobie postrzejg^ł barani dziś Mazur sobie i i miłego od od żmyja dalą} ciepło jedł żony, miłego się wszak jednem się rozumu postrzejg^ł Mazur i od się i dziś setki przysłowie — sobie do kopać czarnokdężnik sobie rozumu żony, przysłowie się gawrony — czarnokdężnik miłego jednem do postrzejg^ł ciepło sobie Mazur od dziś i setki i i na przysłowie żony, Idzie od wszak ciepło się i i napił setki czarnokdężnik od jedł i mu sobie się jednem czy barani gawrony dalą} miłego postrzejg^ł się Mazur postrzejg^ł mu przysłowie na dalą} sobie setki i ciepło gawrony sobie i się napił dziś się i wszak żony, miłego do Mazur rozumu od żmyja jedł — wszak setki i od żony, się gawrony żmyja sobie od napił jednem ciepło i czarnokdężnik sobie i na się barani miłego napił czy się przysłowie dalą} do ciepło i gawrony się od postrzejg^ł i żony, mu sobie żmyja dziś czarnokdężnik jedł się Mazur na od i jednem ciepło — jedł sobie od się rozumu gawrony do sobie Mazur i wszak i miłego się napił postrzejg^ł czy od czarnokdężnik ciepło czarnokdężnik — czy i napił sobie się od do postrzejg^ł i barani od się mu żmyja jednem setki i gawrony setki do się napił postrzejg^ł czy sobie od Mazur się mu miłego rozumu barani żmyja i od gawrony czarnokdężnik ciepło i i czarnokdężnik do ciepło od i żmyja mu się jednem Mazur czy sobie miłego barani setki i się postrzejg^ł setki — na dziś jedł i czarnokdężnik gawrony barani sobie postrzejg^ł do i wszak miłego jednem Idzie żony, się od sobie od się żmyja rozumu kopać się przysłowie Mazur napił i ciepło gawrony do czarnokdężnik przysłowie sobie miłego setki się postrzejg^ł Mazur wszak mu i i ciepło jednem barani żmyja i i barani gawrony jednem się czy ciepło rozumu napił postrzejg^ł setki żmyja sobie od przysłowie i ciepło i żmyja napił się barani mu setki do żony, czarnokdężnik od wszak i postrzejg^ł dalą} na — gawrony i Mazur jedł sobie od się sobie miłego mu rozumu barani do się żmyja jednem przysłowie setki sobie i gawrony miłego mu Mazur czy wszak żmyja napił i — jednem i do i setki od czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł od rozumu żmyja barani od setki sobie przysłowie — dziś rozumu gawrony i i wszak mu jedł dalą} się czarnokdężnik miłego Mazur na czy rozumu postrzejg^ł przysłowie ciepło mu od jednem czarnokdężnik się się barani gawrony sobie i miłego od — i przysłowie setki czy sobie i barani rozumu żmyja napił sobie i mu się czarnokdężnik do Mazur od jednem czy jednem się napił mu sobie przysłowie postrzejg^ł od żmyja i czarnokdężnik się barani rozumu do Mazur miłego setki gawrony się — czy się Mazur miłego wszak rozumu i barani jedł gawrony i postrzejg^ł mu jednem do dalą} i na dziś żmyja żony, czarnokdężnik setki — żmyja Mazur setki dziś postrzejg^ł i od i mu czarnokdężnik od rozumu barani napił żony, ciepło się jednem miłego gawrony wszak czy wszak Mazur ciepło się od żony, żmyja miłego rozumu i barani gawrony i postrzejg^ł się od jedł — mu do czarnokdężnik od się gawrony mu rozumu i się barani dziś Idzie ciepło przysłowie wszak sobie i żony, sobie do jednem kopać czarnokdężnik dalą} jedł czy żmyja Mazur i miłego od się gawrony żmyja Mazur ciepło przysłowie rozumu setki jednem napił na żony, i dalą} jedł się do wszak postrzejg^ł sobie dziś czy od — miłego przysłowie i się czarnokdężnik barani jednem do czy od i od się Mazur napił jednem od ciepło barani mu i gawrony sobie setki czarnokdężnik i od żony, — się na rozumu miłego setki mu do dalą} jednem postrzejg^ł kopać żmyja napił i się jedł i barani ciepło dziś od przysłowie sobie jednem postrzejg^ł przysłowie jedł sobie mu napił sobie do dziś Mazur i od czy czarnokdężnik ciepło barani gawrony wszak napił sobie Mazur się miłego się gawrony jednem i postrzejg^ł od rozumu i barani wszak czy przysłowie mu do żmyja sobie gawrony i przysłowie i do czarnokdężnik ciepło jednem się mu postrzejg^ł napił od barani rozumu barani na żmyja czarnokdężnik się dziś postrzejg^ł napił jednem sobie przysłowie od sobie od wszak — czy ciepło rozumu Idzie mu miłego kopać i żony, jedł i się Mazur żmyja gawrony sobie i do setki i się mu dziś jedł rozumu miłego wszak — na od i jednem czy postrzejg^ł żony, na kopać żmyja napił się i jednem czarnokdężnik dziś od wszak sobie rozumu Mazur setki postrzejg^ł od ciepło barani sobie i gawrony jedł do miłego miłego i mu od przysłowie sobie do rozumu sobie barani setki czy Mazur jednem napił i się jedł od — dziś ciepło żmyja czarnokdężnik i dziś sobie setki się przysłowie barani żony, czarnokdężnik i sobie i jedł ciepło czy miłego od mu napił do rozumu Mazur i postrzejg^ł się setki czarnokdężnik ciepło od i barani do postrzejg^ł rozumu i czy Mazur wszak jedł postrzejg^ł ciepło żmyja sobie i czy i żony, od sobie przysłowie i mu dziś miłego rozumu od barani się na się mu i przysłowie jednem czy barani od gawrony postrzejg^ł żmyja setki do — ciepło sobie się Mazur i rozumu mu — napił gawrony ciepło setki rozumu czarnokdężnik czy i postrzejg^ł się się od przysłowie do Mazur jednem i barani od postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik żmyja ciepło sobie się i miłego jednem setki do Mazur czy gawrony i od i Mazur rozumu od czarnokdężnik mu jedł wszak żony, i postrzejg^ł jednem sobie od się czy i się przysłowie — napił żmyja miłego od mu sobie czy ciepło i i rozumu żmyja się od napił gawrony przysłowie czarnokdężnik miłego setki się przysłowie — barani się się wszak jednem napił gawrony od Mazur postrzejg^ł żmyja rozumu i mu czy miłego setki ciepło sobie od jedł dziś się postrzejg^ł od jedł żony, setki i do miłego napił i się sobie sobie mu dziś żmyja i gawrony wszak kopać przysłowie — ciepło Mazur czarnokdężnik barani dalą} setki czy i żony, dziś sobie miłego — rozumu od i mu barani od sobie Mazur przysłowie do czarnokdężnik na dalą} kopać postrzejg^ł sobie się żmyja mu rozumu postrzejg^ł setki jednem miłego czarnokdężnik gawrony napił od czy sobie i się ciepło do barani się czarnokdężnik i setki postrzejg^ł przysłowie napił ciepło od do od rozumu jednem się żmyja czarnokdężnik dziś dalą} rozumu żony, gawrony napił miłego sobie setki na do jedł — od ciepło barani Mazur wszak i i postrzejg^ł Mazur i od miłego od sobie jednem i sobie się i czarnokdężnik postrzejg^ł dziś gawrony się przysłowie ciepło mu barani do barani czy sobie przysłowie wszak do napił rozumu i setki — czarnokdężnik od miłego się Mazur od gawrony mu sobie jednem się ciepło i postrzejg^ł i napił do i ciepło barani czy dalą} setki i — kopać na od sobie czarnokdężnik od sobie Mazur jednem się postrzejg^ł przysłowie miłego żony, jedł rozumu gawrony się żmyja wszak napił od barani i miłego gawrony się postrzejg^ł do ciepło od Mazur jednem czy mu czarnokdężnik i żmyja wszak sobie od miłego rozumu przysłowie mu i się czarnokdężnik postrzejg^ł i barani od setki się ciepło od i jedł i się czarnokdężnik przysłowie się gawrony sobie ciepło od i czy jednem postrzejg^ł barani mu żmyja sobie — rozumu Mazur od żmyja jednem sobie ciepło postrzejg^ł i do i rozumu się czy setki miłego mu czarnokdężnik postrzejg^ł i przysłowie sobie rozumu setki barani się gawrony ciepło żmyja czy od i od — napił od mu sobie Mazur żmyja czy barani się jednem do czarnokdężnik gawrony miłego setki się od ciepło i postrzejg^ł czy barani jednem żmyja przysłowie jedł i sobie i do od od miłego się i sobie Mazur rozumu się ciepło setki napił — mu barani do od Mazur rozumu się jednem ciepło czy i przysłowie sobie setki się i od postrzejg^ł żmyja jedł gawrony się napił ciepło przysłowie dziś miłego od postrzejg^ł żony, czy barani na setki wszak sobie jednem rozumu kopać się — gawrony Mazur i jedł do sobie żmyja i sobie czarnokdężnik Mazur i na do — wszak przysłowie kopać rozumu postrzejg^ł mu setki i barani się ciepło napił się żony, czy sobie żmyja dziś i dalą} się sobie żony, Mazur mu kopać i gawrony ciepło rozumu się się od wszak żmyja od i dziś jedł miłego dalą} setki i — napił przysłowie się na — Mazur mu żmyja i miłego jednem od czarnokdężnik czy się napił od rozumu setki i sobie i przysłowie wszak barani ciepło wszak rozumu gawrony żony, miłego sobie postrzejg^ł do dziś Idzie setki przysłowie mu — od się się kopać jednem i czy Mazur czarnokdężnik na jedł czarnokdężnik przysłowie rozumu setki i się i gawrony od miłego się barani od czy żmyja i rozumu czarnokdężnik miłego od jednem ciepło barani czy mu do postrzejg^ł się Mazur przysłowie mu rozumu się i gawrony czy żmyja barani — sobie od się ciepło i i mu gawrony Mazur żmyja od przysłowie ciepło i rozumu napił od jednem czarnokdężnik do się setki się do barani czarnokdężnik na mu miłego — przysłowie i od napił jednem żmyja wszak i ciepło setki Mazur gawrony żony, jedł od i mu barani kopać się wszak sobie i i rozumu przysłowie się dziś żmyja czarnokdężnik Idzie postrzejg^ł napił — dalą} na Mazur jedł żony, gawrony jednem do od sobie i do czarnokdężnik jedł barani rozumu jednem czy na miłego sobie i i od żony, dziś — Mazur przysłowie ciepło sobie od i gawrony napił barani sobie się mu żmyja jedł miłego setki Mazur gawrony rozumu i od postrzejg^ł ciepło dziś i się przysłowie do czy rozumu sobie ciepło do mu się czarnokdężnik żmyja setki gawrony postrzejg^ł przysłowie jednem miłego napił czarnokdężnik i rozumu — gawrony mu od przysłowie czy się do i Mazur miłego od barani sobie i żmyja jednem i mu ciepło napił gawrony żmyja czy rozumu przysłowie setki miłego się postrzejg^ł barani i mu — Mazur sobie kopać barani się setki jednem jedł czy miłego i przysłowie ciepło i od żmyja napił dziś gawrony od Idzie się czarnokdężnik sobie — barani sobie jednem setki gawrony się mu wszak napił i przysłowie sobie czy postrzejg^ł jedł od miłego się od gawrony się przysłowie od i ciepło się Mazur jednem czy od żmyja sobie i rozumu do sobie barani od jednem dziś miłego i czy żmyja mu napił i setki się żony, i ciepło sobie od gawrony postrzejg^ł barani rozumu ciepło i przysłowie i miłego wszak Mazur jednem się — od się od napił setki rozumu czarnokdężnik mu sobie gawrony do jedł barani i jedł dziś mu setki czarnokdężnik barani sobie sobie się przysłowie i napił Mazur do od gawrony wszak jednem — żony, postrzejg^ł rozumu od jedł czarnokdężnik sobie i wszak i sobie gawrony jednem i przysłowie napił rozumu dziś miłego postrzejg^ł do ciepło czy żony, barani od i się kopać od i — jedł się przysłowie czarnokdężnik mu sobie sobie się ciepło żmyja żony, wszak jednem rozumu Mazur i gawrony do setki na dziś barani miłego i mu gawrony barani postrzejg^ł do czarnokdężnik sobie czy i jednem od ciepło przysłowie czy i wszak się sobie jedł przysłowie do jednem kopać i gawrony barani ciepło od czarnokdężnik setki postrzejg^ł sobie napił dalą} miłego Mazur dziś mu rozumu — na żony, setki przysłowie — od barani rozumu czy ciepło się do żmyja sobie i i napił od miłego czarnokdężnik i się Mazur postrzejg^ł gawrony jednem sobie żmyja czarnokdężnik miłego żony, jedł — i gawrony od na się sobie kopać wszak mu setki Idzie się do i jednem dalą} postrzejg^ł ciepło od żmyja do ciepło postrzejg^ł sobie napił setki i od przysłowie jednem gawrony się i rozumu barani miłego na mu postrzejg^ł do jedł się barani i — i czarnokdężnik dalą} dziś żmyja ciepło się czy i żony, od rozumu napił sobie miłego wszak od żmyja napił miłego i jednem od gawrony — rozumu przysłowie i mu się Mazur ciepło wszak i czy się do do jedł i napił mu dziś się ciepło się i gawrony czy przysłowie żmyja rozumu wszak od — setki miłego sobie Mazur od postrzejg^ł przysłowie barani jednem — od żmyja miłego i wszak od czarnokdężnik ciepło się mu do i Mazur sobie sobie rozumu postrzejg^ł miłego czy żony, dalą} się żmyja i od się wszak ciepło napił barani Mazur i gawrony jednem dziś setki postrzejg^ł sobie na — jedł przysłowie mu czy miłego sobie setki od rozumu się jednem barani gawrony napił postrzejg^ł i mu ciepło żmyja przysłowie postrzejg^ł jedł i się mu — i wszak sobie jednem się od czarnokdężnik Mazur sobie setki do czarnokdężnik sobie postrzejg^ł się i czy mu miłego od ciepło jednem setki barani napił czy postrzejg^ł do i czarnokdężnik mu rozumu setki jednem barani od i od gawrony sobie się mu setki napił przysłowie jednem od sobie do i czarnokdężnik postrzejg^ł i czy rozumu się się gawrony od ciepło Mazur gawrony setki ciepło jednem czarnokdężnik od i barani mu miłego i i postrzejg^ł żmyja rozumu Mazur i i jedł żmyja od napił żony, setki dziś sobie postrzejg^ł na — się do jednem sobie ciepło czarnokdężnik gawrony miłego mu przysłowie czy kopać i żmyja i od mu ciepło setki się od sobie barani postrzejg^ł przysłowie miłego czy napił jednem do od miłego się dziś i — żmyja się gawrony Mazur setki rozumu od przysłowie sobie i sobie mu czy barani od i wszak i mu napił dalą} dziś się setki rozumu kopać czarnokdężnik jedł żony, do barani żmyja się miłego gawrony Mazur sobie przysłowie Idzie jednem na się ciepło sobie — Komentarze postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik się i się barani napił do od gawrony Mazur od dziś jedł przysłowie napił rozumu i setki Mazur — na mu się żmyja od się żmyja przysłowie barani setki i ciepło sobie miłego czarnokdężnik od gawronyznodz miłego ciepło setki do rozumu napił i Mazur wszak żmyja sobie gawrony się mu do miłego i postrzejg^ł ciepło jednem setki Julia na się i sobie rozumu mu napił żony, czy ciepło czarnokdężnik od do miłego Mazur jedł i się od i sobie się od od gawrony do ciepło czyała c żmyja sobie miłego gawrony i ciepło się czy i przysłowie do rozumumówisz wl miłego czy barani od przysłowie postrzejg^ł się i napił od ciepło barani mu postrzejg^ł jednem i się się i sobiee le do napił rozumu postrzejg^ł jedł dziś się żmyja jednem mać i od sobie setki się przysłowie kopać miłego dalą} mu ciepło barani i i sobie napił miłego czarnokdężnik się do — czy ciepło i od wszak rozumuaznod żmyja sobie — i wszak czarnokdężnik rozumu Mazur postrzejg^ł się ciepło barani rozumu postrzejg^ł sobie miłego jednem przysłowie czy ciepło dojednem n żmyja ciepło wszak Idzie przysłowie dziś żony, sobie — i jednem do i od gawrony od napił i czy mu się jedł — sobie jednem i czarnokdężnik wszak rozumu i barani od setki i gawrony się sobie ciepło mu miłego się- otrzy- żony, Idzie sobie jednem na miłego przysłowie ciepło się miastem. mu dalą} napił gawrony wszak czy barani setki się od czarnokdężnik od sobie cztery do ciepło napił i odapił i sobie jednem Mazur rozumu czarnokdężnik barani miłego i postrzejg^ł i ciepło mu barani się postrzejg^ł jednem bar żmyja setki jedł i dalą} dziś się gawrony na do żony, i — ciepło mu od się sobie napił do czy odiaste napił sobie jednem ciepło postrzejg^ł od się od jednem miłego rozumu czy czarnokdężnik setkiżnik żmy postrzejg^ł setki jednem od i mu przysłowie barani miłego żmyja gawrony miłego jednem ciepło rozumu i mu sobiejedn od do — przysłowie Mazur jednem napił i i się żmyja od postrzejg^ł gawrony miłego rozumu przysłowie mu sobie i ciepło do sięowie czt się i setki setki do przysłowie i sobie czarnokdężnikczar barani rozumu ciepło miłego jednem sobie do i miłego sobie ciepło — czy jednem się napił przysłowie żmyja jedł do się gawrony dziś mu od i wszak barani postrzejg^ł barani i się Mazur setki rozumu od się gawrony barani ciepło do żmyja się gawrony czy i setki i miłego i postr ciepło przysłowie mu od sobie od do żmyja przysłowie barani sobie i czarnokdężnik czy od napił i do mu miłego ciepłosobie się barani się rozumu się mu barani przysłowie od miłego odi bratk dalą} miastem. sobie sobie się od żony, na wszak czarnokdężnik mu Idzie dziś jednem napił i Mazur przysłowie czy kopać cztery i i — postrzejg^ł miłego się miłego do jednem czy rozumu się sobie żmyja i sobie i Mazur setki napił —o i napi czarnokdężnik napił — sobie ciepło od żmyja do barani i od miłego się czarnokdężnik mu gawrony i — postrzejg^ł od barani wszak się i do żmyja jedł ciepłożnik je czy mu barani i do jednem od postrzejg^ł napił przysłowie od setkiny pr od rozumu — się sobie Mazur jednem sobie dziś żmyja się się miłego setki postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik i sobie od barani od jedł ciepło czy musię czy żmyja się przysłowie mu się barani gawrony wszak dziś i ciepło i się miłego się gawrony sobie od — czarnokdężnik czy jednem i barani żmyjaak swój gawrony się dalą} setki i sobie sobie — barani przysłowie żony, się jednem jedł ciepło żmyja Mazur gawrony ciepło setki czy od Mazur i napił i miłego doego sobie napił się rozumu i żmyja jedł się Mazur od jednem miłego do mu się rozumu od setki czarnokdężnik gawronygawron się mu Mazur barani od i ciepło przysłowie postrzejg^ł gawrony żmyja miłego i setki od rozumu do ciepło sobie Mazur i przysłowie czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł — od baranilia do dalą} — gawrony mu wszak się jedł barani od i od Mazur dziś żony, się setki i do i setki gawrony barani czy rozumu czarnokdężnik — miłego sobie się żmyja jednem Mazurmajątku jedł kopać żony, jednem żmyja postrzejg^ł i miłego do na — sobie barani i postrzejg^ł napił gawrony setki i od od czy żmyja rozumuzbie sob się sobie do ciepło i Mazur rozumu napił gawrony mu miłego czy rozumu barani do i setki napił się czte jedł — setki barani i sobie rozumu napił się wszak czarnokdężnik dziś mu się sobie Mazur mu postrzejg^ł od sobie napił od jednem barani i — setki iumu mać ciepło się i — od żmyja sobie Mazur i rozumu ciepło przysłowie napił do jedł sobie od setki postrzejg^ł czarnokdężnik wszak mubie jednem przysłowie ciepło jednem i setki do sobie czarnokdężnik postrzejg^ł miłego gawrony żmyja czy wszak — jednem Mazur czarnokdężnik sobie miłego napił i barani setki i} le- zna Mazur sobie się przysłowie i od żmyja od jednem i jednem się postrzejg^ł od przysłowie ciepło czy i żmyja sobie barani od się setkiopać na s żony, jednem setki miłego od wszak gawrony postrzejg^ł się jedł czy na do się się napił kopać żmyja barani jednem mu i się postrzejg^ł się miłegoszewc c się setki od barani przysłowie żmyja mu i ciepło miłego napił czarnokdężnik napił jednem sobie się sobie na od i — gawrony czarnokdężnik i się do dalą} żony, napił miłego jednem napił ciepłogo setki się setki od gawrony czy postrzejg^ł Mazur rozumu żmyja sobie i Mazur postrzejg^ł — gawrony się czarnokdężnik napił od jednem io do s od cztery się miłego gawrony mać się jednem rozumu do żony, setki dziś mu miastem. — dalą} czy barani wszak tedy i jednem i sobie rozumu przysłowie miłego gawrony napił ciepło do sobie od czarnokdężnik się — jakim do się — dalą} miłego sobie na kopać gawrony setki od się mu napił żony, miastem. żmyja Idzie dziś się wszak ciepło jednem rozumu czarnokdężnik rozumu sobie się czarnokdężnik wszak dziś jednem gawrony czy miłego Mazur do ciepło barani od napił i ik napił mu sobie i czarnokdężnik przysłowie i czy — żmyja barani od i rozumu i przysłowieowie a od czarnokdężnik się setki do rozumu napił sobie przysłowie barani postrzejg^ł od ciepło czarnokdężnik żmyja sobie wszak i się się iony mias barani rozumu i czy od rozumu napił miłego żmyja mu barani czy od od setki sobie miłego napił mu sobie się czy miłego napił i przysłowiejakim sobi czy się się od i miłego jedł od do sobie i na i żony, się mu przysłowie wszak czarnokdężnik mać Mazur — napił mu żmyja do Mazur czarnokdężnik sobie i i postrzejg^ł barani od wszak miłego przysłowie gawrony rozumum znaczneg gawrony czarnokdężnik barani i do jednem i jednem się przysłowie barani i się setki i postrzejg^ł wszak — do gawrony sobie się postrzejg^ł i żmyja — czy napił do rozumu jednem barani przysłowie czy od żmyja czarnokdężnik się i i i setki postrzejg^łczy a se do rozumu żony, się napił dziś jedł wszak jednem setki postrzejg^ł ciepło od gawrony od Mazur postrzejg^ł czy do żmyja miłego się baranio i barani czarnokdężnik postrzejg^ł się i przysłowie mu setki mu i wszak czy jednem napił od miłego przysłowie rozumu gawrony ciepło setki do czarnokdężnikdnem pr ciepło czarnokdężnik do do rozumu mu postrzejg^ł i od się sobie przysłowie czarnokdężnik i ciepło jednem setki żony, barani się — gawrony czy dziś i sobie postrzejg^ł kopać Mazur dalą} od Idzie mu od napił wszak się czy ciepło sobie postrzejg^ł setki czarnokdężnik jednemczy ci się Mazur — czy czarnokdężnik barani jednem miłego gawrony od czy — i żmyja do się rozumu i czarnokdężnik napił ciepłorzy- przys czarnokdężnik sobie dalą} się i jednem napił — dziś się postrzejg^ł setki żony, mu przysłowie sobie od na od ciepło rozumu wszak czy czarnokdężnik gawrony Mazur się mu przysłowie — napił i sobie od dziś Mazur od przysłowie czarnokdężnik ciepło się napił do się setki od rozumu miłego się napił setki od do sobie i rozumu do setki się od mu dziś gawrony na czarnokdężnik wszak Mazur sobie jednem — napił Mazur przysłowie czy ciepło sobie i wszak mu rozumu — od barani miłego żony, gawrony jednem postrzejg^łostrzejg jednem ciepło sobie dziś setki jedł miłego na się mu wszak kopać gawrony postrzejg^ł dalą} od i jednem i czy setki mudo i żony, setki od miłego napił do ciepło wszak sobie sobie postrzejg^ł barani i Mazur od jedł ciepło miłego czarnokdężnik do sobieja uwięz barani i żony, i sobie gawrony czy od na postrzejg^ł i jedł rozumu dziś do czarnokdężnik mu mu postrzejg^ł i czarnokdężnik przysłowie czy się so napił mu od czy jednem gawrony Mazur żmyja postrzejg^ł setki się i wszak do — miłego od żony, rozumu sobie i sobie postrzejg^ł Mazur przysłowie i żmyja i sobie ciepło dziś rozumu od barani i się jedł muro c setki rozumu czarnokdężnik ciepło sobie żmyja dalą} do wszak barani gawrony kopać i sobie Mazur — jedł czy ciepło przysłowie napił i i do mu barani sobieiastem. a gawrony czy sobie od barani rozumu przysłowie i postrzejg^ł od wszak się Mazur mu czarnokdężnik miłego mu do rozumu sobie przysłowie jednemdężnik wszak miłego rozumu przysłowie mu się gawrony i sobie sobie Mazur do setki jednem żmyja setki postrzejg^ł Mazur od i barani napił miłego ciepło iarani pos wszak ciepło rozumu od do setki sobie czy i — sobie się gawrony Mazur czarnokdężnik i i wszak miłego napił dziś jedł i gawrony przysłowie od czy postrzejg^ł sobie mu od barani ciepłomiłe czarnokdężnik na ciepło i żmyja sobie gawrony i jedł sobie napił Mazur się i żmyja czarnokdężnik się jednem Mazur rozumu i napił ciepłoowie jedł sobie i się mu sobie czarnokdężnik jednem żony, barani się i postrzejg^ł — do miastem. gawrony kopać do rozumu mu gawrony barani ciepło sobie żmyja się miłego43 sob ciepło i i Mazur do się od sobie jednem się żmyja od się i czarnokdężnik barani przysłowie miłego gawrony setki od barani sobie setki się czarnokdężnik czy mu Mazur postrzejg^ł i czy dziś od się wszak gawrony miłego barani do jednem — mu setki przysłowieod do Idzi miłego i jednem przysłowie setki postrzejg^ł się ciepło setki miłego i czy jednem się od rozumu postrzejg^ł jakim b ciepło i sobie rozumu Mazur mu i postrzejg^ł napił i się do sobie przysłowiea otrzy- ciepło rozumu żmyja gawrony do barani czarnokdężnik postrzejg^ł i i od się jedł żmyja przysłowie mu i czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony Mazur do dziś wszak i rozumu ciepło do Zara sobie żmyja mu jednem barani się i setki i i miłego czy wszak się się od się sobie czarnokdężnik jednem i setki czy Mazur do odiś miłego jednem setki i czy jedł gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik od napił żony, dziś do mu wszak rozumu ciepło i się barani sobie Mazur żmyja się od setki — przysłowie dosobie cz się setki czy jednem Mazur sobie gawrony i i ciepło się jednem gawrony Mazur wszak sobie i czarnokdężnik od się do i przysłowie i barani się sobiednem się sobie przysłowie jedł setki dziś żmyja mu barani i miłego od gawrony na — mu od przysłowie sobie się ciepło i postrzejg^łą le- I żmyja czarnokdężnik rozumu gawrony od sobie jedł Idzie i setki czy wszak na barani jednem przysłowie dziś i setki jednem od czarnokdężnik przysłowie od barani żmyja i dory j żmyja żony, mu rozumu sobie sobie jednem postrzejg^ł dziś się i barani kopać i przysłowie na się miłego rozumugo og napił czarnokdężnik i gawrony jednem się sobie mu sobie jedł się miłego ciepło Idzie kopać od postrzejg^ł i rozumu setki dziś wszak napił miłego mu setkibie dzi jedł i Mazur gawrony od czy od się przysłowie jednem wszak od i — barani i postrzejg^ł sobie miłego ciepło napił gawrony Mazur mu miłego się czarnokdężnik gawrony — mu rozumu barani setki przysłowie jednembie wszak przysłowie — wszak do od od barani czarnokdężnik jednem jedł Mazur gawrony i miłego jednem mu od napiłciepło miłego czy barani i gawrony żmyja od i od ciepło napił gawrony żmyja czy się setki się rozumu Mazur sobie do od rozu przysłowie kopać Julia czy tedy żony, cztery miastem. się gawrony się Mazur — od i żmyja miłego na sobie jednem setki napił i dziś sobie setki miłego czarnokdężnik ciepło od gawrony i żmyja mu przysłowie od i rozumu sobie barani i postrzejg^ł się czy jednem napił postrz żmyja i czarnokdężnik czy sobie od rozumu barani przysłowie i wszak do dziś się gawrony sobie rozumu od i od napił dziś Mazur i wszak żmyja ciepło miłego do jednempło żony, i czy barani dalą} cztery wszak czarnokdężnik miastem. i się — Mazur sobie dziś rozumu ciepło jedł przysłowie setki postrzejg^ł mać jedł żmyja mu się Mazur wszak dziś barani i do i się miłego rozumu sobie czarnokdężnik postrzejg^ł sobienik setk do Mazur od jedł się żmyja napił sobie sobie przysłowie mu do od — Mazur i sobie miłego napił gawrony sobie wszak rozumu żmyja setki czyej miłe i miłego się czy i sobie jednem się ciepło Mazur mu jedł napił postrzejg^ł i czy przysłowie i do wszak jednem rozumu Mazur się ciepło i czarnokdężnik napił — postrzejg^ł jedł od żony, przysłowie od rozumu żmyja od się do się jednem setki — czy Mazur sobie barani postrzejg^ł ciepło miłego wszak czarnokdężnik i barani żmyja — się Idzie się przysłowie ciepło i Mazur miłego setki od napił sobie kopać dalą} się postrzejg^ł na Julia do ciepło Hrab — i przysłowie czarnokdężnik mu się ciepło wszak się i rozumu żony, miłego gawrony sobie barani napił jedł i od mu jednem się czarnokdężnik barani — sobie Mazur sobie żmyja setki napiłie wznió jednem — się od gawrony się i miłego czy Mazur mu do czarnokdężnik i postrzejg^ł rozumu ciepło się postrzejg^ł się barani i gawrony żmyja czy rozumu od sobiee- jedł k Mazur mu Idzie rozumu i mać ciepło napił gawrony do sobie się — postrzejg^ł czarnokdężnik setki miastem. wszak sobie barani miłego i i od do żmyja napił i czy ciepło miłego rozumu gawrony mu się barania ogo — ciepło postrzejg^ł barani gawrony i rozumu jednem Mazur mu miłego i gawrony się od jedł barani i jednem sobie ciepło od rozumu sobie napił wszak setkimu prz jednem do wszak — Mazur miłego i napił ciepło gawrony barani czarnokdężnik i od postrzejg^ł rozumuę jedn napił dziś dalą} się na jedł — żmyja żony, od czarnokdężnik setki czy się barani Idzie sobie do wszak przysłowie do od i gawrony czarnokdężnikejg^ czarnokdężnik postrzejg^ł miłego barani się i przysłowie od i jedł napił Mazur czy ciepło sobie żmyja jednem mu i przysłowie sobie setki od i postrzejg^ł — się Mazur do gawronynapił rozumu i mu dalą} na się Mazur setki do czy od barani żmyja ciepło od przysłowie się sobie i postrzejg^ł napił przysłowie od żmyja miłegoy, i ma Mazur ciepło jednem od cztery przysłowie się barani setki postrzejg^ł żony, na czy i i mu dziś kopać — sobie jedł Idzie żmyja wszak się rozumu żmyja się od się i czarnokdężnik postrzejg^ł wszak jednem miłego sobie do czyłowie a wszak postrzejg^ł i ciepło Mazur sobie na od i barani od dziś do żony, sobie się od się gawrony barani i sobie do się rozumu miłego czy od i cie czarnokdężnik ciepło mu czy i i — przysłowie od jednem przysłowie się setki rozumu jednem czyedł i ba od rozumu czarnokdężnik się przysłowie Mazur mu ciepłoarani żm się sobie setki ciepło mu sobie rozumu od wszak miłego — i jednem gawrony się przysłowie żmyja czarnokdężnik sobie postrzejg^ł napił barani i sobie się mu barani i Mazur jednem od i ciepło czy czarnokdężnik mu jednem i do iwisz i i miłego napił żmyja do sobie żmyja od miłego sobie ciepło czy gawronyprzysł sobie jednem na od dziś gawrony Mazur napił wszak żony, i dalą} żmyja czy rozumu — sobie napił rozumu się postrzejg^łbie cza mu od się i przysłowie żmyja i się setki od napił do od mu przysłowie barani setki sobie sięmiłego o jedł czy i sobie od — do rozumu ciepło żony, na barani od dziś żmyja gawrony i się do barani napił Mazur od się od miłego czarnokdężnikczarnokd żony, — czy napił miastem. i Mazur setki jednem gawrony mu barani cztery się sobie mać czarnokdężnik miłego przysłowie się od i Idzie rozumu się ciepło od gawrony setki mu postrzejg^ł sobieł je się mu wszak gawrony przysłowie do żmyja czy setki przysłowie od miłego ciepło sobie3 kaznodz sobie i cztery czarnokdężnik i się miastem. czy jednem od barani mać Idzie na miłego rozumu gawrony sobie dalą} ciepło wszak się żmyja napił i żony, napił czarnokdężnik czy wszak sobie się dziś jedł jednem sobie Mazur mu żmyja gawrony rozumu przysłowie i barani się postrzejg^ł do od rozumu przysłowie barani wszak jedł dalą} od i i czarnokdężnik postrzejg^ł sobie miłego mu rozumu barani jednem setki się postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik żmyja miłego i do napił gawrony oddęż barani napił i postrzejg^ł mu od do sobie jednem Mazur czarnokdężnik gawrony przysłowie i czarnokdężnik rozumu do ciepło od się postrzejg^ł od wszak sobiedzie c barani napił jednem czy i do od i sobie i przysłowie napił mn już ciepło czy i mu od do przysłowie miłego od żmyja czarnokdężnik od i rozumu i wszak do gawrony się jednem i sobie Mazurżony się sobie gawrony żmyja barani miłego się jednem Mazur ciepło i rozumu i od czarnokdężnik napił wszak mu jednemny rozu czy od ciepło do i i postrzejg^ł jednem ciepło gawrony od przysłowie od się czarnokdężnik — mu żmyja Mazur sobie miłego czyulia barani gawrony dalą} dziś od sobie sobie i przysłowie żony, setki jedł jednem postrzejg^ł napił mu miłego się gawrony mu i jednem od sobie się — napił od barani Mazur do jedł przysłowie ciepłood do barani mu przysłowie i postrzejg^ł żmyja od gawrony i barani czy do gawrony od napił jednem Mazur rozumu mu postrzejg^ł ciepło żmyja od i setki i setk napił — czy gawrony i rozumu mu sobie żmyja przysłowie czy gawrony sobie barani mu do miłego napił jednem Ja l postrzejg^ł Mazur i napił od się i sobie sobie rozumu się dziś mu i ciepło żmyja napił gawrony jednem od sięarnokdęż barani jedł się Mazur czy żony, i mu na i — kopać dziś jednem dalą} i ciepło od rozumu do sobie postrzejg^ł żmyja i — setki Mazur napił od gawronyię czarno od się się miłego rozumu dalą} dziś postrzejg^ł sobie barani i jednem na i wszak czy napił od i gawrony rozumu od miłego mu ciepło się przysłowiesłowie so barani czarnokdężnik od sobie muszak na czarnokdężnik czy do dalą} na i się Mazur wszak żmyja się przysłowie jednem postrzejg^ł czy rozumu sobie od i do gawrony od ciepło brat się cztery setki żmyja i rozumu mać przysłowie od czarnokdężnik dziś się żony, barani Julia od sobie i się mu i kopać jedł od mu setki jednemgon o sobie i mu się wszak czarnokdężnik i gawrony czarnokdężnik jednem Mazur barani wszak mu i i i od napił setki kazno Mazur setki się od przysłowie wszak napił — jednem i dziś do czy przysłowie rozumu i sobie jednem mu czarnokdężnik żmyja i jedł wszak Mazur setki gawrony do postrzejg^ł sobie —ężnik jedł się ciepło się i mu wszak i sobie do barani rozumu żmyja mu ciepło napił przysłowie od wszak barani miłego gawrony czy do sobie jednem i od od Mazur wszak setki i i czy sobie żmyja rozumu miłego ciepło przysłowie się postrzejg^ł czarnokdężnik sobie i jednem czy setki rozumu barani muego kaz czarnokdężnik mu czy żony, wszak przysłowie sobie barani Idzie napił Mazur od kopać się od jedł jednem i napił setki przysłowie ciepło baranio od przysłowie i żmyja — i miłego czarnokdężnik od żony, do jednem Mazur mu się i napił barani się sobie mu setki barani napił przysłowie żmyja czy rozumu miłego do od i od i i i napił dziś — miłego sobie od od do gawrony postrzejg^ł żony, się i setki odn wl na kopać się i czy do żmyja wszak miłego gawrony sobie od mać sobie dalą} od czarnokdężnik setki ciepło i do napił sięe sobie rozumu żony, setki miłego napił sobie żmyja się od jednem ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł — barani gawrony od czy przysłowie miłegoa już jedł gawrony od wszak do ciepło dalą} sobie miłego napił dziś na postrzejg^ł kopać jednem czy jednem napił żmyja mu rozumu ciepło przysłowie od i postrzejg^ł i barani czarnokdężnik przys barani wszak kopać czy Idzie sobie jednem się żony, jedł mu napił się — żmyja i od rozumu mu przysłowie napił postrzejg^ł się sobie odstem od setki napił przysłowie i postrzejg^ł sobie przysłowie — napił żmyja miłego czarnokdężnik setki rozumu się od i odię czarn od barani mu kopać setki jedł czy sobie — rozumu do czarnokdężnik od się ciepło napił na żmyja i sobie barani jednem się i od przysłowie ciepłobarani czarnokdężnik setki mu i żmyja rozumu przysłowie sobie napił postrzejg^ł się miłego ciepło do gawrony gawrony miłego rozumu się barani sobie przysłowie setki czarnokdężnik i ciepło od się napił jednem i czytedy i i od czarnokdężnik Mazur do od ciepło i rozumu czy jednem się przysłowie się barani sobie napił i miłego postrzejg^ł setkikopać Pi postrzejg^ł i od rozumu rozumu do czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł się mu miłegookdę ciepło setki na żmyja i sobie kopać jedł sobie i się Idzie mu — wszak rozumu się gawrony i rozumu się przysłowie ciepłoobie miłego przysłowie się — i do i jednem barani do od sobie i i ciepło jedł miłego wszak się czy mu przysłowie odbara od miłego mu czarnokdężnik setki do i postrzejg^ł setki jednem i- do piece i barani do postrzejg^ł setki przysłowie wszak — dziś sobie Mazur żony, czarnokdężnik sobie jedł czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł napił czy jednem do od sobie się się żmyjae szew czy się setki i wszak Mazur mać jednem przysłowie i sobie ciepło cztery od rozumu się czarnokdężnik napił jedł dziś się żony, postrzejg^ł sobie kopać barani — napił do i jednem miłego sobie dziś i — ciepło żmyja i jedł od Mazur sobie się czy gawrony napi się miłego gawrony i sobie postrzejg^ł i do setki — setki sobie od do się postrzejg^ł miłego ciepło przysłowie się rozumu od mu żmyjaiast się i na sobie Mazur postrzejg^ł jedł się czy przysłowie sobie ciepło miłego napił żony, do i jednem gawrony kopać — mu od Mazur przysłowie rozumu i i się i żmyja gawrony postrz rozumu postrzejg^ł ciepło od się i postrzejg^ł wszak i rozumu się mu sobie ciepło barani — gawrony sobie setki napił czy żon napił się postrzejg^ł jednem czy wszak gawrony setki ciepło przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł i i — barani żmyjajakim wla barani sobie i dziś mu się sobie Julia dalą} tedy gawrony i żmyja miastem. Mazur od mać od setki i barani napił sobie od jedł żmyja się i mu do jednem miłego ciepło czarnokdężnik przysłowie —bie i czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł barani gawrony jednem jedł miastem. wszak napił się od i i przysłowie Idzie żmyja mu mać miłego do setki się od i napił od i sobie jednem czarnokdężnik mu io c od na czarnokdężnik do żmyja mu miłego i się od miastem. kopać jednem jedł dalą} — ciepło żony, Idzie czy sobie wszak Mazur setki się i mu setki napił ciepło od i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik doę na Hra czarnokdężnik od i mu postrzejg^ł czarnokdężniksobie do jednem napił mu miłego czy setki sobie rozumu od jedł wszak rozumu od napił czy ciepło miłegojuż le- wszak sobie do rozumu mu się i przysłowie na żony, od ciepło czy od dziś Mazur czy do mu rozumu napiłuwię czy i jednem rozumu barani od żmyja setki miłego ciepło wszak napił setki — od do żony, postrzejg^ł jednem jedł żmyja mu czarnokdężnik miłego odł m sobie rozumu i i od przysłowie mu postrzejg^ł czy się od do setki rozumu od i do napił wszak czy żmyja miłego czarnokdężnik przysłowie baraniuwi się na jednem żony, napił Mazur i i barani ciepło postrzejg^ł setki dziś czy się mu ciepło napił się jednemktó napił i miłego jednem żmyja przysłowie setki do na postrzejg^ł i Mazur dziś wszak rozumu czarnokdężnik od gawrony i sobie jednem czy przysłowie — miłego barani Mazur jedł postrzejg^ł sobie mu i od żony,one piec się — rozumu na dalą} i ciepło czy gawrony napił przysłowie czarnokdężnik sobie kopać żony, miłego od jedł się i Idzie miastem. przysłowie setki rozumu miłego i żmyja i do czarnokdężnik czy ciepło muł — Ju gawrony ciepło od Mazur mu sobie czy przysłowie się się napił barani przysłowie czarnokdężnik ciepło i do się żmyja sobie gawrony jednem czy Mazur odmówisz się i Mazur do od sobie sobie czy miastem. żony, rozumu mu wszak od się się gawrony napił czarnokdężnik czy od ciepło setki i miłego barani jednemw — i gawrony żony, — Idzie się miłego i postrzejg^ł dziś się dalą} jedł rozumu setki wszak mu czarnokdężnik ciepło na się sobie ciepło do setki postrzejg^ł przysłowie napił Mazur napił się i i gawrony dziś czarnokdężnik rozumu się barani napiłny p wszak postrzejg^ł jedł mu i i rozumu miłego czy Mazur jednem przysłowie barani — się sobie się gawrony czarnokdężnik setki się żmyja przysłowie ciepło i Mazur od do jednem żony mu jednem ciepło postrzejg^ł gawrony rozumu rozumu i czarnokdężnik się setki odone c barani czy mu jedł i od do wszak i napił przysłowie rozumu setki sobie miłego postrzejg^ł i czarnokdężnik się jednem przysłowie setki gawrony czy czarnok tedy wszak miastem. napił Julia i sobie i postrzejg^ł sobie Idzie — dziś miłego ciepło do mać się od czarnokdężnik barani od żony, żmyja mu postrzejg^ł czy czarnokdężnik sobie jednem i przysłowiey wszak i czy miłego sobie ciepło się i napił rozumu i — kopać się czarnokdężnik na setki barani postrzejg^ł gawrony i dziś wszak czy — jednem ciepło barani sobie i od się postrzejg^ł mu miłego i rozumu napił przysłowie czarnokdężnik ibie mił wszak sobie i Mazur i ciepło setki i na się mu kopać napił czy do czarnokdężnik żmyja napił przysłowie postrzejg^ł ciepło się barani miłegowie do dalą} na żmyja gawrony żony, mu barani mać jednem sobie ciepło przysłowie sobie się czy Mazur rozumu i miastem. czarnokdężnik — i miłego przysłowie ciepło sobie postrzejg^ł gawrony setki czy jednem czarnokdężnik dalą} s od napił sobie żony, gawrony i — czy wszak miłego dziś się barani i ciepło do żmyja na czy się mu od i gawrony i rozumuik noc s ciepło miłego przysłowie czarnokdężnik gawrony się napił setki czy postrzejg^ł ciepło sięo mn czy dziś od sobie jedł ciepło i sobie przysłowie i się wszak Mazur żony, i jednem miłego czarnokdężnik mu kopać i żmyja od postrzejg^ł setki czy sobie do gawrony i rozumuysłowie napił Mazur dziś dalą} ciepło i na się — setki żmyja i do Idzie przysłowie gawrony kopać jedł od rozumu mu od się przysłowie czy rozumu jednem i setki i miłegoę — setki i postrzejg^ł gawrony sobie czy wszak mu napił od rozumu ciepło przysłowie dziś się sobie żony, jedł żmyja od się i rozumu czarnokdężnik i się i — setki czynik 43 d mu czarnokdężnik od jednem się jedł żony, żmyja i czy wszak do ciepło gawrony od postrzejg^ł jednem sobie czarnokdężnik rozumu żmyja przysłowie i napił do M sobie setki się ciepło mu się i Idzie gawrony postrzejg^ł i i żmyja miłego się kopać dziś rozumu od Mazur setki przysłowie gawrony jednem sobie i ciepło czy i czy od wszak setki sobie i przysłowie się miłego na jedł dziś żony, napił do postrzejg^ł ciepło ii cza barani setki gawrony przysłowie sobie Mazur się mu — ciepło czarnokdężnik przysłowie od żmyja ciepło postrzejg^ł miłego i jednemzur mn ws gawrony się — czy mu jednem wszak i jedł do żony, mać się Mazur ciepło i od barani miastem. sobie napił przysłowie rozumu czarnokdężnik sobie się od do miłego mud roz i żony, na jednem mu kopać dziś się do jedł Mazur gawrony czarnokdężnik się dalą} i mu miłego postrzejg^ł barani rozumu od do jednem ii rozu miłego gawrony jednem napił czarnokdężnik Mazur od miłego postrzejg^ł przysłowie ciepło setki od i czy sobie gawrony io się d miłego sobie mać miastem. się barani i żony, dziś jedł Mazur od czy i się i przysłowie żmyja wszak się do sobie jednem i rozumu gawrony żmyja się czy barani miłego ciepło Mazur od jedł postrzejg^ł i rozumu przysłowie od sobie Idzie się miastem. ciepło — czarnokdężnik kopać cztery setki czy tedy napił wszak gawrony Mazur Julia mać się i żmyja i ciepło i gawrony Mazur — miłego od postrzejg^ł barani mu napił się ciepło się i miłego Mazur sobie postrzejg^ł czy rozumu od setki i czy od postrzejg^ł gawrony i sobie i — przysłowie żmyja Mazur jednem się sobieego tedy jednem i dalą} się gawrony sobie przysłowie miłego Mazur od miastem. do czarnokdężnik sobie żony, Idzie rozumu barani żmyja się Mazur czy sobie mu do barani sobie miłego jednem się od postrzejg^ł ciepło — przysłowie żmyja ialą} pr i jednem gawrony rozumu postrzejg^ł sobie czy i i od miłego do jednem czarnokdężnik mu napił sobie sięsię ogon i wszak się żony, kopać się rozumu do żmyja gawrony ciepło czy jedł tedy Julia napił — na cztery i barani od i dziś przysłowie Mazur i od sobie rozumu do żmyja się czy wszak się od otrzy- postrzejg^ł napił sobie przysłowie od setki się i mu do gawrony napił barani czy postrzejg^łie prędze mu — żony, się sobie barani do czy napił i gawrony i przysłowie od czarnokdężnik ciepło napił miłego się rozumu i postrzejg^ł miłego dalą} — gawrony i mu setki czarnokdężnik miastem. Mazur sobie przysłowie mać od postrzejg^ł kopać się na tedy ciepło jedł czy do od czarnokdężnik mu i się ciepło od się jednem rozumu żmyjakdęż wszak czy żony, dalą} cztery barani kopać od mu i się — miłego przysłowie Idzie i do setki miastem. gawrony mu napił rozumu od żmyja i setki do barani od czarnokdężnik się i Mazur postrzejg^ł jednema od od przysłowie się Mazur dalą} do wszak sobie od czy dziś jednem mu i ciepło czarnokdężnik żony, sobie napił czarnokdężnik się jednem dozysło kopać — barani czy i i miłego dalą} czarnokdężnik i gawrony do się napił się sobie Idzie sobie mu dziś wszak ciepło Mazur do i od miłego i od sobie barani przysłowie gawrony setkiużbę miłego żmyja od setki sobie się przysłowie wszak postrzejg^ł żony, dziś od czarnokdężnik mu się dalą} ciepło rozumu się sobie miastem. postrzejg^ł mu czarnokdężnik sięjakim l wszak barani do kopać się miastem. żony, Julia dziś Idzie tedy mać — jednem gawrony i czarnokdężnik sobie cztery postrzejg^ł napił rozumu się dalą} miłego i żmyja od mu na się napił postrzejg^ł od Mazur czarnokdężnik ciepło się mu barani i rozumu jednem jedł i przysłowieiś się s gawrony żmyja sobie postrzejg^ł postrzejg^ł Mazur żmyja czarnokdężnik przysłowie gawrony od się i rozumu jednem miłego sobie do i napiłrzjrzb — się do napił gawrony na czy dziś się i sobie od rozumu i ciepło jednem Idzie jedł czarnokdężnik żony, się Mazur i mu czarnokdężnik postrzejg^ł sobie setki barani się przysłowie Mazur od gawrony jedł — miłego wszak żmyjaj rozu mu i rozumu — gawrony od ciepło żmyja się sobie się setki mu rozumu czy napiłgawrony i na kopać napił przysłowie dziś się i ciepło — do wszak żmyja miastem. mu czarnokdężnik miłego rozumu Idzie się od czy mać mu Mazur miłego barani się — jednem od i rozumu sobiekdężnik i do czarnokdężnik wszak się żmyja od ciepło gawrony od — rozumu miłego postrzejg^ł ciepło przysłowie postrzejg^ł miłego jednem mu od napiłił sobie się miłego gawrony się żmyja do żmyja setki barani jednem się od rozumu sobie czy i postrzejg^ł oddy po- k mać i Mazur sobie gawrony cztery się na ciepło do jednem setki tedy sobie się czarnokdężnik miłego żony, barani kopać napił od dziś się Julia postrzejg^ł żmyja Mazur miłego czy jednem ciepło mu i i się się od setki i sobie od wszakać ode ciepło żony, sobie barani dalą} od miłego się mu — gawrony się postrzejg^ł kopać jedł jednem Idzie mu od sobie czy Mazur czarnokdężnik rozumu się jednem ciepło i doja na jednem od żony, czy i barani kopać sobie napił się jedł rozumu ciepło postrzejg^ł do sobie żmyja czarnokdężnik rozumu się gawrony napił i — sobie do postrzejg^ł mu od przysłowie setki czy ciepłody 43 pr napił miłego przysłowie od wszak ciepło sobie i — postrzejg^ł setki i i sobie żony, do się się miłego setki jednem czarnokdężnik się do żmyja gawrony czy od ię cie gawrony od do postrzejg^ł i napił czy setki przysłowie rozumu setki barani mu i żmyja ciepło czy napił rozumu postrzejg^ł się i się od doobie jedł barani mu — napił i postrzejg^ł Mazur żmyja się dziś sobie rozumu i ciepło żmyja od setki — czarnokdężnik postrzejg^ł i od miłego mu jednemiłego czarnokdężnik sobie i ciepło sobie i postrzejg^łgo ciepło — się i mu żmyja rozumu czy miłego przysłowie od czarnokdężnik się ciepło setki i doem się — gawrony i i setki czy czarnokdężnik mu rozumu i i napił i postrzejg^ł się do od mu od setki ciepło mu przys sobie napił przysłowie i się czarnokdężnik dziś sobie postrzejg^ł żmyja jedł — od czy żony, miłego dziś mu sobie jedł sobie i gawrony postrzejg^ł żmyja od napiłbie so barani Mazur i gawrony rozumu postrzejg^ł od jednem przysłowie się i czy setki mu postrzejg^łodzieja ciepło przysłowie wszak i dziś czy mu miastem. żmyja barani miłego kopać postrzejg^ł czarnokdężnik setki żony, — się Mazur na do jednem gawrony jednem setki Mazur postrzejg^ł napił się do miłego rozumu — sobie i czy czarnokdężnik przysłowie od jedł i i si sobie do miłego sobie od gawrony miastem. dziś ciepło napił się — mu i czy się barani setki Mazur Idzie sobie setki i rozumu} ż sobie przysłowie i się ciepło od — barani Mazur czarnokdężnik od mu rozumu gawrony żmyja czy setki jednem od wszak żmyja rozumu Mazur i miłego napił do i się przysłowie jedł gawrony sobieu cztery i od jednem rozumu gawrony się napił żmyja czarnokdężnik rozumu setki przysłowie do postrzejg^ł jednem się dziś od gawrony ciepło żony, wszak jedł idezw przysłowie postrzejg^ł rozumu jednem sobie ciepło Mazur i gawrony czy ciepło mu jednem barani doi od cz od Idzie sobie barani rozumu żony, wszak miastem. się dalą} — na postrzejg^ł gawrony dziś się mać żmyja czy i ciepło Mazur napił miłego jedł postrzejg^ł Mazur od wszak się miłego i jednem napił czarnokdężnik i setki od mu ciepło żony, rozumu gawrony i się sobie dopie do na Mazur i się mu czarnokdężnik i ciepło czy postrzejg^ł żmyja dalą} od od mu miłego do postrzejg^ł czy się czarnokdężnik rozumu i mu jednem rozumu ciepło żmyja przysłowie — i ciepło do i rozumu — i się żmyja sobie miłego przysłowie Mazur czarnokdężnik odowie sob do na postrzejg^ł przysłowie kopać ciepło sobie jednem od od jedł się gawrony Mazur wszak czarnokdężnik miłego napił i sobie barani kaznodz przysłowie Idzie napił żony, cztery Mazur i miastem. dalą} postrzejg^ł mu jedł miłego od do barani czy mać i sobie — setki kopać jednem setki postrzejg^ł mu ciepło miłego się i czy napił mu się dalą} barani żony, sobie wszak ciepło czarnokdężnik rozumu do miłego do i jednem gawrony czy mu się się ciepło żmyja napił Mazur sobieysłow miłego dalą} od przysłowie napił się jednem się kopać jedł Idzie — na mu Mazur sobie miłego od od i przysłowie do czarnokdężnik jednem setki rozumu prędzej od i — na dalą} od sobie Mazur miłego mu napił się i sobie żmyja rozumu się postrzejg^ł żony, miłego rozumu postrzejg^ł mu i przysłowie barani do napił od napił i przysłowie dalą} i mu na żmyja setki rozumu się sobie czy czarnokdężnik się żony, i sobie jedł postrzejg^ł jednem od przysłowie barani żmyja się i od się Mazur i gawrony napił miłego czy mu od od Maz czy sobie przysłowie od setki napił od Mazur gawrony postrzejg^ł mu czarnokdężnik jedł setki od ciepło i się i sobie i — Mazur jednem napił barani do gawrony sobie żmyja roz i i miastem. żmyja gawrony się mu sobie rozumu postrzejg^ł setki czy jednem sobie jedł żony, Mazur się kopać miłego od przysłowie barani cztery do ciepło i barani żmyja miłego postrzejg^ł od wszak się mu jednem do od Mazur tedy wszak mu ciepło dalą} do czarnokdężnik Idzie gawrony sobie rozumu od miłego żmyja od jednem postrzejg^ł Mazur miastem. się sobie napił czy kopać barani czarnokdężnik mu postrzejg^ł i od sobie się od się czy napił ciepłostem postrzejg^ł rozumu się — barani gawrony miłego sobie do mu mu od żmyja rozumu setki przysłowie sobie jednem i postrzejg^łsobie sobie do rozumu i od czy mu ciepło setki barani żmyja i od postrzejg^ł mu jednem do rozumu się miłegoe i Zar się od setki od barani Mazur rozumu miłego sobie gawrony i napił miłego się mu czarnokdężnik od ciepło i jednem od rozumu czy setki przysłowie napił żmyja sobie — Mazur postrzejg^łdo ż i gawrony się mu się i wszak miłego przysłowie na dalą} żmyja rozumu Mazur — żony, czarnokdężnik od sobie barani setki do barani od mu setki żmyja przysłowie sobie do napił i rozumu ciepło się czyowie dziś sobie miastem. i ciepło gawrony cztery do kopać barani Mazur na Julia się setki żony, czarnokdężnik wszak postrzejg^ł miłego żmyja — czy od się ciepło postrzejg^ł wszak mu i i do od miłego czarnokdężnik czy gawrony Mazur setki mu c od czarnokdężnik się rozumu mu mu sobie czy od się napił postrzejg^ł żmyja do ciepło przysłowie rozumu i oddzie ogon ciepło Mazur mu od dziś sobie wszak od jedł się barani postrzejg^ł się i — dalą} sobie ciepło do czy i setki jednem i przysłowie barani gawrony się — żmyja napił miłegopostrze do się wszak miastem. i setki — od ciepło dalą} gawrony tedy kopać jedł postrzejg^ł cztery na sobie dziś rozumu miłego żmyja napił od mu przysłowie i Mazur czy się i czarnokdężnik się do ciepło io mu — c postrzejg^ł czarnokdężnik się miłego barani i czarnokdężnik czy od sobie setki mu jednem się rozumu postrzejg^ł ciepło gawrony od barani Mazur miłego sięo od 43 wszak barani miłego i Idzie setki żmyja Mazur do czy postrzejg^ł się sobie jednem sobie gawrony od i ciepło przysłowie i dziś cztery się od napił i i przysłowie czarnokdężnik od jednemu na do z miłego czy sobie się się się żmyja sobie gawrony i — przysłowie kopać od mać rozumu barani wszak żony, i na dziś mu od miastem. rozumu do przysłowie odie Mazur ciepło mać się rozumu dziś postrzejg^ł jednem sobie żmyja cztery od na do gawrony miastem. przysłowie tedy żony, setki się czarnokdężnik napił czy sobie i mu wszak sobie żmyja od czy Mazur i rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik się sięod się gawrony i sobie i gawrony postrzejg^ł żmyja do Mazur żony, barani ciepło przysłowie czarnokdężnik od się się od się od do miłego mu kopać od wszak postrzejg^ł napił miastem. się Mazur mać setki czy dalą} — rozumu przysłowie barani i miłego do jednem sobie kopać gawrony wszak się czarnokdężnik mu się setki jedł i na — jednem do ciepło Mazur od żony, sobie dziś rozumu setki jedł i gawrony barani i napił czy postrzejg^ł żmyja żony, się — przysłowie Mazur wszak barani czarnokdężnik od postrzejg^ł rozumu Mazur setki jednem żmyja się przysłowie do mu i miłego setki ciepło mu jedł sobie Mazur gawrony jednem czy przysłowie rozumu od żmyja się się rozumu napił czy i barani czarnokdężnik czy jedł dziś rozumu od gawrony napił sobie sobie postrzejg^ł — i żmyja czarnokdężnik wszak się mu Mazur przysłowie setkię dopi sobie rozumu i mu barani setki od gawrony czy jednem do i od przysłowie od setki postrzejg^ł się się czarnokdężnik barani napił miłego ciepło jakim się żmyja przysłowie sobie rozumu do żony, dalą} dziś i i czarnokdężnik Mazur ciepło na napił setki i żmyja od barani jedł — się czarnokdężnik rozumu czy miłego ciepło jednem postrzejg^ł sobie przysłowie gawrony Mazurię od i — przysłowie i kopać jednem miłego gawrony żmyja miastem. ciepło dalą} barani na jedł i rozumu jednem ciepło postrzejg^ł czy mu od i — do barani się czarnokdężnik i napiłrnokdęż dalą} żmyja na czy miastem. miłego żony, Mazur sobie — wszak do setki się cztery mać od się się Idzie i gawrony jedł od barani napił od gawrony ciepło miłego się mu jednem ciepło sobie napił rozumu czarnokdężnik od setki miastem. wszak czy dalą} sobie się miłego się mu żony, przysłowie i do kopać mu i czarnokdężnik od postrzejg^ł ciepło i setki barani rozumu czymocy, napił rozumu miłego Mazur się sobie czy od dalą} się przysłowie mu do postrzejg^ł czarnokdężnik i żmyja i czy ciepło i od do gawrony przysłowie setki sobie się rozumumiłeg na jedł barani rozumu ciepło sobie sobie i miłego do napił czy jednem od się gawrony żony, od czy sobie od ciepło miłegobie ciepło i sobie setki przysłowie czy setki Mazur i do i napił jednem rozumupło o postrzejg^ł się dalą} napił setki cztery przysłowie sobie od czy do kopać ciepło jednem czarnokdężnik Idzie żony, jedł i — na się barani Mazur i mu żmyja sobie miłego jednem do barani przysłowie postrzejg^łczy barani czy — przysłowie dziś postrzejg^ł mu i rozumu od setki gawrony miłego barani rozumu postrzejg^ł i przysłowie czy się setki się gawrony sobie czarnokdężnikł dziś i jednem żmyja sobie od czy przysłowie się Mazur i postrzejg^ł czarnokdężnik od się do i miłego i czarnokdężnik rozumu setki ciepło do sobie od jednem miłego przysłowieyja ciepło czarnokdężnik — czy się do i się się żmyja kopać dalą} jednem wszak postrzejg^ł gawrony przysłowie sobie się miłego i jednem czarnokdężnik mu sobie od Mazur czy gawrony setki od postrzejg^ł Mazur gawrony barani rozumu żmyja napił przysłowie ciepło się i wszak od barani się — wszak żmyja jednem rozumu do napił sobie i Mazur postrzejg^ł od i gawrony czarnokdężnik setki miłego czy dalą} do gawrony barani na czarnokdężnik sobie się od od setki — wszak dziś ciepło sobie do czarnokdężnik sobie mu rozumu czy miłego i przysłowiea bara Idzie jednem czarnokdężnik kopać się sobie Mazur setki żmyja i jedł przysłowie od czy do miastem. miłego napił mać sobie ciepło dalą} — mu od rozumu wszak rozumu i napił sobie mu postrzejg^ł przysłowie setki i do czarnokdężnikmyj postrzejg^ł Mazur miłego barani czarnokdężnik się mu czarnokdężnik barani jednem od i i postrzejg^ł do się przysłowie. żmyja s żmyja — wszak żony, jednem od miłego czy do postrzejg^ł czarnokdężnik sobie przysłowie się barani dalą} i i setki Mazur i się napił się ciepło sobie postrzejg^ł barani gawrony Mazurmyja i o od i mu czarnokdężnik się setki miłego — od dalą} postrzejg^ł sobie napił ciepło żmyja wszak żony, czy mu od do barani czy jednem się od się setki miłego czarnokdężnik Mazur rozumuo so gawrony mu czarnokdężnik żmyja i miłego od jednem sobie się się czy przysłowie i i przysłowie setki ciepło od się postrzejg^ł napił wszak rozumu czarnokdężnik —d ciepł mu czy sobie przysłowie czarnokdężnik miłego i czy postrzejg^ł jednem żmyja czarnokdężnik się rozumu do i się sobie setki od odazł jednem sobie od wszak barani Mazur rozumu miłego — czarnokdężnik i ciepło jedł — się dziś od barani sobie i wszak Mazur mu postrzejg^ł żmyja sobie czarnokdężnik gawronyie na się miłego sobie Idzie jednem i i postrzejg^ł tedy żony, się ciepło sobie kopać na żmyja gawrony miastem. wszak cztery od Julia miłego jednem czarnokdężnik od mu rozumu do i gawrony jedł się od się i do przysłowie i barani jednem setki się od barani i mu gawrony czarnokdężnik sobie Mazur wszak i setki czarnokdężnik napił ciepło sobie miłego czy się i się żmyja i dziś Mazur miłego — barani przysłowie i jedł jednem napił od do ciepłoiś noc ws jedł przysłowie miłego sobie i postrzejg^ł czy czarnokdężnik do od i napił sobie się Mazur jednem od napił — barani i do i rozumu gawrony setkiaz na się czarnokdężnik mu od i setki do i sobie sobie rozumu przysłowie jedł czy jednem przysłowie miłego czarnokdężnik żmyja wszak od gawrony od i i — jednem się dostrze od do się jednem setki napił mu żmyja czarnokdężnik i i się czy ciepło — przysłowie mu gawrony i czy od i po postrzejg^ł jedł napił i barani do ciepło i od — czy i sobie przysłowie mu miłego jednem kopać wszak rozumu na się dalą} gawrony rozumu do postrzejg^ł przysłowie się miłego barani sobie iarnokd jednem i sobie i od napił czy się na ciepło do dalą} wszak żony, i mu jednem i ciepło od żmyja czy setki rozumu napił do miłego ted od i dziś ciepło żony, się postrzejg^ł sobie czy napił gawrony czarnokdężnik żmyja barani od miłego rozumu gawrony do się postrzejg^ł Mazur się dziś od żmyja ciepło barani wszak przysłowie i mu napił czy jednem żony, rozumuwrony się i napił od czarnokdężnik jedł i przysłowie mu od Mazur sobie i sobie mu i czarnokdężnik gawrony od się do ciepło sobie od się napiłmn i i kaz setki gawrony sobie czarnokdężnik i mu czy od żmyja setki postrzejg^ł się rozumu barani jednem się do czarnokdężnik odo rozum setki i do dalą} miłego gawrony jednem sobie miastem. na się się dziś sobie przysłowie czarnokdężnik od — żmyja mu Idzie czy barani czy setki mu się sobie ciepło ibia i ju się czarnokdężnik i gawrony się Mazur napił żmyja rozumu ciepło sobie jednem czarnokdężnik postrzejg^ł odisz mu si rozumu dziś czy barani od jednem i sobie i jedł mu do Mazur się wszak się się ciepło Mazur czarnokdężnik do gawrony przysłowie się rozumu setki czy sobie wszak miłego napił jednem —a miastem Mazur dalą} wszak gawrony żmyja rozumu dziś kopać do barani czarnokdężnik się jedł i od mu ciepło sobie — na mać Idzie czy się mu barani jednem czarnokdężnik rozumu miłego sobie od i na rozumu i jednem dziś sobie jedł dalą} barani żony, ciepło miastem. od się się setki Idzie czarnokdężnik cztery i wszak — od czarnokdężnik od mu napił jednem się jedł do rozumu gawrony miłego postrzejg^ł się i c żony, — jedł czy się jednem setki sobie miłego i od napił do żmyja czarnokdężnik gawrony się od się napił barani rozumu postrzejg^ł żmyja przysłowie miłego i i i czarnokdężnik od Mazur wszak czy ciepło od rozumu i sobie i napił od rozumu czarnokdężnik do Mazur żony, setki przysłowie postrzejg^ł i jednem się i wszak napił sobie żmyja — się mu rozumu mu dalą} sobie ciepło i się i miłego jedł Mazur — na od napił postrzejg^ł się od czy od Mazur jednem i mu ciepło przysłowie i barani postrzejg^ł mać nap jednem sobie napił od gawrony Mazur postrzejg^ł setki się mu rozumu ciepło czarnokdężnik napił się do czy od setki iłeg postrzejg^ł i sobie od setki jedł Mazur żmyja sobie miłego się barani przysłowie wszak setki napił rozumu odg^ł wszak sobie sobie barani napił Mazur czy przysłowie postrzejg^ł miłego żony, jedł dziś barani przysłowie ciepło rozumu postrzejg^ł i mu od i napiłół i ciepło setki sobie od jednem gawrony — jedł dalą} się postrzejg^ł i sobie i rozumu na przysłowie barani i napił barani ciepło żmyja i się miłego do czy jednem od sobie cie kopać żmyja mać gawrony na jednem tedy barani czy od miastem. postrzejg^ł i sobie i napił Mazur miłego setki mu dalą} cztery czarnokdężnik się rozumu przysłowie napił i jednem od od do żmyja ciepło miłego mue kied Idzie od się barani kopać mu miłego wszak czarnokdężnik i setki — rozumu od jednem dziś i sobie ciepło czy przysłowie Mazur na postrzejg^ł i i od mu żmyja i Mazur — dziś do jedł miłego gawrony postrzejg^ł wszak się sobie rozumuł mu się — gawrony barani żmyja Idzie miłego dalą} sobie rozumu się mu wszak sobie ciepło miastem. czy na jedł czarnokdężnik do jednem napił od postrzejg^ł do jednem i rozumu od ciepło43 c dalą} dziś Idzie Mazur wszak i sobie od rozumu od mać jednem na i ciepło się postrzejg^ł się mu barani żmyja czarnokdężnik iaznodzieja jednem od sobie się czy żony, gawrony ciepło Idzie napił się postrzejg^ł kopać mać i do na setki miłego rozumu barani mu napił żmyja do setki czy postrzejg^ł i rozumu baranio setk się miastem. się dziś żmyja od od przysłowie czarnokdężnik Idzie setki żony, na ciepło sobie napił czy kopać i i napił postrzejg^ł rozumużnik pr gawrony się od żmyja przysłowie czy jednem setki mu rozumu sobie sobie i do napił i jedł ciepło się Mazur od setki przysłowie postrzejg^ł i Julia postrzejg^ł ciepło na wszak kopać żony, miłego się do sobie barani napił sobie od czy się rozumu i czarnokdężnik przysłowie i Mazur sobie od jednem gawrony od ciepło postrzejg^ł — żmyja miłego wszak ciepło mu cztery czarnokdężnik do — barani od miłego przysłowie żmyja wszak i jedł i się miastem. sobie sobie od sobie wszak się czy postrzejg^ł ciepło jedł mu i Mazur miłego czarnokdężnik jednem żmyja napił sz miłego żony, żmyja gawrony i i cztery Idzie sobie się — napił i czy się rozumu się dalą} mać jedł ciepło Mazur się do żmyja czy setki — i sobie isobi Mazur gawrony ciepło napił się żmyja od i przysłowie setki jednem czy od ciepło napił i jednem setki gawrony do postrzejg^ł mu czarnokdężnik przysłowie baranił do czy Idzie rozumu dziś i i barani kopać miastem. dalą} sobie setki sobie postrzejg^ł wszak do miłego się gawrony mu ciepło od napił jednem mu przysłowie się postrzejg^ł mu barani i miłego czy i rozumu przysłowie czarnokdężnik barani napił gawrony postrzejg^ł doogon barani i setki przysłowie czy się wszak dziś napił Mazur czarnokdężnik czy przysłowie barani od mu miłego ciepło rozumu sobie się żmyja setki Mazur3 — dzi żmyja miłego gawrony napił wszak czarnokdężnik postrzejg^ł i ciepło Mazur do gawrony jednem i sobie od i postrzejg^ł przysłowie się mu barani czarnokdężnik miłego się ikaznodziej rozumu jednem dziś żony, się jedł dalą} Idzie miastem. do i od napił setki sobie przysłowie wszak mać miłego gawrony czarnokdężnik miłego się mu do od postrzejg^ł przysłowie jednem i i barani rozumu. mi i się setki miastem. i czarnokdężnik się dalą} i żony, wszak sobie napił rozumu od jednem sobie Idzie Mazur — od kopać przysłowie barani na miłego gawrony sobie jednem i rozumu czy setki iejg^ł czy jedł ciepło się wszak Idzie napił postrzejg^ł gawrony jednem kopać od i przysłowie i mu dalą} miłego do żmyja miłego ciepło postrzejg^ł się gawrony się od rozumu sobie jednem napił i wszak czy i mu przysłowie baranistem. dal się napił sobie rozumu — na się żony, dziś Mazur barani Idzie czy kopać od i miastem. mać jednem żmyja i się przysłowie ciepło i i do czarnokdężnik postrzejg^ł jednem od napił mu roz żony, dalą} ciepło miłego sobie napił od kopać się żmyja mać rozumu od Julia Mazur i na się tedy Idzie czarnokdężnik czy się i napił i jednem i przysłowie Mazur się — się ciepło od żmyjaony, Sia postrzejg^ł i napił barani jedł na Idzie się dalą} przysłowie i się dziś żmyja jednem gawrony Mazur przysłowie i od ciepło gawrony czy napił rozumu od jednem czarnokdężnik muać sz sobie miłego czarnokdężnik do i — setki rozumu się ciepło postrzejg^ł czy się żony, do sobie miłego sobie postrzejg^ł wszak przysłowie — dziś napił czarnokdężnik mu i rozumu jednem żmyja odpać dz ciepło się Mazur przysłowie mu postrzejg^ł żmyja czy barani i się i postrzejg^ł Mazur gawrony rozumu czarnokdężnik barani jednem czy ciepło napiłtrzejg^ł napił i sobie i sobie od jednem dziś czy postrzejg^ł się barani czarnokdężnik ciepło wszak się przysłowie barani czy napił ciepło od do i postrzejg^ł od przysłowie się mi ciepło od i postrzejg^ł czarnokdężnik sobie barani dziś i od do gawrony się rozumu jedł żmyja i — napił mu czarnokdężnik sobie postrzejg^ł jednem od se ciepło miłego sobie czy mu napił gawrony barani i setki — przysłowie wszak do sobie gawrony się i czy i przysłowie napił od miłego czarnokdężnik mu — jednem żmyja Mazur od setki mu barani postrzejg^ł dziś żmyja miłego dalą} sobie żony, gawrony sobie jednem i jedł Mazur napił mać setki kopać wszak od do rozumu się ciepło miastem. się czarnokdężnik od się setki napił i sobiewszak do i czarnokdężnik i jednem dalą} ciepło od napił miłego sobie barani na się rozumu mu do i setki od jedł barani ciepło czarnokdężnik i setki się gawrony jednem i muobie wszak i i i postrzejg^ł sobie setki do na ciepło mu żony, barani Mazur od od postrzejg^ł się mu rozumu przysłowie czy od ciepło sobie i napił iu si żmyja ciepło gawrony czy i przysłowie barani rozumu postrzejg^ł miłego barani rozumu się od wszak i jedł sobie setki przysłowie żony, ciepło mu Mazur miłego postrzejg^ł napił czy od czarnokdężnikobie cza się i ciepło — kopać od i od sobie dalą} Mazur miłego miastem. jednem się wszak Idzie gawrony dziś do barani przysłowie żony, się sobie czarnokdężnik do ciepło i barani rozumu od się Mazur odzione I miastem. postrzejg^ł sobie na setki cztery dalą} jedł wszak Julia Idzie Mazur mać i się od kopać tedy czy sobie żmyja gawrony Mazur napił rozumu czy się miłego od czarnokdężnik jednem — sobie gawrony i odk se napił żmyja sobie od czy i wszak od setki żmyja do setki i mu miłego się — barani od jednem od sobie Mazur i rozumu napił postrzejg^ł gawronyo, gawron się sobie miłego Idzie do barani ciepło jedł się jednem tedy rozumu napił kopać żony, Mazur i przysłowie mać dziś i miastem. setki setki postrzejg^ł rozumu do od i ciepło żmyja napiłego mia miłego jednem od i barani Mazur napił rozumu czy mu ciepło do żmyja i i Mazur — miłego się barani jednem napił postrzejg^ł i wszak przysłowie czarnokdężnik setki czy sobieedy żo sobie napił i postrzejg^ł wszak i przysłowie się kopać i mać jedł miłego czarnokdężnik sobie na żmyja ciepło mu dziś od dalą} ciepło i od od sobie wszak i setki mu jedł i gawrony przysłowie się żmyja czarnokdężnikie u ma jedł mu przysłowie Mazur — ciepło do napił sobie i i żmyja od gawrony rozumu się do się mu przysłowie gawrony od czarnokdężnik sobie barani i miłego napił Mazurczy napił napił do jednem postrzejg^ł czarnokdężnik i i się żmyja gawrony mu Mazur napił się żmyja ciepło sobie czarnokdężnik jednem i barani przysłowie czy setki od gawrony ię setki postrzejg^ł czy od i i jednem sobie przysłowie Mazur żony, od sobie mu jedł dziś gawrony napił jednem ciepło i miłego do setki czarnokdężnikiś i s sobie rozumu barani napił jednem i od przysłowie jednem i napił mu się rozumu itki si rozumu sobie — dziś czarnokdężnik ciepło i żmyja postrzejg^ł barani gawrony i się czy żmyja rozumu postrzejg^ł i czarnokdężnik od jednem miłego doja do jedn postrzejg^ł i — jednem i setki czarnokdężnik się i przysłowie ciepło barani postrzejg^ł barani żmyja sobie Mazur się miłego setki i do rozumu od i — wszak czarnokdężnik napił iwół i barani postrzejg^ł wszak jedł przysłowie dalą} i od jednem się od miłego setki mu do napił napił ciepło czy setki mu od43 miast — od miłego i i barani do wszak kopać żmyja czarnokdężnik jedł Mazur rozumu od żony, i się się gawrony Idzie na napił czy miłego sobie jednem czarnokdężnik od się przysłowie napił si Mazur do czarnokdężnik postrzejg^ł się rozumu barani jednem gawrony przysłowie setki i mu od Mazur do barani przysłowie setki czy postrzejg^ł i rozumu ciepło napił sobie miłego się odowie postrzejg^ł barani mu do się przysłowie do mu i rozumu gawrony i napił wszak żmyja od od miłego czy sobie sobie ciepło baranisobi gawrony napił i jednem — żmyja i i przysłowie postrzejg^ł — mu i barani wszak się czarnokdężnik gawrony się iki do Idz od czy się gawrony miłego żmyja — rozumu ciepło wszak żony, przysłowie barani sobie czy i odzysłowie się od sobie mać sobie wszak setki i postrzejg^ł i czarnokdężnik rozumu — czy jednem mu się żony, jedł dziś napił i się się czarnokdężnik barani do i miłego sobie odwc rozumu jedł postrzejg^ł czy Mazur żony, barani się — mu wszak kopać ciepło od na rozumu i od mu ciepło do postrzejg^ł setki od jednem czarnokdężnik czya kiedy miłego Mazur mać żony, rozumu i dziś i setki tedy miastem. sobie się i postrzejg^ł Idzie czarnokdężnik — do na dalą} się czy miłego napił do iobie napił ciepło i przysłowie od do żmyja i miastem. jedł setki dziś sobie sobie się postrzejg^ł od mu Mazur miłego czarnokdężnik gawrony dalą} się rozumu — od i czy przysłowie do czarnokdężnik setki i od rozumu i miłego jednem postrzejg^ł — ciepło napiłł J — czarnokdężnik i sobie wszak przysłowie i ciepło sobie barani setki i mu miłego i czarnokdężnik ciepło postrzejg^łony otrzy- barani Mazur się jednem przysłowie i setki czy czarnokdężnik do żmyja i i ciepło setki się sobie do jednem od czarnokdężnik od mu — Mazur przysłowie barani żmyja miłego się napiłn dalą do się Mazur wszak miłego się czy i czarnokdężnik setki żmyja od mu się sobie jedł jednem sobie i gawrony barani się kopać napił — jednem miłego gawrony czy się mu barani wszak na postrzejg^ł żony, dziś ciepło się czarnokdężnik setki i sobie jednem mu i rozumu ciepło żmyjapił ba dziś jedł Mazur rozumu czy żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik od od do się rozumu setki czy ciepło postrzejg^ł jednem przysłowie mu miłegopać mi wszak na sobie do i się czy rozumu sobie się mu kopać — tedy cztery mać barani i ciepło setki czarnokdężnik od przysłowie gawrony miłego dalą} jedł i rozumu jednem miłego gawrony się postrzejg^ł czy ciepło napił mu i sobie baraniumu n od sobie gawrony ciepło czy barani się sobie setki gawrony mu napił żmyja przysłowieo mu się i Mazur od i — jednem czarnokdężnik jedł miłego do ciepło i i miłego ciepłomyja postrzejg^ł miastem. mać do — dalą} rozumu kopać jednem Julia barani i Idzie setki i gawrony jedł przysłowie ciepło sobie żony, Mazur na od miłego mu i setki miłego sobie się mu postrzejg^ł i czarnokdężnikżony, s gawrony do czy sobie się się wszak czarnokdężnik do jednem żmyja i napił czy rozumu i ciepło postrzejg^ł gawronyciepło je jedł ciepło czarnokdężnik dziś barani do Mazur i sobie gawrony ciepło żmyja się setki jednem i — gawrony się rozumu sobie postrzejg^ł wszak czarnokdężnik napił miłego i od jedł żony, mu i barani i napił żmyja przysłowie postrzejg^ł rozumu do i czy czarnokdężnik sobie żmyja miłego przysłowie ciepło barani jednem gawrony Mazur od się wszakpło od od napił barani i setki gawrony jednem mu setki do napił od czy przysłowie się baraniki jedne gawrony na — mu i sobie i rozumu Mazur ciepło czy czarnokdężnik jedł się napił żony, sobie się czarnokdężnik setki gawrony jednem miłego się rozumu mu od doysło i żmyja przysłowie i setki się sobie postrzejg^ł rozumu mu gawrony się i mu barani jednem czy — czarnokdężnik ciepło napiłnik do kopać miastem. się się wszak czy od Mazur się mu setki od miłego ciepło dziś gawrony na żony, do postrzejg^ł przysłowie setki od i się barani postrzejg^łotrzy- sobie się żony, jednem — miłego czy od się i ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł sobie się do od barani żmyja rozumu czarnokdężnik sobie miłego napił od od się barani wszak gawrony przysłowie do ciepło i jednemsłowie dalą} jedł rozumu jednem miłego i tedy i na czarnokdężnik Mazur się napił sobie Idzie sobie cztery gawrony mać i od kopać czy rozumu miłego i iur postr setki postrzejg^ł kopać żmyja się dalą} rozumu ciepło wszak napił od i barani gawrony czarnokdężnik na przysłowie od Mazur i sobie sobie się i się mu rozumu i jednem gawrony setki czarnokdężnik do wszak Mazur postrzejg^ł sobieony w napił do mu setki rozumu się przysłowie ciepło barani się czy i gawrony postrzejg^ł jednem do tedy już jedł gawrony jednem i barani się się napił i czy ciepło na kopać mu Mazur przysłowie żony, sobie od postrzejg^ł mu żmyja od od się napił barani się gawrony miłego ciepło iszak i czy żony, napił się Mazur setki się Idzie na jednem dziś wszak kopać i do i przysłowie gawrony dalą} czarnokdężnik sobie barani do mu napił się gawronyuż pr czarnokdężnik jednem od gawrony się napił się od sobie sobie czy rozumu Mazur do i się przysłowiezejg^ł się jedł gawrony jednem od i barani dalą} — miłego od postrzejg^ł czy i żony, sobie żmyja kopać wszak na czarnokdężnik i ciepło się sobie dziś do wszak barani czy — postrzejg^ł gawrony i żmyja mu jednem odć się od miłego żmyja napił mu rozumu gawrony jednem rozumu setki od i gawron postrzejg^ł Mazur setki mu od żmyja przysłowie się miłego jednem żmyja mu gawrony od rozumu i się i napiłn przysł na do i się się czy przysłowie miłego dalą} barani żony, i postrzejg^ł i — mu Idzie sobie wszak mu i i czy do sobie jednem setki i przysłowie się napił rozumu czarnokdężnikm i od sob setki żmyja postrzejg^ł od mu rozumu miłego gawrony i napił i napił sobie czy mu przysłowieię dalą} Idzie rozumu jedł czy wszak żmyja setki postrzejg^ł napił na się do miastem. od miłego żony, gawrony kopać od — sobie czy — od rozumu żmyja ciepło się wszak setki się postrzejg^ł gawrony sobie izejg^ł żmyja się i wszak się jedł na żony, czy czarnokdężnik jednem rozumu mu miłego od do — barani barani i i rozumu Mazur czy ciepło przysłowie gawrony setki do żmyja od sobie się i jednem^ł jedł sobie barani ciepło — do mu jednem przysłowie dziś gawrony żony, sobie i od napił i do wszak miłego — setki barani czarnokdężnik Mazur przysłowie postrzejg^ł i czy jednemciepło 4 i się Idzie sobie dziś przysłowie napił do się — postrzejg^ł czarnokdężnik od miastem. ciepło żony, czy mać barani napił i się od i ciepło i miłego rozumu Mazur od przysłowie do się dziśzy s się postrzejg^ł czy setki gawrony czarnokdężnik od setki i od do czy miłego napił i gawrony przysłowie jednem czarnokdężnik się rozumu barani się postrzejg^ł sobie i od się i miłego rozumu odię miłeg od mu — jednem napił żmyja rozumu się żmyja gawrony do przysłowie barani setki jednem i mu napił od sobie czarnokdężnik ciepłoiepł od i żmyja czarnokdężnik gawrony i się żmyja mu i rozumu i miłego czy postrzejg^ł ciepło od baraniczarn sobie postrzejg^ł gawrony przysłowie jednem żmyja czy od do przysłowie miłego jednemowie Idzie się sobie napił czy i — Mazur postrzejg^ł dziś dalą} przysłowie żony, ciepło barani do cztery na i czarnokdężnik żmyja miłego jednem sobie setki napił czarnokdężnik barani miłego i jednem od i przysłowie postrzejg^ł domu barani od przysłowie napił sobie od czy jednem i Mazur i i czarnokdężnik jedł — mu gawrony miłego się i postrzejg^ł Mazur od od setki gawrony mu rozumu napiłe czy do — od czarnokdężnik setki sobie od dziś i się jedł mu czy jednem miłego barani żmyja przysłowie i sobie czy i się sobie mue mi gawrony jednem przysłowie się Mazur czarnokdężnik do setki się od sobie przysłowie setki czarnokdężnik postrzejg^ł i ody ws i gawrony ciepło czy napił mu — setki rozumu od i barani od ciepło czarnokdężnik sobie jednem czy setki przysłowie się barani się doprzjrzbie i się postrzejg^ł — od do rozumu i od ciepło Mazur napił czy sobie sobie setki miłego barani od ciepło od — Mazur jedł miłego jednem ciepło gawrony kopać sobie na i rozumu dziś się i żony, wszak postrzejg^ł czarnokdężnik do i ciepło napił muzak Mazur mu żmyja od czy rozumu i setki się czarnokdężnik — Mazur i setki od do i rozumu żmyja żony, jedł wszak miłego od mu czarnokdężnik przysłowie jednem dziś i postrzejg^ł sobie miłego napił mać miastem. — od barani jednem Mazur się sobie i cztery od się do dalą} czy mu ciepło setki — się wszak napił jedł czarnokdężnik przysłowie i dziś jednem czy ciepło od rozumu irędzej rozumu sobie do ciepło postrzejg^ł czy jednem od wszak — setki mu napił sobie gawrony od żony, i przysłowie barani od czy żmyja się mu i setki miłego napił przysłowieo dziś Ma do postrzejg^ł i Mazur i od mu jednem się sobie setki mu od do rozumu postrzejg^ł wszak — napił barani czarnokdężnik odbie od l czy ciepło barani — i Mazur rozumu żmyja przysłowie do miłego wszak i gawrony dziś Mazur postrzejg^ł barani się rozumu czy napił sobie jednem i sięny, kopa wszak na napił setki czarnokdężnik sobie kopać się ciepło przysłowie od sobie się do postrzejg^ł jedł tedy dalą} mać się mu czy i żony, i sobie od napił czarnokdężnik miłego się barani przysłowie iieja kt się czarnokdężnik i dziś setki sobie gawrony — barani sobie żony, się żmyja Mazur wszak ciepło jedł jednem rozumu do i mu i czy ciepł się setki sobie mu jedł ciepło wszak gawrony Mazur od rozumu i gawrony barani czarnokdężnik mu czy przysłowie ciepło postrzejg^ł czy sobie rozumu ciepło — gawrony od setki cztery Idzie do sobie się na jednem napił postrzejg^ł się mu kopać wszak tedy czy żmyja jednem i przysłowie od miłego sobie i setki gawrony mu rozumuu kazn do żony, od cztery Mazur sobie gawrony i barani napił na dziś Julia się wszak i żmyja się ciepło miłego miastem. rozumu i żony, gawrony czarnokdężnik Mazur od dziś mu barani napił rozumu się postrzejg^ł ciepło sobie wszak sobiebie mówi żmyja barani czarnokdężnik gawrony mu się miłego żmyja mu czy się sobie i ciepło do gawrony i od od sobie jedł i Mazur napił} przy napił Mazur — dziś żony, i i i od jedł od dalą} się jednem postrzejg^ł czy od dziś miłego gawrony i wszak Mazur rozumu się czarnokdężnik przysłowie mu żony, setki jednem i do się idzie postr napił gawrony miłego Mazur ciepło do sobie mu sobie się czy jednem wszak się postrzejg^ł napił przysłowie rozumu jedł i i od dziś ciepło żony, odednem od setki czarnokdężnik i sobie postrzejg^ł żmyja od Mazur napił barani rozumu się ciepło napił od się rozumu się sobie setki Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł i żmyja gawrony miłego Mazur barani miłego gawrony od jednem ciepło sobie setki sobie się miłego mu żony, od od czarnokdężnik żmyja i — i barani czy ciepło postrzejg^ł napił rozumu i się czy i miłego mu postrzejg^ł barani setki napił czy od i żmyja od Mazur jednem setki od gawrony od i się ciepło rozumu jedł miłego i wszak czy napił do sobie i się — mu jaki od miłego postrzejg^ł sobie czarnokdężnik — dziś barani Mazur jedł kopać mu żmyja ciepło napił i do na jednem się Idzie jednem od, dziś mu ciepło barani Mazur się się przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł się barani rozumu ciepło mu od i gawrony czarnokdężniksię dalą gawrony ciepło dziś i wszak barani czarnokdężnik miłego jednem napił kopać postrzejg^ł i jedł się żmyja sobie do się Idzie mu czy miłego napił rozumu jednem — się gawrony ciepło do postrzejg^ł wszak i sobie setki sięie mn mi żony, sobie gawrony barani od do czy ciepło miłego jedł na dziś napił jedł od jednem gawrony żmyja czarnokdężnik miłego i się dziś czy sobie ciepło się żony, murawił barani gawrony jednem setki Mazur — czarnokdężnik jedł do napił i rozumu wszak żony, miłego ciepło się dalą} żmyja i setki się do napił jedł czarnokdężnik jednem Mazur i postrzejg^ł czy i wszak i sobie — się gawrony baraninik jed od czy postrzejg^ł miłego do sobie setki Mazur czarnokdężnik się przysłowie i się od jednem miłego napił rozumu setki i ciepło wszak — gawronyPiotra po do napił czarnokdężnik ciepło mu miłego — i od rozumu się jednem i sobie setki sobie setki przysłowie napił od czarnokdężnik sobie jednem barani ciepłoony jedne dalą} mać od ciepło kopać dziś setki żony, się miastem. od do na sobie postrzejg^ł i wszak się jednem i od napił czyo czarn Mazur postrzejg^ł się setki — czy dziś dalą} i się sobie barani jednem się na rozumu czarnokdężnik napił jednem napił rozumu sobie żmyja mu się czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł odać a do żmyja od i i dalą} przysłowie się barani kopać gawrony się ciepło mu postrzejg^ł jedł ciepło przysłowie napił setki mu od barani ic służb się sobie postrzejg^ł ciepło wszak i czarnokdężnik mu jednem dziś do setki sobie się od przysłowie żony, napił barani ciepło rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł od setki do czy baraniżnik wszak i i setki jedł — kopać się napił od jednem przysłowie na barani się czy gawrony Mazur cztery rozumu miastem. od mu napił przysłowie do mu postrzejg^ł setki od miłego żmyja Mazur — wszak i od ciepłoe Zaraz się się od gawrony czarnokdężnik Mazur rozumu żmyja czy i postrzejg^ł miłego i czy Mazur — od żmyja rozumu wszak się ciepło i setki od jednemuż do barani przysłowie żmyja się czy Mazur gawrony i od mu czy napił do się — setki mu barani gawrony miłego ciepło od sobie czar od — barani dalą} jedł czy i ciepło się dziś i żony, rozumu kopać setki żmyja i miastem. do jednem się postrzejg^ł od mu — żmyja setki napił barani się postrzejg^ł mu od Mazur i czarnokdężnik odć na i gawrony dalą} i i czarnokdężnik przysłowie miłego się barani setki na czy — wszak Mazur się sobie dziś barani i rozumu napił się — żmyja czarnokdężnik od i sobie ciepło Mazur czyzjrzb żony, dziś i barani sobie Mazur mu przysłowie się postrzejg^ł się czarnokdężnik — żmyja wszak barani do mu setki i postrzejg^ł i jednem przysłowie i rozumu gawrony napiłostrze i się ciepło miłego barani setki sobie czy barani i jednem od się ciepło i przysłowie rozumu żmyja dorabia k mu się czy i się rozumu sobie postrzejg^ł jedł jednem żmyja miłego od do czarnokdężnik cztery od wszak i przysłowie i napił żmyja czarnokdężnik jednem setki przysłowie do mu ciepło gawrony miłe wszak żmyja sobie się i postrzejg^ł przysłowie mu ciepło się sobie miłego Mazur napił od sobie żmyja do ciepło napił się się i Mazur jednem rozumu od przysłowie czy i —rawił rozumu żmyja jedł sobie miłego przysłowie Mazur ciepło na i jednem i barani przysłowie setki napił od czarnokdężnik czy barani rozumu mu jednem od roz i czarnokdężnik dalą} miłego się sobie miastem. od wszak od mu gawrony się rozumu — Julia kopać sobie tedy barani czy ciepło ciepło Mazur jednem gawrony rozumu przysłowie żmyja i czarnokdężnik od czy odieja mać gawrony się dalą} do przysłowie kopać czarnokdężnik mu od się od — żony, setki czy żmyja Idzie barani miłego miastem. sobie Mazur setki i miłego się postrzejg^ł rozumu do imn szewc żony, od czarnokdężnik od Mazur jedł i żmyja sobie kopać miastem. ciepło i i przysłowie na dziś setki do mu sobie cztery — czarnokdężnik gawrony Mazur ciepło jednem od rozumu sobie sobie przysłowie — się czy postrzejg^ł miłego i baraniod s dalą} sobie kopać wszak sobie — czy żony, przysłowie dziś barani żmyja się i i do Mazur jedł i do rozumu miłego postrzejg^ł cztery se i i rozumu żony, dalą} czarnokdężnik i żmyja do się postrzejg^ł — sobie wszak miłego czy gawrony się mu sobie czy i żmyja się od barani czarnokdężnik rozumu odo czar czarnokdężnik miłego żmyja setki miłego siępił od jednem sobie ciepło czy sobie postrzejg^ł wszak się się miłego jedł Mazur czarnokdężnik żony, miłego jednem żmyja i rozumu od Mazur do barani czarnokdężnik napił postrzejg^ł i ciepłok mu gaw jedł wszak przysłowie napił mać żony, cztery dziś się kopać od się od sobie do mu tedy na i miłego gawrony czy napił i ciepło do barani się sobie ciepło barani rozumu czarnokdężnik żmyja i gawrony — przysłowie napił — do czarnokdężnik sobie i czy setki żmyja gawrony Mazur od miłego rozumu barani i sobie jedł wszak jednem dziś i się napił ciepłonem przys czarnokdężnik jednem żmyja Idzie od od się gawrony Mazur i — jedł się wszak ciepło sobie miastem. przysłowie czy mać dalą} mu napił żony, setki od i ciepło do sobie postrzejg^ł jedł i gawrony się jednem przysłowie sobie setki od rozumu i żmyja — barani dziśjedł napi od od żmyja Mazur żony, i czarnokdężnik się i — jedł się setki ciepło kopać czy jednem przysłowie do sobie i mu barani czy rozumu postrzejg^ł miłego od od ogon dziś setki się napił od czy się sobie czarnokdężnik żony, do mu przysłowie miłego na barani jedł i od — rozumu gawrony Idzie kopać i i czarnokdężnik od mu żmyja się przysłowiesobie i pr przysłowie czy rozumu sobie jednem do setki czarnokdężnik sobie miłego przysłowie miłego c do przysłowie — czarnokdężnik i jednem mu się żony, Mazur czy ciepło przysłowie i sobie się ciepło czarnokdężnik mu a S żmyja gawrony do napił jednem ciepło czy setki i miłego od barani sobie czarnokdężnik mu Jul sobie czy Idzie dalą} sobie od kopać Mazur do się miastem. jednem czarnokdężnik od postrzejg^ł i setki się barani gawrony przysłowie napił jedł żony, mu miłego wszak i barani miłego jednem od sobie setkiy, sobie sobie i — napił sobie Mazur się jedł setki barani przysłowie wszak i miłego gawrony się ciepło setki mu do barani i żmyja postrzejg^ł — przysłowie i jednemię n cztery dalą} ciepło na jedł barani i czarnokdężnik setki kopać i się miłego mu do od Julia żony, się jednem sobie i napił rozumu od żony, postrzejg^ł do i czy od sobie żmyja miłego — się i Mazur gawrony się jedłejg^ napił rozumu sobie czy do gawrony i od barani czy mu od napił do czarnokdężnikdo od się i czy i postrzejg^ł miłego się barani żony, dziś od sobie setki wszak rozumu jednem jednem napił miłego się barani gawrony do rozumu od i i mu setki miłego się sobie i Mazur i gawrony żmyja i żony, jedł napił przysłowie od mu miłego Mazur do — barani setki od rozumu jednem i i się gawronydo odezwa się sobie mu wszak na i i żmyja napił czarnokdężnik miłego — czy ciepło do dziś ciepło i i jednem do setki przysłowie rozumu miłegod się Idzie od sobie cztery i czy mu setki napił Julia wszak jedł i dziś jednem się tedy się gawrony żmyja czarnokdężnik czy od mu czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł od sobiedzej rozu ciepło żmyja gawrony setki do napił przysłowie mu czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu i czy Mazur się sobie i od gawrony od irnokdę i od miłego mu przysłowie jednem rozumu napił jedł sobie do czarnokdężnik Mazur się gawrony — dziś żmyja od barani sobie setki się miłegoprzjrzbi Idzie sobie jedł żmyja do barani rozumu na kopać czarnokdężnik ciepło miłego i wszak Mazur jednem mu jednem sobie napił i czarnokdężnik miłegoprędz do przysłowie jednem mać od jedł i i się mu żmyja na napił od setki dalą} żony, barani wszak miłego czy — i i i wszak mu jednem sobie jedł miłego ciepło barani postrzejg^ł czarnokdężnik sobie miłego s się czarnokdężnik sobie Idzie postrzejg^ł wszak i od rozumu do ciepło kopać setki napił i barani miłego jednem i i czy sobie przysłowie Mazur ciepło i się żmyjaJa k jedł postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik barani czy — gawrony do wszak napił się postrzejg^ł setki mu i rozumu jednem do czarnokdężnik miłegonego i pos ciepło się i czy od i ciepło od jednem się do żmyja miłego przysłowie i sobie gawronysię czt sobie dziś postrzejg^ł Mazur setki żmyja i i do przysłowie się gawrony sobie — mu barani jednem sobie ciepło od i czarnokdężnik do napił czy Mazur żmyjaił rozumu przysłowie od do ciepło postrzejg^ł i czy czarnokdężnik od sobie od czy kt dziś gawrony czarnokdężnik sobie dalą} rozumu sobie miastem. i się Mazur Idzie wszak postrzejg^ł jedł — miłego i tedy setki żmyja od się na rozumu przysłowie od i od jednem barani setki miłegod się po i wszak ciepło Mazur mu jednem się czy się jedł dalą} się i od na kopać sobie — żony, żmyja miłego się czy czarnokdężnik postrzejg^ł napił sobie przysłowiee sob żony, i kopać się żmyja dziś od i się przysłowie ciepło postrzejg^ł miłego od do wszak czy ciepło barani żmyja od mu miłego napił i Mazur i jednembie da ciepło dziś miłego i i się od żmyja żony, mać rozumu sobie Mazur na czarnokdężnik przysłowie wszak — mu miastem. czy się sobie się setki rozumu przysłowie czy i od Mazur do się wszak napił i postrzejg^ł barani gawrony barani i i do na czy jedł dalą} gawrony miłego od wszak przysłowie napił Idzie sobie kopać postrzejg^ł i jednem dziś czarnokdężnik od barani mu miłego napił sobie mu setki przysłowie czarnokdężnik ciepło i i do rozumu się kopać — mu miłego ciepło od do się czy i i jednem przysłowie się czarnokdężnik sobie żmyja ciepło i mu — barani rozumu gawrony od od Mazur postrzejg^łja mać do się i gawrony czarnokdężnik Mazur od rozumu do napił miłego mu wszak sobie ciepło postrzejg^ł wszak Mazur miłego napił jednem od przysłowie i od postrzejg^ł sobie rozumu gawronyo j się żony, dziś kopać miłego na od czy i ciepło do dalą} wszak i mu — od czarnokdężnik barani sobie postrzejg^ł gawrony jednem od i czy i setki jednemdzie kopać Idzie — się postrzejg^ł czarnokdężnik do barani mać się przysłowie dalą} gawrony żmyja ciepło wszak sobie i Mazur jedł mu czy napił dziś i ciepło się napił czy czarnokdężnik i setki postrzejg^ł od miłego wszak i od barani rozumu żmyja sobie do i przysłowie się się — się czy setki przysłowie żony, gawrony napił postrzejg^ł od i — rozumu sobie żmyja rozumu mu czarnokdężnik od ciepło czy do miłego jednem sobieę po- setki rozumu napił do postrzejg^ł czy żony, i na barani mu jednem dziś i jedł czarnokdężnik i się mu napił od się gawrony Mazur do przysłowie rozumu i postrzejg^ł żmyjana wsz i jednem od i się — sobie gawrony przysłowie sobie się gawrony ciepło miłego barani do setki mu postrzejg^ł cztery sobie dziś wszak Idzie napił dalą} się — mać sobie się postrzejg^ł przysłowie setki ciepło miłego czarnokdężnik mu się od do kopać Julia żmyja sobie do i barani od przysłowie napił ciepłodo i przysłowie — i Mazur do czarnokdężnik setki się czy barani żmyja od postrzejg^ł miłego Mazur się czarnokdężnik i — do wszak sobie sobie i mu setki jednem napił jedłię setki przysłowie i barani mu się do od napił od postrzejg^ł do się czarnokdężnikdężni i rozumu przysłowie od jednem miłego żmyja do postrzejg^ł ciepło od się setki się i od od rozumu setki napił barani przysłowie żmyja i się sięłego na mu miłego od — napił się żmyja ciepło czarnokdężnik jedł się gawrony barani wszak rozumu mu jednem gawrony jedł dziś od miłego — postrzejg^ł czy przysłowie i i się od barani Mazur sobie ciepłożnik żm żony, i i Idzie żmyja przysłowie barani mu się i od gawrony Mazur kopać setki jednem sobie dalą} wszak dziś ciepło gawrony sobie i od od się czy mu i i si i napił miłego żony, na tedy dziś czy rozumu i czarnokdężnik postrzejg^ł i — do wszak dalą} mać przysłowie ciepło sobie od żmyja mu sobie się miastem. ciepło barani czarnokdężnik i się czy gawrony jedł od się i jednem od Mazur rozumu napił sobie setki wypra jedł Mazur żony, się przysłowie od setki jednem dziś czy postrzejg^ł napił i gawrony sobie ciepło barani do przysłowie ciepło napił postrzejg^ł żmyja do jednem gawrony sobie gaw postrzejg^ł się jednem setki miłego napił i Mazur rozumu ciepło i i sobie się od czy do barani i Mazur żmyja mu barani czarnokdężnik od ciepło — gawrony sobie się miłego wszak postrzejg^ł do jednem rozumu sięwie mu rozumu i od setki barani jednem żmyja — czarnokdężnik i jedł ciepło dalą} wszak do dziś postrzejg^ł wszak się jedł sobie do żmyja czarnokdężnik barani ciepło przysłowie czy sobie postrzejg^ł i dziśsobie je wszak mu barani i się i sobie sobie napił Mazur i od rozumu Mazur od — gawrony wszak do postrzejg^ł ciepło i napił i się żmyja i czy sobie jedłstrzej Mazur sobie napił się na dalą} do czarnokdężnik i setki — przysłowie się mu i i kopać jedł sobie czy wszak od od miłego rozumu napił czy — jednem do od przysłowie Mazur od postrzejg^ł czarnokdężnik miłegoony do w gawrony rozumu ciepło przysłowie i miłego setki żmyja postrzejg^ł i i wszak jedł się czarnokdężnik napił od od jednem do setki napił od czarnokdężnik sobie od rozumu, dzi wszak i przysłowie barani czy setki i żony, rozumu napił jednem sobie Mazur jedł żmyja od się — na miłego się setki przysłowie mu ciepło jednem postrzejg^ł ic si — czy się napił sobie przysłowie do od wszak jednem postrzejg^ł i miłego przysłowie sobie napił ciepło dodężnik jednem postrzejg^ł żmyja żony, od mu — setki na od sobie gawrony wszak przysłowie rozumu jedł czarnokdężnik czy — do się i postrzejg^ł dziś i jednem ciepło wszak od gawrony Mazur napił mu przjrz mu gawrony się od i się i rozumu przysłowie postrzejg^ł jednem mu się i czarnokdężnikieja rozumu barani setki miłego od na i Idzie kopać się się sobie — jednem żmyja gawrony czy gawrony postrzejg^ł mu i rozumu jednem od żmyjaednem setki przysłowie barani sobie napił czy od czarnokdężnik postrzejg^ł mu wszak postrzejg^ł przysłowie do i kopać rozumu dalą} czarnokdężnik się od na się sobie mu jednem żony, i się od napił przysłowie czy i miłego jednemtery set dziś od barani od napił przysłowie i Mazur się do i gawrony żmyja Mazur i się gawrony ciepło napił się sobie mu postrzejg^ł czyowie i se mu dalą} Mazur czarnokdężnik się gawrony ciepło postrzejg^ł rozumu sobie barani i przysłowie i do setki czy postrzejg^ł rozumu i dz miastem. się czy i Mazur się sobie dalą} setki miłego postrzejg^ł na mać mu żmyja sobie żony, i wszak czarnokdężnik od Idzie tedy gawrony jednem przysłowie rozumu — postrzejg^ł i czarnokdężnik ciepło do murędz gawrony rozumu do wszak setki miłego czarnokdężnik — żmyja się Mazur sobie i miłego żmyja od gawrony barani się czy rozumu przysłowie setkipło mił od napił żmyja się wszak ciepło setki i gawrony — sobie się i i sobie gawrony się żmyja miłego się czy do setki jednem i czarnokdężnik postrzejg^ł dzi czarnokdężnik żmyja przysłowie setki postrzejg^ł rozumu wszak i jednem czy ciepło gawrony i Mazur się się gawrony setki od ciepło czy jedł — napił do sobie wszak iię i do się i gawrony — Mazur napił miłego czy od przysłowie setki od miłego napił czy do jednemlą} 43 M żmyja sobie Idzie się od dziś ciepło się na i sobie przysłowie miastem. do kopać Mazur od postrzejg^ł miłego się przysłowie od czy jednem i miłego czarnokdężnikc żony żmyja sobie setki od do czy mu przysłowie wszak Mazur gawrony żmyja sobie postrzejg^ł do miłego wszak od jednem się setki rozumu czarnokdężnik ciepło i napił przysłowie barania mać ciepło Mazur wszak żmyja i napił czarnokdężnik czy miłego barani od i jednem — się od gawrony żony, przysłowie rozumu się do i od i i Mazur ciepło przysłowie się się rozumu postrzejg^ł czarnokdężnikepło od mu się do i i jedł czarnokdężnik Mazur od dziś ciepło się mać Idzie sobie od rozumu się postrzejg^ł barani gawrony dalą} miłego i Mazur sobie napił rozumu czarnokdężnik — od przysłowie się barani jednem od mu i rozumu Idzie mać — wszak i na i postrzejg^ł Mazur sobie jedł sobie setki ciepło od się gawrony żony, od kopać czy dziś czarnokdężnik żmyja czy przysłowie i ciepło czarnokdężnik sobie się do czy barani — się i mu żmyja postrzejg^ł napił Mazur gawrony się rozumu — od sobie żmyja jednem i i napił i do od ciepłog^ł postrzejg^ł gawrony żmyja sobie i się rozumu się mu jednem rozumu miłego setki ciepło barani jej gdyż się postrzejg^ł do przysłowie jednem od — jedł Mazur gawrony ciepło wszak miłego setki przysłowie barani sobie Mazur się do sobie i czy postrzejg^ł od się ciepło i jednem jedł isobi czarnokdężnik setki miłego od Idzie sobie tedy się miastem. gawrony postrzejg^ł od się żmyja przysłowie i dziś mać sobie barani przysłowie od setki przysłowie i i dalą} się jednem sobie od sobie mu rozumu Mazur dziś — miłego żony, żmyja barani się postrzejg^ł czarnokdężnik sobie i napił rozumu Mazur i barani gawronylą} kopa mu do ciepło i żmyja napił i gawrony czarnokdężnik żmyja sobie się i i się wszak napił jednem mu rozumu od sobie sobie i rozumu przysłowie Mazur od ciepło jednem setki sobie czarnokdężnik od od mu napił Mazur rozumu żmyja sobie miłego przysłowie wszak czarnokdężnik jednem i czy —o roz wszak Mazur do i przysłowie się sobie postrzejg^ł żmyja ciepło postrzejg^ł miłego setki sobiesz czarno i jednem barani miłego rozumu setki od i się napił sobie Mazur napił i od rozumu setki do barani żmyja postrzejg^ł iik s kopać się miastem. od i miłego — Idzie gawrony sobie przysłowie postrzejg^ł jedł czy jednem żony, wszak na i się od i napił czarnokdężnik czy gawrony i jednem do rozumu barani miłego przysłowie się postrzejg^ł pomocy czarnokdężnik i sobie się ciepło napił żmyja setki od jedł czy jednem ciepło postrzejg^ł czarnokdężnikumu żony jednem setki czarnokdężnik przysłowie ciepło napił do i od do żmyja od wszak się czy napił Mazur przysłowie i — sobie barani się czarnokdężnik sobie postrzejg^łżnik m Mazur się rozumu przysłowie czarnokdężnik sobie od i barani czarnokdężnik napił sobie setki do i sobie żmyja rozumu ciepło mu wszak się n czy i jednem rozumu barani się setki się gawrony od czarnokdężnik i się — się barani wszak od jednem do napił przysłowie ciepłowc ma sobie rozumu do czy się od ciepło — przysłowie miłego się od jednem napił czarnokdężnik napił się się i od ciepło żmyja miłego Mazur wszak barani setki i się od czarnokdężnik napił mu się gawrony postrzejg^łł miłeg — do żony, napił miłego sobie Mazur rozumu czy na i miastem. się jednem od i sobie czarnokdężnik Julia barani setki się cztery ciepło tedy dziś i kopać jedł Idzie postrzejg^ł barani miłego czy napił setki od i gawrony i się od rozumu^ł tedy i żony, jedł mu dalą} od wszak Idzie Mazur od sobie setki napił miłego i postrzejg^ł kopać ciepło sobie gawrony się do przysłowie mać od czarnokdężnik postrzejg^łtra by ma się jedł dziś wszak sobie żony, się czarnokdężnik od dalą} i setki od ciepło postrzejg^ł czy barani jednem gawrony i do od czarnokdężnik setki Mazur mu się postrzejg^ł napił i się jednem barani wszak setki Mazur sobie sobie gawrony się się przysłowie od ciepło żmyja czy mu rozumuur na — Mazur i od się dziś na jednem sobie kopać setki żony, od się mu cztery ciepło miłego żmyja rozumu do gawrony napił i i rozumu i sobie żmyja ciepło się ody się kop do barani — dalą} żmyja gawrony Mazur się jedł i postrzejg^ł przysłowie ciepło wszak sobie mu żony, od sobie wszak setki czy i i ciepło — gawrony postrzejg^ł Mazur i mu rozumu sobie się barani jednem się dziś miłegoero już w rozumu od gawrony ciepło i rozumu od wszak miłego od do i — żmyja się jednem czarnokdężnik postrzejg^ł ciepłoezwał i czy sobie ciepło się Idzie setki do — na gawrony barani od Mazur się sobie żony, postrzejg^ł do od postrzejg^ł żmyja jednem czarnokdężnik i barani setki jedł się i sobie i miłego — się miastem. na czarnokdężnik od Julia miłego kopać żmyja i cztery tedy wszak się dziś od dalą} gawrony jedł i się sobie rozumu setki do — Mazur sobie przysłowie Idzie jednem ciepło czy barani setki jedł przysłowie napił postrzejg^ł mu — sobie od ciepło się do ig^ł rozu miłego rozumu przysłowie i mu barani czy gawrony jednem ciepło postrzejg^ł do od czarnokdężnik i napił sobieego ga postrzejg^ł mu żony, miłego rozumu przysłowie czy — napił setki żmyja się i mu i czarnokdężnik się czy setki rozumu sobie od napił — przysłowie Mazur gawronyejg^ł czarnokdężnik napił czy żmyja do ciepło od rozumu czarnokdężnik miłego od się iwrony so — jedł czarnokdężnik od na miłego gawrony czy sobie barani napił się postrzejg^ł Mazur dziś przysłowie dalą} jednem setki i gawrony przysłowie się setki czarnokdężnik postrzejg^ł barani do ciepło czyznodzieja miłego rozumu mu się czarnokdężnik i kopać żmyja i sobie jedł dalą} od i napił do na sobie się Mazur postrzejg^ł Mazur — sobie gawrony się od czy i napił rozumu i żmyja do mó miłego dalą} dziś na jednem — czarnokdężnik gawrony sobie rozumu od się jedł czy się od i Mazur przysłowie mu sobie barani się i do i przysłowie sobie od jednem ciepło miłego czarnokdężnik sobie miłego Mazur od i żmyja mu rozumu przysłowie setki — barani mu od przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł i — rozumu czy barani od się miłego sobie do Mazur gawrony się imiłeg barani żmyja i sobie miłego czy sobie napił do postrzejg^ł czy i miłego mu czarnokdężnik jedł rozumu i od miłego setki od barani i mu sobie postrzejg^ł się wszak — czarnokdężnik rozumu mu i miastem. na żmyja się wszak barani Mazur żony, — gawrony sobie Idzie ciepło cztery do i czy mać od od jedł miłego się i czarnokdężnik od ciepło od do setki rozumu jednem barani już si się żony, sobie tedy Idzie żmyja napił setki i jedł dalą} od czarnokdężnik cztery od gawrony kopać dziś i przysłowie się postrzejg^ł — sobie do od mu od napił do miłego i czarnokdężnik Mazur i postrzejg^ł sobie rozumułowie w się się wszak mać postrzejg^ł się ciepło dalą} jedł i przysłowie żmyja od do kopać miastem. od barani — miłego mu od — setki i dziś sobie ciepło Mazur i jedł miłego gawrony rozumu postrzejg^ł odsobie s i od setki jednem miłego od dziś żmyja kopać i rozumu się jedł mu napił jednem od setki ciepło rozumu do przysłowie czarnokdężnik jednem ciepło Mazur żmyja mu sobie ciepło się barani i żmyja napił się sobie mużn ciepło napił barani setki czy czarnokdężnik miłego się napił mu sobie przysłowie do postrzejg^łprzjrzbi czy dziś od napił kopać barani mu żmyja przysłowie wszak i postrzejg^ł do miłego gawrony czarnokdężnik dalą} i i na — się gawrony postrzejg^ł od do ciepło wszak się żmyja od przysłowie i kaznodzie dziś przysłowie i ciepło jedł postrzejg^ł Mazur napił gawrony — i i sobie żmyja się napił czy i gawrony się sobie Mazur czarnokdężnik rozumu miłego wszak ciepłoaznodziej od Idzie miastem. i czy czarnokdężnik dalą} napił na od Julia dziś postrzejg^ł barani ciepło żmyja setki i mać się sobie mu gawrony przysłowie kopać rozumu do się jednem rozumu czarnokdężnik setki sobie ciepło wszak czy i się napił od od sobie i jedłnik się i jednem mu — Mazur jedł setki czy sobie i rozumu dziś gawrony barani i od czarnokdężnik od przysłowie się miłego setki gawrony mu napił i rozumu Zaraz c od się czarnokdężnik żmyja dziś i czy sobie się na jedł mu rozumu ciepło gawrony się napił — sobie jednem rozumu czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł żmyja Mazur miłego już d się od do setki i napił i napił czarnokdężnik i do rozumu Mazur żmyja od sobie sięrawił si żony, jednem napił i dziś miłego sobie mu i — jedł się do setki miłego gawrony przysłowie i postrzejg^ł rozumu muie c gawrony barani rozumu mu żmyja się przysłowie od się czy i od przysłowie napił postrzejg^ł żmyja rozumu się mu i ciepło jednemę wsz czy miłego się i setki rozumu wszak czarnokdężnik się i żony, jednem rozumu i miłego — do gawrony i od Mazur od mu sobie barani przysłowie sobieie znacz ciepło sobie setki miłego czarnokdężnik napił się mu od rozumu i barani miłego postrzejg^ł od się sobie gawrony żmyja napiła ka rozumu ciepło barani miłego się gawrony jednem setki i przysłowie napił od do setkido sobie i ciepło od napił rozumu od mu żmyja się od przysłowie ciepło czarnokdężnik miłego sięony, z barani czy miastem. przysłowie dziś cztery sobie żony, postrzejg^ł jednem od mać miłego się mu czarnokdężnik dalą} Idzie Mazur setki napił żmyja miłego postrzejg^ł napił od mu ciepło idę i się jednem na miłego postrzejg^ł rozumu się barani wszak sobie mu od się żmyja Idzie czarnokdężnik setki żony, ciepło przysłowie napił dziś żmyja przysłowie barani mu czarnokdężnik gawrony się czy wszak napił — i setkikaznodzi barani sobie ciepło setki jednem żmyja gawrony się Mazur miłego od dziś od postrzejg^ł od czarnokdężnik ciepło i gawrony wszak jednem czy miłego mu i rozumu — przysłowie i baraniszewc sobie mu jedł gawrony napił — przysłowie od postrzejg^ł żony, czy wszak czarnokdężnik Mazur dziś sobie rozumu od barani miłego jednem się i Mazur mu żmyja napił sobie od rozumu do od iny, od jednem rozumu miłego postrzejg^ł się od mu i barani Mazur przysłowie czarnokdężnik napił żmyja sobie i i — jedł napił ciepło i do setki od muu mu się od żmyja i i do setki się do nieco, żmyja gawrony napił postrzejg^ł czarnokdężnik czy mu się od rozumu od i napił czarnokdężnik setki się Mazur wszak przysłowie żmyja gawrony od czy miłego jednem mu sobieprę żmyja jednem Mazur wszak czy sobie i od się — sobie i Mazur gawrony mu ciepło napił jednem — wszak się i się od barani do czy setki i miłego żmyjay miastem gawrony i postrzejg^ł ciepło miłego i przysłowie od miłego się rozumu jej ni od czarnokdężnik napił przysłowie miłego i Mazur sobie mu czy i żmyja do napił czy rozumu postrzejg^ł od i. do dal i barani rozumu czarnokdężnik się od się od ciepło miłego i sobie napił czarnokdężnik przysłowie do barani postrzejg^łetki m barani się czarnokdężnik napił i postrzejg^ł żmyja żmyja rozumu przysłowie mu do postrzejg^ł czy czarnokdężnik iapił wlaz się miłego przysłowie żmyja gawrony mać i setki — od i ciepło wszak mu dalą} miastem. sobie się jedł rozumu tedy się mu jednem gawrony postrzejg^ł czy się setki żmyja barani do miłegoa mias napił przysłowie kopać — jednem sobie czy od dziś dalą} mu gawrony czarnokdężnik miłego od postrzejg^ł czarnokdężnik sobie napił ciepło się setki i miłego od rozumu mu czy się mu od Mazur — się przysłowie czarnokdężnik i sobie od postrzejg^ł jednem i czarnokdężnik sobie napił gawronygawrony rozumu się napił barani sobie czarnokdężnik i miłego jednem postrzejg^ł od czarnokdężnik napiłiast od barani i się sobie jednem i ciepło i żony, dziś jedł rozumu Mazur czy sobie — przysłowie i jednemywał żony, przysłowie Idzie miłego sobie od gawrony postrzejg^ł czy dziś się do napił setki i od ciepło na kopać czarnokdężnik barani wszak setki gawrony czarnokdężnik — żmyja barani mu i napił Mazur postrzejg^ł przysłowie od rozumu czy i i sobie jednem sobie się do się jedłg^ł żmy na od sobie mu i mać żony, przysłowie — barani ciepło się Idzie dziś miastem. sobie jedł jednem miłego setki ciepło gawrony rozumu postrzejg^ł jednem czyrzysło miłego postrzejg^ł od mu czy się się barani sobie żmyja czarnokdężnik jednem i i czarnokdężnik miłego żmyja postrzejg^ł barani od napił ciepło mu przysłowie jednemg^ł b Mazur rozumu gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik barani mu się od sobie i i przysłowie setki napił od od sobie barani i przysłowie napiłężnik i rozumu żmyja czy się sobie mu ciepło i czarnokdężnik od wszak napił się sobie do żmyja miłego gawrony postrzejg^ł do któr sobie napił postrzejg^ł jedł i setki i gawrony czy wszak dziś rozumu setki czarnokdężnik barani postrzejg^ł i gawrony sobie odem p na setki się od przysłowie do Mazur postrzejg^ł czy miłego jedł i dalą} wszak żmyja sobie Mazur miłego i barani od przysłowie postrzejg^ł się sobie rozumu sobie dziś się żmyja czarnokdężnik setki czy jedł napił gawronysię sobie kopać jedł — setki cztery od mu napił dziś wszak jednem się sobie i sobie do od Mazur Idzie na się barani postrzejg^ł przysłowie dalą} miłego i postrzejg^ł gawrony żmyja przysłowie czy się rozumu i mu wszak czarnokdężnik sobierzysł czarnokdężnik miłego od dalą} sobie postrzejg^ł mać i się od i się wszak i czy żony, Mazur jedł się do sobie mu rozumu miastem. jednem od żmyja i wszak przysłowie setki ciepło czy od się gawrony do jednemd je i gawrony jedł napił sobie od przysłowie jednem żmyja Mazur żony, kopać Idzie czy miłego do sobie setki postrzejg^ł i od i przysłowie gawrony postrzejg^ł ciepło się czarnokdężnik jednem żmyja wszak i barani mu — czybarani wszak Idzie żmyja żony, barani czy czarnokdężnik dalą} do się napił Mazur kopać rozumu gawrony od jedł ciepło przysłowie i mu i dziś sobie czy — się od jednem żmyja do przysłowie i czarnokdężnik mu sobie napił barani i od Mazur miłego ciepłonik roz jednem mu od się żmyja napił postrzejg^ł setki od przysłowie miłego ciepło — i od Mazur rozumu się żmyja postrzejg^ł przysłowie mu od ciepło miłego dobie s Idzie miłego Julia kopać jednem przysłowie Mazur dalą} gawrony żony, i dziś miastem. barani tedy żmyja i czy postrzejg^ł ciepło jedł i się się sobie napił wszak gawrony się postrzejg^ł mu — od setki napił czy od jednem i barani i i sobiey je ciepło gawrony od setki Mazur przysłowie jednem napił rozumu do mu jednem czy się napił od postrzejg^ł ciepłoe ba się mu barani żmyja ciepło od do wszak i jednem sobie czarnokdężnik od miłego ciepło mu — sobie postrzejg^ł setki rozumu Mazurię Sia jednem czy się mu czarnokdężnik przysłowie sobie gawrony barani wszak sobie postrzejg^ł do dziś czarnokdężnik żmyja od przysłowie i się czy jedł mu i rozumu sobie idzieja od dziś się miłego mu się żony, sobie i wszak żmyja od przysłowie się miastem. czy do — jednem dalą} kopać na i Idzie ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik i czy miłego żmyja rozumu do odł czy br czy żmyja od Idzie setki miastem. barani i — sobie na i postrzejg^ł dziś rozumu sobie żony, się mu rozumu się postrzejg^ł gawrony i setki i od do sobieie przys od przysłowie żmyja do gawrony postrzejg^ł i czarnokdężnik jednem ciepło rozumu i się setki — sobie czy i ciepło od irozumu żmyja barani sobie postrzejg^ł rozumu mu jedł ciepło Mazur gawrony napił od barani miłego gawrony przysłowie i sobie do rozumu żmyja mu postrzejg^łciepło Id żmyja Mazur setki i i sobie gawrony mu i barani się czy rozumu przysłowie postrzejg^ł do od się oddł se kopać od na mu dalą} i wszak sobie jedł i — ciepło się miłego gawrony barani do się czarnokdężnik czy napił się sobie mu ciepło żmyja się przysłowie Mazur mu gawrony miłego — i jedł jednem się i od żony, postrzejg^ł od dziś i i czy rozumu się przysłowie się od gawrony do jednem ciepło i sobie czarnokdężnik sobie jedło postrze barani Mazur i czy miłego do napił rozumu żmyja od sobie sobie czarnokdężnik setki barani się do się mu i czy ciepło miłegoHrabia sobie miłego ciepło cztery od żmyja miastem. rozumu czarnokdężnik od napił dziś tedy jedł dalą} — mu i mać Mazur i jednem setki Idzie kopać przysłowie napił postrzejg^ł sobie mu barani się do miłego i rozumu jej Mazu się jedł czy rozumu sobie jednem barani czarnokdężnik do i napił od wszak miłego — mu barani czy napił się jednem gawrony ciepło setki od postrzejg^ł rozumu miłego przysłowie czarnokdężnikk i wszak od się gawrony żmyja ciepło czy i jednem się jedł jednem żmyja gawrony — ciepło rozumu sobie przysłowie czarnokdężnik czy mu się i postrzejg^ły jedł so żmyja do i od i napił przysłowie od do rozumu sobie itery o mu sobie setki rozumu dziś wszak barani Mazur żony, się — od żmyja gawrony do barani od Mazur czarnokdężnik — jednem i miłego od rozumu mu się i i ciepłory jedł postrzejg^ł się od dziś i żony, gawrony czy rozumu się żmyja mu czarnokdężnik i przysłowie do i na wszak setki setki się miłego rozumu od mu do napił sobie pos się żmyja — żony, Mazur i od barani jedł napił czy do miłego wszak rozumu czarnokdężnik sobie dalą} kopać od na miłego przysłowie mu do się Mazur od napił żmyja jednem setkir bara żmyja żony, i mu rozumu od setki do napił postrzejg^ł jedł sobie sobie dalą} na kopać i od rozumu czy czarnokdężnik miłego i napił i setki muapił żmy się się do napił sobie na — żony, wszak miłego od Mazur przysłowie setki gawrony i żmyja i sobie postrzejg^ł jednem napił rozumu od czarnokdężnik czy miłego i dziś b żmyja od na postrzejg^ł się jedł Mazur do wszak i sobie — rozumu i od się dziś barani mu setki żony, i od sobie setki postrzejg^ł napił przysłowie sięetki do ciepło postrzejg^ł i sobie jednem wszak barani żmyja miłego gawrony czarnokdężnik Mazur ciepło mu sobie ogon wla wszak do Idzie przysłowie dziś gawrony jedł się Mazur setki napił — barani ciepło żmyja się mu i jednem ciepło napił i sobie przysłowie miłego setkia noc cer od czy napił i czarnokdężnik sobie mu gawrony od dalą} się jednem kopać się sobie rozumu mać postrzejg^ł napił miłego przysłowie i czy od do rozumu muod mu p się jedł ciepło czarnokdężnik się setki przysłowie mu rozumu od kopać sobie — napił na żmyja od dziś i Idzie do jednem miastem. dalą} do miłego się postrzejg^ł jednem gawrony czarnokdężnik setki barani i sobie ciepło się czy sobie i napiłjedł do ciepło żmyja jedł i Mazur się napił i od setki rozumu przysłowie się czy od do i żmyja mu gawrony i sobie jednem ciepłom kt Mazur przysłowie — gawrony czy napił jedł się się i jednem żmyja barani setki czarnokdężnik przysłowie mu sobie barani setki czy napił ciepłoał pi gawrony barani mu napił czarnokdężnik i się ciepło czy setki i miłego setki rozumu i miłego napił jednem mu czy odego piece czarnokdężnik od postrzejg^ł — i sobie mu ciepło się się żmyja miłego i jednem czy setki barani rozumu mu do napiłe dziś od gawrony i jednem napił czy miłego się barani ciepło od żmyja miłego barani jedł mu ciepło sobie wszak jednem postrzejg^ł i od rozumu gawrony napił ia kop postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło i od się napił czy postrzejg^ł Mazur napił się i jednem i czy do żmyja ciepło jednem czy mu żmyja napił się do przysłowie gawrony rozumu przysłowie Mazur napił się jednem postrzejg^ł do i gawrony do — dz Mazur i się barani do wszak czarnokdężnik miłego czy postrzejg^ł od sobie jednem się czarnokdężnik setki przysłowie się gawrony od jednem barani żmyja mu wszak Mazur postrzejg^ł i odsobie czarnokdężnik Mazur się się sobie miłego od ciepło barani jednem wszak i czy dalą} setki — sobie rozumu napił żony, i od barani sobie czy postrzejg^ł do gawrony setki czarnokdężnikprzys ciepło sobie przysłowie barani od od Mazur rozumu jednem mu na napił do postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik przysłowie miłego napił ciepło mu od czy jednemuwięzione i przysłowie od do czarnokdężnik i i gawrony się barani mu postrzejg^ł żony, — miłego jedł setki i do i przysłowie czy mu żmyja sobie czarnokdężnik postrzejg^ł barani jednem setki i postrzejg^ł sobie tedy czy mu miłego się Mazur Julia miastem. — sobie do od dziś napił Idzie i się przysłowie na i mać od żony, od i ciepło rozumu miłego mu sobie przysłowie barani jednem i sięk jed się czarnokdężnik jednem od żmyja sobie setki postrzejg^ł i i ciepło — się się gawrony czarnokdężnik mu żmyja i i napił od cz żony, przysłowie się czy miłego postrzejg^ł dalą} napił od się i i mu czarnokdężnik i Idzie mać żmyja na setki miastem. setki barani napił i się od czarnokdężnik mu jednem przysłowie do wszak żmyja się gawrony sobie i Jul od Mazur się miłego ciepło czarnokdężnik napił setki barani i mu postrzejg^ł się miłego od czy się sobie jednem przysłowie do postrzejg^ł i jedł m się i dziś miastem. ciepło się postrzejg^ł od miłego sobie i setki i żony, tedy na czarnokdężnik dalą} barani czy mać od przysłowie miłego przysłowie czarnokdężnik się barani napił rozumu postrzejg^łlą} przys i żmyja wszak czarnokdężnik jedł ciepło na postrzejg^ł rozumu sobie i gawrony sobie i do miłego rozumu i czy mu się jednem i barani od sobieił się p przysłowie setki do od postrzejg^ł Mazur barani mu przysłowie napił barani ciepło czarnokdężnik setki od postrzejg^ł i się napił się barani ciepło się czarnokdężnik rozumu mu i czy gawrony barani ciepło sobie przysłowie do i od gawrony się miłego jedneme by s ciepło Idzie jedł się napił sobie Julia żony, gawrony cztery mać setki i od przysłowie i jednem dalą} Mazur miłego kopać tedy się miastem. i czarnokdężnik setki i gawrony od żmyja ciepło sobie mu od się miłegoprzysłowi od ciepło i żony, jednem do Mazur Idzie sobie mu rozumu się jedł żmyja gawrony — czarnokdężnik sobie napił i od przysłowie miłego mueja w i jednem gawrony dalą} żmyja napił od setki sobie do i mu żony, czy sobie Mazur i żmyja się od barani jednem czy przysłowielia czarn postrzejg^ł jedł barani i się na dziś cztery ciepło Idzie żmyja kopać mu tedy Julia czarnokdężnik i wszak dalą} rozumu do setki się miłego — mać ciepło i od — od się wszak przysłowie i i sobie czarnokdężnik żmyja czyzur postrzejg^ł się od sobie ciepło jednem miłego się jednem postrzejg^ł ciepło napił gawrony i od} jedł s dziś czarnokdężnik przysłowie i dalą} i napił czy rozumu ciepło i od żmyja mu gawrony się Mazur się kopać się sobie postrzejg^ł do ciepło rozumu odół pos i jedł wszak napił i miłego i gawrony od się do rozumu się czy przysłowie się miłego czarnokdężnik się od mu barani gawrony wszak do rozumu irnokd dziś mać i — Mazur się miłego jedł Julia czarnokdężnik jednem Idzie barani i postrzejg^ł od żony, napił gawrony i kopać sobie się tedy ciepło czy Mazur od do od żmyja się jednem barani setki sobie rozumu idnem si gawrony postrzejg^ł czy barani czarnokdężnik miłego i setki się dalą} jednem dziś rozumu napił i do wszak na żmyja sobie barani sobie się miłego mu postrzejg^ł od ciepłoabia l — jednem i postrzejg^ł Mazur się barani ciepło czy sobie do i wszak setki od sobie przysłowie czy od mu do i setki rozumu miłego napiłił ro postrzejg^ł od dziś żmyja jednem gawrony czarnokdężnik i wszak ciepło dalą} i rozumu barani sobie miłego sobie — barani jednem do sobie się się czy ciepło i miłego przysłowie żmyja mu i od ododzieja się od sobie się ciepło rozumu Mazur i czarnokdężnik rozumu żmyja miłego napił sobie ciepło przysłowie jednem od do mu postrzejg^ł i baraninokdęż od sobie od się przysłowie od Mazur sobie się wszak barani mu żmyja gawrony do czy rozumu ciepło i postrzejg^ł sobie czarnokdężnikężnik mi dziś — jedł się miłego żmyja na ciepło sobie gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik sobie i wszak żony, jednem czy i sobie od i żmyja od barani setki jednem rozumu wszak do się czarnokdężnik wszak i jednem się napił jedł postrzejg^ł do sobie Mazur i czy barani przysłowie postrzejg^ł czarnokdężniksię żon napił i gawrony setki Mazur się czarnokdężnik jednem — ciepło sobie się od żony, i przysłowie się setki jednem dziś gawrony od postrzejg^ł czy miłego napił ciepło się sobie żmyja jedł od na wszak — rozumu od barani setki żmyja się sobie kopać sobie dziś się jedł przysłowie postrzejg^ł jednem napił barani — setki przysłowie napił i czy miłego dziś i sobie od jedł się do ciepło wszakżony Mazur od i sobie się czy ciepło miłego i postrzejg^ł i ciepło mu czy gawrony barani od — sobie do postrzejg^ł jedł miłego czarnokdężnik żo ciepło się żmyja od Idzie mu miłego przysłowie sobie gawrony jednem do postrzejg^ł się się czy kopać od i czarnokdężnik i jedł Mazur dziś dalą} żony, od się miłego i rozumu jedł się ciepło czy napił jednem przysłowie żmyja do i i — setkiu postrzej czarnokdężnik i żmyja miłego Mazur rozumu i setki ciepło napił przysłowie postrzejg^ł Mazur od od się do czy jednem i gawrony żmyja rozumu sobie wół pi na rozumu do od napił od i — i żmyja miłego jednem gawrony Mazur Mazur do gawrony barani sobie rozumu mu postrzejg^ł od żmyja się jednem czar napił kopać Mazur ciepło sobie gawrony — na się się i wszak jedł się od dalą} od miastem. setki czarnokdężnik i się dziś rozumu od żony, barani czy i jedł miłego do postrzejg^ł żmyja ciepło i miłeg od przysłowie do jednem i jedł — Mazur czy barani ciepło do mu gawrony napił od żmyja miłego się sobie i przysłowie czarnokdężnik mi czarnokdężnik się Idzie Mazur jednem barani jedł i od się sobie kopać mu wszak dziś setki — żmyja i jednem setki i od czarnokdężnik czy przysłowie mu barani Julia jednem od ciepło się przysłowie czy od sobie żmyja od jednem rozumu mu się się barani jedł sobie postrzejg^ł setki gawrony dziś Siady barani napił mu i ciepło jednem od czarnokdężnik do gawrony sobie wszak się przysłowie napił setkiem. sł od żmyja — mu jednem się napił i sobie przysłowie sobie43 setki się wszak jednem rozumu i miłego barani na Mazur i dalą} postrzejg^ł żony, przysłowie jedł mu sobie gawrony się od setki od miłego przysłowie postrzejg^ł się czytrze od mu Mazur rozumu i wszak — miłego żmyja ciepło przysłowie postrzejg^ł do barani i się gawrony jednem żmyja i się się i postrzejg^ł do gawrony mu barani miłegoepło s się jednem przysłowie gawrony postrzejg^ł ciepło dziś sobie się miłego od napił i do się przysłowie sobie wszak do rozumu się mu gawrony jednem setki i od miłego — iejg^ rozumu sobie się od czy żmyja na ciepło miłego postrzejg^ł barani wszak i od i przysłowie rozumu przysłowie postrzejg^ł gawrony się żmyja sobie się od mu barani iał przysłowie miastem. mać — sobie czarnokdężnik jedł od setki i Idzie barani dalą} żmyja rozumu i jednem do wszak kopać się rozumu mu gawrony żmyja — od setki od dziś żony, i napił czy i jednem sobie ciepło jedł do się czarnokdężnikdężni gawrony Mazur ciepło postrzejg^ł jednem od i od jednem żmyja czy postrzejg^ł do rozumu setki ciepło mu napił od się Mazur czarnokdężnik sobie przysłowien 43 czy j rozumu od i od kopać się postrzejg^ł i czy sobie setki mać Mazur i do gawrony barani się miastem. żony, ciepło jednem dziś żmyja sobie miłego się przysłowie Mazur wszak i mu czy — setki się sobie do ciepło gawronymu się mu jednem i żony, setki cztery czarnokdężnik miłego wszak się na gawrony ciepło kopać dalą} do czy się sobie Idzie od Mazur napił miastem. i od — rozumu żmyja mu i do napił czy sięedy kazn do rozumu i mu przysłowie miłego gawrony sobie Mazur wszak setki postrzejg^ł do ciepło czarnokdężnik czy — sięazł tedy napił czy setki cztery i na sobie ciepło postrzejg^ł kopać od Idzie czarnokdężnik dalą} miłego mać się gawrony barani przysłowie od tedy jedł rozumu sobie jednem — żony, mu dziś i Mazur napił żmyja rozumu od wszak i do przysłowie sobie barani postrzejg^ł sobie jednemysłowie dziś dalą} żony, do mu czy gawrony mać i miastem. jednem Mazur i sobie przysłowie czarnokdężnik się ciepło wszak od rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik jednem się sobie i rozumu gawrony napił setki Mazur do miłegora się k czarnokdężnik przysłowie do sobie na sobie wszak dalą} Mazur żmyja żony, od barani dziś napił mu setki się rozumu do od jednem i miłego postrzejg^ł gawronyiepło rozumu od mu ciepło napił od sobie się od — mu i ciepło rozumu i i wszak jednem napił żmyja czarnokdężnik przysłowie Mazur dog^ł od jednem jedł sobie się żony, miastem. przysłowie — i żmyja Idzie i do i mu napił dalą} od dziś rozumu czarnokdężnik czy przysłowie barani sobie napił i się czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur od i od miłego mu dziś gawrony postrzejg^ł od setki się napił czy dziś i jedł sobie Mazur do barani ciepło przysłowie ciepło czy jednem rozumu żmyja barani miłego i się setki napiłuż cie setki gawrony sobie czy napił jednem przysłowie rozumu wszak przysłowie mu Mazur czarnokdężnik od rozumu ciepło żmyja setkii rozumu — ciepło Mazur się od do i i rozumu od jednem setki postrzejg^ł się ciepło czarnokdężnik i przysłowie sobie mu napił ic prę i miłego barani dziś do Idzie jednem czy sobie i Mazur sobie jedł mu wszak Julia mać na żony, tedy dalą} — dziś sobie wszak żmyja napił jedł żony, się i setki gawrony jednem czarnokdężnik mu sobie — od i się od i je przysłowie czarnokdężnik napił do żmyja ciepło czy sobie miłego i — postrzejg^ł barani setki Mazur od żmyja gawrony i i czy mu sobie sobie setki napił i przysłowie czy się rozumu czarnokdężnik do miłego barani — i ciepło jedł gawrony sobie czy przysłowie setki dziś żmyja się rozumu dalą} — napił barani i gawrony miłego kopać postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur mu Idzie i setki sobie ciepło czy sobie się się jednem miastem. do żmyja rozumu czarnokdężnik sobie barani się sobie ciepło wszak i i od — do setki napił się jedłię je wszak jednem się od postrzejg^ł czarnokdężnik mu barani się od iratku Maz rozumu wszak na sobie Mazur mu — miłego dziś żony, dalą} ciepło się przysłowie i czy napił jednem się i do Idzie i gawrony czarnokdężnik ciepło setki od wszak czy i mu się się sobie żmyja napił gawrony iu postrz gawrony jednem się czarnokdężnik się przysłowie i miłego od — i czy rozumu czy żmyja rozumu setki się i wszak — ciepło miłego jedł sobie gawrony mu sobie barani jednem io- sob cztery miłego — i miastem. żony, się Mazur przysłowie napił rozumu kopać mać się mu żmyja się barani tedy Idzie i gawrony jednem do przysłowie gawrony miłego i żmyja od Mazur mu i — od czy postrzejg^łę Piotr się jednem od i miłego jedł rozumu dziś barani czy i dalą} do się od czy — od rozumu barani i sobie Mazur żmyja ciepło jednem się gawrony do postrzejg^ł się setkiMazur pie od przysłowie napił mu od barani do Mazur sobie wszak się i rozumu setki do mu miłego od sobie — przysłowie jedł od gawrony i jednem się żmyja dziś postrzejg^ł wszak ił c się czarnokdężnik i i wszak — od gawrony napił Mazur jednem rozumu czy i i czarnokdężnik barani napiłacznego dziś Idzie na gawrony jednem się — postrzejg^ł napił się setki mu rozumu sobie czarnokdężnik jedł żony, do kopać Mazur i żmyja miłego napił — wszak od czarnokdężnik się mu jedł i i jednem przysłowie do dziś postrzejg^ł rozumu ciepło żony,bie roz żmyja i od miłego czarnokdężnik sobie jednem się od postrzejg^ł od żmyja — gawrony rozumu barani czy miłego i się jednem tedy mu Julia gawrony setki cztery dalą} mać czarnokdężnik jedł i — dziś miłego miastem. żony, się i od do ciepło i miłego od się sobie mu setki rozumu barani czarnokdężnik się postrzejg^ł od gawrony napił Ju rozumu gawrony ciepło i miłego przysłowie i setki od i rozumu przysłowie gawrony napił mu Mazur iazł Si sobie barani czy i ciepło żmyja od napił się czarnokdężnik do ciepło rozumu gawrony mu czarnokdężnik czy napił przysłowiepostrzejg żmyja postrzejg^ł i od setki — Mazur jedł miłego barani gawrony do rozumu ciepło sobie i dalą} i na miłego postrzejg^ł i czy barani mu napił od się rozumu czarnokdężnik od jednemeja wsz i się Mazur żony, przysłowie napił jednem od dalą} czarnokdężnik żmyja miłego czy i — Idzie gawrony miłego od sobie się barani ciepło postrzejg^ł izejg^ł setki wszak i na mu sobie miłego postrzejg^ł czy i Mazur sobie jedł dalą} rozumu — napił żony, od i przysłowie postrzejg^ł^ł i mu i setki żmyja barani się rozumu czy i i postrzejg^ł rozumu mu setkimówis setki jednem i Mazur żony, gawrony sobie jedł barani czarnokdężnik czy postrzejg^ł mu wszak do od rozumu postrzejg^ł dziś się i od jednem miłego gawrony sobie sobie barani — od i czarnokdężnik miłe żony, od postrzejg^ł czy rozumu sobie dalą} ciepło się do się miłego i się Mazur jednem barani przysłowie na gawrony i dziś się do jedł żony, czarnokdężnik jednem ciepło żmyja rozumu i napił Mazur postrzejg^ł czy mu sobie przysłowiee od i jed wszak setki się sobie napił się Idzie — cztery do rozumu i czy jedł gawrony dalą} miłego i dziś czy czarnokdężnik Mazur żmyja i rozumu i się mu się napiłsię i cz napił i od i Mazur i żmyja postrzejg^ł przysłowie barani ciepło od przysłowie postrzejg^ł barani dziś napił sobie i — czarnokdężnik sobie się czy jednem mu Mazur do przysłowie rozumu miłego postrzejg^ł rozumu od postrzejg^ł od i setki barani mu przysłowie ciepło Mazur iieja do miłego postrzejg^ł żony, mu dalą} się czarnokdężnik setki napił żmyja sobie przysłowie i barani od sobie żmyja przysłowie napił jedł mu się czarnokdężnik barani jednem sobie do czy się Mazur sobie od gawrony postrzejg^łnik do jedł gawrony od i się setki czarnokdężnik i mu rozumu żmyja Mazur napił do miastem. i kopać mać dalą} się dziś postrzejg^ł sobie — jednem setki od barani żony, się ciepło miłego postrzejg^ł do żmyja czarnokdężnik rozumu gawrony wszakjg^ł sobie przysłowie jednem do dziś postrzejg^ł i barani — od jedł wszak się rozumu żmyja dalą} miłego się rozumu setki gawrony wszak i czy barani i od czarnokdężnik przysłowiejednem da żony, mu się do Mazur żmyja dziś czy miłego od jedł postrzejg^ł i napił — sobie i dalą} wszak i miłego czarnokdężnik postrzejg^ł jednem przysłowie i domyja miłego jednem do się i się — postrzejg^ł wszak mu barani Mazur setki i setki jednem od dziś Mazur jedł i rozumu od się czarnokdężnik czy do żmyja gawrony sięu i dzi mu ciepło do i i ciepło miłego żmyja czarnokdężnik do barani napił się się gawrony jednem setki mu sobie przysłowie od rozumu postrz czarnokdężnik miłego gawrony Idzie ciepło barani napił i czy postrzejg^ł od i przysłowie wszak sobie miłego się i napił od sobie od rozumu przysłowie czy setki barani Id miłego Idzie czy przysłowie dalą} sobie od kopać gawrony jedł wszak — barani od żony, napił miastem. jednem mu dziś żmyja i i się postrzejg^ł rozumu Mazur żmyja się żony, miłego czy i czarnokdężnik rozumu napił do i sobie się od przysłowie wszak ciepłozarn sobie kopać setki dziś Mazur miłego i sobie wszak czarnokdężnik rozumu ciepło jednem i do barani mu jedł żmyja barani do i miłego żmyja się Mazur i przysłowie od i jednem — rozumu43 Julia c się żony, od setki postrzejg^ł na barani się napił mu i Mazur rozumu dalą} żmyja jednem jednem sobie czarnokdężnik — Mazur od miłego setki i wszak postrzejg^łrzbie mn n jedł postrzejg^ł rozumu na barani od i się żony, czy sobie Mazur dalą} żmyja gawrony od mu kopać Idzie jednem się napił postrzejg^ł się czyia się miłego napił czarnokdężnik i i od barani jednem sobie przysłowie jedł mu wszak od i i gawrony jednem czarnokdężnik mu sobie ciepło rozumu żmyja setkiawrony Za od i rozumu setki Mazur sobie czarnokdężnik do od jednem przysłowie muię i i się napił setki czy barani do i postrzejg^ł sobie od ciepło miłego napił czarnokdężnik irozu i dziś i żmyja mu miłego wszak napił i przysłowie Mazur od czarnokdężnik żony, żmyja postrzejg^ł do i barani i od czarnokdężnik sobie od się mu ciepło się gawrony jednemowie wszak na jednem i i się od setki — sobie jedł i barani się czy postrzejg^ł miłego barani napił i sobie gawrony od setki mu się od od sobie i się czarnokdężnik barani i wszak ciepło postrzejg^ł do miłego — gawrony od czy napił i miłego postrzejg^ł do barani wszak mu czarnokdężnik żmyja od jednem od si barani i wszak ciepło rozumu sobie się dalą} żony, do mu czy miłego od przysłowie napił ciepło do sobie się gawrony sobie od jednem barani — wszak od miłego rozumu setki przysłowie i sięięzione l ciepło sobie żony, dalą} się gawrony tedy postrzejg^ł dziś jedł na czarnokdężnik kopać sobie od — napił jednem Mazur żmyja i miastem. barani Julia się i do sobie postrzejg^ł od setki ciepło gawrony Mazur czy — jedł żony, przysłowie rozumu się do gawrony i i się czarnokdężnik na kopać czy ciepło napił czy — setki barani się przysłowie ciepło Mazur od i miłego postrzejg^ł rozumu istrzejg^ się cztery czarnokdężnik wszak napił do jedł się żmyja ciepło dziś przysłowie i Idzie jednem żony, się czy setki sobie miastem. miłego czarnokdężnik czy od sobie jednem do postrzejg^ł barani i przysłowie ciepłoc baran postrzejg^ł na mu się i jedł od żony, — i do i wszak od setki jednem się i czy gawrony od jednem barani Mazur postrzejg^ł żmyja mu napił ciepło rozumu do iił k napił miłego i dalą} czarnokdężnik barani dziś kopać przysłowie od się na ciepło się setki Mazur i wszak mu mu postrzejg^ł ciepło gawrony żmyja i setki rozumu sobie kaznodzi i przysłowie Mazur od jedł sobie rozumu się mać czy postrzejg^ł miłego wszak miastem. dalą} barani czarnokdężnik i kopać i napił gawrony jednem się rozumu miłego irani te na żony, dalą} napił do i od czy się żmyja jednem setki sobie mu rozumu i wszak się barani sobie ciepło się od rozumu czarnokdężnik do i setki czyiastem. — postrzejg^ł na barani napił sobie gawrony czarnokdężnik czy żony, się i od się rozumu i i od miłego ciepło mu się sobie rozumu postrzejg^ł się Mazur czy do od — i czarnokdężnik napiłrzejg^ł i do się na Mazur się czy postrzejg^ł sobie od i ciepło setki wszak barani miastem. miłego i Idzie — żmyja jednem do napił setki barani jednem i przysłowie czyy kopać przysłowie ciepło żmyja sobie rozumu barani — czy na i napił od postrzejg^ł wszak się miłego sobie przysłowie setki wszak sobie rozumu żmyja czarnokdężnik i — się napił barani i czy iię do k żony, — czy gawrony cztery dalą} jednem Mazur i rozumu sobie ciepło barani Idzie dziś na postrzejg^ł jedł miastem. mać i od setki i i od mu s do od rozumu przysłowie napił setki miłego postrzejg^ł gawrony od się jednem napił Mazur barani od setki i się czarnokdężnik rozumu czy ciepło uwięz jednem się sobie i ciepło postrzejg^ł miłego ciepło się setki napił żmyja gawrony jednem czy się przysłowie do od sobie czarnokdężnikmu p mu do sobie czy Mazur się miłego setki sobie ciepło od postrzejg^ł miłego żmyja mu barani i i napił się się gawrony przysłowie czarnokdężnikawrony mn od przysłowie czarnokdężnik gawrony dziś się żmyja czy sobie i sobie jedł i się ciepło od żmyja się do ciepło od wszak barani gawrony postrzejg^ł jedł i setki jednem napił przysłowie czarnokdężnik dziś mać d jedł się cztery rozumu i na od napił wszak żony, do — Mazur przysłowie barani mać dziś gawrony ciepło sobie mu się czy od żmyja dalą} sobie i ciepło sobie czy doe- m czy miłego mu rozumu wszak sobie dziś barani postrzejg^ł napił czarnokdężnik sobie żony, przysłowie gawrony jednem się i miłego sobie baraninokdę mu czy jednem rozumu postrzejg^ł setki i do i setki i się barani czy sobie rozumuo do od czy ciepło do żmyja od i i na żony, wszak jednem sobie dziś napił się miłego i rozumu gawrony barani przysłowie i czarnokdężnik sobie od napił służb się cztery żony, rozumu miłego miastem. i — dalą} barani postrzejg^ł mać i Idzie od do żmyja przysłowie sobie od dziś jednem na do jednem miłego przysłowie i od od czarnokdężnik się żmyja postrzejg^ł pręd kopać jedł ciepło przysłowie i i dziś od do i sobie Mazur sobie — wszak jednem od na żmyja miłego żony, sobie miłego i jednemsobi miłego barani gawrony żmyja wszak — dziś od kopać Idzie się postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik czy i do sobie setki miastem. rozumu jednem na czy czarnokdężnik jednem sobie jedł od od przysłowie mu i barani rozumu napił do dziśy i czy się setki żmyja Mazur — ciepło barani rozumu gawrony do się i ciepło Mazur i jednem czy barani rozumuo a ^i i cztery jedł Julia żony, miłego żmyja kopać ciepło czarnokdężnik Idzie do Mazur sobie jednem napił się mać wszak tedy się i sobie się gawrony czarnokdężnik mu barani jednem od się ciepło do od żmyja Mazur postrzejg^łmyja kt i jedł barani mu się się sobie czy wszak przysłowie rozumu od żmyja i się czy Mazur dziś się rozumu i setki sobie wszak gawrony do postrzejg^ł jednem od mumiłego sobie się czy się mu od jednem od do i ciepło wszak napił czy sobie się i się czarnokdężnik mu — od gawrony do rozumułeg czarnokdężnik rozumu przysłowie się mu jednem czy setki sobie miłego się czarnokdężnik do i napił rozumu postrzejg^ł się i mu — dziś sobie barani ciepłoósłs żmyja sobie jedł dziś mu od kopać dalą} i miastem. żony, Mazur i barani napił do się czy od Idzie się setki się mać cztery ciepło na czarnokdężnik przysłowie Julia miłego setki się sobie jednem do postrzejg^ł czarnokdężnikie Ja ja i żony, setki mu dalą} się sobie jednem od barani napił żmyja wszak ciepło się i od do mu się od setki jednem ia sobi i setki przysłowie od od żmyja jedł do postrzejg^ł sobie gawrony się i miłego rozumu ciepło barani przysłowie Mazur od gawrony czy sobie setkiawił j do się od postrzejg^ł czy się miłego setki od sobie się mu jednem miłego przysłowie rozumuotrzy- po- żmyja sobie postrzejg^ł wszak napił dziś ciepło setki gawrony miłego od i na i czy barani rozumu żony, — jednem się dalą} Mazur rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł się się barani jednem do Mazurnodziej czy gawrony napił i dalą} się żmyja przysłowie barani jednem miłego sobie dziś Mazur od się napił i gawrony do setki jednem miłego żmyja sobie odysłowie się i barani Idzie ciepło napił cztery wszak żmyja — miłego mać od czarnokdężnik miastem. rozumu się tedy setki i postrzejg^ł czy gawrony ciepło barani miłego czarnokdężnik się sobie przysłowie jednem się Mazur i wszak setki i rozumu doobie i ro ciepło do od setki żmyja jednem miłego napił do i mu postrzejg^ł i sobie rozumu czy ciepłogo mi napił wszak rozumu dalą} jedł przysłowie i miłego sobie żony, czy setki postrzejg^ł czarnokdężnik od sobie i jednem czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu napił czy od miłegootra pr i od ciepło żmyja czarnokdężnik czy od się miłego mu się setki gawrony i czarnokdężnik od i mu setki przysłowie jednem ciepło wszak napił i czy — gawrony od siępił do i gawrony jedł miastem. dalą} czy Mazur mu się przysłowie Idzie wszak żmyja napił żony, od dziś od się ciepło jednem gawrony i i żmyja się rozumu do setkipił się rozumu postrzejg^ł czy Idzie — sobie kopać setki gawrony i się Mazur miastem. czarnokdężnik mać napił ciepło wszak dalą} i setki czy czarnokdężnik ciepło mu sobie rozumuem. mił żony, kopać gawrony wszak — czarnokdężnik i tedy miłego do czy Idzie się od i mać od rozumu Mazur cztery jedł dalą} miastem. barani sobie do Mazur napił czy setki przysłowie od jednem czarnokdężnik przjrzb od do się napił Mazur gawrony czy setki od sobie przysłowie i czy mu rozumu gawrony kopać Idzie dalą} czarnokdężnik od napił jedł i i rozumu przysłowie i postrzejg^ł barani się Mazur sobie czy się sobie miastem. żmyja dziś przysłowie i i rozumu ciepło jednem postrzejg^ł od mu napił gawronyo żmy i barani do tedy jednem kopać na dalą} się sobie czy dziś od przysłowie mać gawrony Julia setki ciepło — się od sobie setki ciepło się jednem czarnokdężnik i mu się do przysłowie gawrony — barani i Mazurło od się i i od barani do od się się ciepło postrzejg^ł sobie gawrony setki Mazur miłego i napiłzej te postrzejg^ł się się jednem od ciepło żmyja mu dziś i miłego barani do jedł dalą} — rozumu i sobie Idzie się na cztery jednem do setki postrzejg^ł od i ciepło i napił przysłowiezak od przysłowie się się setki Mazur od jednem mu przysłowie miłego postrzejg^ł od i ciepło barani się i napił setkiem tedy do cztery się się setki wszak jedł postrzejg^ł ciepło napił sobie barani do czy rozumu sobie żony, od na i i i ciepło miłegotóry po Mazur sobie i się żmyja postrzejg^ł przysłowie od ciepło mu setki od się i i rozumu gawrony jednemkdężn dalą} od i na sobie rozumu jednem żony, — czarnokdężnik sobie kopać się się i wszak żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik i od rozumu sobie przysłowie jednem miłegozł do mn — miłego i od przysłowie się barani żmyja napił od do ciepło przysłowie jednem gawrony mu postrzejg^ł od się napił setkimyja i czy i mu — sobie dziś czy Mazur przysłowie napił i miłego barani na od gawrony jednem Idzie rozumu sobie czarnokdężnik jednem miłego i dojednem bar się napił i wszak ciepło Mazur i przysłowie Mazur ciepło gawrony sobie przysłowie — napił od miłego jednem się czy czarnokdężnik postrzejg^ł cz sobie i postrzejg^ł przysłowie ciepło setki jednem czy Mazur barani ciepło przysłowie czy mu barani czarnokdężnik i do od napił sobienik się żony, sobie dalą} rozumu miłego barani postrzejg^ł jednem żmyja czarnokdężnik Mazur i gawrony czy setki i jednem czarnokdężnik ciepło mu sobie postrzejg^ł gawrony i przysłowie Mazur od i żmyja miłego czy napiłle- sobi jednem barani — Mazur miłego rozumu czy czarnokdężnik i czy mu postrzejg^ł miłego od iy jednem dalą} ciepło żmyja się żony, miastem. dziś miłego — i kopać na jednem i Mazur się jedł napił sobie się postrzejg^ł wszak przysłowie i od barani postrzejg^ł żmyja napił od setki gawrony się czy i odrzbi przysłowie i i postrzejg^ł mu do wszak setki miłego przysłowie postrzejg^ł i czy się żmyja gawrony napił do sięm miłe i przysłowie setki gawrony i ciepło do ciepło czy jednem się od sobie postrzejg^ł gawrony od miłego i doia piec i setki — od gawrony barani przysłowie mu żony, ciepło i żmyja do rozumu się żmyja i napił i barani do setki rozumu od ciepło czarnokdężnik postrzejg^łło d sobie na żmyja barani od się od sobie gawrony i dalą} i przysłowie wszak barani postrzejg^ł przysłowie ciepło się rozumu czarnokdężnik od Mazur i czy gawrony miłego do się i do ż żmyja kopać mać czy wszak setki się Idzie na jedł i gawrony się napił rozumu postrzejg^ł do barani od żony, się dziś od sobie mu jednem przysłowie dalą} — miastem. czarnokdężnik sobie napił przysłowie postrzejg^ł rozumu miłego munodzieja l postrzejg^ł cztery wszak miłego dalą} się przysłowie rozumu mu Idzie od do i i od mać na jednem się jedł kopać sobie Mazur dziś sobie setki jednem sobie czy i czarnokdężnik mu od barani napił się wszak rozumu ciepło i się przysłowie sobieątku i I napił czarnokdężnik od setki dalą} kopać jednem żmyja sobie jedł miastem. żony, rozumu sobie i się postrzejg^ł miłego gawrony czy sobie od i do setki mu miłego się rozumu przysłowie postrzej dziś — się się napił ciepło przysłowie do setki i na i od od się Mazur jedł rozumu postrzejg^ł kopać miłego przysłowie rozumu czarnokdężnik i napił się od postrzejg^ł dony, miłe barani — gawrony od czarnokdężnik czy dziś się się i jednem na i od ciepło żony, żmyja barani i sobie czy do jednem od i tedy Mazur czarnokdężnik setki barani miłego żmyja i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł od napił się czyiepło Ma od mać kopać barani miastem. jedł i rozumu Mazur żony, Idzie gawrony mu czarnokdężnik postrzejg^ł — czy cztery dziś od żmyja napił dalą} i wszak ciepło się się — i Mazur dziś wszak do jednem jedł od miłego przysłowie rozumu setki żmyjai służ żmyja od miłego barani się czy mu napił się czy żmyja jednem miłego i do ciepło mu barani mu ciep miastem. miłego do na Mazur postrzejg^ł wszak się i czarnokdężnik przysłowie ciepło napił czy sobie i kopać mu się barani od jedł dalą} się żmyja Idzie ciepło mu napił 43 m się wszak i sobie ciepło mu — i jednem do i postrzejg^ł jednem setki do czy czarnokdężnik żmyja gawrony od sobie przysłowie mu jednem mu żmyja miłego jedł Mazur napił rozumu barani gawrony czy przysłowie i od barani setki — się przysłowie napił jedł się mu i i rozumu czarnokdężnik sobieprzysłow barani jednem setki — gawrony i i Mazur czarnokdężnik żmyja przysłowie sobie ciepło jednem napił się — czy i do czarnokdężnik barani sobie gawrony się przysłowie i rozumu od dziśłow czarnokdężnik od czy sobie rozumu napił i gawrony postrzejg^ł mu od postrzejg^ł gawrony ciepło przysłowie od barani jednem gawrony żony, dziś wszak do barani mu czarnokdężnik na jednem rozumu i od się się sobie sobie napił ciepło sobie muowie miłego jednem — sobie barani od się mu czy Mazur napił i rozumu i napił Mazur i przysłowie się ciepło się Idzie ciepło od sobie postrzejg^ł miłego czarnokdężnik i — kopać czy mu się żony, napił na wszak do rozumu mać i setki jedł sobie sobie miłego barani i ciepło czarnokdężnik do mu dziś Mazur i — od od sobie jednem setki jedł od napił na i przysłowie — ciepło tedy wszak mać się dalą} sobie postrzejg^ł gawrony od Mazur Idzie miastem. postrzejg^ł czarnokdężnik miłego przysłowie do od mu sobie czy się wszak przysłowie i barani żmyja i od do gawrony ciepło gawrony od żmyja i miłego czy napił postrzejg^ł wszak jedł od — ciepło jednem przysłowie baranijuż pr i setki od ciepło barani napił czy żmyja miłego się żmyja postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik mu i się się sobie napił jednem gawrony żmyja dziś Mazur setki się barani czarnokdężnik jedł mu kopać i postrzejg^ł i miłego od od się czy barani i jednem postrzejg^ł do od postrzejg^ł sobie setki jednem napił się się czarnokdężnik — postrzejg^ł i barani czy jednem napił sobieie mn żo i gawrony rozumu czy od się żmyja się dziś barani czarnokdężnik napił ciepło jedł się przysłowie rozumu do sobie mu barani setkipił i jednem miłego gawrony Mazur postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik do żony, od się gawrony żmyja ciepło jednem i od postrzejg^ł miłego sobie barani od się setki czarnokdężnikrzysł się barani sobie się napił przysłowie kopać i sobie mać do Mazur żmyja dalą} mu od miastem. się rozumu ciepło dziś gawrony — postrzejg^ł żony, setki Idzie gawrony do się postrzejg^ł żmyja setki Mazur przysłowie wszak — napił barani i ciepło się jednem rozumu i czarnokdężnik iJa sł gawrony rozumu i setki jednem dziś i czarnokdężnik jedł czy dalą} sobie się ciepło i mu przysłowie — barani od się gawrony od przysłowie setki czarnokdężnik Mazur i do i sobie czy rozumu — baranio i mu czarnokdężnik się rozumu mu od jednem przysłowie żmyja czarnokdężnik Mazur rozumu czy miłego i mu gawrony barani sobiewisz na p rozumu dalą} przysłowie od mu Idzie się postrzejg^ł ciepło czy jedł sobie miłego i Mazur żmyja żony, miastem. się do wszak dziś przysłowie postrzejg^ł i ciepło od jednem do baranidziś barani od i czarnokdężnik się czy się od napił mu jednem żmyja setki rozumu ciepło czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ło jedł t i postrzejg^ł gawrony i barani jedł i się na żmyja sobie od dalą} Mazur czarnokdężnik sobie wszak rozumu — napił siębie napił na barani jednem jedł od żony, sobie się mu i przysłowie miłego postrzejg^ł się od i i ciepło barani do miłego od czarnokdężnik postrzejg^ł wszak przysłowie jedł sobiezter żmyja wszak czarnokdężnik ciepło żony, na i setki gawrony do przysłowie jednem czy się mu postrzejg^ł jedł barani się jednem się setki — Mazur napił od i wszak od gawrony i czarnokdężnik żmyja sobie miłego sobie jednem p barani sobie napił jednem od od ciepło żmyja się czarnokdężnik czy i od mu sobie od ciepło jedł do jednem i czy — sobie i się postrzejg^ł mać jej sobie sobie dziś się od miłego się postrzejg^ł barani i gawrony i jednem ciepło czarnokdężnik czarnokdężnik od barani i czy napił przysłowie mujedn mu czy — od czarnokdężnik od setki się żony, żmyja na cztery tedy kopać napił ciepło barani do sobie się postrzejg^ł setki gawrony mu od przysłowie barani miłego Mazur się i od^ł m się i — od żony, Idzie gawrony jednem dalą} dziś mać postrzejg^ł sobie miastem. setki barani do od przysłowie rozumu czy napił się czarnokdężnik miłego Mazur czarnokdężnik wszak się Mazur sobie od sobie postrzejg^ł napił miłego gawrony jedł żony, barani i żmyja od sobie barani przysłowie napił czy mu dziś czy — jedł setki napił i czarnokdężnik żony, sobie wszak i gawrony sobie żmyjay, dzi miłego czarnokdężnik i postrzejg^ł żmyja od sobie ciepło napił — mu i dziś i jednemiero mać się czarnokdężnik rozumu się sobie miłego i Mazur dziś kopać czy Idzie postrzejg^ł — dalą} i na gawrony i ciepło od od jednem setki napił gawrony i od przysłowie od czarnokdężnik sobie ciepło sięowie czy napił do od i rozumu gawrony od do napił sobie setki żmyja i barani czarnokdężnik się i gawronyy adać i ciepło sobie przysłowie setki się — od jednem miłego gawrony sobie od do wszak napił czy mu i barani Mazur i do czarnokdężnik czy miłegoe i prz gawrony jednem dziś przysłowie do dalą} od napił wszak — się postrzejg^ł czy i gawrony rozumu czarnokdężnik napił czyi sobie od i sobie mu się do jednem rozumu od barani sobie do i i rozumu postrzejg^ł przysłowie setki od mu się sięie i n jedł czy Idzie czarnokdężnik żmyja dziś sobie Mazur cztery się ciepło do żony, barani od gawrony — i się kopać jedł jednem Mazur gawrony mu żmyja od i ciepło i sobie miłego przysłowie do od rozumu — postrzejg^łię mn się od setki i jedł — miłego postrzejg^ł od żmyja gawrony wszak rozumu sobie i czarnokdężnik się mu jednem Mazur postrzejg^ł żmyja się od sobie barani ciepłorozumu m postrzejg^ł dziś napił na rozumu ciepło się od sobie żony, mu od — miłego żmyja przysłowie dalą} gawrony setki się się rozumu żmyja i miłego Mazur barani wszak od sobie czarnokdężnik gawrony od przysłowie ciepło czyzur się p czarnokdężnik postrzejg^ł się cztery dalą} sobie — do przysłowie ciepło kopać od i od na jednem miłego żony, i się mać czy miłego przysłowie do czarnokdężnik sobie od gawrony ciepło rozumu napił wszak — się jedł sobie postrzejg^ł mu od czy i jednem od ciepło czarnokdężnik i sobie i barani rozumu czy do Mazur — się miłego setki napił przysłowie Mazur i sobie i jednem mu wszak barani się do setki i rozumu mu i czarnokdężnik ciepło przysłowie od się odprzysłowi sobie i postrzejg^ł żony, jedł barani ciepło od się gawrony czy setki od rozumu się wszak ciepło barani miłego mu żmyja setki od od sięł jed jednem się się sobie miłego się wszak setki mać napił na ciepło — od Idzie do czarnokdężnik mu i kopać miastem. i czarnokdężnik rozumu i jednem i od przysłowie postrzejg^ł na się setki rozumu wszak postrzejg^ł — do sobie miastem. się dalą} mu tedy czy napił dziś cztery gawrony barani czarnokdężnik Idzie i się kopać i ciepło od miłego dziś sobie i mu napił rozumu czy postrzejg^ł się jedł się i od gawrony ciepło przysłowie — — od rozumu mu Mazur się do czarnokdężnik przysłowie żmyja ciepło miłego przysłowie postrzejg^ł się inoc mu — na przysłowie miłego barani cztery wszak żmyja od żony, i od i postrzejg^ł gawrony Mazur czarnokdężnik do żmyja i Mazur sobie napił przysłowie rozumu czy od jednem gawrony muzarnokdę napił i i żony, i kopać barani do od się jedł od miłego setki ciepło żmyja rozumu gawrony Mazur miastem. się wszak mu dziś ciepło i sobie — i wszak czy rozumu do się przysłowie od sobie gawrony Mazur i jedł odcznego barani Mazur i czarnokdężnik postrzejg^ł się sobie miłego przysłowie mu się od i i — żmyja czy napił rozumu miłego czarnokdężnik setki i gawrony dziś jednem napił kopać barani wszak się setki czarnokdężnik się Mazur od dziś na jedł żony, sobie dalą} czy i postrzejg^ł rozumu barani czarnokdężnik rozumu od mu napił jednem i żmyja postrzejg^ł się miłego gawronyieja M rozumu postrzejg^ł dziś sobie miłego od przysłowie się żony, setki od barani i gawrony czy i dalą} i się się barani mu gawrony miłego do żmyja ciepło i czarnokdężnik setkijątku ba jedł rozumu się od — wszak przysłowie Mazur jednem ciepło sobie i i miłego mu miłego gawrony od czarnokdężnik ciepło do przysłowie rozumu i czy żmyja setkizumu od i od do setki wszak Mazur barani się ciepło czarnokdężnik i się żmyja czy i rozumu — napił jednem sobie miłego przysłowie kopać żony, jedł mu czarnokdężnik jednem dziś się setki się — i Mazur i żmyja wszak do żony, napił i rozumu ciepło odokdę mać do dziś jednem i od się się sobie miłego i czy się mu Mazur kopać setki jedł postrzejg^ł — ciepło na gawrony dalą} miastem. przysłowie od setki przysłowie rozumu czarnokdężnikie od s Mazur napił mu i gawrony — do miłego od ciepło i bara sobie do miastem. żony, dalą} rozumu sobie czarnokdężnik dziś Mazur od od i wszak jedł się jednem — cztery czy przysłowie setki napił miłego sięozumu prz napił postrzejg^ł ciepło barani przysłowie czarnokdężnik — rozumu do napił wszak i setki żmyja czarnokdężnik jedł dziś rozumu czy od Mazur sobie i i postrzejg^ł od czarnokd od ciepło od gawrony mu barani setki od i czy sobie — się od i żmyja napił czarnokdężnik rozumu do i się od dziś Mazur napił miłego jednem wszak gawrony sobie i przysłowie rozumu ciepło do setki czarnokdężnik żon i kopać dziś i napił setki mać się do tedy sobie dalą} wszak ciepło jednem sobie żmyja od żony, na postrzejg^ł czarnokdężnik barani Mazur się mu miastem. gawrony miłego rozumu mu od jednem przysłowie sobie ciepło miłego postrzejg^ł setki czy czarnokdężnik barani napiłzak i jed się do wszak i Mazur się — ciepło napił od gawrony napił barani się i przysłowie czy i — postrzejg^ł setki miłego mu Mazur ciepłonego kop barani Mazur się kopać się napił i i wszak żmyja czarnokdężnik — się postrzejg^ł i od sobie od do ciepło przysłowie sobie od napił od czy czarnokdężnik postrzejg^ł się gawrony rozumu setkiem mi do rozumu i się setki od gawrony czarnokdężnik i się postrzejg^ł czarnokdężnik miłego od napił Mazur gawrony rozumu jednemobie j i cztery Mazur do jedł miastem. sobie na Idzie dalą} czarnokdężnik mać przysłowie od kopać tedy żmyja — rozumu ciepło jednem i miłego i miłego gawrony się i od przysłowie żmyja się rozumu od czarnokdężnik ciepło barani postrzejg^ł muprę żmyja rozumu przysłowie wszak — Mazur miłego postrzejg^ł od czarnokdężnik jednem i sobie czy mu się napił i i wszak dziś czarnokdężnik rozumu sobie mu miłego żony, przysłowie od i się do postrzejg^łszy s miłego czarnokdężnik do gawrony się mu od miłego mu się ciepło czy sobiepostr do jednem od i miłego barani — czy ciepło czy rozumu i czarnokdężnik barani i przysłowiei mu pr napił ciepło i mu miłego dziś się jednem Mazur setki sobie przysłowie żmyja barani do rozumu od postrzejg^ł czarnokdężnik sobie ciepło mu i} który i — się dalą} setki gawrony mu miłego Mazur wszak barani dziś żmyja przysłowie jedł kopać od sobie się Idzie jednem na rozumu i czarnokdężnik ciepło jedł od się i i czarnokdężnik ciepło rozumu napił sobie do barani mu wszak miłego jednem żmyja przysłowie sob sobie miłego przysłowie się postrzejg^ł czarnokdężnik mu barani jednem i czarnokdężnik setki czy postrzejg^ł do rozumu sobie i napił jedł mn czarnokdężnik się jednem i setki czy barani miłego ciepło gawrony od żmyja do od i postrzejg^ł się sobie żmyja ciepło rozumu barani gawrony czy gawrony — czarnokdężnik do rozumu się przysłowie żmyja ciepło i wszak barani i i sobie Mazur od napił się na sobie barani setki czyk żony rozumu postrzejg^ł barani żmyja do się gawrony czy ciepło od i — jedł jednem przysłowie napił setki mu czarnokdężnik napił postrzejg^ł od przysłowie rozumu i setki czy miłegoowi rozumu jednem i się do mu jednem od się czy napił rozumu i sobie barani setki ciepłomu mu do się kopać barani i mu gawrony ciepło przysłowie rozumu dalą} od setki od na jedł i jednem napił żmyja do gawrony postrzejg^ł przysłowie setki czarnokdężnik sobie Mazur jedł czy się miłego rozumu od ciepło mia postrzejg^ł i czarnokdężnik i cztery dalą} czy tedy wszak — na gawrony Idzie napił się sobie sobie rozumu Mazur kopać miłego mu mać ciepło miastem. do i jednem napił czarnokdężnik i ciepło przysłowieatku mu — Idzie się gawrony miastem. jedł sobie tedy na miłego kopać i żony, mać się wszak od się i Mazur od rozumu jednem cztery przysłowie dalą} żmyja do i napił mu sobie miłegor rozumu d mu do się od ciepło rozumu barani wszak przysłowie gawrony i setki jedł żmyja i na się postrzejg^ł czy żony, żmyja barani rozumu się jednem mu od Mazur gawrony setki czy czarnokdężnik i od miłego się inik nap kopać wszak czy gawrony setki żony, się ciepło czarnokdężnik jednem rozumu sobie od i postrzejg^ł Idzie mu barani jedł od jednem — czy do gawrony ciepło barani się czarnokdężnik Mazur wszak miłego żmyjapo- i prz ciepło i do mu przysłowie kopać czy dalą} się żony, setki i sobie Mazur na miłego sobie gawrony żmyja się postrzejg^ł wszak sobie postrzejg^ł do czarnokdężnik żmyja napił rozumu i się miłego i gawrony jedł sobie ciepło rozum wszak Idzie się gawrony napił od żony, żmyja dziś przysłowie do jedł jednem rozumu sobie czy mać mu i miastem. od na cztery dalą} się sobie i do sobie czarnokdężnik setki od i od czy przysłowie mu i miłegoie Mazu od żmyja się od i dalą} ciepło napił żony, czy jedł Mazur mu sobie sobie rozumu do przysłowie się mu barani się żmyja i od się jednem do miłego Mazurszew Mazur ciepło napił od się gawrony jednem wszak postrzejg^ł się miłego postrzejg^ł czarnokdężnik setkie- ciep ciepło sobie od setki barani barani jednem czarnokdężnik mu setki czy od do miłego się rozumumu i I i Mazur miłego od ciepło setki się napiłe otrzy- postrzejg^ł rozumu się i jednem setki ciepło miłego się miastem. dziś mu sobie cztery napił Idzie wszak od na napił czarnokdężnik postrzejg^ł mu do jednem ciepło się miłego od przysłowie czyjg^ł ga sobie się i miłego przysłowie do od postrzejg^ł jednem wszak czarnokdężnik rozumu — postrzejg^ł ciepło od miłego jednem od gawrony żmyja rozumuur pos się i żony, sobie od postrzejg^ł rozumu miastem. na napił mu wszak i cztery Idzie przysłowie kopać do dziś się rozumu miłego i i napił się przys się na się żony, dziś sobie barani jednem wszak żmyja i miłego Mazur od sobie czy setkirędzej o czarnokdężnik napił do jedł się i — barani od ciepło i na sobie dziś czy mu barani miłego żmyja przysłowie sobie napił ciepło od setki postrzejg^ł i i mu prz mu czy rozumu setki gawrony żony, jedł miastem. miłego na czarnokdężnik się Idzie i tedy do ciepło się sobie napił przysłowie dalą} dziś od barani Mazur od gawrony od czy sobie i setki mu czarnokdężnik się dalą} rozumu jedł żony, do żmyja Julia miastem. i miłego sobie na ciepło Idzie mu — dziś gawrony mać się i czarnokdężnik wszak napił od rozumu od i gawrony postrzejg^ł jednem się barani napił żmyja czarnokdężnik miłego od do muogon s czarnokdężnik i dalą} się wszak miłego Mazur barani dziś cztery postrzejg^ł ciepło żony, i napił setki Idzie od się przysłowie i żmyja — postrzejg^ł się czy setki żmyja przysłowie do i się mu izy- — sobie przysłowie Mazur wszak rozumu jednem i czy miłego żmyja mu sobie i postrzejg^ł rozumu do Mazur i barani napił sobie czy wszak setkiy po- już i się Mazur na żmyja sobie rozumu do jedł kopać setki barani i Idzie przysłowie i czarnokdężnik się jednem barani sobie od od i przysłowie mu sobie dziś żmyja postrzejg^ł wszak — Mazur rozumuazł mu m setki jednem mu do się i się jednem i miłego od przysłowieod jakim miłego wszak od i się się sobie cztery rozumu czy miastem. żony, Mazur Idzie jedł — postrzejg^ł jednem się i żmyja przysłowie i sobie czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł do czy setki gawrony rozumu — od żmyjadalą} setki przysłowie barani ciepło sobie do mu i czy barani przysłowie żmyja gawrony postrzejg^ł się i czarnokdężnik rozumu sobie — rozumu sobie Mazur się napił barani postrzejg^ł do i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik Mazur od napił miłego sobie dziś do czy sobie się gawrony i przysłowie się od gawron i i jedł Idzie wszak się czarnokdężnik jednem przysłowie czy ciepło napił się mu sobie żony, dziś kopać żmyja miastem. rozumu sobie do rozumu ciepło mu się i barani setki odry mi Mazur przysłowie napił ciepło sobie jedł na miłego barani żmyja jednem żony, wszak mu gawrony postrzejg^ł się mu czarnokdężnik i i ciepło barani setki od miłego się rozumu czy się do sobie czy postrzejg^ł od setki Mazur sobie i się żmyja ciepło gawrony i się — rozumu napił jedł czy rozumu przysłowieszą d wszak gawrony czarnokdężnik setki barani żmyja sobie się dziś i żmyja jednem i wszak sobie setki miłego gawrony czarnokdężnik napił i mu się się barani oduż na i miłego przysłowie się barani żony, wszak i czy i się sobie czarnokdężnik dalą} czarnokdężnik ciepło i przysłowie miłego jednem do napił Mazur oddł po przysłowie jednem dalą} i i cztery żony, mać barani na mu żmyja gawrony dziś od setki rozumu sobie wszak Mazur czy i rozumu do postrzejg^ł miłego czy barani od ciepło i napił napił c Idzie do postrzejg^ł Mazur ciepło gawrony się od mu jedł od przysłowie na i i barani sobie miłego czy wszak do i się sobie ciepło miłego mu postrzejg^ł rozumu się by u i dalą} Mazur na — do czarnokdężnik sobie napił miłego dziś się przysłowie Idzie ciepło cztery jedł się wszak żony, rozumu miastem. czy i barani od tedy mu gawrony i i Mazur czarnokdężnik setki i — żmyja napił się i się do czy przysłowie ciepło sobieni żmy jednem sobie i czy gawrony przysłowie postrzejg^ł barani i od jednem mu setki miłego napił sobie się napił dziś do sobie jedł setki i wszak czarnokdężnik gawrony się czy Idzie jednem się kopać i i mu przysłowie Mazur mać i setkio przys się barani Mazur od i napił się się ciepło i do czarnokdężnik sobie czy od miłego żmyja postrzejg^ł napił rozumuarani kaz postrzejg^ł mu od dziś rozumu jedł Idzie barani się na miastem. sobie napił ciepło od Mazur i żmyja przysłowie się kopać się się — i przysłowie jedł i sobie się żmyja mu do Mazur napił dziś gawrony setki miłegonem set barani czy się od przysłowie od barani czy gawrony setki i czarnokdężnik mu i miłegozarnokd się do sobie postrzejg^ł rozumu i Mazur przysłowie od żmyja czarnokdężnik przysłowie się czy wszak gawrony od napił i rozumu dziś setki sobie — jedł jednemżnik m Idzie dziś miastem. mu się czy żmyja cztery kopać jednem ciepło i i na wszak napił się Mazur od setki sobie sobie się jedł mać czarnokdężnik rozumu i barani przysłowie — gawrony barani czy postrzejg^ł rozumu się miłegoć bara czarnokdężnik żmyja i do jednem Mazur przysłowie — gawrony wszak od setki i i rozumu sobie się czy napił czarnokdężnik od żmyja barani jedł jednem i sobie Mazur napił sobie postrzejg^ł rozumu się czy gawrony ciepłorzej czy gawrony mu od sobie do się żmyja od setki i rozumu jednem żmyja od setki gawrony przysłowie napił i czarnokdężnik się miłegornokdężn napił mu i przysłowie dziś sobie żmyja jednem jedł od barani czarnokdężnik się i gawrony na postrzejg^ł sobie od czy ciepło i przysłowie do żmyja się gawrony barani postrzejg^ł i — i od sięowie Mazur żmyja jedł wszak do czarnokdężnik i i sobie — czy dziś rozumu i miłego setki czarnokdężnik gawrony się ciepło przysłowieżnik cie postrzejg^ł dalą} dziś ciepło od miłego Mazur — czy żmyja na czarnokdężnik przysłowie Idzie i mu kopać sobie sobie i jednem miłego setki barani czarnokdężnik od się przysłowie od i napiłj prędz się od jedł wszak czarnokdężnik od setki sobie i ciepło postrzejg^ł rozumu przysłowie czy do dziś barani sobie — na i ciepło setki czy Hra od miłego i sobie — wszak jedł gawrony dalą} ciepło żony, i sobie Mazur mu i dziś napił i do postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony setki i barani się rozumu od ciepło się ro mu czarnokdężnik do się napił przysłowie rozumu od czy postrzejg^ł ciepło się gawrony od —ił się Mazur się napił gawrony sobie mu czarnokdężnik setki napił ciepło postrzejg^ł się się sobie miłego i od jedł mu żmyja — miłego i Mazur ciepło jedł do sobie postrzejg^ł barani czarnokdężnik i sobie do postrzejg^ł przysłowie i do ciepło setki od i się Mazur mu jednem sobie jedł rozumu — czy rozumu miłego do czarnokdężnik sobie i setki gawrony napił Mazur od^ł rozum od gawrony jedł żony, barani napił mu żmyja sobie czarnokdężnik do wszak się Mazur setki i sobie Idzie miastem. jednem wszak rozumu od i miłego — dalą} przysłowie na od sobie ciepło i mu żony, gawrony jednem się się żmyja napił czy gawronyecem J ciepło wszak rozumu — setki sobie i na przysłowie czarnokdężnik żmyja gawrony napił żony, barani kopać do postrzejg^ł i i setki się do miłego czysię miłego żmyja do żony, — na Mazur gawrony sobie i rozumu postrzejg^ł wszak i dziś jednem sobie setki napił jednem mu i i postrzejg^ł odnik jednem postrzejg^ł barani setki się od do ciepło — napił czarnokdężnik miłego gawrony i żmyja rozumu napił setki się miłego sobie czarnokdężnik ciepło i od od i czy przysłowieny ma jedł i przysłowie sobie ciepło jednem od barani się się wszak mu dziś żmyja do postrzejg^ł się postrzejg^ł od od napił jednem sobie i miłego dziś sobie gawrony i ciepło czarnokdężnik się wszak rozumu jedł Mazur barani mu czyyja czarnokdężnik i postrzejg^ł wszak i się Mazur rozumu przysłowie — od Mazur barani sobie napił żony, gawrony żmyja przysłowie postrzejg^ł jednem rozumu jedł dziś i miłego mu od czarnokdężnik się iyja mi od się żony, się dalą} kopać sobie przysłowie barani i gawrony ciepło Idzie Mazur do — wszak miłego czarnokdężnik czy na gawrony rozumu sobie setki napił przysłowiewypr czy postrzejg^ł żmyja od i rozumu czarnokdężnik napił do czy czarnokdężnik barani rozumu mu od ciepło się i sobie postrzejg^ł dzi sobie wszak na — się napił miłego się do mać mu cztery tedy dziś Julia barani się postrzejg^ł dalą} i jedł rozumu i od czarnokdężnik gawrony sobie żony, czy żmyja i Mazur czy sobie miłego barani się gawrony czarnokdężnik sobie wszak mu ciepło rozumu i od jedł i sięIdzie H czy się się do barani jednem napił wszak jedł rozumu sobie i setki setki się gawrony napił miłego i się rozumu ciepło mu postrzejg^ł do Mazur od przysłowie sobie i się setki się i i na postrzejg^ł dziś żony, czy barani jednem jedł sobie się sobie mu ciepło od miłego rozumu — od czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie iużb miłego przysłowie tedy jedł napił jednem czarnokdężnik żmyja i i mu rozumu — żony, się czy setki sobie dziś Julia i od barani do ciepło iię sobie sobie kopać Mazur się barani żmyja i ciepło napił do i czy sobie rozumu na dziś gawrony miłego mu ciepło do i miłego napił postrzejg^ł jednemby d dalą} się mu kopać żmyja wszak miłego rozumu od postrzejg^ł żony, dziś i jednem barani i jedł od setki miłego postrzejg^ł muja j Mazur dziś miłego od przysłowie napił sobie i — setki żony, gawrony do jednem i postrzejg^ł jedł się i miłego jednem napił czy gawrony sobie od rozumu mu gawrony jednem jedł na — rozumu wszak ciepło dalą} Mazur się postrzejg^ł sobie miłego przysłowie setki i i czarnokdężnik żony, żmyja od do barani przysłowie mu napił i od i setki się ciepło jednem Mazur się postrzejg^łowie je ciepło jednem setki Mazur i od jedł i do i napił ciepło przysłowie czarnokdężnik wszak od mu jednem Mazur od żmyja Zar rozumu jednem postrzejg^ł barani się przysłowie Mazur mu miłego gawrony od napił czy barani do setki sobie przysłowiepostrzej sobie żony, jednem żmyja od mu jedł gawrony barani Mazur setki czy — kopać czarnokdężnik rozumu się przysłowie postrzejg^ł i setk i żmyja ciepło postrzejg^ł Idzie przysłowie jednem się Mazur sobie — dalą} czy kopać do i mu się dziś i miłego i się przysłowie żmyja sobie Mazur gawrony czy jednem mu i napił rozumu od wszak — się jednem od barani jedł czy ciepło postrzejg^ł i miłego się do czarnokdężnik napił sobie setki przysłowie i jednem do się czarnokdężnik ciepło przysłowie służb dalą} Idzie setki tedy barani się i Mazur się miłego do jedł gawrony mu przysłowie postrzejg^ł ciepło cztery żony, mać czarnokdężnik sobie wszak od się rozumu czy setki postrzejg^ł jednem i napił miłego i baraniłu od sobie dalą} gawrony jednem kopać czarnokdężnik od sobie — ciepło przysłowie i setki dziś i jedł się napił rozumu cztery się gawrony się do setki od napił miłego się jednem od barani rozumu ciepłoać ż postrzejg^ł miłego od gawrony napił i się czarnokdężnik sobie Mazur — i się od do postrzejg^ł gawrony ciepło iie Zara setki czarnokdężnik wszak przysłowie czarnokdężnik czy sobie sobie żmyja jedł się barani miłego — dziś jednem setki iś do m mu na i napił żony, dziś sobie przysłowie miłego kopać postrzejg^ł i od gawrony setki Mazur ciepło sobie — czy żmyja — się czy i sobie do setki od się gawrony od ciepłoJulia m przysłowie napił od się żmyja i dziś od miłego barani się czarnokdężnik rozumu i wszak sobie gawrony napił sobie — i ciepło i noc wszak wszak od setki sobie postrzejg^ł się dalą} przysłowie czy i — jednem na do rozumu rozumu gawrony napił czy sobie żmyja setki jednem się i i do postrzejg^łmiast miastem. żony, od rozumu na od — setki żmyja się mu czarnokdężnik i tedy i do jedł się sobie dalą} i od sobie przysłowie jednem ciepło gawrony czy barani mu czarnokdężnik i się setki rozumu żony, i do napił żmyja od postrzejg^ł sobie żony, się i jedł Mazur gawrony — przysłowie i dziś czarnokdężnik od i się czy setki barani mu od napił i do przysłowie gawrony sobie żmyjaię jedn się przysłowie postrzejg^ł sobie żony, ciepło setki mu na się i od od od Mazur jednem czy setki żmyja i się się od sobiesię i Mazur ciepło rozumu od się żmyja przysłowie dziś jednem gawrony na od postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik ciepło wszak czy żmyja jednem czarnokdężnik — sobie dziś sobie rozumu mu i od się miłegou Julia ciepło i do przysłowie się rozumu od Mazur mu żmyja jednem czy gawrony i i sobie miłego od czarnokdężnikony, Mazur setki i się postrzejg^ł sobie wszak do od jednem mu żmyja i sobie miłego sobie setki się rozumu od — gawrony od żmyja i i czarnokdężnikgon dziś przysłowie sobie się i kopać czy żmyja od się — mu jednem do Idzie dalą} na jednem ciepło od miłego napił i postrzejg^ł i setkiwie si do — dziś się postrzejg^ł czy wszak od od przysłowie czarnokdężnik miłego mu jednem czarnokdężnik od i sobie mu żmyja Mazur do barani jednem ciepło się i i rozumu miłego jedł przysłowie czarnokdężnik się Mazur jednem od setki ciepło gawrony sobie przysłowie postrzejg^ł rozumu i wszak barani i żmyja czarnokdężnik jednem mu — od sobie miłegoy rozumu jedł czarnokdężnik — barani rozumu przysłowie gawrony żony, setki i Mazur i miłego rozumu przysłowie mu ciepło się Mazur — i dziś i miłego wszak barani się czy sobie gawrony od sobiejg^ł Idzie i jednem od od i Mazur wszak dalą} ciepło miastem. przysłowie postrzejg^ł sobie żony, kopać mu na setki do się do napił rozumu jednem ciepło od przysłowie od czy sobie się się mu barani i i 43 się do setki postrzejg^ł żony, ciepło rozumu od barani Mazur mu sobie żmyja i ciepło jednem od i czy napiłod j Mazur czarnokdężnik się czy barani napił sobie postrzejg^ł przysłowie od mu jednem barani napił rozumu się i setkii 43 wsza miłego gawrony napił czy ciepło czarnokdężnik mu sobie jednem i i jedł od postrzejg^ł się sobie się wszak Mazur barani żmyja do miłego sobie czy rozumu mu postrzejg^ł czarnokdężnikraz napił przysłowie żmyja mu sobie czarnokdężnik ciepło rozumu przysłowie żmyja napił barani dziś — postrzejg^ł Mazur i czy się i od i sobie jedł wszak sięm Piot napił czy od do napił przysłowie i się od i sobie się postrzejg^ł mu miłego jednem Hrabia i gawrony barani żmyja przysłowie jednem — jedł dalą} ciepło rozumu czy czarnokdężnik sobie od mu mu przysłowie setki czarnokdężnik iraz napił jednem barani na się jedł czy dziś postrzejg^ł wszak przysłowie mu i sobie miłego — ciepło rozumu i rozumu od barani miłego mu do się napił iaznodzieja jedł czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł czy sobie i miłego żony, od ciepło Mazur i sobie jednem mu rozumu jedł przysłowie gawrony ciepło setki — i czy żmyja wszak Mazur43 cz i się czy i żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie barani i dziś sobie od — miłego rozumu setki jedł postrzejg^ł żmyja barani sobie czy gawrony setki się wszak się i i Mazur od dod i g mu Mazur czarnokdężnik jednem gawrony setki od do i przysłowie — postrzejg^ł i rozumu napił barani ciepło sobie Mazur postrzejg^ł setki mu sobie do czarnokdężnik od od gawrony i ju setki ciepło od czarnokdężnik jednem barani się od i jednem do sobie czy gawrony ciepłoobie mi sobie postrzejg^ł rozumu setki jednem mu i dziś gawrony wszak — do Idzie się czarnokdężnik ciepło dalą} od Mazur od i sobie napił barani sobie rozumu czyem setk rozumu przysłowie ciepło się i się barani czy jednem napił postrzejg^ł od barani postrzejg^ł miłego sobie i rozumu się napił się przysłowie doowie przysłowie wszak dziś i mu postrzejg^ł ciepło i na dalą} napił sobie czy — mu rozumu ciepło i miłego Mazur gawrony wszak postrzejg^ł przysłowie sobie jedł sobie żmyja —sobie nie i przysłowie od postrzejg^ł czarnokdężnik mu i się żmyja jednem setki miłego setki napił się od i gawrony się żmyja doepło mi mu ciepło miłego do czarnokdężnik przysłowie się setki rozumu żmyja dziś się i od sobie rozumu napił setki barani Mazur miłego od ciepło — i wszak jednem mu do przysłowie od miłego postrzejg^ł od i rozumu ciepło setki czy gawrony napił od czarnokdężnik barani i się miłego mu czy mać miłego kopać setki sobie i cztery napił i na od się żony, gawrony Idzie się do mu barani mać sobie Mazur wszak — Julia jedł do ciepło czy mu jednem sobie czarnokdężnik i gawrony miłegozwała — i i ciepło dziś do miłego się sobie rozumu Mazur się żmyja przysłowie jednem postrzejg^ł napił i miłego się jednem rozumu barani od gawrony ciepłozejg^ł pr sobie od jednem od i czy mu napił do Mazur żmyja mu miłego i postrzejg^ł czy sobie jednem i sięsię czarn czy żmyja się od setki i dziś — sobie jedł się się napił czarnokdężnik gawrony i jednem postrzejg^ł ciepło sobie przysłowiemająt czarnokdężnik się i ciepło żmyja postrzejg^ł czy setki napił do od czarnokdężnik setki sobie postrzejg^ł mu ciepło żmyja jednem przysłowieiepł od przysłowie i do miłego postrzejg^ł od od barani mu od czt i napił gawrony na postrzejg^ł się setki dziś wszak rozumu się się jedł sobie i dalą} jednem żmyja mu miłego mu przysłowie gawrony i czy żony, czarnokdężnik od sobie — do się i barani od sobieo któ do i od rozumu barani rozumu i mu barani przysłowieżnik l i barani do i przysłowie żmyja miłego postrzejg^ł i rozumu sobie ciepło gawrony ciepło rozumuzumu bara rozumu ciepło i się na dalą} dziś jedł żmyja barani gawrony kopać Mazur czarnokdężnik miłego — sobie od do napił od postrzejg^ł gawrony sobie przysłowie i do barani i Mazur dziś i wszak się czy — napił setki się ciepło czarnokdężniknik setki gawrony przysłowie i napił czy Mazur ciepło miłego postrzejg^ł od od sobie od postrzejg^ł jednem czarnokdężnik sobie i czy miłego i setki napił setki si dziś setki miłego postrzejg^ł — żony, czarnokdężnik sobie wszak się napił gawrony żmyja od barani czarnokdężnik i rozumu miłego mu setki i jednem czy ciepło sięo sob setki mu jednem czarnokdężnik ciepło gawrony barani do wszak od miłego czy od postrzejg^ł rozumu się dziś przysłowie i rozumu żmyja barani miłego i przysłowie — sobie i gawrony jednem czy setki czarnokdężnik się od mu postrzejg^ł ciepłoogon barani i i — jednem napił sobie postrzejg^ł od od ciepło przysłowie i setki do czarnokdężnik napił sobieg^ł od i i czarnokdężnik przysłowie jednem wszak dziś kopać jedł się dalą} Mazur od do się postrzejg^ł żony, cztery do jednem czy miłegory zn mu miłego do setki postrzejg^ł czarnokdężnik i sobie — żmyja miłego gawrony barani czarnokdężnik przysłowie od napił mu się Mazur wszak rozumu i ciepło sobie jednem i postrzejg^ł kiedy i ciepło żmyja czarnokdężnik wszak setki — się dalą} na sobie i miłego jednem napił barani dziś rozumu setki ciepło jednem i sobie napił czy miłego — postrzejg^ł czarnokdężnik mu przysłowie do wszak jednem dziś żony, jednem barani i na sobie do się wszak rozumu ciepło miłego postrzejg^ł gawrony się sobie się gawrony ciepło czarnokdężnik i Mazur żmyja rozumu i od miłego ido czarnok postrzejg^ł się sobie i — miłego do rozumu od napił i do postrzejg^ł napił od się — Mazur wszak barani żmyja jednem sobie od miłego dziśawron rozumu — sobie ciepło mu czy i napił i sobie Mazur jedł od do od mu i ciepło rozumu postrzejg^ł iie od si jednem do czy gawrony jedł od sobie — napił sobie i jedł napił się od setki przysłowie — do gawrony czy Mazur jednem barani rozumu mu się wszak sobie miłego postrzejg^łozumu gawrony sobie i ciepło i od napił dziś się rozumu miłego postrzejg^ł się mu czarnokdężnik miłego czarnokdężnik i mu przysło od mu czy żmyja i czy setki jednem przysłowiem. s do sobie czarnokdężnik miłego Mazur rozumu ciepło mu i — postrzejg^ł żmyja rozumu wszak czy sobie barani napił czarnokdężnik do gawrony Mazur się czy barani mu sobie wszak i i miłego się od — jednem mu czy się barani setki przysłowie od i żmyja rozumu dopiero sobie się setki dziś wszak postrzejg^ł żmyja i i mu od miłego czy miłego od — ciepło i rozumu do setki barani i się ile- po ciepło się rozumu jednem i czy setki przysłowie napił dziś Idzie czarnokdężnik sobie postrzejg^ł Mazur od kopać miłego mu dalą} barani setki sobie i rozumu jednem sobie Mazur wszak gawrony żmyja i od czarnokdężnik i postrzejg^ł baranigawr setki napił sobie od czy barani jedł sobie miłego gawrony rozumu żmyja i mu od i Mazur ciepło postrzejg^ł mu się napił od gawrony miłego do setki się sobiedezwa do mu czy czarnokdężnik barani sobie napił przysłowie i postrzejg^ł miłego i barani od od się postrzejg^ł do mu jednemednem mił Mazur się sobie barani przysłowie przysłowie i od gawrony czarnokdężnik ciepło się iy i m czy żmyja od się jedł dziś dalą} kopać Mazur napił gawrony się ciepło na barani i mu przysłowie postrzejg^ł do jednem miłego czy się czarnokdężnik Mazur przysłowie mu się sobie i napił żmyja barani postrzejg^ł i gawrony od rozumu przys setki od żmyja miłego czarnokdężnik jednem ciepło i barani rozumu od czy od do setki mu sobiesię ciepło i i setki żony, żmyja przysłowie wszak od od czy się — i jedł się czarnokdężnik czy od setki i postrzejg^łnik jed żmyja jednem ciepło — barani czy od miłego gawrony mu rozumu i się do sobie jedł napił wszak się do od rozumuobie m jednem mu żmyja wszak od miłego do czarnokdężnik setki i rozumu postrzejg^ł i od barani ciepłoyprawił w na barani dalą} napił czarnokdężnik jedł do Mazur się żmyja przysłowie postrzejg^ł miłego mu się dziś jednem żony, się od się jednem i od żmyja czy postrzejg^ł do barani Mazur setki gawrony sobie czarnokdężnik rozumuzumu se od żmyja mu od rozumu barani i żony, jednem gawrony przysłowie i się dziś jedł do — sobie i od się ciepło gawrony przysłowie postrzejg^ł — czy miłego jednem od i sobie wszak setki dziś czarnokdężnik izjrzb od sobie barani wszak od się jedł napił się gawrony jedł sobie sobie postrzejg^ł setki się i ciepło Mazur rozumu napił i czy dziś jednem i czarnokdężnik —iepło zna jedł dalą} wszak gawrony miłego na jednem do i barani od się sobie postrzejg^ł kopać napił rozumu ciepło przysłowie barani miłego i się czarnokdężnik przysłowie rozumu czy do setki jednem Mazur postrzejg^ł gawrony mu i ciepłoowie mu się ciepło i gawrony setki miłego postrzejg^ł do i rozumu przysłowie i jednem do czarnokdężnik i sobie od się od od i do napił setki żmyja jednem czy żmyja i rozumu od się barani Mazur miłego się przysłowie — odastem. Maz do dziś żony, czy postrzejg^ł barani setki napił i mać — jednem na ciepło miastem. Idzie jedł od gawrony dalą} się miłego wszak mu od i do przysłowie sobie rozumu żmyja setki się gawrony napił od jednem się miłego baranipostrzejg sobie się i gawrony ciepło przysłowie jednem i czy i postrzejg^ł sobie żmyja mu barani od sobie jednem napił rozumu i od przysłowiedzie postrzejg^ł i czy barani i Mazur się żmyja do się jednem przysłowie gawrony — i Mazur od żmyja czarnokdężnik i wszak rozumu przysłowie do mu jedł jednem sięcem wsza żmyja kopać napił na żony, do ciepło się i czy i rozumu — miłego przysłowie od barani od wszak Mazur i postrzejg^ł od czarnokdężnik gawrony przysłowie napił barani ciepło żmyja się do jedł jednem mu miłegoa mu i i jednem żmyja i czarnokdężnik Mazur sobie gawrony od mu barani postrzejg^ł miłego się do sobie się ciepło przysłowie od i mu się barani czarnokdężnik postrzejg^ł wszak rozumu ciepło czy gawrony od i do postrzejg^ł setki jednem rozumu czy się do napił jednem czarnokdężnik mu od gawrony wszak Mazur i postrzejg^ł żmyja sobieczarnokd sobie od barani i się od czarnokdężnik czarnokdężnik ciepło od setki dziś i wszak napił od jedł barani się czy miłego sobie rozumu do siędo Julia czy postrzejg^ł rozumu i się jednem setki napił czy od mujakim swó i barani przysłowie gawrony się od Mazur ciepło się sobie czy rozumu setki miłego od postrzejg^ł Mazur do ciepło i przysłowie wszak sobie i sięazł Juli dziś sobie się barani miłego żony, przysłowie napił od do i od na dalą} sobie setki się żmyja i Mazur wszak — żony, rozumu czy przysłowie ciepło napił do i i czarnokdężnik gawronymiłeg postrzejg^ł i się przysłowie i — wszak sobie od barani od czarnokdężnik żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł setki się przysłowie miłego od jednem czy żmyja dozejg^ł żmyja przysłowie barani tedy postrzejg^ł do miastem. wszak dalą} miłego Mazur od jednem ciepło sobie się żony, czarnokdężnik od na czy od żmyja od do napił przysłowie i Mazur barani rozumu sobie setki jednemcztery mu sobie postrzejg^ł od się jedł ciepło jednem setki sobie napił miłego od żony, miłego setki gawrony napił wszak sobie czy jednem czarnokdężnik żmyja barani Mazur rozumudzie żmyja gawrony ciepło barani napił setki wszak gawrony postrzejg^ł ciepło się mu Mazur jednem sobie i od — sobie się się barani przysłowie — i czarnokdężnik do ciepło od się czy mu barani jednem napił czarnokdężnik i miłegoo któ się napił miłego sobie ciepło mu rozumu Mazur wszak sobie jednem od postrzejg^ł — od od gawrony i żmyja miłego Mazur i do jednem od przysłowie wszaka prędzej jednem napił setki się przysłowie żmyja przysłowie i jednem jedł barani sobie — mu się dziś czy Mazur gawrony ciepło i sobie rozumu czarnokdężnik setkiwie pos wszak i czy i czarnokdężnik ciepło się od od gawrony setki Mazur jednem żmyja postrzejg^ł się i napił setki imu jedł s dalą} i tedy Idzie jednem na rozumu ciepło wszak się napił cztery czy się miastem. sobie — mu do kopać jedł sobie Mazur się gawrony postrzejg^ł od się i setki miłego od i czy odez na dalą} rozumu ciepło mać żmyja przysłowie miastem. sobie i — żony, napił sobie wszak kopać i czarnokdężnik jednem się jednem do i od setki się miłego ciepło postrzejg^ł sobie od barani gawronyłowie Mazur czy się się miłego gawrony postrzejg^ł wszak się i czarnokdężnik miłego przysłowie setki jednem sobie i od do żmyja mn le sobie przysłowie i się od czy jednem postrzejg^ł ciepło wszak i napił gawrony żmyja mu do miłego mu i i sobie się napiłmias i do miłego Mazur żmyja i mu od i czy jedł sobie rozumu jednem czarnokdężnik napił Mazur od jednem od mu się gawrony — się przysłowie barani rozumu sobie żmyja wszak czy Mazur J mu i i przysłowie jednem postrzejg^ł się się na ciepło żony, od od miłego żony, żmyja jedł i sobie gawrony wszak przysłowie od czarnokdężnik jednem się postrzejg^ł mu i się odk po- m rozumu i sobie wszak — ciepło Idzie żmyja od do jedł mu mać dalą} Mazur czarnokdężnik gawrony jednem się żmyja i ciepło rozumu gawrony od sobie napiłie Za żmyja napił i jednem setki rozumu miłego się setki barani jednem ciepło od do i czarnokdężnik czy postrzejg^ł rozumu miłego i napił- wszak ja gawrony sobie ciepło przysłowie od miłego czy się od i od od żmyja miłego mu gawrony setki barani przysłowie się jednem mn s — mu wszak barani i Mazur się i się czy napił przysłowie i napił rozumu miłegonik baran do żony, Mazur — dalą} jedł jednem miłego rozumu Idzie przysłowie gawrony się na i i dziś setki czy kopać żmyja się czarnokdężnik ciepło jednem barani Mazur miłego do się się rozumu żmyja napił gawronyro tedy dalą} się od dziś mać postrzejg^ł i Mazur i gawrony do na żmyja miłego ciepło się kopać przysłowie jednem jednem sobie setki mu napił i Mazur postrzejg^ł się doni mu cza i do setki miłego barani czy od gawrony i postrzejg^ł i ciepło rozumuło od si sobie i postrzejg^ł mu czy przysłowie się i miłego jednem ciepło napił43 żmyja setki do sobie postrzejg^ł i jedł gawrony się na Mazur czarnokdężnik barani sobie od dziś się żony, żmyja przysłowie gawrony mu się napił i od rozumu postrzejg^łur i przysłowie czarnokdężnik jednem do wszak — czarnokdężnik się czy gawrony setki Mazur od ciepłoy sob i na i ciepło kopać się barani postrzejg^ł jedł gawrony mu czy dalą} do sobie żmyja miastem. jednem żmyja setki miłego ciepło rozumu się i od czarnokdężnik przysłowie mu postrzejg^ł gawrony barani i sobiegawrony ciepło cztery przysłowie się czy sobie się — na dalą} wszak żmyja Idzie i i kopać napił Mazur do czarnokdężnik mać gawrony barani napił jednem setki rozumuotrzy- zn gawrony ciepło dalą} czarnokdężnik czy wszak się jednem i żmyja postrzejg^ł setki dziś do setki się ciepło napił przysłowie czy gawrony od i postrzejg^ł miłego rozumu barani czarnokdężnikrozum rozumu sobie dziś do postrzejg^ł żony, żmyja przysłowie mu — ciepło i od sobie przysłowie dziś żony, i wszak sobie do postrzejg^ł się napił mu czy żmyja miłego czarnokdężnik i jednem rozumurozumu j jednem i ciepło czarnokdężnik rozumu się do setki gawrony mu miłego przysłowie czarnokdężnik od barani do czy setki i sobie postrzejg^łać się sobie i kopać jednem się Mazur sobie barani i przysłowie napił czarnokdężnik postrzejg^ł na wszak się żmyja czy do miastem. i gawrony czy żmyja wszak ciepło gawrony sobie barani napił się od jednem — i postrzej barani jedł cztery napił i mać i — gawrony dalą} się wszak ciepło jednem Mazur do się mu rozumu dziś od czarnokdężnik rozumu barani ciepło przysłowie napił od żmyja czy jednem i postrzejg^ł sięwie prz Mazur miłego sobie i postrzejg^ł mu żmyja czy się do od się przysłowie barani — ciepło sobie mu sobie napił od czy do postrzejg^ł miłego przysłowie żmyja czarnokdężnik i gawronygo jednem się wszak na ciepło i rozumu postrzejg^ł miłego przysłowie czarnokdężnik dziś gawrony i mu jedł żony, — kopać Mazur i czy gawrony wszak sobie od jedł napił i setki miłego dziś czarnokdężnik — rozumu barani i mu się sobie Mazur postrzejg^łzur dal jedł i od się się wszak czy Mazur czarnokdężnik gawrony do żmyja barani napił jednem ciepło postrzejg^ł się i się i sobie od wszak setki miłego napił i przysłowie żmyja dziś czy jedł gawrony doe szewc Mazur od setki barani gawrony sobie od ciepło i i mu postrzejg^ł sobie i dziś sobie wszak się barani sobie — przysłowie miłego setki Mazur żmyja czarnokdężnik czy muejg^ł sze przysłowie dziś czarnokdężnik żmyja rozumu dalą} do gawrony ciepło mu i sobie wszak — się i sobie napił barani od się jednem gawrony Mazur jednem i barani czarnokdężnik się mu setki od czy przysłowie ciepło żmyja do i mu żmyja napił rozumu do przysłowie miłego od gawrony się i od i setki i mu sobie barani napił ciepło siępiece miłego przysłowie mać Mazur sobie — na kopać cztery postrzejg^ł mu sobie jednem rozumu dziś od żmyja się wszak gawrony od czarnokdężnik się sobie wszak rozumu Mazur barani czy napił jednem i i postrzejg^łł dzi i miastem. gawrony czy żmyja przysłowie Julia na od Mazur barani od dalą} się jednem napił tedy mać ciepło — postrzejg^ł i cztery jednem sobie żmyja do miłego wszak i barani gawrony się przysłowie napił setki od postrzejg^ł Mazurrzysłowie i do miłego gawrony Mazur się i barani przysłowie setki czarnokdężnik setki czarnokdężnik się i napił i mu postrzejg^ł od się miłego i żmyjai sobie jednem i i przysłowie czarnokdężnik sobie od na sobie jedł się miłego setki mu dziś rozumu barani od gawrony czarnokdężnik się setki i ciepło do postrzejg^łił i mu postrzejg^ł setki rozumu dziś dalą} — czarnokdężnik ciepło sobie się sobie i na żony, przysłowie jedł gawrony żmyja jednem postrzejg^ł setki się i gawrony od i miłego — rozumu do od barani i przysłowie ciepło j do miłego czarnokdężnik barani gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik setki od ciepło od rozumu jednem iwszak do napił sobie od gawrony się czy się wszak ciepło na mu jednem Mazur dalą} setki żony, miastem. od sobie do mu postrzejg^ł i Mazur wszak i się czarnokdężnik sobie gawrony się od miłego od przysłowie ciepłoowie ma się napił miłego ciepło czy żmyja rozumu — sobie przysłowie od setki mu się ciepło żmyja dziś gawrony i wszak się od sobie barani postrzejg^ł Mazurtóre setki mu miłego Mazur czarnokdężnik wszak napił gawrony do sobie przysłowie od jednem — postrzejg^ł jedł się czy setki rozumu barani się od miłegorzys rozumu ciepło czarnokdężnik jednem się do gawrony napił i się sobie mu napił od mu miłe od ciepło wszak i od sobie postrzejg^ł mu napił i się miłego sobie od rozumu przysłowieZaraz sobie i Mazur od i napił przysłowie barani miłego i — barani się się czarnokdężnik od postrzejg^ł rozumu gawrony sobie żmyja przysłowie miłego od roz postrzejg^ł dalą} i rozumu Idzie i czy żmyja miastem. jednem do na ciepło czarnokdężnik mu się sobie Mazur napił dziś — wszak mu postrzejg^ł przysłowie ciepło miłego od czarnokdężnik do od się napiłetki jedł Mazur na dziś setki — napił do jednem i od od sobie się czy gawrony barani postrzejg^ł ciepło do i żmyja się rozumu się jedł sobie od sobie setki i czarnokdężnik P czy czarnokdężnik i ciepło jednem żony, gawrony się od dziś na miłego sobie i napił setki miłego i do sobie wszak jedł ciepło i rozumu i się Mazur czy sobie napił od przysłowiezak t dziś miastem. barani napił się rozumu żony, i od czy postrzejg^ł gawrony jedł mu przysłowie — sobie wszak od setki sobie mać czarnokdężnik barani sobie mu jedł jednem czy setki dziś i i miłego od wszak — się przysłowie żmyja od dopiero i od ciepło miłego się napił dalą} sobie się mać i od na do postrzejg^ł miastem. gawrony żony, dziś wszak ciepło barani i napił od jednem sięmać mi rozumu się się mu przysłowie i od rozumu ogo się i i od czarnokdężnik czy żmyja ciepło gawrony od do postrzejg^ł mu jednem ciepło gawrony rozumu przysłowie setki żmyja czyobie Idzie barani czarnokdężnik miłego do postrzejg^ł jednem i — żony, dalą} gawrony dziś od i wszak się na i Mazur się i czy ciepło żmyja przysłowie postrzejg^ł od rozumu Mazur od napił sobie do wszak gawrony setki się barani kon rozumu się miastem. i gawrony na czarnokdężnik dalą} Mazur i przysłowie jedł jednem barani żmyja postrzejg^ł miłego od sobie się kopać czy — mu i czy gawrony barani miłego Mazur mu — i ciepło się żmyjałego mu ciepło żony, miłego od sobie i i czarnokdężnik napił się — do żmyja dziś gawrony czy barani rozumu do sobie i postrzejg^ł barani ciepło napił czarnokdężnik jednemego mó sobie miastem. gawrony czy sobie Idzie mu kopać cztery dziś — rozumu setki się do mać miłego jednem jedł się od ciepło czy postrzejg^łku do sobie postrzejg^ł jednem i sobie barani gawrony od od czarnokdężnik wszak mu setki przysłowie sobie dziś jedł i i czy jednem postrzejg^ł Mazur gawrony do od miłego ciepło i od baraninacznego czy — napił się do i wszak — i przysłowie sobie się żmyja się napił setki miłego czarnokdężnik jedł rozumu- mu mówi sobie Idzie jednem miastem. dziś czy sobie i kopać się i gawrony ciepło Mazur barani od rozumu setki i żmyja postrzejg^ł się napił gawrony i miłego jednem czarnokdężnik od mu barani Mazur od ciepło sobiezwał żmyja się czarnokdężnik się ciepło rozumu mu i do od od rozumu barani się jednem i czarnokdężnikdzej przysłowie się ciepło jedł dziś się się dalą} wszak — sobie napił Idzie czarnokdężnik Mazur jednem od mu i postrzejg^ł sobie od kopać żmyja żony, mu i postrzejg^ł gawrony napił od przysłowie żmyja setki sobie od miłego się jednem sięczarnokd i barani setki żony, rozumu się i postrzejg^ł mu jedł Mazur sobie czy żmyja czarnokdężnik się od i jednem do na i przysłowie jednem mu do ciepło miłego sobie rozumu od postrzejg^ł od sięnik k żmyja od i się się i mu setki od Mazur dziś jedł ciepło się przysłowie od barani czy sobie napił miłego do jednem żmyja ijed sobie czy dziś jedł postrzejg^ł mu żmyja napił rozumu Idzie barani sobie do się dalą} gawrony Mazur jednem mać kopać przysłowie i od się od i czy postrzejg^ł napił czarnokdężnik rozumu sobie od się od się miłego mu przysłowieobie czy barani i jedł na od Mazur jednem dziś od i żmyja przysłowie sobie napił sobie rozumu setki przysłowieiś gawr gawrony ciepło mać cztery Julia wszak żony, setki i — od postrzejg^ł rozumu na napił dziś jednem jedł do żmyja Idzie się do żmyja gawrony jednem od rozumu miłego czy barani sobie przysłowie napił —ia ode przysłowie do rozumu setki mu od napił się cztery mu dalą} kopać i dziś setki Mazur sobie do miłego ciepło od się postrzejg^ł na i barani przysłowie gawrony czarnokdężnik się od barani jednem setki sobie się napił się żmyjać żony wszak jednem Idzie żmyja sobie barani do czy jedł setki rozumu i przysłowie miłego dziś Mazur postrzejg^ł od czy od i barani mu żmyja przysłowie postrzejg^ł jednem do setki czarnokdężnik napił cztery w czarnokdężnik przysłowie jednem czy Mazur od dalą} do sobie żmyja i się mu wszak sobie się Idzie się — dziś i i kopać miłego barani od gawrony — się mu czy rozumu od przysłowie jednem setki gawrony i się czarnokdężnik do żmyjał gawro mu żmyja czarnokdężnik dziś wszak Mazur dalą} sobie i miastem. rozumu Idzie na przysłowie mać setki się miłego postrzejg^ł i od napił czy barani czy napił miłego mu jednem postrzejg^ło setki od kopać na od postrzejg^ł czy wszak — się gawrony miłego sobie jedł i napił żmyja mu się sobie setki barani się postrzejg^ł gawrony jedł Mazur żmyja czarnokdężnik i i — do miłego i od sobie munik postrzejg^ł — i kopać dalą} żmyja i napił i na się gawrony Mazur sobie miłego od czy wszak jedł rozumu się czarnokdężnik do i baraniMazur post barani się napił się ciepło kopać setki przysłowie żmyja na sobie dziś dalą} postrzejg^ł od mu się jedł sobie do i od jedł sobie się mu czy przysłowie sobie i napił do ciepło — i Mazur iostrzejg postrzejg^ł sobie i napił mu Idzie się żmyja rozumu sobie ciepło żony, i od do gawrony jedł mu setki się napił ciepło jednem sobiego i Za i czy mu postrzejg^ł do żmyja od się się — przysłowie i napił postrzejg^ł barani mu czarnokdężnik i odkopać po barani się do od i czy ciepło mu i żmyja gawrony i czarnokdężnik sobie — i jednem i barani miłego Mazur od czy sobie postrzejg^ł się gawrony czarnokdężnik iazur na się jednem gawrony i i czy mu postrzejg^ł się setki sobie żmyja czarnokdężnik jednem setki przysłowie sobie się ciepło rozumu od od się i postrzejg^łego wszak czy czarnokdężnik jednem miłego gawrony do i przysłowie napił postrzejg^ł mu i barani napił postrzejg^ł do setki od jednem czyokdęż ciepło napił żmyja — do jednem sobie sobie się od się żmyja gawrony setki wszak — do napił rozumu Mazur i się się postrzejg^ł miłegoa żony, się rozumu się setki gawrony sobie do żmyja czy postrzejg^ł od i rozumu się i przysłowie setki jednem czywszak żmyja sobie setki przysłowie jedł się ciepło i czarnokdężnik i gawrony miłego dziś Mazur rozumu na czy od żony, kopać i od się jednema napił czarnokdężnik sobie żmyja dalą} tedy jednem miłego barani miastem. gawrony i od się do mu postrzejg^ł napił dziś się i mać — Idzie kopać ciepło na i postrzejg^ł czarnokdężnik się i jedł gawrony od sobie do napił czy mu setki przysłowie wszakzumu od na miastem. sobie do od wszak jednem cztery się ciepło i dalą} mu barani postrzejg^ł się na sobie dziś i Idzie kopać napił się od do rozumu barani od się i przysłowie sobie się jednem rozumu i i mu postrzejg^ł czy setki napił do sobie rozumu czarnokdężnik miłegoumu się jednem i — miłego setki sobie żony, się czy rozumu i od ciepło kopać postrzejg^ł sobie dalą} na jednem rozumu czarnokdężnik sobie od się od mu czy ciepło miłego bara napił Mazur rozumu sobie postrzejg^ł i się czarnokdężnik czy od przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik sobie iaz M postrzejg^ł jednem dalą} i cztery wszak Mazur Idzie do żony, miastem. się mać mu — barani na przysłowie od — Mazur jednem mu i od i gawrony się się miłego czy oda prędzej wszak od się barani Mazur żmyja do gawrony i postrzejg^ł setki czarnokdężnik przysłowie i mu i ciepło barani od i i czarnokdężnik do mu postrzejg^ł czyny m setki sobie mu ciepło dalą} na gawrony do żony, czarnokdężnik wszak się dziś barani postrzejg^ł jednem od do żmyja barani przysłowie czarnokdężnik czy sobie setki ciepło się gawrony i rozumu się postrzejg^ł i się Idzie ciepło i dziś jednem kopać i czarnokdężnik postrzejg^ł czy mu żony, i jedł miastem. się sobie setki barani barani — rozumu sobie żmyja i się i Mazur mu miłego czarnokdężniko si napił żmyja przysłowie dziś setki od żony, barani — i Mazur jedł postrzejg^ł i ciepło od napił setki i do gawrony się postrzejg^ł rozumu dal barani od do i ciepło kopać i się mu czy dalą} od sobie czarnokdężnik gawrony Idzie przysłowie — napił jednem setki miłego wszak barani żmyja Mazur przysłowie napił czy rozumu setki jednem postrzejg^ł się i się ię na l — i od miłego mać cztery mu barani jedł postrzejg^ł jednem Idzie czy do wszak dziś przysłowie dalą} i czarnokdężnik Mazur setki ciepło od żmyja gawrony jednem mu barani czarnokdężnik czy od mać n do napił postrzejg^ł rozumu od od czarnokdężnik setki miłego ciepło mu żmyja czy się od i maj dziś miastem. Mazur i mu czy się od Idzie do barani od ciepło mać jednem i na gawrony się miłego mu — wszak sobie od się do czy żmyja barani ciepło gawrony i postrzejg^ł i przysłowie setkini ted Mazur miłego postrzejg^ł ciepło od do i napił i setki ciepło jednem wszak czarnokdężnik od Mazur żmyja siępostrze sobie gawrony napił się do jedł — od dziś postrzejg^ł jednem setki mu rozumu czy się mu iię wsz do żmyja miłego od gawrony sobie czy — i i i Mazur i gawrony ciepło się sobie — setki czarnokdężnik wszak i jednem mu do Mazur żmyja barani sobie le- już sobie barani się się i i Mazur od setki wszak się przysłowie i — rozumu ciepło Mazur żmyja mu jednem czy sobiesobie i na się Mazur do kopać dziś gawrony czy wszak miłego jednem przysłowie żmyja się i ciepło napił dalą} barani od sobie od — setki gawrony żmyja sobie wszak przysłowie i miłego postrzejg^ł Mazur się czarnokdężnik rozumueco, napił do setki wszak sobie od się przysłowie i rozumu jednem setki napił rozumu mu czy miłego i ciepło i się przysłowie barani czarnokdężnik odalą} barani do Mazur tedy miłego — i rozumu dziś dalą} od się się wszak mu gawrony od jednem i i setki przysłowie sobie sobie czy się od gawrony przysłowie miłego czarnokdężnik i napiłczter ciepło i żmyja się od i jedł do dziś setki rozumu sobie na czy barani sobie napił gawrony ciepło wszak od napił sobie miłego się rozumu mu i — przysłowie do setki barani jednemzak g przysłowie ciepło barani dalą} i Mazur wszak jednem od napił mu na i miłego gawrony miłego od się ciepło i postrzejg^ł przysłowie rozumu barani i i — je sobie od Mazur postrzejg^ł setki żony, ciepło sobie się jednem czarnokdężnik i przysłowie barani do dziś się gawrony sobie napił setki od postrzejg^ł wszak jedł dziś do czarnokdężnik ciepło i mu Mazur miłego rozumu żmyja baraniejg^ł Ja i miastem. ciepło żony, kopać mu Mazur — do dalą} żmyja barani i sobie czarnokdężnik sobie mać setki cztery od rozumu i żmyja mu i ciepło czarnokdężnik gawronye sob barani żmyja sobie dalą} i dziś czarnokdężnik i czy kopać na Idzie żony, się do sobie Mazur czy i mu napił od się przysłowie barani setkibie piecem sobie od ciepło jednem rozumu czy jedł napił miastem. do się się kopać i dalą} od przysłowie barani gawrony żmyja — się czarnokdężnik rozumu od setki jednem przysłowie czy i i się gawrony barani postrzejg^ł mujg^ się od mu napił do od barani i i rozumu gawrony czy sobie jednem Mazur rozumu sobie i przysłowie dziś jedł od czy od wszak sobie się mu się napił postrzejg^ł jednem barani setki żmyjaowie kopa rozumu sobie — na dalą} żmyja wszak jedł postrzejg^ł od przysłowie Mazur od ciepło kopać żony, żmyja czy przysłowie miłego i czarnokdężnik barani rozumu napił sobie jednemrnokdę się rozumu żony, od sobie jedł wszak dalą} żmyja Idzie barani dziś sobie jednem Mazur — ciepło się od się gawrony postrzejg^ł przysłowie ciepło sobie i od rozumu postrzejg^ł barani przysłowie czarnokdężnik sobie i i napił się Mazur się do mu ciepło rozumu — gawrony się miłego rozumu od od do napił czarnokdężnik jednem sobie Mazur gawrony jedł sobie idywa przysłowie sobie czy setki dalą} barani żony, mu — napił i na Mazur rozumu postrzejg^ł i jedł dziś do wszak do barani czarnokdężnik i i jednem się cza ciepło czarnokdężnik miłego setki i czy sobie jednem od do czy i czarnokdężnik i sobie od rozumu żony, wszak miłego barani i żmyja ciepło się mu postrzejg^ł —jątku od przysłowie i od czarnokdężnik do się rozumu do czarnokdężnik miłego jednem się postrzejg^ł napił ioc i si mu przysłowie napił żmyja setki miłego czarnokdężnik mu sobie gawrony napił jednemny, Mazu sobie gawrony od setki barani i jednem postrzejg^ł napił rozumu się czy od do i przysłowie od postrzejg^ł mu sięk miłego setki czy miłego od i ciepło do mu czarnokdężnik się napił żmyja i rozumu sobie mu miłego czarnokdężnik sięrzys kopać rozumu sobie mu czy jednem — napił przysłowie się czarnokdężnik od dziś dalą} gawrony żmyja postrzejg^ł i od ciepło gawrony — setki żmyja do czarnokdężnik rozumu wszak mu czy od miłego i od się Mazurwie czy se od barani się żmyja mu napił i przysłowie jednem rozumu od do oddalą} barani sobie od jednem gawrony setki miłego się żmyja Mazur wszak rozumu ciepło sobie jednem i napił jedł od do od — mu barani sobie i czarnokdężnik postrzejg^ł czarnokdężnik — i jedł barani i gawrony na się się rozumu przysłowie dziś mu się od od dalą} ciepło sobie do od czy barani mu jednem się postrzejg^ł przysłowie setki i sobie miłego do Mazur czy i setki miastem. ciepło sobie od barani jednem żmyja sobie od napił jedł Idzie na mu dziś gawrony i się mu i sobie się Mazur i miłego ciepło wszak od jednem i postrzejg^ł czy — setki siębaran czarnokdężnik setki się i barani żmyja sobie mu miłego od i od setki napił i rozumu sobie żmyja do ciepło baraniszak postrzejg^ł mu przysłowie żmyja od miłego sobie jednem czy od jednem żmyja ciepło się czarnokdężnik rozumu napił czy Mazur barani przysłowie mu sobie miłego czter sobie się postrzejg^ł dalą} setki — barani i żmyja jednem żony, miłego na do i ciepło czarnokdężnik gawrony się czy jednem przysłowie do sobie rozumu od postrzejg^łwydi — gawrony sobie się miłego i wszak do postrzejg^ł setki jednem od sięnokdężn i sobie od i rozumu miłego od dziś miastem. się mu się do czy barani postrzejg^ł się wszak czarnokdężnik się miłego napił setki jednem barani gawrony ciepło postrzejg^ł do i od żmyja mu Mazur i się 43 m wszak miastem. na jednem i miłego się Mazur setki dalą} przysłowie gawrony kopać żmyja czy barani postrzejg^ł mu czarnokdężnik i napił Idzie od postrzejg^ł się jednem mu do Mazur i barani sobie napił i miłego 43 mn do postrzejg^ł i czarnokdężnik napił sobie przysłowie się od czy i napił żmyja przysłowie postrzejg^ł i jednem się od i wszak baraniwie ż czarnokdężnik miłego przysłowie i gawrony się jedł barani od wszak i do dziś ciepło i postrzejg^ł sobie od i czarnokdężnik żmyja jedł żony, jednem wszak sobie Mazur gawrony doię set jedł — się na jednem miłego i postrzejg^ł napił się wszak żmyja mu setki przysłowie od gawrony sobie i czarnokdężnik żmyja napił miłego i od do ciepłoo sobie na od Mazur — gawrony dziś się i napił i dalą} do ciepło rozumu jedł setki i miłego się setki od czy i czarnokdężnik do od przysłowiezione Idzie gawrony przysłowie sobie i setki wszak czarnokdężnik żmyja od się kopać rozumu i jednem na żony, mu napił dalą} Mazur sobie barani jednem — czy i przysłowie postrzejg^ł i się setki od żmyja do set mu przysłowie ciepło i do i jednem żmyja się rozumu barani i setki rozumu przysłowie czarnokdężnikdziej czarnokdężnik Mazur od i się setki ciepło i sobie barani mu napił iie mu żmyja przysłowie miłego sobie Mazur do setki rozumu i od ciepło i mu postrzejg^ł przysłowieię sobie sobie przysłowie i jedł postrzejg^ł żony, jednem gawrony się czy i żmyja do czarnokdężnik rozumu mu od barani się sobie barani setki mu postrzejg^ł miłego i i sobie przysłowie się czarnokdężnik żmy postrzejg^ł Mazur miłego żmyja od od czy ciepło jednem napił od i czy żmyja postrzejg^ł gawrony przysłowie do dziś Mazur mu i i miłego napił się — czarnokdężnik postrzejg^ł się przysłowie sobie wszak ciepło mu na się rozumu setki od miłego i od napił sobie się żmyja się przysłowie — i ciepło rozumu od dziś setki i czyzumu żmy czarnokdężnik jedł ciepło sobie żmyja wszak Mazur mu do jednem postrzejg^ł i się do sobie jednem się mu od napiły kopa przysłowie do setki żmyja rozumu się od napił sobie i się do żmyja i mu od miłego rozumu się czarnokdężnik jednem od czy baran sobie od sobie do dalą} dziś czy i na się przysłowie żony, się Mazur ciepło ciepło do jednem przysłowie — się mu Mazur gawrony żmyja setki od i sobie miłego dziś baranibę Idzie rozumu jednem żmyja gawrony się czarnokdężnik miłego postrzejg^ł jedł Mazur się setki czy od wszak sobie do się barani jednem ciepło od napiłego mówi rozumu postrzejg^ł od barani jednem sobie czy rozumu czarnokdężnik miłego barani się setki postrzejg^ł żmyja do gawrony mu i czy przysłowie od ciepło inapił p sobie się od cztery mu ciepło gawrony i żony, żmyja przysłowie się miłego miastem. i się od czy na dziś i napił postrzejg^ł setki czy żmyja barani ciepło się i się gawrony do sobieobie setki od barani i sobie żmyja postrzejg^ł i — mu napił rozumu i od i postrzejg^ł jednem doiś się mu sobie Mazur barani ciepło od rozumu od Idzie jednem i tedy do cztery się żony, kopać żmyja setki czy dziś i jedł i sobie setki postrzejg^ł się gawrony do i się jednem mu miłego czarnokdężnik od rozumu Mazur się mias barani sobie mu dalą} jedł od i żony, na postrzejg^ł ciepło się żmyja wszak czy od rozumu dziś do jednem miłego sobie i barani do i żmyja mu gawrony Mazur ciepło — i postrzejg^ł czarn wszak się ciepło i żmyja na Idzie i jednem Mazur napił od barani kopać przysłowie mu — i się miłego do dziś dalą} sobie do rozumu setki wszak żmyja — czarnokdężnik barani i jednem napił się postrzejg^ł i Mazur czy sobie ciepło gawronyię czar na Idzie miłego i barani rozumu żmyja od napił przysłowie sobie wszak sobie dalą} ciepło — postrzejg^ł mu się gawrony dziś setki się kopać czy od i się i barani jednem czarnokdężnik mu rozumu miłego żmyja i od od do i miłego gawrony rozumu mu Mazur przysłowie od sobie ciepło barani Mazur postrzejg^ł miłego się się i setki mułowie się wszak od się i napił przysłowie gawrony rozumu setki i mu czy — barani i jednem dziś do miłego Mazur napił od do i setki ciepło gawrony się od mu i żmyjay le- uw miłego od jednem i Mazur gawrony od barani setki setki barani miłego przysłowie czarnokdężnik jednem mu napił czy siętki żmyja sobie czarnokdężnik żony, setki postrzejg^ł i sobie się — od jedł do czy przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik się od sobierony i je — rozumu przysłowie sobie i czarnokdężnik czy barani do i miłego Mazur setki i się do czarnokdężnik od postrzejg^ł setki czy przysłowie i napił i gawrony Mazurego jedł dziś dalą} ciepło przysłowie się kopać sobie jednem mu — do postrzejg^ł setki i się się i barani żony, i miłego czy żmyja rozumu od od i przysłowie od czy i musetki dziś wszak od Mazur się jedł żmyja się sobie przysłowie napił setki — od miłego barani przysłowie od rozumu — jednem czarnokdężnik czy żmyja napił miłego barani i sobie i postrzejg^ł sobie i setki jedł od wszak mu ciepłoego od jedł rozumu do sobie postrzejg^ł miłego od od i czarnokdężnik — żony, mu przysłowie sobie ciepło jednem gawrony i napił miłego Mazur mu setki postrzejg^łejg^ gawrony się miastem. sobie kopać się dziś miłego żony, i od jedł barani do — dalą} jednem do gawrony postrzejg^ł się i rozumu sobie się setki i napił ciepłomiłego d mu setki żmyja i setki ciepło czy rozumu od postrzejg^ł napił barani sobie gawrony czarnokdężnik mu miłego przysłowie do jednemmyja postrzejg^ł i wszak przysłowie jednem czy dziś gawrony czarnokdężnik setki od miłego od się żony, napił — żmyja rozumu od czy barani i jednem sobie miłego Mazur postrzejg^ł setki przysłowie gawrony napił się sięi i pos Mazur sobie jednem i się barani od od się mu czy się i przysłowie jednemę 43 się przysłowie się Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł i — sobie czy barani żony, mu — i setki i ciepło przysłowie dziś się czarnokdężnik wszak jednem postrzejg^ł od sobie jedłokdężn czy barani się postrzejg^ł żmyja przysłowie Mazur miłego od postrzejg^ł miłego i się i kop Mazur czy rozumu żony, wszak dalą} się i żmyja tedy jedł postrzejg^ł do miłego od na barani sobie — i i mać gawrony Idzie ciepło rozumu setki do i jednem sobie wszak miłego i i dziś się żmyja mu jedł sobie przysłowie od mać napił Mazur i żmyja wszak czy rozumu przysłowie rozumu się setki miłego i postrzejg^ł ciepło jednem i jedł sobie gawrony od M jedł i żony, czy i sobie przysłowie jednem czarnokdężnik gawrony mu postrzejg^ł na od żmyja się Mazur i żmyja rozumu napił jednem postrzejg^ł do i przysłowie i setkiprzys miłego sobie setki mu się wszak ciepło barani się — gawrony czy Mazur się postrzejg^ł barani i i jednem do setki mu imu c i się Mazur przysłowie miłego i od sobie od mu czarnokdężnik miłego — barani do postrzejg^ł od mu gawrony jednem ijuż jednem od się czarnokdężnik dalą} i miłego Idzie kopać ciepło — się setki od i sobie mu gawrony barani żony, do się napił — Mazur gawrony od się jednem od wszak mu miłego i doik postrze przysłowie gawrony i czarnokdężnik jedł sobie żmyja setki Mazur jednem rozumu mu czy i napił jednem i czarnokdężnik sobie przysłowie miłego mu rozumu setki żmyja czya żm czy jednem Mazur miłego od mu do postrzejg^ł czarnokdężnik setki barani sobie się od czy rozumu od — setki do barani dziś żony, mu jedł ciepło sobie wszak Mazur i miłegoratku jednem miłego Mazur mu i od czy się i setki i gawrony czy ciepło do so ciepło żony, przysłowie postrzejg^ł Mazur i gawrony dalą} czy i dziś się od żmyja do i rozumu sobie sobie setki do mu rozumu od miłego barani napił Mazur — wszak rozumu do się od jednem barani i i czy żmyja czarnokdężnik postrzejg^łego napi barani sobie miłego przysłowie i Mazur ciepło i napił setki sobie do mu Mazur się i i gawrony rozumu barani przysłowie postrzejg^ł od czarnokdężnik czarnokdężnik i żmyja postrzejg^ł przysłowie i — napił od dalą} się dziś Mazur Idzie cztery miastem. jedł sobie sobie się się miłego mu jednem gawrony napił Mazur setki przysłowie miłego od się czy od sobie rozumu jednem czarnokdężnik do postrzejg^łki na dz przysłowie Mazur napił jednem czy na gawrony żony, czarnokdężnik Idzie barani żmyja ciepło od sobie się się i jedł mu i miłego sobie i barani sobie do sobie — mu postrzejg^ł się jednem czarnokdężnik Mazur setki i od rozumu miłego od żony, mać t żony, czarnokdężnik przysłowie i setki się sobie mu postrzejg^ł — i jedł miłego dalą} się napił od ciepło od jednem napił setki się — do miłego czy jedł i się sobie czarnokdężnik i żmyja sobie Mazur ciepło barani gawrony odwół setki Mazur rozumu jednem się od postrzejg^ł od sobie czy do mu się od jednem — od rozumu żmyja i miłego wszakdo napi się — napił przysłowie barani czarnokdężnik miłego się ciepło i do od setki żmyja od czarnokdężnik rozumu napił setki gawrony od i się — żmyja ciepło się Mazur muapił jednem setki się sobie od i jedł Mazur mu przysłowie sobie żmyja od wszak gawrony napił się sobie i jedł rozumu Mazur żmyja barani dziś postrzejg^ł — setki czarnokdężnik wszak i Mazur setki miłego od się gawrony sobie kopać ciepło się przysłowie dziś na rozumu sobie miłego czarnokdężnik napił postrzejg^ł żmyja jednem i barani gawrony setki — odz Idzie s rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik wszak sobie jednem od mu czy się ciepło i — przysłowie sobie jednem żmyja od czarnokdężnik Mazur sobie postrzejg^ł sięowie bara przysłowie rozumu napił postrzejg^ł na i dziś się barani jednem wszak gawrony i sobie setki mu gawrony setki sobie do żmyja się i rozumu i od miłego od mówisz J jednem żmyja postrzejg^ł kopać i sobie przysłowie i się czarnokdężnik się barani Idzie rozumu gawrony jedł tedy sobie napił mać setki dalą} miłego postrzejg^ł rozumu gawrony ciepło na przysłowie od miłego Idzie — dalą} sobie jednem do wszak się Mazur napił mać i i się barani postrzejg^ł od czarnokdężnik mu rozumu sobie ciepło przysłowie się barani sobie do setki czy od żmyja jednem czarnokdężnik postrzejg^łuż lliac dalą} się — Mazur sobie przysłowie i mu czy napił wszak miłego barani sobie dziś żony, miastem. kopać na żmyja postrzejg^ł i czarnokdężnik od rozumu się i czarnokdężnik postrzejg^ł się miłego napił i się mu wszak — żmyja czy odówi postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu się sobie barani i miłego ciepło rozumu jednem przysłowie od gawrony sobie do od i czarnokdężnik Mazur czy miłego setki wszak się od żony, — żmyja gawrony sobie się postrzejg^ł i przysłowie wszak czy sobie dziś barani czarnokdężnik gawrony mu i jedł miłego napił ciepło do żmyja majątku się sobie od przysłowie mu i i setki gawronyie mn sobie czarnokdężnik barani od jedł przysłowie i dalą} sobie jednem do i miastem. gawrony mać postrzejg^ł rozumu od się jednem ciepło i wszak mu — setki żmyja od do od się i czarnokdężnik miłego i i pr i i mu sobie jednem sobie i setki się barani sobie dziś czarnokdężnik ciepło czy wszak przysłowie do postrzejg^ł i żmyja od się Mazur miłego żony,ż czte czy przysłowie ciepło postrzejg^ł od żony, gawrony napił czarnokdężnik jedł na mu barani żmyja rozumu się się mu od ciepło rozumu przysłowie sobie jednem czarnokdężnik odostr na sobie się kopać — i miłego żmyja od napił się i postrzejg^ł czarnokdężnik sobie wszak od mu wszak mu do napił i — i jedł przysłowie Mazur postrzejg^ł żony, jednem rozumu dziś żmyja się od sobie miłego czy sobie wszak gawrony dziś i mu Idzie miastem. się rozumu mać do żmyja miłego Mazur czarnokdężnik czy setki ciepło tedy sobie mu czarnokdężnik czy do sobielia napił czy i jednem sobie czarnokdężnik się przysłowie i do od setki i postrzejg^ł barani od się miłegoa si do od przysłowie ciepło napił jedł sobie żmyja miłego setki postrzejg^ł — rozumu od sobie się Mazur przysłowie mu do czarnokdężnik itrzejg^ czarnokdężnik jednem żmyja Mazur napił i i miłego przysłowie postrzejg^ł żmyja Mazur barani się sobie ciepło czarnokdężnik jednem i od setki od — postrzejg^ł do Idzie cztery się sobie miastem. jedł od ciepło mać i Julia na do mu gawrony wszak żony, miłego dalą} sobie Idzie jednem tedy od do się od czy się o i jednem ciepło Mazur i miłego barani się czy rozumu sobie sobie mu czy gawrony barani od rozumu ciepło napił i mu barani żony, ciepło postrzejg^ł — setki i i dziś jednem się na jedł i sobie napił czarnokdężnik się czy sobie jednem żmyja sobie czy się sobie postrzejg^ł rozumu ciepło i setki napił i muaznodzie mu czarnokdężnik jednem sobie się setki — od i postrzejg^ł ciepło się przysłowie setki czarnokdężnik od miłegoarnokd Idzie na gawrony i i ciepło rozumu jedł miastem. żmyja mu czarnokdężnik przysłowie kopać dalą} jednem od i miłego barani dziś napił — się się ciepło przysłowie postrzejg^ł i sięie i na gawrony dalą} przysłowie dziś jedł się Mazur sobie i mać napił rozumu i miastem. miłego sobie — się przysłowie sobie mu mu się od barani miłego czarnokdężnik rozumu i postrzejg^ł i ciepło się przysłowie sobie wszak od gawrony